Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CURRENT STATUS OF MIS. Household Registered District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha1567019491360.57 Dahod13051111415087.46 Dang375923448091.72.

Similar presentations


Presentation on theme: "CURRENT STATUS OF MIS. Household Registered District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha1567019491360.57 Dahod13051111415087.46 Dang375923448091.72."— Presentation transcript:

1 CURRENT STATUS OF MIS

2 Household Registered District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha1567019491360.57 Dahod13051111415087.46 Dang375923448091.72 Narmada731246564489.77 Panchmahal136469142775104.62 Sabarkatha175323175816100.28 Bharuch914228780196.04 Navsari659256385896.86 Valsad5636260936108.12 Ahmedabad330002330.71 Amreli116009638.30 Anand638600.00 Bhavnagar56616729.51 Gandhinagar585100.00 Jamnagar1059200.00 Junagadh7750043665.63 Katchchh330483090.94 Kheda4350000.00 Mahesana3500000.00 Patan132354183.16 Porbandar391000.00 Rajkot3886314423.71 Surat2115100.00 Surendranagar1272200.00 Tapi1712300.00 Vadodara7174900.00

3 Jobcard issued District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha1567019486560.54 Dahod13051111359687.04 Dang375923448091.72 Narmada731246527189.26 Panchmahal136469142662104.54 Sabarkatha175323175473100.09 Bharuch914228647894.59 Navsari659256347296.28 Valsad5636257855102.65 Ahmedabad330001140.35 Amreli116001060.91 Anand638600.00 Bhavnagar566254.42 Gandhinagar585100.00 Jamnagar1059200.00 Junagadh77500800.10 Katchchh33048170.05 Kheda4350000.00 Mahesana3500000.00 Patan132353202.42 Porbandar391000.00 Rajkot38863850.22 Surat2115100.00 Surendranagar1272200.00 Tapi1712300.00 Vadodara7174900.00

4 Demand for Employment District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha376280 0.0 Dahod804100 0.0 Dang953812 0.1 Narmada19400376 1.9 Panchmahal27520353 1.3 Sabarkatha7988113 1.4 Bharuch7726358 4.6 Navsari203061005 4.9 Valsad591318 0.3 Ahmedabad20000 0.0 Amreli20180 0.0 Anand63150 0.0 Bhavnagar5660 0.0 Gandhinagar7500 0.0 Jamnagar2500 0.0 Junagadh30510 0.0 Katchchh53710 0.0 Kheda187800 0.0 Mahesana25000 0.0 Patan1113921 0.2 Porbandar1640 0.0 Rajkot92390 0.0 Surat119260 0.0 Surendranagar42470 0.0 Tapi58810 0.0 Vadodara51180 0.0

5 Employment provided District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha3762800 Dahod8041000 Dang9538120.13 Narmada194003761.94 Panchmahal275203531.28 Sabarkatha79881131.41 Bharuch77263584.63 Navsari2030610054.95 Valsad5913180.30 Ahmedabad200000 Amreli201800 Anand631500 Bhavnagar56600 Gandhinagar75000 Jamnagar25000 Junagadh305100 Katchchh537100 Kheda1878000 Mahesana250000 Patan11139210.19 Porbandar16400 Rajkot923900 Surat1192600 Surendranagar424700 Tapi588100 Vadodara511800

6 Completed work District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha100200 Dahod119200 Dang7600 Narmada33700 Panchmahal174400 Sabarkatha29600 Bharuch21900 Navsari32300 Valsad700 Ahmedabad9300 Amreli42900 Anand100 Bhavnagar6300 Gandhinagar000 Jamnagar000 Junagadh000 Katchchh000 Kheda000 Mahesana10700 Patan19800 Porbandar900 Rajkot79500 Surat38400 Surendranagar2100 Tapi35200 Vadodara11400

7 Ongoing work District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha 1726888 51.45 Dahod2629610 23.20 Dang1351 0.74 Narmada1239185 14.93 Panchmahal14971144 76.42 Sabarkatha5611423 253.65 Bharuch709335 47.25 Navsari588168 28.57 Valsad18830 15.96 Ahmedabad5632 0.36 Amreli890 0.00 Anand2780 0.00 Bhavnagar430 0.00 Gandhinagar760 0.00 Jamnagar560 0.00 Junagadh6890 0.00 Katchchh2020 0.00 Kheda2500 0.00 Mahesana3700 0.00 Patan1801 0.56 Porbandar130 0.00 Rajkot2290 0.00 Surat4020 0.00 Surendranagar230 0.00 Tapi6620 0.00 Vadodara2400 0.00


Download ppt "CURRENT STATUS OF MIS. Household Registered District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha1567019491360.57 Dahod13051111415087.46 Dang375923448091.72."

Similar presentations


Ads by Google