Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Skyddsanordningar på tak Regelförändringar i Byggnormerna 1960 - 1982 1 juli 1960 1 januari 1968 1 januari 1976 Tillträde till tak > 2 vån:Taklucka 0,5.

Similar presentations


Presentation on theme: "Skyddsanordningar på tak Regelförändringar i Byggnormerna 1960 - 1982 1 juli 1960 1 januari 1968 1 januari 1976 Tillträde till tak > 2 vån:Taklucka 0,5."— Presentation transcript:

1 Skyddsanordningar på tak Regelförändringar i Byggnormerna 1960 - 1982 1 juli 1960 1 januari 1968 1 januari 1976 Tillträde till tak > 2 vån:Taklucka 0,5 x 0,6 m 2 vån: Utvändig väggstege 1 vån: Lös stege Uppstigningsmöjlighet Förbindelse till taknock fr o m 8,0 m, lutning > 1:4 Förbindelse till skorsten Lutning > 1:4 Fästanordning fr o m 8,0 m, Lutning > 1:4 Fotstöd vid takfot lutning > 1:3, 8,0 eller 11,0 m (behov) Skydd vid takfönster räcke 0,5 m (Stege vid skorstenshöjd över 1,2 m/ej retroaktivt/) BABS 1960 Retroaktiva krav infördes (Minimikrav) Tillträde till tak Fasadhöjd införs >8 m taklucka 0,50 x 0,60 m 4-8 m Utvändig väggstege <4 m Lös stege Krav på glidskydd vid takfot Krav på fasta takstegar Bredd 0,25 m till skorstenar SBN 1967 Krav enligt SBN 1975 är identiskt med krav enligt SBN 1967 (Takstege, bredd 0,30 m) SBN 1975 1 januari 1982 Övergångstid fram till 1 juli 1968 (BABS 1960 får användas) Övergångstid fram till 1 juli 1976 (SBN 1967 får användas)

2 Skyddsanordningar på tak Regelförändringar i Byggnormerna 1982 - 1994 Krav på halkskydd Generellt krav på fotstöd vid takfot/takbrott (8,0 m, lutning >1:3) SBN 1980 1 januari 1982 1 januari 1986 1 januari 1991 Uppstigning – förbindelse till skorsten, lutn >1:10 – förbindelse till taknock fr.o.m 4,0 m, lutn >1:10 Fästanordning – alla tak, fr.o.m 4,0 m Brygga vid nock – fr.o.m 8,0 m, lutn >1:4 Skyddsräcke – vid uppstigningslucka, fr.o.m 4,0 m, lutn >1:4 Skärpta krav införs 1 januari 1994 PFS 1985:4 + SBN 1980 Lucka 0,6 x 0,6 m – Vägglucka 0,6 x 0,8 m Bryggor, stegar – bredd: 0,35 m Tillträde ska kunna ske till alla tak (Regelmässighet borttaget) Utökat och preciserat krav för anordningar som fordrar tillsyn och service NR 1 Övergångstid frivillig tillämpning av NR 1 från 1 jan 1989 Frivillig tillämpning från publicering omkring 1 jan 1981

3 Skyddsanordningar på tak Regelförändringar i Byggnormerna 1994 – gällande 1 januari 1994 Gångbrygga Europaklass 2, typ B Fast takstege eller gångbrygga – bredd 0,35 m (klass 2, typ B) Säkerhetshakar, typ B – fr.o.m. fasadhöjd 4,0 m och lutning >1:10 BBR 99 Utv fast mont väggstegar, > 4 m: Förses med fallskydd Skyddsräcke vid inv uppstign.lucka Taklucka 0,6 x 0,9 m Vägglucka 0,6 x 1,2 m Arb.ställen på skorsten, fallhöjd >4 m: Förses med fallskydd Uppstigning – fast förb. till taknock o fasta arb.ställen vid fasadhöjd över 4 m eller taklutn >1:10 Vilplan ska anordnas om det behövs för transport till arbetsstället Gångbrygga vid nock – fasadhöjd över 8 m, lutning >1:10 Fästanordningar – alla tak fr.o.m 3 m fasadhöjd Skyddsanordningar för att undvika genomtrampning – alla ytor och fasta anordn. < 60° taklutn. kräver skydd Skyddsanordn. mot fallande is och snö – fasadhöjd över 8 m eller lutning >1:3 Funktionsregler/minimikrav BBR 2008 Förbindelse till fläktar m.m. för tillsyn och service på tak fr.o.m 4,0 m, lutn >1:10 BBR 94 Övergångstid till 1 jan 1995 (NR 1 får användas) Äldre regler får tillämpas när bygganmälan gjorts före 1 jan 1999 Övergångstid från 1 juli 2008 till 1 juli 2009 (BBR 99 får användas) 1 januari 1999 1 juli 2008


Download ppt "Skyddsanordningar på tak Regelförändringar i Byggnormerna 1960 - 1982 1 juli 1960 1 januari 1968 1 januari 1976 Tillträde till tak > 2 vån:Taklucka 0,5."

Similar presentations


Ads by Google