Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Practice Skip Counting 8.

Similar presentations


Presentation on theme: "Practice Skip Counting 8."— Presentation transcript:

1 Practice Skip Counting 8

2 8

3 16

4 24

5 32

6 40

7 48

8 56

9 64

10 72

11 80

12 88

13 96

14 Faster this time….

15 8

16 16

17 24

18 32

19 40

20 48

21 56

22 64

23 72

24 80

25 88

26 96

27 Practice your 6’s Math Facts…

28 8 8 x 1 =

29 8 x 2 = 16

30 24 8 x 3 =

31 32 8 x 4 =

32 40 8 x 5 =

33 48 8 x 6 =

34 56 8 x 7 =

35 64 8 x 8 =

36 72 8 x 9 =

37 80 8x10=

38 88 8x11=

39 96 8x12=

40 Faster….

41 8 8 x 1 =

42 16 8 x 2 =

43 24 8 x 3 =

44 32 8 x 4 =

45 40 8 x 5 =

46 48 8 x 6 =

47 56 8 x 7 =

48 64 8 x 8 =

49 72 8 x 9 =

50 80 8x10=

51 88 8x11=

52 96 8x12=

53 Now see if YOU CAN BEAT the ANSWER!

54 8 x 1 8

55 8 x 2 16

56 8 x 3 24

57 8 x 4 32

58 8 x 5 40

59 8 x 6 48

60 8 x 7 56

61 8 x 8 64

62 8 x 9 72

63 8 x 10 80

64 8 x 11 88

65 8 x 12 96

66 Try them MIXED UP!

67 8 x 5 40

68 8 x 2 16

69 8 x 9 72

70 8 x 12 96

71 8 x 4 32

72 7 x 8 56

73 8 x 1 8

74 8 x 7 56

75 8 x 11 88

76 8 x 3 24

77 8 x 10 80

78 8 x 8 64

79 One last time!

80 8 x 3 24

81 8 x 9 72

82 8 x 4 32

83 8 x 8 64

84 8 x 5 40

85 8 x 7 56

86 8 x 6 48

87 8 x 1 8

88 8 x 12 96

89 8 x 2 16

90 8 x 11 88

91 8 x 10 80

92 8 BONUS! x 90? 720!


Download ppt "Practice Skip Counting 8."

Similar presentations


Ads by Google