Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ADVARSEL – CAUTION Laboratorium Adgang forbudt No access Brannfarlig

Similar presentations


Presentation on theme: "ADVARSEL – CAUTION Laboratorium Adgang forbudt No access Brannfarlig"— Presentation transcript:

1 ADVARSEL – CAUTION Laboratorium Adgang forbudt No access Brannfarlig
Fire hazard Gass under trykk Gas under pressure Åpen flamme forbudt No open flame Vernebriller påbudt Protective glasses required Hansker påbudt Protective gloves required

2 C-lab B-lab Radioaktiv Akselerator Radioaktiv Radioactive Accelerator
Overvåket område Supervised area Akselerator Accelerator Kontrollert område Controlled area Radioaktiv Radioactive B-lab Kontrollert område Controlled area Røntgen X-rays Laser klasse 4 Laser class 4 Bølgelengde Wavelength 372 nm Laser klasse 3b Laser class 3b Bølgelengde Wavelength 372 nm

3 Biologiske faktorer Biological factors Biologiske faktorer
Klasse 1 Class 1 Biologiske faktorer Biological factors Klasse 2 Class 2 Biologiske faktorer Biological factors Klasse 3 Class 3 GMO

4 Gass under trykk Gas under pressure Giftig Toxic Eksplosjonsfarlig Explosion hazard Etsende Corrosive Høyspent Electrical hazard Brannfarlig Fire hazard

5 Fare Danger Adgang forbudt No access

6 Røyking forbudt No smoking Åpen flamme forbudt No open flame Adgang forbudt No entrance Forbudt å spise/drikke No eating or drinking Vernebriller påbudt Protective glasses required Hansker påbudt Protective gloves required Ansiktsskjerm påbudt Face shield reqiuired Hørselsvern påbudt Hearing protection required Åndedrettsvern påbudt Respiratory protection required Vernesko påbudt Safety shoes required

7

8


Download ppt "ADVARSEL – CAUTION Laboratorium Adgang forbudt No access Brannfarlig"

Similar presentations


Ads by Google