Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ADVARSEL – CAUTION Laboratorium Adgang forbudt No access Gass under trykk Gas under pressure Brannfarlig Fire hazard Åpen flamme forbudt No open flame.

Similar presentations


Presentation on theme: "ADVARSEL – CAUTION Laboratorium Adgang forbudt No access Gass under trykk Gas under pressure Brannfarlig Fire hazard Åpen flamme forbudt No open flame."— Presentation transcript:

1 ADVARSEL – CAUTION Laboratorium Adgang forbudt No access Gass under trykk Gas under pressure Brannfarlig Fire hazard Åpen flamme forbudt No open flame Vernebriller påbudt Protective glasses required Hansker påbudt Protective gloves required

2 Røntgen X-rays Radioaktiv Radioactive C-lab Overvåket område Supervised area Laser klasse 4 Laser class 4 Bølgelengde Wavelength 372 nm Radioaktiv Radioactive B-lab Kontrollert område Controlled area Akselerator Accelerator Kontrollert område Controlled area Laser klasse 3b Laser class 3b Bølgelengde Wavelength 372 nm

3 Biologiske faktorer Biological factors Klasse 1 Class 1 Biologiske faktorer Biological factors Klasse 2 Class 2 Biologiske faktorer Biological factors Klasse 3 Class 3 GMO

4 Gass under trykk Gas under pressure Eksplosjonsfarlig Explosion hazard Høyspent Electrical hazard Brannfarlig Fire hazard Etsende Corrosive Giftig Toxic

5 Fare Danger Adgang forbudt No access

6 Røyking forbudt No smoking Åpen flamme forbudt No open flame Adgang forbudt No entrance Vernesko påbudt Safety shoes required Vernebriller påbudt Protective glasses required Hansker påbudt Protective gloves required Ansiktsskjerm påbudt Face shield reqiuired Hørselsvern påbudt Hearing protection required Åndedrettsvern påbudt Respiratory protection required Forbudt å spise/drikke No eating or drinking

7

8


Download ppt "ADVARSEL – CAUTION Laboratorium Adgang forbudt No access Gass under trykk Gas under pressure Brannfarlig Fire hazard Åpen flamme forbudt No open flame."

Similar presentations


Ads by Google