Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

טבת תשע " ה ינואר 2015 פרויקט " שער הבירה " עבודות כרייה ודיפון כהכנה להקמת חניון תת קרקעי בשד ' שז " ר בירושלים - סיור קבלנים - פרויקט " שער הבירה " עבודות.

Similar presentations


Presentation on theme: "טבת תשע " ה ינואר 2015 פרויקט " שער הבירה " עבודות כרייה ודיפון כהכנה להקמת חניון תת קרקעי בשד ' שז " ר בירושלים - סיור קבלנים - פרויקט " שער הבירה " עבודות."— Presentation transcript:

1 טבת תשע " ה ינואר 2015 פרויקט " שער הבירה " עבודות כרייה ודיפון כהכנה להקמת חניון תת קרקעי בשד ' שז " ר בירושלים - סיור קבלנים - פרויקט " שער הבירה " עבודות כרייה ודיפון כהכנה להקמת חניון תת קרקעי בשד ' שז " ר בירושלים - סיור קבלנים - מכרז מספר 387/2014

2 MNS Consulting 2 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה רשימת יועצים ומתכננים בטיחות איתן חנני ליווי משפטי כהן וילצ'ק קמחי ושות' בקרת איכות שרון דותן הנדסה איכות סביבה לשם שפר איכות סביבה קונסטרוקציה אתר מערבי ירון שמעוני שחם מהנדסים בע"מ לוחות זמנים סי בריבוע בע"מ מים ביוב ותשתיות ת.ה.ל מהנדסים יועצים בע"מ חשמל ספיר י.ז.ח בע"מ אדריכלות פרחי-צפריר - אדריכלים ניהול הליך המכרז MNS Consulting LTD כבישים וניקוז ד.א.ל הנדסה (2004) גיאולוגיה ד"ר עזי זלצמן בעז זלצמן תכנון תנועה אמאב תחבורה (1995) מנהרה ומסמכי מכרז א. רוזן הנדסה בע"מ ניהול הפרויקט א. ספיבק חברה להנדסה מזמין העבודה חברת מוריה, "מנהלת שער הבירה"

3 MNS Consulting 3 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה 00 כרייה ודיפון חניון שז"ר מהווה את הצעד הראשון בהקמת פרויקט "שער הבירה" בכניסה לירושלים  הפרויקט יכלול פיתוח והקמת רובע עסקים חדש בכניסה לירושלים בהשקעה של כ-1.4 מיליארד ש"ח  התוכנית כוללת הקמת מתחם תחבורתי משולב בכניסה לעיר ירושלים, הכולל חניון תת"ק וכן בנייתם של 14 גורדי שחקים בשטח של כ-211 דונם, המיועדים לתעסוקה, משרדים, מלונאות, תרבות ותיירות פרויקט "שער הבירה" מצב קייםמצב מתוכנן

4 MNS Consulting 4 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה  כרייה ודיפון כהכנה להקמה של חניון תת קרקעי שיכיל כ-1,300 מקומות חניה עבור תחנת הרכבת לירושלים ועבור רכבים מזדמנים  העבודות יכללו עבודות עפר להכנת דרכי גישה, עבודות לייצוב ועיבוד של מדרונות הסלע, כרייה תת קרקעית של האולמות ושל מנהרות הגישה ועוד מכרז כרייה ודיפון כהכנה להקמה של חניון שז"ר אומדן ביצוע המכרז הינו כ- 265 מיליון ₪, כולל מבנים אופציונליים אומדן הפרויקט מהות הפרויקט הינה כרייה ודיפון כהכנה להקמה של חניון תת קרקעי אשר ישמש נוסעים שיגיעו לתחנת הרכבת הראשית של ירושלים שד' שז"ר – חתך במפלס הרחוב

5 MNS Consulting 5 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה חתך רוחב באזור בניני האומה שד' שז"ר – חתך רוחב באזור בנייני האומה

6 MNS Consulting 6 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה שד' שז"ר – חתך לאורך

7 MNS Consulting 7 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה פרסום המכרז 1 קיום מפגש מציעים מועד אחרון להגשת בקשות להבהרה הכרזת זוכה במכרז תקופת ההקמה של חניון שז"ר 2 לוחות הזמנים המתוכננים לפרויקט חניון שז"ר 1.כ-4 ימים לאחר פרסום המכרז תתאפשר רכישת מסמכי המכרז 2.השלמת הפרויקט תוך 41 חודשים תחת ההנחה שלצורך ביצוע העבודות יופעלו שני שטחי התארגנות מועד הגשת הצעות

8 MNS Consulting 8 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה הקמת אתרי התארגנות 1 העתקת תשתיות תת קרקעיות 2 הקמת דרכי גישה 3 כריית מנהרות גישה 4 כרייה ותימוך שני אולמות תת קרקעיים באורך של כ- 250 מ', רוחב של כ-18 מ' וגובה של כ-30 מ' 5 עבודות תימוך מקדים ו/או תימוך מיוחד מתחת לכבישים ו/או בסמוך למבנים קיימים 6 הקמת הפרויקט תכלול את תכולות העבודה הבאות תימוך ומילוי חללים בעמוד הסלע המרכזי ולפי הצורך 7 תיאור תכולות העבודה בפרויקט

9 MNS Consulting 9 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה תנוחה כללית וחתך אורך

10 MNS Consulting 10 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה חתכי רוחב טיפוסיים של אולמות החניון

11 MNS Consulting 11 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה שלבי ביצוע כריית האולמות

12 MNS Consulting 12 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה אבן דרך 1 גמר ביצוע הסדרי תנועה זמניים ואתר התארגנות מזרח י אבן דרך 1 גמר ביצוע הסדרי תנועה זמניים ואתר התארגנות מזרח י מועד מירבי לסיום אבן הדרך מקבלת צו התחלת עבודה (חודשים) אבן דרך 2 גמר ביצוע פורטל למנהרת גישה מזרחית ותחילת כריית מנהרה מזרחית אבן דרך 2 גמר ביצוע פורטל למנהרת גישה מזרחית ותחילת כריית מנהרה מזרחית אבן דרך 3 גמר ביצוע מנהרת גישה מזרחית אבן דרך 3 גמר ביצוע מנהרת גישה מזרחית אבן דרך 4 גמר ביצוע קימרון באולם צפוני, עד רום 799 אבן דרך 4 גמר ביצוע קימרון באולם צפוני, עד רום 799 אבן דרך 5 גמר ביצוע קימרון באולם דרומי, עד רום 799 אבן דרך 5 גמר ביצוע קימרון באולם דרומי, עד רום 799 אבן דרך 6 גמר ביצוע העמקה עד רום 789 בשני האולמות אבן דרך 6 גמר ביצוע העמקה עד רום 789 בשני האולמות אבן דרך 7 גמר ביצוע אולמות אבן דרך 7 גמר ביצוע אולמות אבן דרך 8 מסירות וגמר הפרויקט עד לקבלת אישור מנה"פ אבן דרך 8 מסירות וגמר הפרויקט עד לקבלת אישור מנה"פ חודש 41 חודש 10חודש 22חודש 4חודש 40חודש 29חודש 18חודש 1 המציע יחויב לעמוד באבני הדרך המפורטות

13 MNS Consulting 13 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה מנגנון ביצוע והפעלת אתרי התארגנות לצורך השלמת העבודות במכרז חבילת המכרז כוללת שני אתרי התארגנות אתר 1 – אתר מזרחי ממוקם במתחם משרד החוץ הישן אתר 1 – אתר מזרחי ממוקם במתחם משרד החוץ הישן תכנון אתר 1כפי שמצורף למסמכי המכרז הינו ברמת תכנון מפורט יתכן ואתר זה יצומצם במשך הזמן על פי המוסכם בין חברת מוריה ומנהל הדיור הממשלתי, כמפורט בסעיף ח' למסמכי המכרז אתר 2 – אתר מערבי ממוקם בתקרת מנהרת בגין אתר 2 – אתר מערבי ממוקם בתקרת מנהרת בגין תכנון אתר 2 כפי שמצורף למסמכי המכרז הינו ברמת תכנון מוקדם המזמין יודיע על מועד ביצוע והפעלת אתר זה, ובהתאם יעודכנו אבני הדרך החוזיות ולוחות הזמנים אתר 1 אתר 2 אתרי התארגנות

14 MNS Consulting 14 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה תוכנית - אתר התארגנות מזרחי אתר התארגנות מזרחי

15 MNS Consulting 15 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה תוכנית - אתר התארגנות מערבי אתר התארגנות מערבי

16 MNS Consulting 16 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה תוכנית – קירוי תקרת בגין אתר התארגנות מערבי

17 MNS Consulting 17 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע שיקוע שז"ר – קידוח מס' 1

18 MNS Consulting 18 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה המציעים יכולים להתמודד במכרז כתאגיד בודד או כמיזם משותף (JV) תאגיד אשר נרשם והתאגד בישראל ואשר עומד במלוא תנאי הסף תאגיד בודד 1 התאגיד נרשם והתאגד בישראל ועומד ביתר דרישות הסף הקבועות במכרז לגבי חברות במיזם משותף מיזם משותף התאגיד השני במיזם הוא בעל ניסיון מקצועי בביצוע עבודות כרייה תת קרקעית של אולמות במרחב עירוני. התאגיד המומחה יכול להיות תאגיד שהתאגד ונרשם בישראל או תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל התאגיד המומחההיזם חלקו המינ' במיזם > 51% חלקו המינ' במיזם > 26% 2

19 MNS Consulting 19 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה תנאי סף מקצועיים 00 ניסיון בביצוע עבודות מינהור בשיטת NATM המציע ביצע עבודות מינהור בשיטת NATM בהיקף מצטבר של 300 מיליון ש"ח לפחות במשך התקופה שבין 01/2007 עד ל- 12/2014 המציע סיים ביצוע של לפחות פרויקט אחד בהיקף של 100מיליון ש"ח לפחות במשך התקופה שבין 01/2007 עד ל- 12/ ניסיון בביצוע עבודות כרייה של אולמות במרחב העירוני המציע ביצע עבודות כרייה תת קרקעית של אולמות במרחב העירוני ברוחב של מעל 15 מ', בגובה של לפחות 15 מ' ובאורך מצטבר של 300 מ' לפחות המציע ביצע עבודות כרייה תת קרקעית של אולמות במרחב העירוני בחזית אחידה בשטח פנים העולה על 200 מ"ר, ובנפח העולה על 70,000 מ"ק המציע הינו בעל סיווג קבלני ג'5 – בענף 100 או בענף 200 או בנוסף, נדרש המציע לעמוד באחד מהתנאים הבאים, שבוצעו במשך השנים : וגם 1 2 מדובר בניסיון שהמציע צבר כקבלן ראשי, קבלן משנה או כחלק במיזם משותף

20 MNS Consulting 20 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה תנאי סף פיננסיים 00 מחזור הכנסות ממוצע 1  מחזור ההכנסות הממוצע השנתי של כל החברים במיזם, כאשר הוא משוקלל על פי חלקיהם במיזם – לפחות 160 מ' ש"ח  ממוצע הכנסות של כל חבר במיזם היה לפחות 80 מ' ש"ח  מחזור ההכנסות הממוצע השנתי של כל החברים במיזם, כאשר הוא משוקלל על פי חלקיהם במיזם – לפחות 160 מ' ש"ח  ממוצע הכנסות של כל חבר במיזם היה לפחות 80 מ' ש"ח מחזור הכנסות שנתי ממוצע של המציע – לפחות 160 מיליון ש"ח תאגיד בודד מיזם משותף 00 הון עצמי  ההון העצמי של כל חבר הינו לפחות 12.5 מ' ש"ח ע"פ הדוח השנתי עבור שנת 2013  ההון העצמי של כל חבר עמד על לפחות 250 אלף ₪ עבור כל אחוז של חלקו במיזם  ההון העצמי של כל חבר הינו לפחות 12.5 מ' ש"ח ע"פ הדוח השנתי עבור שנת 2013  ההון העצמי של כל חבר עמד על לפחות 250 אלף ₪ עבור כל אחוז של חלקו במיזם הון עצמי של לפחות 25 מ' ₪ ע"פ הדו"ח השנתי עבור שנת 2013 תאגיד בודד מיזם משותף 00 תזרים מזומנים תזרים מזומנים ממוצע מפעילות שוטפת בשנים שאינו שלילי תאגיד בודד התנאי בנוגע לתזרים מזומנים שאינו שלילי יחול עבור כל החברים במיזם מיזם משותף 1. ממוצע לינארי של ההכנסות השנתיות, בהתבסס על הדוחות הכספיים השנתיים עבור השנים

21 MNS Consulting 21 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה מערכת הבטיחות אחריות לבטיחות האתר  המציע הינו האחראי הבלעדי לבטיחות בעבודה באתר  באחריות המציע לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע פגיעה בעובדים  עובדי המציע יכללו את כל העובדים הנוטלים חלק בביצוע הפרויקט ובכללם עובדי כל קבלני המשנה  המציע הינו האחראי הבלעדי לבטיחות בעבודה באתר  באחריות המציע לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע פגיעה בעובדים  עובדי המציע יכללו את כל העובדים הנוטלים חלק בביצוע הפרויקט ובכללם עובדי כל קבלני המשנה הכנת תכנית ניהול סיכונים  המציע יהיה אחראי להכין תוכנית ניהול סיכונים הכוללת פרק של ניהול הסיכונים בעבודתו  סקר הסיכונים יבוצע לפי הגדרות החוק – תקנות הבטיחות בעבודה – תוכנית ניהול סיכונים 2013  התוכנית תאפשר למוריה לבחון את מקצועיותו הבטיחותית של המציע  מקצועיותו תימדד בכך שהתוכנית לוקחת את מכלול הסיכונים איתם עלול המציע להתמודד ואת דרכי הפעולה שלו למניעתם ו/או לצמצום היקף הפגיעה במידה והם מתרחשים  המציע יהיה אחראי להכין תוכנית ניהול סיכונים הכוללת פרק של ניהול הסיכונים בעבודתו  סקר הסיכונים יבוצע לפי הגדרות החוק – תקנות הבטיחות בעבודה – תוכנית ניהול סיכונים 2013  התוכנית תאפשר למוריה לבחון את מקצועיותו הבטיחותית של המציע  מקצועיותו תימדד בכך שהתוכנית לוקחת את מכלול הסיכונים איתם עלול המציע להתמודד ואת דרכי הפעולה שלו למניעתם ו/או לצמצום היקף הפגיעה במידה והם מתרחשים 1. דרישות הבטיחות בעבודה מפורטות במסמך ט' למסמכי המכרז

22 MNS Consulting 22 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה המציע יחויב בהתקשרות בחוזה עם מעבדת בקרת איכות האמצעים והפעולות בהן יחויב המציע לנקוט לצורכי בקרת איכות יכללו, בין היתר, את הנקודות הבאות: תוכנה ייעודית לבקרת איכות - צוות הבקרה יידרש להכניס את הנתונים והתוצאות לתוכנה. עלות התוכנה תהיה על חשבון חברת מוריה ניכויים בגין חוסר טיפול באי התאמות במועד הנדרש, ניכויים אלו עלולים להגיע עד 3,000 ₪ ליום עבור אי התאמות מדרגה 3 חוזק לחיצה של הבטון המותז הקשוי - כל הדרישות במפרט ובתוכניות לגבי חוזק הבטון המותז המינימאליים מתייחסים הן לבטון הטרי והן לבטון הקשוי שיידגם ע"י קורים מקירות המנהרות מסמך בקרת איכות עצמית של הקבלן אשר מופיע בנספח א' במפרט המיוחד מסמכים ישימים מהם ניתן ללמוד על דרישות האיכות מסמך בקרת איכות עצמית של הקבלן ובדיקות מעבדה אשר מופיע בסעיף 46 בפרק מוקדמות צוות בקרת איכות יכלול כמות בקרים מינימלית כמצוין בחוזה מערכת בקרת איכות

23 MNS Consulting 23 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה איכות הסביבה פינוי עודפי עפר לאתרים מאושרים בלבד, כאשר התשלום על כל האגרות הנדרשות חל על הקבלן, יש לשים לב לקיום פסולת אזבסט ולפנותה לאתרים המורשים לקלוט פסולת מסוג זה איכות הסביבה  רעש - יש להקפיד על שמירה על מפלסי הרעש המותרים בכל שעות היממה על פי נספח ב' למפרט הטכני המיוחד  אבק - יש להרטיב את דרכי הגישה ומערומי העפר על מנת למנוע מאבק להתעופף ברוח  עבודות הלילה יתבצעו לפי היתר העבודה  רעש - יש להקפיד על שמירה על מפלסי הרעש המותרים בכל שעות היממה על פי נספח ב' למפרט הטכני המיוחד  אבק - יש להרטיב את דרכי הגישה ומערומי העפר על מנת למנוע מאבק להתעופף ברוח  עבודות הלילה יתבצעו לפי היתר העבודה על המציע לשמור על איכות הסביבה במהלך ביצוע עבודתו, להלן מספר דגשים

24 MNS Consulting 24 הקדמה המכרז נקודות נוספות תכולות העבודה דגשים נוספים תחנת האומה עבודה בצמוד לדופן תחנת האומה בשלב הכרייה העבודות בתחנת האומה יהיו בשלבי גמר, אי לכך יש לתאם עם רכבת ישראל על מנת למזער ככל הניתן נזקים פוטנציאליים עבודה בצמוד לדופן תחנת האומה בשלב הכרייה העבודות בתחנת האומה יהיו בשלבי גמר, אי לכך יש לתאם עם רכבת ישראל על מנת למזער ככל הניתן נזקים פוטנציאליים עבודה במרחב עירוני יש לשים לב כי עבודה במרחב העירוני מצריכה תיאום מירבי עם אגפי העיריה השונים על המציע לשים לב לדגשים הבאים בביצוע תכולות העבודה במכרז

25 Teveth, Tsha"h January 2015 “Capital Gate” Project The performance of excavation works as preparation for the construction of an underground parking facility at the Shazar Boulevard compound in Jerusalem - Bidders’ conference and site inspection- “Capital Gate” Project The performance of excavation works as preparation for the construction of an underground parking facility at the Shazar Boulevard compound in Jerusalem - Bidders’ conference and site inspection- Tender # 387/2014

26 MNS Consulting 26 Additional points Scope of work Introduction The tender 00 The Excavation of the Shazar Underground Parking Facility is the First Step in the Development of the “Capital Gate” Project  The project will include the development of a new business district located in the entrance to Jerusalem. 1.4 Billion NIS will be invested in the project  The project includes development of an integrated transportation area, which includes an underground parking facility and the development of 14 skyscrapers designated for offices, hotels, culture and tourism "Capital gate” project Designed stateCurrent state

27 MNS Consulting 27 Additional points Scope of work Introduction The tender  The performance of excavation works as preparation for the construction of an underground parking facility that will contain 1,300 parking spaces for the Jerusalem train station and for occasional vehicles  The works will include groundwork for preparation of access roads, stabilizing and processing works of the rock slopes, excavation of underground facilities and tunnels etc. Excavation works as preparation of an underground parking facility The project budget is estimated at approximately 265 million NIS, including optional structures Estimated budget Shazar boulevard – cross section at street The Main Purpose of the Project is Performance of Excavation as Preparation of an Underground Parking Facility Serving Commuters HaUma Railway Station International Convention Centre

28 MNS Consulting 28 Additional points Scope of work Introduction The tender Shazar boulevard – cross section at the international convention center HaUma Railway Station International Convention Center Cross Section at the International Convention Center

29 MNS Consulting 29 Additional points Scope of work Introduction The tender Shazar boulevard – vertical section Vertical Section at the International Convention Center

30 MNS Consulting 30 Additional points Scope of work Introduction The tender Tender publication 1 Declaration of successful bidder Bids Submission Conference and site inspection Development period of the shazar parking facility 2 1.Approximately 4 days after the tender publication it will be possible to purchase the tender documents 2.The project shall be competed in 41 months under the assumption that two organization sites will be operated Deadline for requests for clarification Planned Project schedule

31 MNS Consulting 31 Additional points Scope of work Introduction The tender Establishing organization sites 1 Relocation of underground infrastructures 2 Construction of access roads 3 Excavating of access and primary support tunnels 4 Excavating and primary support of two underground halls at the dimensions of about 250m length, 18m wide and 30m height 5 Primary support works and/or special support under roads and/or adjacent to existing structures 6 The development of the project will include the following scope of work Primary support and filling of cavities in the central rock pillar as needed 7 Work Description

32 MNS Consulting 32 Additional points Scope of work Introduction The tender General Layout and Vertical Section

33 MNS Consulting 33 Additional points Scope of work Introduction The tender Typical cross-section of the parking facility halls

34 MNS Consulting 34 Additional points Scope of work Introduction The tender Execution sequence of the halls excavation

35 MNS Consulting 35 Additional points Scope of work Introduction The tender Milestone 1 Completion of the temporary traffic arrangemen ts and eastern organizing site Milestone 1 Completion of the temporary traffic arrangemen ts and eastern organizing site Max end date from notice to proceed (months) Milestone 2 Completion of the eastern access tunnel portal and the beginning of excavation of the eastern tunnel Milestone 2 Completion of the eastern access tunnel portal and the beginning of excavation of the eastern tunnel Milestone 3 Completion of the eastern tunnel Milestone 3 Completion of the eastern tunnel Milestone 4 Completion of the north hall dome up to m level Milestone 4 Completion of the north hall dome up to m level Milestone 5 Completion of the south hall dome up to m level Milestone 5 Completion of the south hall dome up to m level Milestone 6 Completion of excavation to m level in both halls Milestone 6 Completion of excavation to m level in both halls Milestone 7 Completion of both halls Milestone 7 Completion of both halls Milestone 8 Hand overs and end of project up to approval from the project manager Milestone 8 Hand overs and end of project up to approval from the project manager Month 10Month 22Month 4Month 40Month 29Month 18Month 1 Month 41 Contractual Milestones

36 MNS Consulting 36 Additional points Scope of work Introduction The tender Tender package includes two organization sites Site 1 – east site The old foreign ministry compound Site 1 – east site The old foreign ministry compound The plans for the first site are included in the tender documents are in detailed design level This site, can and will decrease over time as agreed between Moriah and Government Housing Administration, as set out in section H of the tender documents Site 2 – west site Begin tunnel ceiling Site 2 – west site Begin tunnel ceiling The plans for the second site included in the tender documents are in preliminary design level Moriah shall notify the provision of space available to the contractor of this site, and in accordance the contractual milestones and schedule will be updated, as described in the tender documents Site 1 Site 2 Organization sites Execution Mechanism and operation of organization sites

37 MNS Consulting 37 Additional points Scope of work Introduction The tender Plan – east organization site East Organization Site

38 MNS Consulting 38 Additional points Scope of work Introduction The tender Plan – west organization site West Organization Site

39 MNS Consulting 39 Additional points Scope of work Introduction The tender Plan – begin tunnel ceiling West Organization Site

40 MNS Consulting 40 Additional points Scope of work Introduction The tender Shazar embedding – drilling # 1 Geology and Rock Engineering

41 MNS Consulting 41 Additional points Scope of work Introduction The tender Corporations that have registered and incorporated lawfully in Israel and comply with all prerequisites Sole Corporation 1 A corporation registered and incorporated in Israel and complies with all prerequisites as determined for joint venture in the tender Joint Venture Corporation Minimal share in venture > 26% 2 Specialist Corporation Minimal share in venture > 51% The other member of the joint venture has professional experience in the execution an underground excavation of large spaces within an urban environment. The specialist corporation may be a corporation that has incorporated and registered in Israel or a corporations that has incorporated outside of Israel Bidders Can Compete As a Single Corporation or As a Joint Venture

42 MNS Consulting 42 Additional points Scope of work Introduction The tender 00 Experience in executing tunneling works using the NATM method Bidder has executed tunneling works using the NATM method in projects having a cumulative minimum value of 300 million NIS during the period between January 2007 and December 2014 Among the works executed in the aforesaid cumulative value, at least one project shall have been completed having a cumulative minimum value of 100 million NIS 00 Experience in excavation works of facilities in an urban environment Bidder has executed tunneling works within an urban environment having a width greater than 15 m, height of 15 m or more and minimum length of 300 m Bidder has executed tunneling works within an urban environment at a single excavation face having a surface area exceeding 200 m 2 and a volume exceeding 70,000 m 3 Bidder shall be classified grade C-5 in branches 100 or 200 Or The bidder must also meet one of the following conditions as for the years : And 1 2 Experience gained as main sub-contractor, sub-contractor or part of a joint venture Prerequisites

43 MNS Consulting 43 Additional points Scope of work Introduction The tender 00  An average annual turnover of all members of the venture, weighted by their share, of at least 160 million NIS  The average turnover of each member of the joint venture is at least 80 million NIS  An average annual turnover of all members of the venture, weighted by their share, of at least 160 million NIS  The average turnover of each member of the joint venture is at least 80 million NIS An average annual turnover of at least 160 million NIS 00  The equity of each member, as determined in the annual financial reports for the year 2013 is at least 12.5 million NIS  The equity of each member is at least 250 thousand NIS for every 1% participation in the joint venture  The equity of each member, as determined in the annual financial reports for the year 2013 is at least 12.5 million NIS  The equity of each member is at least 250 thousand NIS for every 1% participation in the joint venture Equity of at least 25 million NIS according to annual financial reports for Positive average cash flow from current activities during the years Same prerequisite must apply to all members of the joint venture 1. Linear average of annual income, based on financial reports of Average annual turnover 1 Equity Cash Flow Sole Corporation Joint Venture Sole Corporation Joint Venture Sole Corporation Joint Venture Financial Prerequisites

44 MNS Consulting 44 - טיוטה לדיון - Additional points Scope of work Introduction The tender On site safety  The contractor / executing company is solely responsible for safety at the work site  It is the contractor's responsibility to take all measures necessary to prevent injury to employees  Contract/company’s workers include all employees who take part in execution of this contract, including all employees of various subcontractors  The contractor / executing company is solely responsible for safety at the work site  It is the contractor's responsibility to take all measures necessary to prevent injury to employees  Contract/company’s workers include all employees who take part in execution of this contract, including all employees of various subcontractors Preparing risk management plan  The contractor is responsible to prepare a risk management plan that includes a chapter of risk management of his work  The risk survey will be done based on law definition – safety regulations – 2013 risk management plan  The plan will enable Moriah to evaluate the contractor safety professionalism  The contractor professionalism will be measured by the extent to which the risk management plan takes in to consideration whole the potential risks the contractor might encounter and the proposed methods of action the contractor provides in order to prevent / minimize their scope if they occur  The contractor is responsible to prepare a risk management plan that includes a chapter of risk management of his work  The risk survey will be done based on law definition – safety regulations – 2013 risk management plan  The plan will enable Moriah to evaluate the contractor safety professionalism  The contractor professionalism will be measured by the extent to which the risk management plan takes in to consideration whole the potential risks the contractor might encounter and the proposed methods of action the contractor provides in order to prevent / minimize their scope if they occur 1. Work Safety requirements detailed in section “T” of the tender documents Safety

45 MNS Consulting 45 - טיוטה לדיון - Additional points Scope of work Introduction The tender Quality control software – the control team will input the data and results into the software. Software expenses will be paid for by Moriah Means and actions which the bidder will be obliged to for the purpose of quality control will include, among other, the following points: Bidder will be required to be bound by contract with a quality control lab The compressive strength of sprayed hardened concrete – all demands regarding the minimal sprayed concrete strength, as specified in the programs, regards both fresh and hardened concrete, and will be sampled from the tunnel walls and tested Deductions for lack of treatment by an appointed time, these deductions can reach up to 3,000 NIS a day for irregularities of class 3 Self quality control of the contractor - Appendix A of the special specifications Applicable documents Self quality control and laboratory testing – in Section 00:46 in section B – “general conditions for the tenser work execution” A quality control team will include a minimum number of controllers, as determined in the contract Quality assurance

46 MNS Consulting 46 - טיוטה לדיון - Additional points Scope of work Introduction The tender Removal of soil Only to approved sites, where the payment of all required fees apply on to the contractor. The contractor should be observed for existence of asbestos waste and to remove it to environment  Noise – the contractor must keep noise levels as permitted at all times in accordance with Appendix B of special technical specifications  Dust - the access roads and soil piles must be wet to prevent dust from flying in the wind  Night works – according to work permits  Noise – the contractor must keep noise levels as permitted at all times in accordance with Appendix B of special technical specifications  Dust - the access roads and soil piles must be wet to prevent dust from flying in the wind  Night works – according to work permits The bidder is required to preserve the environment during the execution of the works Environment

47 MNS Consulting 47 - טיוטה לדיון - Additional points Scope of work Introduction The tender Work in urban environment required maximum coordination with various departments of the municipality Hauma railway station Working closely with Hauma railway station the excavation works are due to take place while the Hauma Railway station project will be at its final stages, therefore the works must be coordinated with Israel Railways, in order to minimize potential damage as much as possible Working closely with Hauma railway station the excavation works are due to take place while the Hauma Railway station project will be at its final stages, therefore the works must be coordinated with Israel Railways, in order to minimize potential damage as much as possible The bidder is required to work according to the following points Additional emphases


Download ppt "טבת תשע " ה ינואר 2015 פרויקט " שער הבירה " עבודות כרייה ודיפון כהכנה להקמת חניון תת קרקעי בשד ' שז " ר בירושלים - סיור קבלנים - פרויקט " שער הבירה " עבודות."

Similar presentations


Ads by Google