Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

Similar presentations


Presentation on theme: "EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I"— Presentation transcript:

1 EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
PENDIDIKAN, INSTRUKSI, PENGAJARAN, TEKNOLOGI, PENAKSIRAN, DAN PEMBELAJARAN

2 Hasil Pembelajaran Unit 1:
Membezakan antara pendidikan, instruksi, dan pengajaran Menghuraikan hubungan antara pengajaran, teknologi, penaksiran, dan pembelajaran Unit 2: Menghuraikan beberapa pendekatan atau model pengajaran Unit 3: Menghuraikan matlamat dan objektif pengajaran Menjana objektif pembelajaran mengikut domain EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

3 Unit 1: Persoalan inkuiri utama
Apakah yang dimaksudkan dengan Pendidikan (Education) Instruksi(Instruction) Pengajaran(Teaching) Teknologi(Technology) Penaksiran(Assessment) Pembelajaran(Learning) Bagaimanakah semua konsep ini berkait? Pendidikan: Proses di mana pelajar mampu mempelajari sesuatu dengan tujuan membangunkan dirinya secara holistik Instruksi: Proses memudah cara pembelajaran ke arah objektif yang telah ditetapkan sama ada melalui guru atau cara lain Pengajaran: Tindakan guru secara langsung yang direka bentuk bagi membantu pembelajaran Teknologi: Set peralatan dan sumber yang membantu menyelesaikan masalah adaptasi yang dihadapi manusia dalam persekitarannya. Penaksiran: Proses mengumpul data tentang apa yang pelajar tahu dan boleh lakukan bagi membantu dalam proses membuat keputusan. Pembelajaran: Proses membina dan mendapat pengetahuan, kemahiran, sikap, dan nilai tertentu yang boleh diaplikasikan Pembangunan: Penambahan kepada pengetahuan, kemahiran, sikap, dan nilai dari tahap yang khusus kepada yang lebih am. Pembangunan memerlukan masa dan pengalaman pembelajaran yang banyak serta kematangan. EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

4 Advance Organizer: Teknik KWHL
What you Know What you Want to know How to find out What you Learned Advance organizer: Membantu pembelajar menghubungkan maklumat baru yang ingin dipelajari dengan pengetahuan sedia ada supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

5 Aktiviti inkuiri Unit 1 Bekerja dalam kumpulan seramai 4 orang setiap kumpulan. Lantik seorang ketua, pencatat, dan pelapor. Isikan 3 lajur pertama Advance Organizer KWHL yang diberi. Gunakan enjin pencarian bagi mendapatkan maklumat tentang konsep pendidikan, instruksi, pengajaran, teknologi, penaksiran, dan pembelajaran Lukiskan sebuah peta konsep/peta minda/carta alir bagi menunjukkan hubungan antara keenam-enam konsep tersebut. Ketua: Memastikan kumpulan bekerjasama sepanjang masa Pencatat: Merekod maklumat dan idea yang dipersetujui kumpulan pada borang AO serta melukis peta konsep/peta minda Pelapor: Membentangkan hasil kerja kumpulan EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

6 Unit 2: Model Instruksi/Pengajaran
Apa itu model instruksi/pengajaran? Beberapa asas pembinaan model instruksi/pengajaran Berasaskan teori pembelajaran (behavioris, kognitivis, humanis, sosialis, konstruktivis) Berasaskan pemusatan guru atau pelajar Berasaskan bilangan pelajar (beramai-ramai, berkumpulan, individu) Berasaskan darjah penstrukturan (degree of structuredness) Model: Perwakilan struktur dan susunan suatu entiti atau proses yang kompleks dalam bentuk yang lebih ringkas/mudah Model pengajaran: Perwakilan struktur dan susunan proses pengajaran EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

7 Aktiviti Berkumpulan Unit 2
Bekerja dalam kumpulan seramai 4 orang setiap kumpulan. Gunakan enjin pencarian untuk mendapatkan maklumat tentang satu daripada teori pembelajaran. Nyatakan prinsip dan teoris utama yang dikaitkan dengan teori tersebut. Gunakan maklumat ini untuk membina sebuah model pengajaran berasaskan teori pembelajaran yang dipilih. Lukiskan sebuah gambar rajah untuk menggambarkan secara visual model pengajaran yang dibina. Terangkan model yang dibina kepada rakan sekelas yang lain. EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

8 Langkah menjana model pengajaran berasaskan teori pembelajaran behavioris
1. Senaraikan prinsip pembelajaran teori behavioris Pembelajaran berlaku apabila ada perubahan tingkah laku Hasil pembelajaran ditentukan dengan jelas pada awal proses pengajaran Pembelajaran boleh dipengaruhi dengan memanipulasi persekitaran Maklum balas segera dan kadar pembelajaran mengikut kebolehan pelajar ditekankan EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

9 Prinsip Pembelajaran Behavioris - sambungan
Pengajaran perlu dibahagikan kepada beberapa peringkat dengan disusuli pengukuhan dan maklum balas selepas setiap peringkat EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

10 Model Pengajaran Behavioris
2. Tulis semula prinsip dalam bentuk ayat aktif yang menunjukkan susunan langkah pengajaran bagi menghasilkan satu model pengajaran Tentukan hasil pembelajaran yang diingini Rancang aktiviti P&P berdasarkan setiap hasil pembelajaran Taksir sama ada pelajar mencapai hasil pembelajaran Berikan pengukuhan atau maklum balas dengan segera EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

11 Illustrasi Model Pengajaran Behavioris
3. Bina gambar rajah bagi menggambarkan secara visual model pengajaran yang dihasilkan Tentukan hasil pembelajaran Kognitif Psikomotor Afektif Rancang aktviti P&P Aktiviti Penyoalan aktif Lakukan penaksiran Soalan lisan Kuiz pendek Beri pengukuhan dan maklum balas Secara verbal Non-verbal EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

12 Model Pengajaran Am Model Tyler Model Masteri Model ASSURE
Model Inquiri

13 Ciri Model Pengajaran berasaskan Pemusatan Guru-Pelajar
Lebih berguna melihat model ini bukan sebagai satu dualisme tetapi sebagai penghujung satu kontinum Pengajaran berpusat guru Pengajaran berpusat pelajar Tahap pelajar membuat pilihan rendah Pelajar pasif Kuasa berada di tangan guru Penekanan kepada penguasaan isi kandungan Guru sebagai pemberi maklumat/Pelajar penerima Pembelajaran dalam mod kebergantungan Lebih terancang dan berstruktur Tahap pelajar membuat pilihan tinggi Pelajar aktif Kuasa berada di tangan pelajar Penekanan sama rata antara penguasaan isi kandungan dan proses pembelajaran Guru sebagai pemudah cara/Pelajar pembina/penyelesai masalah Pembelajaran dalam mod saling kebergantungan atau kendiri Kurang berstruktur EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

14 Contoh Model Pengajaran berasaskan pemusatan guru-pelajar
Lebih berpusat guru Lebih berpusat pelajar Ekspositori seperti syarahan (lecturing) Inkuiri penemuan (Inquiry-Discovery) Pengajaran Terus (Direct Teaching) Pembelajaran berasas masalah (Problem based learning) Pembelajaran Masteri (Mastery learning) Pembelajaran berasaskan pengalaman /konteks (Experiential/Contextual learning) Pembelajaran Koperatif (Cooperative learning) Kitar Pembelajaran 5E, 4 Fasa (Learning Cycle) Namun, setiap model pengajaran ini juga boleh mempunyai tahap pemusatan guru/pelajar yang berbeza-beza. EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

15 Aktiviti Aplikasi dan Sintesis
Jana visual sebuah model pengajaran yang menggabungkan sekurang-kurangnya dua model pengajaran yang telah dibincangkan. Labelkan bahagian/peringkat yang merujuk kepada atribut model tertentu yang dipilih untuk menunjukkan bagaimana model-model itu digabungkan. Nyatakan kelebihan dan cabaran melaksanakan model pengajaran yang dijana EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

16 Unit 3: Menghuraikan matlamat dan objektif pengajaran
Menjana objektif pembelajaran mengikut domain

17 Unit 3: Matlamat dan Objektif Pengajaran
“Differentiating between teaching goals and objectives is the first step to planning a successful teaching plan that is also stress-free” Apakah perbezaan antara matlamat dan objektif? EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

18 Matlamat pengajaran Berikut merupakan beberapa matlamat pengajaran
Mengajar pelajar fakta dan prinsip kandungan pelajaran Menjadi model peranan (role model) bagi pelajar Membantu pelajar membina kemahiran berfikir aras tinggi Menyediakan pelajar menghadapi alam pekerjaan Merangsang pembangunan peribadi pelajar Membantu pelajar membina kemahiran asas belajar EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

19 Objektif Pengajaran Berikut merupakan beberapa contoh objektif pengajaran Merancang pengajaran yang mengambil kira kepelbagaian gaya pembelajaran pelajar Menaksir kefahaman pelajar terhadap isi kandungan pelajaran Merancang pengajaran yang memberi peluang pelajar berinteraksi antara satu sama Menerang fakta dan prinsip kandungan pelajaran EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

20 Perbezaan antara matlamat dan objektif
“Goals without objectives can never be accomplished while objectives without goals will never get you to where you want to be” Matlamat Objektif Hasrat jangka panjang yang hendak dicapai Pencapaian konkrit yang mampu dicapai dengan mengikuti langkah-langkah tertentu dalam jangka masa yang lebih pendek Kurang berstruktur Lebih berstruktur dan konkrit Tidak begitu jelas bagaimana mengetahui matlamat telah dicapai (sukar untuk diukur) Boleh diukur. Oleh itu boleh diketahui dengan yakin ia telah dicapai EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

21 Mengapa objektif pengajaran diperlukan?
Memberi panduan kepada guru untuk Memilih kandungan pelajaran Memilih strategi pengajaran yang sesuai Membangun dan memilih bahan pengajaran yang sesuai Membina ujian dan instrumen lain untuk menaksir dan menilai hasil pembelajaran pelajar EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

22 Matlamat dan objektif pembelajaran
Tuliskan satu matlamat pembelajaran dan senaraikan beberapa objektif/hasil pembelajaran bagi mencapai matlamat pembelajaran tersebut. Analisis komponen yang terdapat pada hasil pembelajaran tersebut Janakan maksud hasil pembelajaran dari contoh- contoh hasil pembelajaran yang diberi Gunakan borang KWHL untuk menyusun idea dan mengatur proses pembelajaran Objektif pengajaran memfokus kepada guru. Adalah lebih baik jika objektif memfokus kepada pelajar. Objektif pembelajaran biasanya ditulis sebagai hasil pembelajaran. Namun KPM membezakan keduanya di mana objektif bersifat lebih am manakala hasil pembelajaran lebih khusus. EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

23 Advance Organizer: Teknik KWHL
What you Know What you Want to know How to find out What you Learned Advance organizer: Membantu pembelajar menghubungkan maklumat baru yang ingin dipelajari dengan pengetahuan sedia ada supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

24 Apakah objektif/hasil pembelajaran?
Satu penyataan yang menetapkan pengetahuan, kemahiran, dan sikap serta nilai yang diinginkan hasil daripada aktiviti pembelajaran Satu penyataan yang menjelaskan apa yang pelajar perlu tahu dan fahami dan/atau dapat lakukan selepas selesai aktiviti pembelajaran Hasil pembelajaran ada 3 domain: Kognitif, psikomotor, dan afektif EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

25 Komponen objektif/hasil pembelajaran
Frasa merujuk kepada kumpulan sasaran Kata kerja aktif Objek bagi kata kerja Konteks/keadaan Standard/kriteria EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

26 1. Frasa merujuk kumpulan sasaran
Di akhir pelajaran ini, pelajar boleh … Selepas unit ini, pelajar akan dapat … Selepas menamatkan aktiviti ini, pelajar akan … Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat … EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

27 2. Kata kerja aktif Kriteria kata kerja Contoh:
Boleh diukur (measurable) Boleh diperhati (observable) Spesifik Contoh: Mendefinisi, menganalisis, menyatakan, melukis, menyelesaikan masalah, menyenaraikan, memberi kerjasama EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

28 3. Objek bagi kata kerja Menunjukkan tindakan ke atas apa
Menyenarai perbezaan antara poligon dan bukan poligon Mendefinisi min Mempersembahkan secara oral hasil kerja berkumpulan tentang kaedah mengajar matematik Memberi kerjasama dalam persembahan kumpulan EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

29 4. Konteks/keadaan Menyatakan dalam konteks apa atau keadaan yang bagaimana tindakan yang diinginkan itu perlu dilakukan Contoh: Construct a true statement using the quantifier “all” or “some”, given an object and a property. Mengukur panjang sisi sebuah segitiga dengan menggunakan perisian GSP. EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

30 5. Standard/Kriteria Tahap kualiti yang diinginkan atau yang patut dicapai, termasuk julat jawapan yang boleh diterima Contoh: Perform operations of addition, subtraction, multiplication and division, involving a few numbers and state the answer in specific significant figures. Mendefinisi min menggunakan perkataan sendiri dengan tepat Biasanya tidak ditulis secara eksplisit apabila kriteria yang diingini mudah dibayangkan EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

31 Characteristics of Good Learning outcomes
The specific action by the learners must be: Do-able Observable Measurable Assessable

32 BEHAVIOURAL OBJECTIVES
Cognitive domain Affective domain Psychomotor domain

33 Cognitive domain Deals with intellectual results, knowledge, concepts and understanding. Often classified into 3 sub-categories : knowledge and skill, concept and application. student will be ale to find the length of the other two sides without using calculator, given the length of a side of a triangle whose angles are 30, 60 and 90.

34 Examples: KNOWLEDGE & SKILL CONCEPT APPLICATION student will be able to find the length of the other two sides without using calculator, given the length of a side of a triangle whose angles are 30, 60 and 90. student will be able to determine whether mode, median or mean is the appropriate measure of central tendency for that set of data student will be able to determine the surface area and volume object, given some objects like a cylindrical box or container, a ruler and calculator.

35 Affective domain Includes feeling, interests, attitudes, and appreciation that might result from instruction. Examples: - students will appreciate the history of Pascal’s Triangle. - students will demonstrate confidence in using technology to solve mathematics problems.

36 Psychomotor domain Stresses on motor development, muscular coordination and physical skills. Often associated with the physical education curriculum.

37 EXAMPLES OF GOOD OBJECTIVES STATEMENT
Objective: By the end of the lesson, students should be able to give at least two characteristics of geometric progressions Condition: By the end of the lesson Action verb: to give Content: Characteristics of geometric progressions Criteria: at least two

38 EXAMPLES OF GOOD OBJECTIVES STATEMENT
Objective: After the lesson, students should be able to define the radius, diameter and circumference of a circle in their own words. Condition: After the lesson Action verb: to define Content: radius, diameter and circumference of a circle Criteria: in their own words

39 EXAMPLES OF GOOD OBJECTIVES STATEMENT
Objective: After the demonstration, students should be able to write the generalization regarding relationship between the type of polygons and the sum of interior angles. Condition: after the demonstration Action verb: to write Content: Relationship between the type of polygons and the sum of the interior angles. Criteria: -

40 BLOOM TAXONOMY Benjamin Bloom (1956)
Six levels within the cognitive domain. Taxonomy provides a useful structure to categorize test questions. Knowledge Understanding Application Analysis Synthesis Evaluation

41 CATEGORIES OF OBJECTIVES - BLOOM TAXONOMY
KNOWLEDGE: Recall of data/facts knowledge of specifics - knowledge of terminology - knowledge of specifics facts - knowledge of ways and means of dealing with specifics - knowledge of conventions - knowledge of criteria - knowledge of methodology - knowledge of classifications and categories - knowledge of theories and structures - knowledge of principles and generalizations

42 CATEGORIES OF OBJECTIVES - BLOOM TAXONOMY
COMPREHENSION: Understand the meaning, translation, interpolation, and problems. State a problem in one’s own words. Examples: Translate, interpretation, extrapolation APPLICATION: Use a concept in a new situation or unprompted use of an abstraction. Applies what was learned in the classroom into novel situations in the workplace. Examples: application of theories, principles. laws, concepts, etc.

43 CATEGORIES OF OBJECTIVES - BLOOM TAXONOMY
ANALYSIS: Separates materials or concepts into component parts so that its organizational structure may be understood. Distinguishes between facts and inferences. Examples: analysis of elements, analysis of relationship, analysis of organizational principles SYNTHESIS Build a structures or pattern from diverse elements. Put parts together to form a whole, with emphasis on creating a new meaning or structure. Examples: production of a unique communication, production of a plan or proposal set operation, Derivation of a set of abstract relations.

44 CATEGORIES OF OBJECTIVES - BLOOM TAXONOMY
EVALUATION Make judgment about the value of ideas or materials. Examples: judgments in terms of internal audience judgment in terms of external criteria.

45 Aktiviti menjana hasil pembelajaran
Bekerja dalam satu kumpulan (4 orang). Rujuk Huraian Sukatan Pelajaran Matematik/Matematik Tambahan Tingkatan 1, 2 dan 4. Pilih satu tajuk kecil dan janakan hasil pembelajaran bagi setiap domain mengikut kriteria yang telah dibincangkan. Terangkan kepada rakan-rakan lain dengan mengenal pasti setiap komponen hasil pembelajaran. EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

46 Refleksi/Penutup Nyatakan perbezaan antara pendidikan dan pengajaran
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I Nyatakan perbezaan antara pendidikan dan pengajaran Nyatakan perbezaan antara matlamat dan objektif Apakah yang dimaksudkan dengan hasil pembelajaran dan apakah domain serta komponennya? Huraikan secara ringkas prinsip pembelajaran mengikut teori pembelajaran yang telah anda peroleh. Apakah langkah-langkah utama model pengajaran berasaskan teori yang anda peroleh?


Download ppt "EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I"

Similar presentations


Ads by Google