Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Energiskatter i växthus 2011-2015 Jonas Möller Nielsen.

Similar presentations


Presentation on theme: "Energiskatter i växthus 2011-2015 Jonas Möller Nielsen."— Presentation transcript:

1 Energiskatter i växthus 2011-2015 Jonas Möller Nielsen

2 20112015 Energiskatt−70 % CO2−70 %−40 % Skattereduktion OljaNaturgas Energiskatt787 kr/m30,88 kr/m3 CO23 017 kr/m32,259 kr/m3 Skatter 2011 2015 Naturgas START-> <-SLUT

3 Skatteandelen 2011-2015 naturgas

4 Skatteandelen 2011-2015 eldningsolja E10

5 Referenser Ändrade regler för beskattning av bränsle som förbrukas vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Information. Skatteverket, 2010-12-07 Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011. Information. Skatteverket, 2010-12-17. Ändrade regler avseende beskattning av bränslen som omfattas av skattebefrielse i vissa fall. Information. Skatteverket, 2010-12-06. Lag (1994:1776) om skatt på energi Ändrade skattesatser på bränslen och el fr.o.m. 1 januari 2011. Skatteverket.

6 Cascada AB Jonas Möller Nielsen Georgs väg 1 432 97 Rolfstorp 0709-68 63 93 jonas.moller.nielsen@cascadaab.se http://cascadaab.se/ jonas.moller.nielsen@cascadaab.se


Download ppt "Energiskatter i växthus 2011-2015 Jonas Möller Nielsen."

Similar presentations


Ads by Google