Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pembangunan Sistem. Pembangunan Sistem Maklumat merujuk kpd. aktiviti membangunkan sesebuah sistem baru atau pengubahsuaian sistem yg. sedia ada sebagai.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pembangunan Sistem. Pembangunan Sistem Maklumat merujuk kpd. aktiviti membangunkan sesebuah sistem baru atau pengubahsuaian sistem yg. sedia ada sebagai."— Presentation transcript:

1 Pembangunan Sistem

2 Pembangunan Sistem Maklumat merujuk kpd. aktiviti membangunkan sesebuah sistem baru atau pengubahsuaian sistem yg. sedia ada sebagai penyelesaian kepada masalah organisasi oleh sebab itu adalah penting bagi semua peringkat pengurusan organisasi memahami aspek2 pembangunan sistem secara menyeluruh, agar memudahkan penglibatan mereka dalam proses pembangunan sistem

3

4 Juruanalisa sistem Pengurus Stakeholders Pengguna Pembekal/vendor Pakar teknikal pengaturcara ……yg. terlibat

5 Juruanalisa Sistem – seorang yang berkemahiran dalam menganalisa dan merekabentuk sistem maklumat Pengaturcara - seorang yang berkemahiran untuk mengubahsuai aturcara komputer sedia menulis aturcara baru yang dapat memenuhi keperluan pengguna Pakar teknikal – seorang yang pakar teknikal khusus seperti dalam bidang pangkalan telekomunikasi yang dapat membantu membangunkan sistem maklumat Pihak yang terlibat

6 Kitaran Hayat Pembangunan Sistem (SDLC) Kaedah pembangunan sistem tradisional Sangat popular sehingga ke hari ini Walau bagaimanapun, masih terdapat pelbagai kaedah alternatif selain SDLC SDLC merupakan sebuah rangka kerja yang berstruktur Terdiri daripada proses-proses yang berturutan

7 Kitar Hayat Pembangunan Sistem Tradisional (SDLC) 1.Preliminary Investigation/ System Planning 5. Systems Implementation 6. Systems Maintenance 3. Systems Design 2. Systems Analysis 4. Systems Development

8 Conduct preliminary analysis Includes starting the objective, defining nature and scope of the problem Propose alternative solutions Leave system alone, make it more efficient or build a new system Describe the costs and benefits of each solution Submit preliminary plan with recommendations. Phase One: Preliminary investigation/ System Planning

9 Fasa Kajian Awalan Menjalankan kajian kebolehlaksanaan (feasibility study) untuk mengenalpasti samada pembangunan sistem dapat dijalankan dengan jayanya Kaji sama ada sistem yg akan dibangunkan benar-benar sesuai dan memenuhi kehendak pengguna Juga kenal pasti keperluan sumber, kos, faedah yg akan diperolehi dan faktor-faktor kejayaan Antara kajian yang dilaksanakan: Kajian Awal Organisasi Kajian Awal Teknikal Kajian Awal Ekonomi Kajian Awal Operasi

10 Fasa Kajian Awalan Kajian Awal Organisasi –Melihat sejauh mana sistem baru memberi faedah kepada organisasi Cth: Adakah sistem baru dapat memberi kelebihan bersaing dgn memastikan pelanggan tidak bertukar kepada membeli barang/perkhidmatan dari pesaing Kajian Awal Teknikal –Kenalpasti komponen perkakasan, perisian dan rangkaian Cth: Sekiranya organisasi baru sahaja membeli 250 buah PC baru, adakah cadangan membangunkan sistem baru akan diluluskan pihak atasan?

11 Fasa Kajian Awalan Kajian Awal Ekonomi –Lebih tertumpu kpd pulangan yang akan diperolehi berbanding kos yg terpaksa dilaburkan Cth: Adakah peningkatan jualan selepas penggunaan sistem baru berpadanan dengan kos yang dikeluarkan? Kajian Awal Operasi –Cuba mendapatkan maklum balas sama ada sistem baru diterima oleh kakitangan yg terlibat Cth: Adakah semua kakitangan bersetuju menggunakan sistem baru sepenuhnya? Adakah penggunaan sistem baru sesuai dengan budaya kerja organisasi?

12 Fasa 2 : Analisa Sistem Gather data using tools of written documents, interviews, questionnaires and observation Analyze the data using modeling tools such as data flow diagram (DFD), CASE tools Write a report

13 Fasa Analisa Fasa ini akan hanya dilaksanakan apabila mendapat persetujuan semua pihak yg terlibat Mengkaji & memahami masalah perniagaan secara lebih mendalam untuk diselesaikan dengan pembangunan sistem baru 3 kaedah utk selesaikan masalah: –Tidak berubah, guna cara lama –Ubahsuai sistem sedia ada –Bangunkan sistem baru Mengenalpasti APAKAH yang perlu dijana oleh sistem yang akan dibangunkan dengan mengambilkira –Kelebihan & kekurangan sistem sedia ada/proses kerja semasa –Fungsi yang perlu ada pada sistem baru agar masalah yang timbul dapat merebut peluang yg. ada –Keperluan maklumat pengguna

14 Fasa Rekabentuk Menerangkan BAGAIMANA sistem dapat memenuhi keperluan pengguna Rekabentuk yang menggambarkan sistem baru atau menggambarkan sistem yg telah diubahsuai Melibatkan rekabentuk logikal & fizikal Alatan seperti rajah hubungan entiti (ERD), rajah aliran data (DFD) akan digunakan Output => rekabentuk spesifikasi sistem output, input, & antaramuka pengguna perkakasan, perisian, pangkalan data, telekomunikasi, personel, & prosedur Bagaimana kesemua komponen di atas digabungkan

15 Fasa 3: Rekabentuk Sistem Do a preliminary design Describe the general functional capabilities of a proposed information system Using CASE tools, Do a detail design Defining requirements for output,input, storage, processing Write a report

16 Design Phase What is the design phase? Acquire hardware and software Develop all details of new or modified information system

17 Rekabentuk Logikal vs Fizikal LogikalFizikal Menerangkan perkara yang akan dilakukan oleh sistem Menerangkan fungsi sesuatu sistem Spesifikasi abstrakSpesifikasi Fizikal yang sebenar Ini termasuklah rekabentuk output, input, proses, pangkalan data, telekomunikasi, kawalan keselamatan Termasuk rekabentuk perkakasan, pangkalan data, telekomunikasi & prosidur

18 DFD  Tool that graphically shows flow of data in system

19 Tool that graphically shows connections between entities in system ERD Course Course Number Course Name Course Time Course Place Professor ID Number Name Department can have 1:M1:1

20 Fasa 4 : Pembangunan Sistem Develop the software Make-or-buy decision, whether have to create a program or buy it. Develop software : inside staff or outside staff (outsource) Acquire hardware The hardware to run the system Test the system Two stages: –Unit Testing –System Testing

21 Pengaturcaraan Menterjemahkan rekabentuk spesifikasi sistem ke dalam kod aturcara Memilih bahasa pengaturcaraan yang sesuai Memastikan setiap komponen yg telah ditetapkan pada fasa rkbtk berfungsi Tugas pengaturcaraan dilakukan oleh pengaturcara

22 Pengujian Pastikan sistem berfungsi dengan baik Pastikan tiada ralat: –Ralat sintak Cth: tertinggal koma, tersilap ejaan –Ralat logik Cth: kesilapan pemprosesan yg akan menyebabkan hasil/output menjadi salah Sukar dikesan Perbaiki kelemahan jika ada

23 Unit Testing The performance the individual parts is examined using test data Each part of the program is tested separately System Testing The part are linked togethe and test data is used to see if the part work together Actual data may be used to test the system

24 Fasa 5: Implementasi Sistem Convert hardware, software and files through one of four types of conversions: Direct Parallel Phase Pilot Compile final documentation Train the user

25 Proses penukaran sistem lama kepada sistem baru 4 strategi yang boleh dilaksanakan: –Penukaran Serentak (Parallel conversion) kedua2 sistem baru & lama akan beroperasi serentak sehingga sistem baru betul-betul stabil –Penukaran Terus (Direct conversion) sistem lama tidak lagi digunakan & diganti dengan sistem baru –Penukaran Rintis (Pilot conversion) Sistem baru hanya digunakan oleh beberapa bahagian/ jabatan/unit/cawangan dahulu –Penukaran Berperingkat (Phased conversion) Sistem baru dilaksanakan mengikut modul-modul tertentu secara berperingkat (iaitu diperkenalkan satu fungsi secara beransur2)

26 What are conversion strategies?  Used to change from old system to new system

27 Fasa 6: Penyelenggaraan Sistem Provides ongoing assistance after system is implemented Is to keep the system running through system audits and periodic evaluations Not only keeping the system running but updating and upgrade the system.

28 post-implementation system review Conduct post-implementation system review —meeting to find out if information system is performing according to expectations Identify errors Identify enhancements Monitor system performance

29 Operasi & Penyelenggaraan Sistem baru akan terus digunakan selagimana ianya tidak memberi sebarang masalah kepada pengguna Sistem yg telah beroperasi juga akan dikaji semula setelah satu tempoh yang tertentu bagi memastikan objektif penggunaannya sentiasa dicapai Sekiranya ada masalah, perlu diselenggarakan/ diubahsuai utk menyesuaikan dengan perubahan situasi perniagaan

30 Penyelenggaraan –Menyahpepijat (debugging the programs) –mengemaskini sistem bagi memenuhi keperluan pengguna –Menambah fungsi baru Operasi & Penyelenggaraan

31 SDLC.. Di penghujung setiap fasa, semakan (formal review) akan dilakukan Keputusan akan dilakukan pada penghujung setiap fasa samada untuk teruskan, hentikan atau ulangi fasa-fasa terdahulu. Ralat perlu segera dikesan supaya lebih mudah dibetulkan. Semakin lewat dikesan, semakin sukar Sesuai untuk projek yang besar dan yang memerlukan spesifikasi yang formal dan kawalan pengurusan yang ketat untuk setiap tahap

32 Kelemahan SDLC Bakal pengguna tidak berpeluang guna sistem sehingga pembangunan sistem siap sepenuhnya Pembangunan berkemungkinan dijalankan mengikut pemahaman kumpulan pembangun yang tidak serasi dengan pengguna Kaedah ini terlalu rigid dan mahal, tidak sesuai untuk aplikasi yang tidak berstruktur dan berorientasikan keputusan dimana keperluannya sukar dikenalpasti dengan cepat

33 Table 12.2

34 Pendekatan selain SDLC

35 Prototyping Is a system development methodology that uses a “trial and error” approach for discovering how a system should operate –Prototaip yang dibina akan sentiasa diubahsuai dan ditingkatkan mutunya (iterative process) untuk memenuhi keperluan pengguna sehinggalah ia boleh dijadikan sebagai rangka untuk membina sistem yang sebenar –Melibatkan kos yang murah untuk diuji dan dinilai oleh pengguna akhir –Menggalakkan penglibatan pengguna akhir dalam pembangunan sistem sehingga segala spesifikasi dapat dipenuhi –Masa pembangunannya yang cepat mungkin akan mengakibatkan sistem yang tidak sempurna dari segi ujian dan dokumentasi dan kemungkinan kurang tersedia untuk persekitaran sebenarnya analogy?

36 Collect Requirement Develop/ Refine prototype Review prototype with user Imlement and Use System Does user accept prototype? No YES The prototyping process uses a trial-and error approach to discovering how a system should operate

37

38 RAD The rapid development and testing of working models of new applications in an interactive, iterative process. Sometimes called rapid application design (RAD). Simplifies and accelerates systems design. Most often used in interface design

39 Prototyping

40 Pendekatan yang menggabungkan penggunaan joint application design (JAD), prototaip & alatan CASE, untuk menghasilkan sistem yang berkualiti tinggi dalam masa yang singkat JAD  A group-based method for collecting user requirements and creating system designs in which all users meet simultaneously with analysts to jointly define & agree upon system requirements alatan CASE  uses specialized tools, such as code generators & documentation generators, to automate many of the tasks in the SDLC Pembangunan Aplikasi Pantas (RAD)

41

42 Pembangunan oleh Pengguna Akhir Pembangunan sistem dilakukan secara individual atau dengan sedikit pertolongan dari pakar sistem maklumat Boleh dibina secara cepat dan kurang formal dengan menggunakan bahasa generasi keempat Pusat maklumat boleh mambantu memantau pambangunan oleh pengguna akhir – dari segi penyediakan perkakasan, perisian & kepakaran teknikal yang sesuai serta boleh menggalakkan pematuhan kepada piawai kualiti Organisasi juga boleh menyediakan polisi serta prosedur mengenai piawai bagi pembangunan sistem, latihan, pentadbiran data dan kawalanuntk mengurusan perkomputeran pengguna akhir secara efektif

43 Kebaikan: Memperbaiki penentuan keperluan sistem, mengurangkan backlog aplikasi, meningkatkan kerjasama dari pengguna Kelemahan: kemungkinan akan timbul masalah tidak menepati kualiti yang piawai Pembangunan oleh Pengguna Akhir

44 Menggunakan pihak luar bagi tujuan pembangunan sistem Kelebihan: – dapat menyediakan perkakasan dengan kos yang lebih murah – dapat meyediakan staf teknikal yang diperlukan – lebih berkemahiran Outsourcing

45 Kelemahan: –Lebih utamakan keperluan pihak ketiga bukannya pelanggan –Kurang memahami proses sesuatu perniagaan –Masalah dengan kontrak Panduan: –Perlukan kontrak bertulis yang fleksibel (sesuai dengan keperluan yang berubah2) –Penggunaan pihak luar perlu dikawal –Penggunaan pihak luar hanya apabila diperlukan Outsourcing

46 System Analysis

47 Systems Analysis An in-depth study of end user information needs that produces functional requirements. –Extending those from feasibility analysis Depict what a system is or what a system must do—not how the system will be implemented. –The analysis of the problem that an organization will try to solve with an information system. –Determines what need the system will satisfy

48 Systems Analysis Organizational analysis Organizational Chart The present system IS Resources: IS activities Functional requirements analysis –Data (Information) Requirement –Processes Requirement

49 Alatan Pembangunan Sistem Rajah Hubungan Entiti (ERD) Rajah Aliran Data (DFD) Carta Alir (Flow Chart) Rajah Pert & Carta Gantt

50 Rajah Hubungan Entiti Gambaran keseluruhan data yang terkandung di dalam sesuatu sistem Kenalpasti jenis entiti data (types of data entities) Kenalpasti Hubungkait (Interrelationships)

51 Jenis Entiti elemen persekitaran (enviromental element): cth.: pelanggan, pembekal sumber (source): cth.: inventori, akaun terima transaksi (transaction) cth.: tempahan, invoice Entiti diwakili oleh simbol segiempat Pelanggan Akaun terima Kad Masa

52 Hubungan diwakili bentuk diamond setiap diamond dilabelkan dengan kata kerja (verb) Contoh: pekerja mengisi kad masa Pekerja Kad masa Mengisi

53 Jenis Hubungan (Connectivity) Tiga jenis: –One-to-one (1-1) –One-to-many (1-m) –Many-to-many (m-m) Invoice Picking Ticket Hasil 11 One to one PelajarKad Matrik Ada 11

54 Jenis Hubungan (Connectivity) PenghutangInvoice hasil 1M One to Many Kelas TD1013 Pelajar mengandung i 1M

55 Jenis Hubungan (Connectivity) PelangganBarang Beli MM Many to Many Kursus di UUM Pelajar mengandungi MM

56 Atribut Penerangan berkenaan ciri-ciri entiti. Contoh: Pelanggan kodnamaalamat

57 Langkah-Langkah Penyediaan ERD 1.Kenalpasti entiti. 2.Kenalpasti hubungan. 3.Lakarkan ERD. 4.Petakan elemen2 data kepada entiti. 5.Laksanakan data analisis. Ini dikenali sebagai normalization (to adjust data so that it complies with a series of normal forms). 6.Sediakan ERD yang telah diubahsuai hasil dari data analisis. 7.Kaji semula dengan pengguna dan refine.

58 Rajah Aliran Data (DFD)  menggambarkan pengaliran data di antara proses yang terkandung dalam sistem  wujud dalam bentuk hiraki  Terdiri daripada pelbagai elemen:  Elemen persekitaran/terminator/entiti  Proses  Aliran data  Storan

59 Elemen DFD Environmental element Environmental elements exist outside the boundary of the system. The elements provide the system with data input and receive the system’s data output. processesSomething that transform input into output. data flowsConsist of a group of logically related data elements that travel from one point or process to another. storage of dataA data store is a repository of data (data at rest). Terminatorto describe the environmental elements as they mark the points where the system terminates(defines the system boundary).

60  Terminator  Individu (pengurus, pelanggan)  Organisasi/unit/jabatan  Sistem lain yang berinteraksi dengan sistem dibangunkan  Diwakilkan simbol segiempat tepat  Proses  Diwakilkan samada simbol bulatan, segiempat tepat mendatar atau segiempat tepat menegak berbucu bulat Print Invoice Compute net pay Update general ledger Elemen DFD

61  Aliran data  diwakilkan dengan anak panah  Storan  Diwakilkan samada dengan dua garisan selari, segiempat terbuka atau bentuk bujur Pengurus Jumlah jualan Payroll master file Account Receivable file General ledger Elemen DFD

62 Tahap teratas dalam DFD Menggambarkan keseluruhan sistem dalam konteks persekitaran Hanya mengandungi satu proses DFD (Gambarajah Konteks)

63 Sistem Tempahan Pelanggan Pengurus Sistem inventori

64 DFD 1 meneliti tempahan 2 Isih tempahan yang ditolak 3 Sediakan laporan penolakan tempahan Pelanggan Butiran tempahan Senarai item Kod item Senarai harga harga Butiran tempahan yg ditolak penolakan yg. dikemaskini Sistem inventori Pelanggan Tempahan yang diterima Laporan penolakan tempahan

65 DFD Pelanggan Sistem inventori 1.1 Mensahkan kod item 1.2 mensahkan harga Senarai item Senarai harga Butiran tempahan Kod item Harga item Kod yang telah disahkan Butiran tempahan diterima

66 Carta Alir  Merupakan salah satu alatan yang terawal yang digunakan bagi mendokumenkan proses  Terbahagi kepada 2 jenis  Carta Alir Sistem – menggambarkan bagaimana proses yang wujud secara berasingan dihubungkan di antara satu sama lain untuk membentuk sistem  Carta Alir Aturcara – menunjukkan langkah2 yang terlibat dalam perlaksanaan satu aturcara komputer  3 proses utama yang terdapat dalam carta alir sistem  Input data  Isihan  Penyelenggaraan fail  Kedua2 jenis menggunakan simbol mengikut piawaian antarabangsa

67 Open the mail Check cust. credit Simbol Carta Alir Sistem -Proses secara manual - off-line Keydriven Processes (tidak menggunakan komputer) Calculate new Balance due Type purchase order Carta Alir

68 Simbol Carta Alir Sistem -Kemasukan Data Secara Terus (On-line)guna peranti input - Proses oleh Komputer Enter order data Enter pricing decision Print Payroll checks Sort sales records Carta Alir

69  Satu carta bar yang merupakan paparan visual urutan dan jangka masa aktiviti-aktiviti sesuatu projek.  Ia mengandungi senarai aktiviti, skala masa dan bar bagi setiap aktiviti.  Carta ini diperkenalkan oleh Henry Gantt dalam tahun Carta Gantt

70


Download ppt "Pembangunan Sistem. Pembangunan Sistem Maklumat merujuk kpd. aktiviti membangunkan sesebuah sistem baru atau pengubahsuaian sistem yg. sedia ada sebagai."

Similar presentations


Ads by Google