Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Obchodné právo I. Základné znaky osobných a kapitálových spoločností, odlišnosti & CG Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 04. 11. 2014 04. 11. 2014.

Similar presentations


Presentation on theme: "Obchodné právo I. Základné znaky osobných a kapitálových spoločností, odlišnosti & CG Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 04. 11. 2014 04. 11. 2014."— Presentation transcript:

1 Obchodné právo I. Základné znaky osobných a kapitálových spoločností, odlišnosti & CG Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 04. 11. 2014 04. 11. 2014

2 Povaha obchodných spoločností Sú to spolky/korporácie nie spoločnosti/societas Prečo? (OBZ nedefinuje pojem) ---) právna povaha/nová entita ---) účel/hospodárska činnosť aj iná ---) povaha členskej základne/zmena ---) organizácia/ako celok Osobné spoločnosti (+ čiastočne SRO) v SR sú korporácie s výraznými znakmi societas

3 Odlišnosti OOS a KOS Ručenie (akcesorický a subsidiárny záväzok?) --–) neobmedzené ---) obmedzené vklad/základné imanie + započítanie na vklad Existencia vkladovej povinnosti vs iné plnenia do spoločnosti

4 odlišnosti Participácia na strate (úpadok) Participácia na zisku (generovanie zisku + rozdelenie --–) OOS vždy ---) KOS orgány (či - ako?) Zákaz konkurencie (súkromnoprávny charakter)

5 Vymedzenie podielu (vec v právnom zmysle?), prevody podielov a prirastanie podielov, Vyrovnací podiel, podiel na likv. zost. Zmena zakladateľských dokumentov Dohody medzi spoločníkmi Viazanosť spoločnosti na osobu spoločníkov

6 Odlišnosti OOS- KOS organizácia, riadenie Dve stránky života OS: Prevádzkovanie podniku (Obchodné vedenie) + organizácia právnickej osoby

7 OOS Právo na obchodné vedenie Právo na konanie v mene spoločnosti Právo na „actio pro socio“ Zmena spol. zmluvy VOS/KS Prevod podielu VOS/KS KS - Právo nahliadať do účtovníctva

8 Z judikatúry: Uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 23.9.2008, sp. zn. 29 Cdo 646/2008: I. Má-li dojít ke změně společenské smlouvy veřejné obchodní společnosti v osobách společníků, je k takové změně nutný, nestanoví-li zákon jinak, souhlas všech společníků, popřípadě souhlas takového počtu společníků (jejich hlasů) jaký určila společenská smlouva; teprve v důsledku takového souhlasu může skončit účast „vystupujících“ společníků ve společnosti a vzniknout účast společníka nového. Tomuto požadavku odpovídá postup podle ustanovení § 83 obch. zák. II. Uzavřením smlouvy o převodu podílu ve veřejné obchodní společnosti ke změně v osobách společníků dojít nemůže (ledaže by taková smlouva splňovala shora uvedené podmínky).

9 Z judikatúry: Rozsudok NS ČR zo dňa 21.8.2000, sp. zn. 22 Cdo 871/2000: 1. Pokud dva ze tří společníků veřejné obchodní společnosti bez souhlasu třetího účastníka prodají nemovitost, která je ve vlastnictví této společnosti, jiné společnosti, jejímiž společníky jsou, a to za cenu podstatně nižší, než za jakou by ji bylo možno v daném čase a místě prodat, a tak objektivně zmenší majetek společnosti, jakož i podíl třetího společníka na likvidačním zůstatku, jde o jednání, které je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, odporuje dobrým mravům, a kupní smlouva je proto neplatná. 2. Pokud společník veřejné obchodní společnosti způsobil svým jednáním společnosti škodu, lze za splnění zákonných podmínek provést započtení vzájemných pohledávek; není to však zákonný důvod pro zánik jeho nároku na podíl na likvidačním zůstatku.

10 KOS Obligatórne orgány Rozhodovanie prostredníctvom orgánov Väčšinové rozhodovanie Rozhodovanie dohodou mimo VZ?

11 Rozdelenie kompetencií Valné zhromaždenie Konatelia/Predstavenstvo Dozorná rada Monistický model Duálny model

12 Valné zhromaždenie Pravidlá zvolávania (lehoty), hlasovania (quorum), protokolácie (NZ) Neplatnosť uznesení VZ – formálny a obsahový rozpor Prekluzívna lehota – 3 mesiace (dôvody)

13 Aktívna legitimácia – každý spoločník; – konateľ (bez ohľadu na to, akým spôsobom je v spoločenskej zmluve upravené konanie za spoločnosť); – likvidátor; – správca konkurznej podstaty; – vyrovnávací správca; – člen dozornej rady; – bývalý spoločník a bývalý konateľ za predpokladu, ak sa ho uznesenie valného zhromaždenia týka + rozhodnutia prijaté podľa § 130 + § 132

14 Štatutárne orgány Konatelia – VZ Predstavenstvo – VZ POKYNY ??? Zodpovednosť voči komu?

15 Kolektívne orgány obchodných spoločností Čo sa očakáva? -Realizovať rozhodnutia VZ -Rozhodovať, kontrolovať -Konať v mene spoločnosti Ako budú vykonávať svoju funkciu? -Konaním – individuálne, spoločne viacerí, všetci -Nekonaním/zdržaním sa konania -NIE opomenutím -ROZHODOVANÍM/TVORBOU VÔLE

16 výsledky vs činnosť Ex lege záväzok vykonávať funkciu na úrovni objektivizovaného štandardu „náležitej starostlivosti“ NIE činnosť profesionála, ale rozumného a starostlivého hospodára. Akcentovanie racionality a nie profesionality v konaní s odbornou starostlivosťou je premietnuté aj do terminológie zákona o konkurze a reštrukturalizácii (§4) Odborná starostlivosť - získať, zachovať, použiť informácie Loyalita – záujem spoločnosti No1 - povinnosť riadiť sa pokynmi VZ, zákaz konkurencie, obmedzenie vnútorného obchodovania, zákaz nekalej súťaže,

17 Transformácia kolektívneho rozhodnutia Kolektívne rozhodnutie orgánu---) individuálna zodpovednosť členov orgánu vo všetkých členských štátoch EU založená na solidárnej zodpovednosti s ostatnými členmi Individuálna zodpovednosť členov ŠO, ktorí hlasovali za rozhodnutie, zdržali sa hlasovania – neskôr ho implementovali, nezabránili implementácii Členovia ŠO, ktorí hlasovali proti – mali by pokúsiť zvrátiť rozhodnutie, mali by zaznamenať svoj nesúhlas do zápisnice, mali by informovať audítora, výbor pre audit, dozornú radu, mali by vykonať opatrenia na zabránenie implementácie rozhodnutia Členovia, ktorí sa zdržali, môžu byť rovnako zodpovední za nevykonanie následných opatrení (FR) Porušenie štandardu starostlivosti pri absenciách na zasadnutiach kolektívneho orgánu

18 príčina vs následok V prípade viacerých rozhodnutí – predstavenstvo, dozorná rada, valné zhromaždenie vzniká otázka viacnásobného zapríčinenia následku a viacerých škodcov -Spoločné zapríčinenie (výsledok je v takej súvislosti s viacerými príčinami, že by bez ktorejkoľvek z nich tento výsledok nenastal ---) všetky osoby, ktoré porušili povinnosť odbornej starostlivosti a lojality sú spoločne a nerozdielne zodpovedné (vnútorný pomer sa rieši podľa miery participácie na výsledku) - Súbežné zapríčinenie (ak dve rozhodnutia sú nezávislé od seba príčinou tej istej škody) -Alternatívne, progresívne -Actus interveniens

19 prenesenie dôkazného bremena V prípade viacerých osôb, ktoré môžu za škodu zodpovedať je prenesenie dôkazného bremena efektívnym prostriedkom na ustálenie kauzality Členovia musia preukázať, že konali s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konajú v súlade so záujmami spoločnosti---) nebude splnená požiadavka protiprávnosti konania ---) nie sú povinní škodu nahradiť Ak nie sú zodpovední, ich rozhodnutie sa ex post nepreskúmava, avšak ak sú zodpovední, ani dobrá viera nezabraňuje preskúmavaniu ex post, čo nie je prijateľné pre aplikáciu doktríny BJR

20 Judikatúra Rozhodnutie NS SR 3 Obo 106/2006 zo dňa 1.7.2007 : riadne zabezpečenie účtovníctva konateľom bolo zabezpečené aj v prípade, ak zhotoviteľ zo zmluvy o dielo nemal v predmete podnikania poskytovanie účtovného a daňového poradenstva Rozhodnutie Vrchný súd v Prahe 3 Cmo 41/2007 zo dňa 1.8.2007: Žalovaný ako konateľ nezabezpečil riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, a to bez ohľadu na to, či túto evidenciu vedie sám alebo ním poverená osoba. Žalovaný zodpovedá za formálnu chybu v účtovníctve spočívajúcej v nesprávnom zaradení pohľadávky. Rozhodnutie NS SR 1Obo 16/2008 zo dňa 19.2.2009 nebolo považované také konanie konateľa za rozpore s odbornou starostlivosťou, pri ktorom uzatvoril zmluvu sám so sebou a spoločnosť zaplatila vyššiu cenu než obvyklú, pričom podľa spoločenskej zmluvy mali úkon nad 300 000 Sk vykonať dvaja konatelia.

21 KONIEC Ďakujem za pozornosť


Download ppt "Obchodné právo I. Základné znaky osobných a kapitálových spoločností, odlišnosti & CG Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 04. 11. 2014 04. 11. 2014."

Similar presentations


Ads by Google