Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TXP-Ên-te-ip-hn³ s]m·pJw Rm³ ImWpw Ime-taäpw Bk-¶ta AsX-¶m-itb AsX-¶m-\-µta AsX³ {]Xym-i-bn³ {]`m-Xta.

Similar presentations


Presentation on theme: "TXP-Ên-te-ip-hn³ s]m·pJw Rm³ ImWpw Ime-taäpw Bk-¶ta AsX-¶m-itb AsX-¶m-\-µta AsX³ {]Xym-i-bn³ {]`m-Xta."— Presentation transcript:

1 tXP-Ên-te-ip-hn³ s]m·pJw Rm³ ImWpw Ime-taäpw Bk-¶ta AsX-¶m-itb AsX-¶m-\-µta AsX³ {]Xym-i-bn³ {]`m-Xta

2 B\-µ-Zm-b-I\mw F³ {]nbs\ IÞn--SptÝlX I®p-\o-scÃmw \o§n-Spta Fsâ AÃ-emsI A-I-¶nSpw F\n-¡m-\-µta bpKm-bpKw

3 tXP-Ên-te-ip-hn³ s]m·pJw Rm³ ImWpw Ime-taäpw Bk-¶ta AsX-¶m-itb AsX-¶m-\-µta AsX³ {]Xym-i-bn³ {]`m-Xta

4 hmKvZ¯ \mS-Xnse imiz-Xamw ho«n-se³ tkh-IÀ ssZh-Zq-X-ctÃm ssZh-s]m-·pJw Zn\w IÞnSpw ip²-tcm-sSm-¶mbv Rm³ kvXpXn--¨nSpw

5 tXP-Ên-te-ip-hn³ s]m·pJw Rm³ ImWpw Ime-taäpw Bk-¶ta AsX-¶m-itb AsX-¶m-\-µta AsX³ {]Xym-i-bn³ {]`m-Xta

6 Cu a®n-sesâ t¢i-aÂ]-Imew am{Xw amªpt]mw AXp In\m-hp-t]m \nXy-tX-P-Ên³ L\-am-W-Xn³ ^e-sa³ {]nb-\-¶p \ÂInSpw

7 tXP-Ên-te-ip-hn³ s]m·pJw Rm³ ImWpw Ime-taäpw Bk-¶ta AsX-¶m-itb AsX-¶m-\-µta AsX³ {]Xym-i-bn³ {]`m-Xta

8 lm!F{X `mKy-sa³ Pohn--X-¯n-t\-Inb {]mW-{]n-b-s\³ {]tam-Zta Ah-s\sâ D]-\n[n Im¯nSpw hm\-ta-L-¯n-ses¶ tNÀ¯nSpw

9 tXP-Ên-te-ip-hn³ s]m·pJw Rm³ ImWpw Ime-taäpw Bk-¶ta AsX-¶m-itb AsX-¶m-\-µta AsX³ {]Xym-i-bn³ {]`m-Xta


Download ppt "TXP-Ên-te-ip-hn³ s]m·pJw Rm³ ImWpw Ime-taäpw Bk-¶ta AsX-¶m-itb AsX-¶m-\-µta AsX³ {]Xym-i-bn³ {]`m-Xta."

Similar presentations


Ads by Google