Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ACARA MIDODARENI SURAKARTA 1.Calon penganten kakung saha pangombyong rawuh 2.Taksih jumeneng kalanjengaken PASRAH-TAMPI 3.Ngaturaken pisang sanggan saha.

Similar presentations


Presentation on theme: "ACARA MIDODARENI SURAKARTA 1.Calon penganten kakung saha pangombyong rawuh 2.Taksih jumeneng kalanjengaken PASRAH-TAMPI 3.Ngaturaken pisang sanggan saha."— Presentation transcript:

1 ACARA MIDODARENI SURAKARTA 1.Calon penganten kakung saha pangombyong rawuh 2.Taksih jumeneng kalanjengaken PASRAH-TAMPI 3.Ngaturaken pisang sanggan saha upakarti sanesipun 4.Calon pengantin saha pangombyong lenggah 5.Pambagyahaja 6.Nyamikan saha unjukan 7.Tantingan NGAYOGYAKARTA 1.Calon penganten kakung saha pangombyong rawuh lajeng lenggah 2.Pambuka 3.Pambagyaharja 4.Nyamikan saha unjukan 5.Pasrah-tampi 6.Tantingan 7.Calon penganten ngunjuk tirta wening

2 SURAKARTA 7.Tebus kembar mayang 8.Pengantin kaunjukkan tirta wening 9.Amanah Catur Wedha 10.Tilik nitik 11.Dhahar kembul 12.Busana kancing gelung 13.Angsul-angsul 14.Panutup NGAYOGYAKARTA 7. Amanah Catur Laksitatama 8. Tilik nitik 9. Dhahar kembul 10. Busana kancing gelung 11. Angsul-angsul 12. Panutup

3 TUGAS KANGGE PRAKTEK DAMEL KLOMPOK SIMULASI. SABEN KLOMPOK WONTEN INGKANG DADOS: A. PRANATACARA B. PAMBAGYAHARJA C. PASRAH D. TAMPI E. KYAI SARAYAJATI F. KYAI WASITAJATI


Download ppt "ACARA MIDODARENI SURAKARTA 1.Calon penganten kakung saha pangombyong rawuh 2.Taksih jumeneng kalanjengaken PASRAH-TAMPI 3.Ngaturaken pisang sanggan saha."

Similar presentations


Ads by Google