Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

עבודות כרייה ודיפון כהכנה להקמת חניון תת קרקעי בשד' שז"ר בירושלים

Similar presentations


Presentation on theme: "עבודות כרייה ודיפון כהכנה להקמת חניון תת קרקעי בשד' שז"ר בירושלים"— Presentation transcript:

1 עבודות כרייה ודיפון כהכנה להקמת חניון תת קרקעי בשד' שז"ר בירושלים
פרויקט "שער הבירה" עבודות כרייה ודיפון כהכנה להקמת חניון תת קרקעי בשד' שז"ר בירושלים - סיור קבלנים - מכרז מספר 387/2014 טבת תשע"ה ינואר 2015

2 חברת מוריה, "מנהלת שער הבירה"
רשימת יועצים ומתכננים בטיחות איתן חנני ליווי משפטי כהן וילצ'ק קמחי ושות' בקרת איכות שרון דותן הנדסה איכות סביבה לשם שפר איכות סביבה קונסטרוקציה אתר מערבי ירון שמעוני שחם מהנדסים בע"מ לוחות זמנים סי בריבוע בע"מ מים ביוב ותשתיות ת.ה.ל מהנדסים יועצים בע"מ חשמל ספיר י.ז.ח בע"מ חברת מוריה, "מנהלת שער הבירה" מזמין העבודה א. ספיבק חברה להנדסה ניהול הפרויקט MNS Consulting LTD ניהול הליך המכרז ד.א.ל הנדסה (2004) כבישים וניקוז ד"ר עזי זלצמן בעז זלצמן גיאולוגיה אמאב תחבורה (1995) תכנון תנועה א. רוזן הנדסה בע"מ מנהרה ומסמכי מכרז פרחי-צפריר - אדריכלים אדריכלות

3 טיוטה לדיון כרייה ודיפון חניון שז"ר מהווה את הצעד הראשון בהקמת פרויקט "שער הבירה" בכניסה לירושלים 00 הפרויקט יכלול פיתוח והקמת רובע עסקים חדש בכניסה לירושלים בהשקעה של כ-1.4 מיליארד ש"ח התוכנית כוללת הקמת מתחם תחבורתי משולב בכניסה לעיר ירושלים, הכולל חניון תת"ק וכן בנייתם של 14 גורדי שחקים בשטח של כ-211 דונם, המיועדים לתעסוקה, משרדים, מלונאות, תרבות ותיירות פרויקט "שער הבירה" מצב מתוכנן מצב קיים

4 מכרז כרייה ודיפון כהכנה להקמה של חניון שז"ר
מהות הפרויקט הינה כרייה ודיפון כהכנה להקמה של חניון תת קרקעי אשר ישמש נוסעים שיגיעו לתחנת הרכבת הראשית של ירושלים כרייה ודיפון כהכנה להקמה של חניון תת קרקעי שיכיל כ-1,300 מקומות חניה עבור תחנת הרכבת לירושלים ועבור רכבים מזדמנים העבודות יכללו עבודות עפר להכנת דרכי גישה, עבודות לייצוב ועיבוד של מדרונות הסלע, כרייה תת קרקעית של האולמות ושל מנהרות הגישה ועוד מכרז כרייה ודיפון כהכנה להקמה של חניון שז"ר אומדן ביצוע המכרז הינו כ- 265 מיליון ₪, כולל מבנים אופציונליים אומדן הפרויקט שד' שז"ר – חתך במפלס הרחוב

5 שד' שז"ר – חתך רוחב באזור בנייני האומה
חתך רוחב באזור בניני האומה שד' שז"ר – חתך רוחב באזור בנייני האומה

6 שד' שז"ר – חתך לאורך שד' שז"ר – חתך לאורך

7 לוחות הזמנים המתוכננים לפרויקט חניון שז"ר
הכרזת זוכה במכרז מועד אחרון להגשת בקשות להבהרה תקופת ההקמה של חניון שז"ר2 פרסום המכרז1 מועד הגשת הצעות קיום מפגש מציעים כ-41 חודשים לערך כ-3-6 חודשים לערך 15/04/2015 19/03/2015 14/01/2015 25/12/2014 כ-4 ימים לאחר פרסום המכרז תתאפשר רכישת מסמכי המכרז השלמת הפרויקט תוך 41 חודשים תחת ההנחה שלצורך ביצוע העבודות יופעלו שני שטחי התארגנות

8 הקמת הפרויקט תכלול את תכולות העבודה הבאות
תיאור תכולות העבודה בפרויקט הקמת הפרויקט תכלול את תכולות העבודה הבאות הקמת אתרי התארגנות 1 העתקת תשתיות תת קרקעיות 2 הקמת דרכי גישה 3 כריית מנהרות גישה 4 כרייה ותימוך שני אולמות תת קרקעיים באורך של כ- 250 מ', רוחב של כ-18 מ' וגובה של כ-30 מ' 5 עבודות תימוך מקדים ו/או תימוך מיוחד מתחת לכבישים ו/או בסמוך למבנים קיימים 6 תימוך ומילוי חללים בעמוד הסלע המרכזי ולפי הצורך 7

9 תנוחה כללית וחתך אורך

10 חתכי רוחב טיפוסיים של אולמות החניון

11 שלבי ביצוע כריית האולמות

12 מועד מירבי לסיום אבן הדרך מקבלת צו התחלת עבודה (חודשים)
המציע יחויב לעמוד באבני הדרך המפורטות מועד מירבי לסיום אבן הדרך מקבלת צו התחלת עבודה (חודשים) חודש 41 חודש 40 חודש 29 חודש 22 חודש 18 חודש 10 חודש 4 חודש 1 אבן דרך 2 גמר ביצוע פורטל למנהרת גישה מזרחית ותחילת כריית מנהרה מזרחית אבן דרך 6 גמר ביצוע העמקה עד רום 789 בשני האולמות אבן דרך 1 גמר ביצוע הסדרי תנועה זמניים ואתר התארגנות מזרחי אבן דרך 5 גמר ביצוע קימרון באולם דרומי, עד רום 799 אבן דרך 3 גמר ביצוע מנהרת גישה מזרחית אבן דרך 7 גמר ביצוע אולמות אבן דרך 8 מסירות וגמר הפרויקט עד לקבלת אישור מנה"פ אבן דרך 4 גמר ביצוע קימרון באולם צפוני, עד רום 799

13 חבילת המכרז כוללת שני אתרי התארגנות
מנגנון ביצוע והפעלת אתרי התארגנות לצורך השלמת העבודות במכרז חבילת המכרז כוללת שני אתרי התארגנות אתר 1 – אתר מזרחי ממוקם במתחם משרד החוץ הישן תכנון אתר 1כפי שמצורף למסמכי המכרז הינו ברמת תכנון מפורט יתכן ואתר זה יצומצם במשך הזמן על פי המוסכם בין חברת מוריה ומנהל הדיור הממשלתי, כמפורט בסעיף ח' למסמכי המכרז אתר 2 – אתר מערבי ממוקם בתקרת מנהרת בגין תכנון אתר 2 כפי שמצורף למסמכי המכרז הינו ברמת תכנון מוקדם המזמין יודיע על מועד ביצוע והפעלת אתר זה, ובהתאם יעודכנו אבני הדרך החוזיות ולוחות הזמנים אתר 2 אתר 1 אתרי התארגנות

14 תוכנית - אתר התארגנות מזרחי
תוכנית - אתר התארגנות מזרחי

15 תוכנית - אתר התארגנות מערבי
תוכנית - אתר התארגנות מערבי

16 תוכנית – קירוי תקרת בגין
אתר התארגנות מערבי תוכנית – קירוי תקרת בגין

17 גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע
שיקוע שז"ר – קידוח מס' 1

18 תאגיד אשר נרשם והתאגד בישראל ואשר עומד במלוא תנאי הסף
המציעים יכולים להתמודד במכרז כתאגיד בודד או כמיזם משותף (JV) 1 תאגיד בודד תאגיד אשר נרשם והתאגד בישראל ואשר עומד במלוא תנאי הסף 2 מיזם משותף התאגיד המומחה היזם התאגיד השני במיזם הוא בעל ניסיון מקצועי בביצוע עבודות כרייה תת קרקעית של אולמות במרחב עירוני. התאגיד המומחה יכול להיות תאגיד שהתאגד ונרשם בישראל או תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל התאגיד נרשם והתאגד בישראל ועומד ביתר דרישות הסף הקבועות במכרז לגבי חברות במיזם משותף חלקו המינ' במיזם > 51% חלקו המינ' במיזם > 26%

19 תנאי סף מקצועיים 00 1 מדובר בניסיון שהמציע צבר כקבלן ראשי, קבלן משנה או כחלק במיזם משותף ניסיון בביצוע עבודות מינהור בשיטת NATM המציע ביצע עבודות מינהור בשיטת NATM בהיקף מצטבר של 300 מיליון ש"ח לפחות במשך התקופה שבין 01/2007 עד ל- 12/2014 וגם המציע סיים ביצוע של לפחות פרויקט אחד בהיקף של 100מיליון ש"ח לפחות במשך התקופה שבין 01/2007 עד ל- 12/2014 00 ניסיון בביצוע עבודות כרייה של אולמות במרחב העירוני המציע ביצע עבודות כרייה תת קרקעית של אולמות במרחב העירוני ברוחב של מעל 15 מ', בגובה של לפחות 15 מ' ובאורך מצטבר של 300 מ' לפחות המציע ביצע עבודות כרייה תת קרקעית של אולמות במרחב העירוני בחזית אחידה בשטח פנים העולה על 200 מ"ר, ובנפח העולה על 70,000 מ"ק המציע הינו בעל סיווג קבלני ג'5 – בענף 100 או בענף 200 או בנוסף, נדרש המציע לעמוד באחד מהתנאים הבאים, שבוצעו במשך השנים : 2

20 תנאי סף פיננסיים 00 מחזור הכנסות ממוצע1 מחזור ההכנסות הממוצע השנתי של כל החברים במיזם, כאשר הוא משוקלל על פי חלקיהם במיזם – לפחות 160 מ' ש"ח ממוצע הכנסות של כל חבר במיזם היה לפחות 80 מ' ש"ח מחזור הכנסות שנתי ממוצע של המציע – לפחות 160 מיליון ש"ח תאגיד בודד מיזם משותף 00 הון עצמי ההון העצמי של כל חבר הינו לפחות 12.5 מ' ש"ח ע"פ הדוח השנתי עבור שנת 2013 ההון העצמי של כל חבר עמד על לפחות 250 אלף ₪ עבור כל אחוז של חלקו במיזם הון עצמי של לפחות 25 מ' ₪ ע"פ הדו"ח השנתי עבור שנת 2013 תאגיד בודד מיזם משותף 00 תזרים מזומנים תזרים מזומנים ממוצע מפעילות שוטפת בשנים שאינו שלילי תאגיד בודד התנאי בנוגע לתזרים מזומנים שאינו שלילי יחול עבור כל החברים במיזם מיזם משותף 1. ממוצע לינארי של ההכנסות השנתיות, בהתבסס על הדוחות הכספיים השנתיים עבור השנים

21 הכנת תכנית ניהול סיכונים
מערכת הבטיחות הכנת תכנית ניהול סיכונים אחריות לבטיחות האתר המציע יהיה אחראי להכין תוכנית ניהול סיכונים הכוללת פרק של ניהול הסיכונים בעבודתו סקר הסיכונים יבוצע לפי הגדרות החוק – תקנות הבטיחות בעבודה – תוכנית ניהול סיכונים 2013 התוכנית תאפשר למוריה לבחון את מקצועיותו הבטיחותית של המציע מקצועיותו תימדד בכך שהתוכנית לוקחת את מכלול הסיכונים איתם עלול המציע להתמודד ואת דרכי הפעולה שלו למניעתם ו/או לצמצום היקף הפגיעה במידה והם מתרחשים המציע הינו האחראי הבלעדי לבטיחות בעבודה באתר באחריות המציע לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע פגיעה בעובדים עובדי המציע יכללו את כל העובדים הנוטלים חלק בביצוע הפרויקט ובכללם עובדי כל קבלני המשנה 1. דרישות הבטיחות בעבודה מפורטות במסמך ט' למסמכי המכרז

22 מסמכים ישימים מהם ניתן ללמוד על דרישות האיכות
מערכת בקרת איכות האמצעים והפעולות בהן יחויב המציע לנקוט לצורכי בקרת איכות יכללו, בין היתר, את הנקודות הבאות: תוכנה ייעודית לבקרת איכות - צוות הבקרה יידרש להכניס את הנתונים והתוצאות לתוכנה. עלות התוכנה תהיה על חשבון חברת מוריה צוות בקרת איכות יכלול כמות בקרים מינימלית כמצוין בחוזה המציע יחויב בהתקשרות בחוזה עם מעבדת בקרת איכות חוזק לחיצה של הבטון המותז הקשוי - כל הדרישות במפרט ובתוכניות לגבי חוזק הבטון המותז המינימאליים מתייחסים הן לבטון הטרי והן לבטון הקשוי שיידגם ע"י קורים מקירות המנהרות ניכויים בגין חוסר טיפול באי התאמות במועד הנדרש, ניכויים אלו עלולים להגיע עד 3,000 ₪ ליום עבור אי התאמות מדרגה 3 מסמכים ישימים מהם ניתן ללמוד על דרישות האיכות מסמך בקרת איכות עצמית של הקבלן אשר מופיע בנספח א' במפרט המיוחד מסמך בקרת איכות עצמית של הקבלן ובדיקות מעבדה אשר מופיע בסעיף 46 בפרק מוקדמות

23 על המציע לשמור על איכות הסביבה במהלך ביצוע עבודתו, להלן מספר דגשים
פינוי עודפי עפר לאתרים מאושרים בלבד, כאשר התשלום על כל האגרות הנדרשות חל על הקבלן, יש לשים לב לקיום פסולת אזבסט ולפנותה לאתרים המורשים לקלוט פסולת מסוג זה איכות הסביבה רעש - יש להקפיד על שמירה על מפלסי הרעש המותרים בכל שעות היממה על פי נספח ב' למפרט הטכני המיוחד אבק - יש להרטיב את דרכי הגישה ומערומי העפר על מנת למנוע מאבק להתעופף ברוח עבודות הלילה יתבצעו לפי היתר העבודה על המציע לשמור על איכות הסביבה במהלך ביצוע עבודתו, להלן מספר דגשים

24 דגשים נוספים על המציע לשים לב לדגשים הבאים בביצוע תכולות העבודה במכרז
תחנת האומה עבודה בצמוד לדופן תחנת האומה בשלב הכרייה העבודות בתחנת האומה יהיו בשלבי גמר, אי לכך יש לתאם עם רכבת ישראל על מנת למזער ככל הניתן נזקים פוטנציאליים עבודה במרחב עירוני יש לשים לב כי עבודה במרחב העירוני מצריכה תיאום מירבי עם אגפי העיריה השונים על המציע לשים לב לדגשים הבאים בביצוע תכולות העבודה במכרז

25 “Capital Gate” Project - Bidders’ conference and site inspection-
The performance of excavation works as preparation for the construction of an underground parking facility at the Shazar Boulevard compound in Jerusalem - Bidders’ conference and site inspection- Tender # 387/2014 Teveth, Tsha"h January 2015

26 טיוטה לדיון The Excavation of the Shazar Underground Parking Facility is the First Step in the Development of the “Capital Gate” Project 00 "Capital gate” project The project will include the development of a new business district located in the entrance to Jerusalem. 1.4 Billion NIS will be invested in the project The project includes development of an integrated transportation area, which includes an underground parking facility and the development of 14 skyscrapers designated for offices, hotels, culture and tourism Current state Designed state

27 Excavation works as preparation of an underground parking facility
The Main Purpose of the Project is Performance of Excavation as Preparation of an Underground Parking Facility Serving Commuters Excavation works as preparation of an underground parking facility The performance of excavation works as preparation for the construction of an underground parking facility that will contain 1,300 parking spaces for the Jerusalem train station and for occasional vehicles The works will include groundwork for preparation of access roads, stabilizing and processing works of the rock slopes, excavation of underground facilities and tunnels etc. Estimated budget The project budget is estimated at approximately 265 million NIS, including optional structures Shazar boulevard – cross section at street International Convention Centre HaUma Railway Station

28 International Convention Center
Cross Section at the International Convention Center International Convention Center HaUma Railway Station Shazar boulevard – cross section at the international convention center

29 Shazar boulevard – vertical section
Vertical Section at the International Convention Center Shazar boulevard – vertical section

30 Planned Project schedule
Conference and site inspection Development period of the shazar parking facility2 Deadline for requests for clarification Tender publication1 Bids Submission Declaration of successful bidder 25/12/2014 14/01/2015 19/03/2015 15/04/2015 Approx. 3-6 months Approx. 41 months Approximately 4 days after the tender publication it will be possible to purchase the tender documents The project shall be competed in 41 months under the assumption that two organization sites will be operated

31 Work Description The development of the project will include the following scope of work Establishing organization sites 1 Relocation of underground infrastructures 2 Construction of access roads 3 Excavating of access and primary support tunnels 4 Excavating and primary support of two underground halls at the dimensions of about 250m length, 18m wide and 30m height 5 Primary support works and/or special support under roads and/or adjacent to existing structures 6 Primary support and filling of cavities in the central rock pillar as needed 7

32 General Layout and Vertical Section

33 Typical cross-section of the parking facility halls

34 Execution sequence of the halls excavation

35 Max end date from notice to proceed (months)
Contractual Milestones Max end date from notice to proceed (months) Month 41 Month 1 Month 4 Month 10 Month 18 Month 22 Month 29 Month 40 Milestone 2 Completion of the eastern access tunnel portal and the beginning of excavation of the eastern tunnel Milestone 6 Completion of excavation to m level in both halls Milestone 1 Completion of the temporary traffic arrangements and eastern organizing site Milestone 8 Hand overs and end of project up to approval from the project manager Milestone 3 Completion of the eastern tunnel Milestone 5 Completion of the south hall dome up to m level Milestone 7 Completion of both halls Milestone 4 Completion of the north hall dome up to m level

36 Tender package includes two organization sites
Execution Mechanism and operation of organization sites Tender package includes two organization sites Site 1 – east site The old foreign ministry compound Site 2 – west site Begin tunnel ceiling The plans for the first site are included in the tender documents are in detailed design level The plans for the second site included in the tender documents are in preliminary design level This site, can and will decrease over time as agreed between Moriah and Government Housing Administration, as set out in section H of the tender documents Moriah shall notify the provision of space available to the contractor of this site, and in accordance the contractual milestones and schedule will be updated, as described in the tender documents Site 2 Site 1 Organization sites

37 Plan – east organization site

38 Plan – west organization site

39 Plan – begin tunnel ceiling
West Organization Site Plan – begin tunnel ceiling

40 Shazar embedding – drilling # 1
Geology and Rock Engineering Shazar embedding – drilling # 1

41 Bidders Can Compete As a Single Corporation or As a Joint Venture
Corporations that have registered and incorporated lawfully in Israel and comply with all prerequisites Sole Corporation 1 A corporation registered and incorporated in Israel and complies with all prerequisites as determined for joint venture in the tender Joint Venture Corporation Minimal share in venture > 26% 2 Specialist Corporation Minimal share in venture > 51% The other member of the joint venture has professional experience in the execution an underground excavation of large spaces within an urban environment. The specialist corporation may be a corporation that has incorporated and registered in Israel or a corporations that has incorporated outside of Israel

42 Prerequisites 1 00 Experience in executing tunneling works using the NATM method Experience gained as main sub-contractor, sub-contractor or part of a joint venture Bidder has executed tunneling works using the NATM method in projects having a cumulative minimum value of 300 million NIS during the period between January and December 2014 And Among the works executed in the aforesaid cumulative value, at least one project shall have been completed having a cumulative minimum value of 100 million NIS 2 00 Experience in excavation works of facilities in an urban environment Bidder shall be classified grade C-5 in branches 100 or 200 The bidder must also meet one of the following conditions as for the years : Bidder has executed tunneling works within an urban environment having a width greater than 15 m, height of 15 m or more and minimum length of 300 m Or Bidder has executed tunneling works within an urban environment at a single excavation face having a surface area exceeding 200 m2 and a volume exceeding 70,000 m3

43 Average annual turnover1
Financial Prerequisites 00 Average annual turnover1 Sole Corporation An average annual turnover of at least 160 million NIS Joint Venture An average annual turnover of all members of the venture, weighted by their share, of at least 160 million NIS The average turnover of each member of the joint venture is at least 80 million NIS 00 Equity Sole Corporation Equity of at least 25 million NIS according to annual financial reports for 2013 Joint Venture The equity of each member, as determined in the annual financial reports for the year 2013 is at least 12.5 million NIS The equity of each member is at least 250 thousand NIS for every 1% participation in the joint venture 00 Cash Flow Sole Corporation Positive average cash flow from current activities during the years Joint Venture Same prerequisite must apply to all members of the joint venture 1. Linear average of annual income, based on financial reports of

44 Preparing risk management plan
Safety On site safety Preparing risk management plan The contractor / executing company is solely responsible for safety at the work site It is the contractor's responsibility to take all measures necessary to prevent injury to employees Contract/company’s workers include all employees who take part in execution of this contract, including all employees of various subcontractors The contractor is responsible to prepare a risk management plan that includes a chapter of risk management of his work The risk survey will be done based on law definition – safety regulations – 2013 risk management plan The plan will enable Moriah to evaluate the contractor safety professionalism The contractor professionalism will be measured by the extent to which the risk management plan takes in to consideration whole the potential risks the contractor might encounter and the proposed methods of action the contractor provides in order to prevent / minimize their scope if they occur 1. Work Safety requirements detailed in section “T” of the tender documents

45 Quality assurance Means and actions which the bidder will be obliged to for the purpose of quality control will include, among other, the following points: Bidder will be required to be bound by contract with a quality control lab A quality control team will include a minimum number of controllers, as determined in the contract Quality control software – the control team will input the data and results into the software. Software expenses will be paid for by Moriah Deductions for lack of treatment by an appointed time, these deductions can reach up to 3,000 NIS a day for irregularities of class 3 The compressive strength of sprayed hardened concrete – all demands regarding the minimal sprayed concrete strength, as specified in the programs, regards both fresh and hardened concrete, and will be sampled from the tunnel walls and tested Applicable documents Self quality control of the contractor - Appendix A of the special specifications Self quality control and laboratory testing – in Section 00:46 in section B – “general conditions for the tenser work execution”

46 Environment The bidder is required to preserve the environment during the execution of the works Removal of soil environment Only to approved sites, where the payment of all required fees apply on to the contractor. The contractor should be observed for existence of asbestos waste and to remove it to Noise – the contractor must keep noise levels as permitted at all times in accordance with Appendix B of special technical specifications Dust - the access roads and soil piles must be wet to prevent dust from flying in the wind Night works – according to work permits

47 Additional emphases The bidder is required to work according to the following points Work in urban environment Hauma railway station required maximum coordination with various departments of the municipality Working closely with Hauma railway station the excavation works are due to take place while the Hauma Railway station project will be at its final stages, therefore the works must be coordinated with Israel Railways, in order to minimize potential damage as much as possible


Download ppt "עבודות כרייה ודיפון כהכנה להקמת חניון תת קרקעי בשד' שז"ר בירושלים"

Similar presentations


Ads by Google