Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Energiskatter i växthus 2011-2015 Jonas Möller Nielsen.

Similar presentations


Presentation on theme: "Energiskatter i växthus 2011-2015 Jonas Möller Nielsen."— Presentation transcript:

1 Energiskatter i växthus Jonas Möller Nielsen

2 Energiskatt−70 % CO2−70 %−40 % Skattereduktion OljaNaturgas Energiskatt787 kr/m30,88 kr/m3 CO kr/m32,259 kr/m3 Skatter Naturgas START-> <-SLUT

3 Skatteandelen naturgas

4 Skatteandelen eldningsolja E10

5 Referenser Ändrade regler för beskattning av bränsle som förbrukas vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Information. Skatteverket, Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari Information. Skatteverket, Ändrade regler avseende beskattning av bränslen som omfattas av skattebefrielse i vissa fall. Information. Skatteverket, Lag (1994:1776) om skatt på energi Ändrade skattesatser på bränslen och el fr.o.m. 1 januari Skatteverket.

6 Cascada AB Jonas Möller Nielsen Georgs väg Rolfstorp


Download ppt "Energiskatter i växthus 2011-2015 Jonas Möller Nielsen."

Similar presentations


Ads by Google