Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENDIDIKAN, INSTRUKSI, PENGAJARAN, TEKNOLOGI, PENAKSIRAN, DAN PEMBELAJARAN EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I.

Similar presentations


Presentation on theme: "PENDIDIKAN, INSTRUKSI, PENGAJARAN, TEKNOLOGI, PENAKSIRAN, DAN PEMBELAJARAN EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I."— Presentation transcript:

1 PENDIDIKAN, INSTRUKSI, PENGAJARAN, TEKNOLOGI, PENAKSIRAN, DAN PEMBELAJARAN EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

2 Hasil Pembelajaran EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I Unit 1:  Membezakan antara pendidikan, instruksi, dan pengajaran  Menghuraikan hubungan antara pengajaran, teknologi, penaksiran, dan pembelajaran Unit 2:  Menghuraikan beberapa pendekatan atau model pengajaran Unit 3:  Menghuraikan matlamat dan objektif pengajaran  Menjana objektif pembelajaran mengikut domain

3 Unit 1: Persoalan inkuiri utama  Apakah yang dimaksudkan dengan  Pendidikan (Education)  Instruksi(Instruction)  Pengajaran(Teaching)  Teknologi(Technology)  Penaksiran(Assessment)  Pembelajaran(Learning)  Bagaimanakah semua konsep ini berkait? EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

4 Advance Organizer: Teknik KWHL EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I What you Know What you Want to know How to find out What you Learned

5 Aktiviti inkuiri Unit 1  Bekerja dalam kumpulan seramai 4 orang setiap kumpulan. Lantik seorang ketua, pencatat, dan pelapor. Isikan 3 lajur pertama Advance Organizer KWHL yang diberi.  Gunakan enjin pencarian bagi mendapatkan maklumat tentang konsep pendidikan, instruksi, pengajaran, teknologi, penaksiran, dan pembelajaran  Lukiskan sebuah peta konsep/peta minda/carta alir bagi menunjukkan hubungan antara keenam-enam konsep tersebut. EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I

6 Unit 2: Model Instruksi/Pengajaran EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Apa itu model instruksi/pengajaran?  Beberapa asas pembinaan model instruksi/pengajaran  Berasaskan teori pembelajaran (behavioris, kognitivis, humanis, sosialis, konstruktivis)  Berasaskan pemusatan guru atau pelajar  Berasaskan bilangan pelajar (beramai-ramai, berkumpulan, individu)  Berasaskan darjah penstrukturan (degree of structuredness)

7 Aktiviti Berkumpulan Unit 2 EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Bekerja dalam kumpulan seramai 4 orang setiap kumpulan.  Gunakan enjin pencarian untuk mendapatkan maklumat tentang satu daripada teori pembelajaran. Nyatakan prinsip dan teoris utama yang dikaitkan dengan teori tersebut.  Gunakan maklumat ini untuk membina sebuah model pengajaran berasaskan teori pembelajaran yang dipilih.  Lukiskan sebuah gambar rajah untuk menggambarkan secara visual model pengajaran yang dibina.  Terangkan model yang dibina kepada rakan sekelas yang lain.

8 Langkah menjana model pengajaran berasaskan teori pembelajaran behavioris EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I 1. Senaraikan prinsip pembelajaran teori behavioris  Pembelajaran berlaku apabila ada perubahan tingkah laku  Hasil pembelajaran ditentukan dengan jelas pada awal proses pengajaran  Pembelajaran boleh dipengaruhi dengan memanipulasi persekitaran  Maklum balas segera dan kadar pembelajaran mengikut kebolehan pelajar ditekankan

9 Prinsip Pembelajaran Behavioris - sambungan EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Pengajaran perlu dibahagikan kepada beberapa peringkat dengan disusuli pengukuhan dan maklum balas selepas setiap peringkat

10 Model Pengajaran Behavioris EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I 2. Tulis semula prinsip dalam bentuk ayat aktif yang menunjukkan susunan langkah pengajaran bagi menghasilkan satu model pengajaran  Tentukan hasil pembelajaran yang diingini  Rancang aktiviti P&P berdasarkan setiap hasil pembelajaran  Taksir sama ada pelajar mencapai hasil pembelajaran  Berikan pengukuhan atau maklum balas dengan segera

11 Illustrasi Model Pengajaran Behavioris EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I Kognitif Psikomotor Afektif Tentukan hasil pembelajaran Aktiviti Penyoalan aktif Rancang aktviti P&P Soalan lisan Kuiz pendek Lakukan penaksiran Secara verbal Non-verbal Beri pengukuhan dan maklum balas 3. Bina gambar rajah bagi menggambarkan secara visual model pengajaran yang dihasilkan

12 Model Pengajaran Am  Model Tyler Model Tyler  Model Masteri Model Masteri  Model ASSURE  Model Inquiri

13 Ciri Model Pengajaran berasaskan Pemusatan Guru-Pelajar EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Lebih berguna melihat model ini bukan sebagai satu dualisme tetapi sebagai penghujung satu kontinum Pengajaran berpusat guruPengajaran berpusat pelajar Tahap pelajar membuat pilihan rendah Pelajar pasif Kuasa berada di tangan guru Penekanan kepada penguasaan isi kandungan Guru sebagai pemberi maklumat/Pelajar penerima Pembelajaran dalam mod kebergantungan Lebih terancang dan berstruktur Tahap pelajar membuat pilihan tinggi Pelajar aktif Kuasa berada di tangan pelajar Penekanan sama rata antara penguasaan isi kandungan dan proses pembelajaran Guru sebagai pemudah cara/Pelajar pembina/penyelesai masalah Pembelajaran dalam mod saling kebergantungan atau kendiri Kurang berstruktur

14 Contoh Model Pengajaran berasaskan pemusatan guru-pelajar EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I Lebih berpusat guruLebih berpusat pelajar Ekspositori seperti syarahan (lecturing)Inkuiri penemuan (Inquiry-Discovery) Pengajaran Terus (Direct Teaching)Pembelajaran berasas masalah (Problem based learning) Pembelajaran Masteri (Mastery learning)Pembelajaran berasaskan pengalaman /konteks (Experiential/Contextual learning) Pembelajaran Koperatif (Cooperative learning) Kitar Pembelajaran 5E, 4 Fasa (Learning Cycle) Namun, setiap model pengajaran ini juga boleh mempunyai tahap pemusatan guru/pelajar yang berbeza-beza.

15 Aktiviti Aplikasi dan Sintesis EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Jana visual sebuah model pengajaran yang menggabungkan sekurang-kurangnya dua model pengajaran yang telah dibincangkan.  Labelkan bahagian/peringkat yang merujuk kepada atribut model tertentu yang dipilih untuk menunjukkan bagaimana model-model itu digabungkan.  Nyatakan kelebihan dan cabaran melaksanakan model pengajaran yang dijana

16 Unit 3:  Menghuraikan matlamat dan objektif pengajaran  Menjana objektif pembelajaran mengikut domain

17 Unit 3: Matlamat dan Objektif Pengajaran EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I “Differentiating between teaching goals and objectives is the first step to planning a successful teaching plan that is also stress-free” Apakah perbezaan antara matlamat dan objektif?

18 Matlamat pengajaran EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I Berikut merupakan beberapa matlamat pengajaran  Mengajar pelajar fakta dan prinsip kandungan pelajaran  Menjadi model peranan (role model) bagi pelajar  Membantu pelajar membina kemahiran berfikir aras tinggi  Menyediakan pelajar menghadapi alam pekerjaan  Merangsang pembangunan peribadi pelajar  Membantu pelajar membina kemahiran asas belajar

19 Objektif Pengajaran EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Berikut merupakan beberapa contoh objektif pengajaran  Merancang pengajaran yang mengambil kira kepelbagaian gaya pembelajaran pelajar  Menaksir kefahaman pelajar terhadap isi kandungan pelajaran  Merancang pengajaran yang memberi peluang pelajar berinteraksi antara satu sama  Menerang fakta dan prinsip kandungan pelajaran

20 Perbezaan antara matlamat dan objektif EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I MatlamatObjektif Hasrat jangka panjang yang hendak dicapai Pencapaian konkrit yang mampu dicapai dengan mengikuti langkah- langkah tertentu dalam jangka masa yang lebih pendek Kurang berstrukturLebih berstruktur dan konkrit Tidak begitu jelas bagaimana mengetahui matlamat telah dicapai (sukar untuk diukur) Boleh diukur. Oleh itu boleh diketahui dengan yakin ia telah dicapai “Goals without objectives can never be accomplished while objectives without goals will never get you to where you want to be”

21 Mengapa objektif pengajaran diperlukan? EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Memberi panduan kepada guru untuk  Memilih kandungan pelajaran  Memilih strategi pengajaran yang sesuai  Membangun dan memilih bahan pengajaran yang sesuai  Membina ujian dan instrumen lain untuk menaksir dan menilai hasil pembelajaran pelajar

22 Matlamat dan objektif pembelajaran EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Tuliskan satu matlamat pembelajaran dan senaraikan beberapa objektif/hasil pembelajaran bagi mencapai matlamat pembelajaran tersebut.  Analisis komponen yang terdapat pada hasil pembelajaran tersebut  Janakan maksud hasil pembelajaran dari contoh- contoh hasil pembelajaran yang diberi  Gunakan borang KWHL untuk menyusun idea dan mengatur proses pembelajaran

23 Advance Organizer: Teknik KWHL EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I What you Know What you Want to know How to find out What you Learned

24 Apakah objektif/hasil pembelajaran? EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Satu penyataan yang menetapkan pengetahuan, kemahiran, dan sikap serta nilai yang diinginkan hasil daripada aktiviti pembelajaran  Satu penyataan yang menjelaskan apa yang pelajar perlu tahu dan fahami dan/atau dapat lakukan selepas selesai aktiviti pembelajaran  Hasil pembelajaran ada 3 domain: Kognitif, psikomotor, dan afektif

25 Komponen objektif/hasil pembelajaran EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I 1. Frasa merujuk kepada kumpulan sasaran 2. Kata kerja aktif 3. Objek bagi kata kerja 4. Konteks/keadaan 5. Standard/kriteria

26 1. Frasa merujuk kumpulan sasaran EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Di akhir pelajaran ini, pelajar boleh …  Selepas unit ini, pelajar akan dapat …  Selepas menamatkan aktiviti ini, pelajar akan …  Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat …

27 2. Kata kerja aktif EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Kriteria kata kerja  Boleh diukur (measurable)  Boleh diperhati (observable)  Spesifik  Contoh:  Mendefinisi, menganalisis, menyatakan, melukis, menyelesaikan masalah, menyenaraikan, memberi kerjasama

28 3. Objek bagi kata kerja EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Menunjukkan tindakan ke atas apa  Menyenarai perbezaan antara poligon dan bukan poligon  Mendefinisi min  Mempersembahkan secara oral hasil kerja berkumpulan tentang kaedah mengajar matematik  Memberi kerjasama dalam persembahan kumpulan

29 4. Konteks/keadaan EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Menyatakan dalam konteks apa atau keadaan yang bagaimana tindakan yang diinginkan itu perlu dilakukan  Contoh:  Construct a true statement using the quantifier “all” or “some”, given an object and a property.  Mengukur panjang sisi sebuah segitiga dengan menggunakan perisian GSP.

30 5. Standard/Kriteria EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Tahap kualiti yang diinginkan atau yang patut dicapai, termasuk julat jawapan yang boleh diterima  Contoh:  Perform operations of addition, subtraction, multiplication and division, involving a few numbers and state the answer in specific significant figures.  Mendefinisi min menggunakan perkataan sendiri dengan tepat  Biasanya tidak ditulis secara eksplisit apabila kriteria yang diingini mudah dibayangkan

31 The specific action by the learners must be:  Do-able  Observable  Measurable  Assessable Characteristics of Good Learning outcomes

32  Cognitive domain  Affective domain  Psychomotor domain BEHAVIOURAL OBJECTIVES

33 Cognitive domain  Deals with intellectual results, knowledge, concepts and understanding.  Often classified into 3 sub-categories : knowledge and skill, concept and application. student will be ale to find the length of the other two sides without using calculator, given the length of a side of a triangle whose angles are 30, 60 and 90.

34 Examples: student will be able to find the length of the other two sides without using calculator, given the length of a side of a triangle whose angles are 30, 60 and 90. student will be able to determine whether mode, median or mean is the appropriate measure of central tendency for that set of data student will be able to determine the surface area and volume object, given some objects like a cylindrical box or container, a ruler and calculator. KNOWLEDGE & SKILL CONCEPTAPPLICATION

35 Affective domain  Includes feeling, interests, attitudes, and appreciation that might result from instruction.  Examples: - students will appreciate the history of Pascal’s Triangle. - students will demonstrate confidence in using technology to solve mathematics problems.

36 Psychomotor domain  Stresses on motor development, muscular coordination and physical skills.  Often associated with the physical education curriculum.

37 EXAMPLES OF GOOD OBJECTIVES STATEMENT Objective:By the end of the lesson, students should be able to give at least two characteristics of geometric progressions Condition:By the end of the lesson Action verb:to give Content:Characteristics of geometric progressions Criteria:at least two

38 EXAMPLES OF GOOD OBJECTIVES STATEMENT Objective:After the lesson, students should be able to define the radius, diameter and circumference of a circle in their own words. Condition:After the lesson Action verb:to define Content:radius, diameter and circumference of a circle Criteria:in their own words

39 EXAMPLES OF GOOD OBJECTIVES STATEMENT Objective:After the demonstration, students should be able to write the generalization regarding relationship between the type of polygons and the sum of interior angles. Condition:after the demonstration Action verb:to write Content:Relationship between the type of polygons and the sum of the interior angles. Criteria:-

40 BLOOM TAXONOMY Benjamin Bloom (1956) Six levels within the cognitive domain. Taxonomy provides a useful structure to categorize test questions. 1. Knowledge 2.Understanding 3.Application 4.Analysis 5.Synthesis 6.Evaluation

41 CATEGORIES OF OBJECTIVES - BLOOM TAXONOMY KNOWLEDGE:Recall of data/facts - knowledge of specifics - knowledge of terminology - knowledge of specifics facts - knowledge of ways and means of dealing with specifics - knowledge of conventions - knowledge of criteria - knowledge of methodology - knowledge of classifications and categories - knowledge of theories and structures - knowledge of principles and generalizations

42 CATEGORIES OF OBJECTIVES - BLOOM TAXONOMY COMPREHENSION:Understand the meaning, translation, interpolation, and problems. State a problem in one’s own words. Examples: Translate, interpretation, extrapolation APPLICATION:Use a concept in a new situation or unprompted use of an abstraction. Applies what was learned in the classroom into novel situations in the workplace. Examples: application of theories, principles. laws, concepts, etc.

43 CATEGORIES OF OBJECTIVES - BLOOM TAXONOMY ANALYSIS:Separates materials or concepts into component parts so that its organizational structure may be understood. Distinguishes between facts and inferences. Examples: analysis of elements, analysis of relationship, analysis of organizational principles SYNTHESISBuild a structures or pattern from diverse elements. Put parts together to form a whole, with emphasis on creating a new meaning or structure. Examples: production of a unique communication, production of a plan or proposal set operation, Derivation of a set of abstract relations.

44 CATEGORIES OF OBJECTIVES - BLOOM TAXONOMY EVALUATIONMake judgment about the value of ideas or materials. Examples: judgments in terms of internal audience judgment in terms of external criteria.

45 Aktiviti menjana hasil pembelajaran EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Bekerja dalam satu kumpulan (4 orang).  Rujuk Huraian Sukatan Pelajaran Matematik/Matematik Tambahan Tingkatan 1, 2 dan 4.  Pilih satu tajuk kecil dan janakan hasil pembelajaran bagi setiap domain mengikut kriteria yang telah dibincangkan.  Terangkan kepada rakan-rakan lain dengan mengenal pasti setiap komponen hasil pembelajaran.

46 Refleksi/Penutup EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I  Nyatakan perbezaan antara pendidikan dan pengajaran  Nyatakan perbezaan antara matlamat dan objektif  Apakah yang dimaksudkan dengan hasil pembelajaran dan apakah domain serta komponennya?  Huraikan secara ringkas prinsip pembelajaran mengikut teori pembelajaran yang telah anda peroleh.  Apakah langkah-langkah utama model pengajaran berasaskan teori yang anda peroleh?


Download ppt "PENDIDIKAN, INSTRUKSI, PENGAJARAN, TEKNOLOGI, PENAKSIRAN, DAN PEMBELAJARAN EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I."

Similar presentations


Ads by Google