Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ról Gael Linn Antoine Ó Coileáin Príomhfheidhmeannach Gaeltacht Europe Frankfurt 16 Meitheamh 2007.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ról Gael Linn Antoine Ó Coileáin Príomhfheidhmeannach Gaeltacht Europe Frankfurt 16 Meitheamh 2007."— Presentation transcript:

1 Ról Gael Linn Antoine Ó Coileáin Príomhfheidhmeannach Gaeltacht Europe Frankfurt 16 Meitheamh 2007

2 Ról Tosaigh Gael Linn Bunaithe i 1953 Fealsúnacht phraiticiúil, ghníomhach sna réimsí a leanas –Gaeltacht –Oideachas –Imeachtaí siamsaíochta –Gnó An ról ag athrú le himeacht aimsire

3 Ráiteas Misin Ráiteas Misin An Ghaeilge agus a hoidhreacht a chothú agus a chur chun cinn ar fud Éireann uile, i réimsí polasaí agus pobail, mar theanga bheo agus pobail, mar theanga bheo agus mar spreagadh féiniúlachta. mar spreagadh féiniúlachta.

4 Na Dúshláin Reatha An Ghaeilge san Oideachas Úsáid na Gaeilge a leathadh Meoin dearfach a chothú

5 Réimsí Oibre 1.Múineadh na Gaeilge 2. Tacú le Múineadh na Gaeilge 3.Tacú le hÚsáid na Gaeilge 4. Ceol agus Cistíocht

6 Múineadh na Gaeilge Daoine Fásta: Bun go dtí Ardleibhéal Déagóirí: Cúrsaí Gaeilge agus cúrsaí trí Ghaeilge

7 1.Múineadh na Gaeilge 1.1 Cúrsaí d ’ Aosaigh 1.1 Cúrsaí d ’ Aosaigh Sa Cheannáras: dianchúrsaí Sainchúrsaí d’eagraíochtaí Cúrsaí seachtaine sa Ghaeltacht

8 1. Múineadh na Gaeilge 1.2 Cúrsaí do Dhéagóirí Coláistí Samhraidh X 4 Cúrsaí na nÓg, BÁC Cúrsaí don Bhéaltriail

9 2. Tac ú le M ú ineadh na Gaeilge 2. Tac ú le M ú ineadh na Gaeilge 2.1Foilseacháin 2.1 Foilseacháin Staighre - [T.S.] Céim - [AT gnáth] Dréimire - [AT ard] Gaeilge agus Fáilte (aosaigh)

10 2. Tacú le Múineadh na Gaeilge 2.2 Áiseanna 2. Tacú le Múineadh na Gaeilge 2.2 Áiseanna Briathra Neamhrialta Am agus Aimsir Quizphaca Beir Bua CD Rom P ó staeir

11 3. Tacú le hÚsáid na Gaeilge 3.1 Scéimeanna do Dhaltaí Bunscoile Coirm Féilte Spóirt Spraoicheist

12 3. Tac ú le h Ú s á id na Gaeilge 3. Tac ú le h Ú s á id na Gaeilge 3.2 Scéimeanna do Dhaltaí 3.2 Scéimeanna do Dhaltaí Iarbhunscoile Iarbhunscoile D í osp ó ireachta í Siansa Com ó rtas Cl á r Raidi ó C ú rsa í Cumars á ide

13 3.Tacú le hÚsáid na Gaeilge 3.3 C ú rsa Scann á na í ochta 3.3 C ú rsa Scann á na í ochta C ú rsa nua i nGaeltacht Mhaigh Eo C ú rsa í seachtaine do dhalta í idirbhliana n ó dalta í sinsearacha gaelscoile

14 3.Tacú le hÚsáid na Gaeilge 3.Tacú le hÚsáid na Gaeilge 3.4 Scéimeanna don 3ú leibhéal Bréagchúirt Uí Dhálaigh Díospóireachtaí Ollscoile

15 3.Tacú le hÚsáid na Gaeilge 3.Tacú le hÚsáid na Gaeilge 3.5 Oifig Ard Mhacha Tráth na gCeist Abair & Barúil Rí Chéile Scéim Oidhreachta Laethanta Eolais Laethanta Oideachasúla Gradam Gael Linn

16 3.Tacú le hÚsáid na Gaeilge 3.Tacú le hÚsáid na Gaeilge 3.6 Pobal Páirtíocht san Oireachtas –Comórtais Liteartha –Lá na nÓg Gradam Scannán Gael Linn ‘Buille faoi Thuairim’ le RTÉ

17 4. Ceol agus Cistíocht 4.1 Ceol Gael Linn 4.1 Ceol Gael Linn Geantra í (DVD+CD) Saoirse? (DVD+CD) Sraith na M á istr í Eisi ú int í ú rnua www.gael-linn.ie

18 4. Ceol agus Cistíocht 4.2 Cistíocht Cairde Gael Linn Scríob Linn

19 Seirbhísí don Eoraip: coimriú Cúrsaí Gaeltachta- Clár Comenius Áiseanna foghlama agus teagaisc Ceol agus scannáin ar-líne www.gael-linn.ie www.gael-linn.iewww.gael-linn.ie Cairde Gael Linn

20 Bu í ochas libh!


Download ppt "Ról Gael Linn Antoine Ó Coileáin Príomhfheidhmeannach Gaeltacht Europe Frankfurt 16 Meitheamh 2007."

Similar presentations


Ads by Google