Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CURRENT STATUS OF MIS. Household Registered District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha1567019491360.57 Dahod13051111415087.46 Dang375923448091.72.

Similar presentations


Presentation on theme: "CURRENT STATUS OF MIS. Household Registered District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha1567019491360.57 Dahod13051111415087.46 Dang375923448091.72."— Presentation transcript:

1 CURRENT STATUS OF MIS

2 Household Registered District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha Dahod Dang Narmada Panchmahal Sabarkatha Bharuch Navsari Valsad Ahmedabad Amreli Anand Bhavnagar Gandhinagar Jamnagar Junagadh Katchchh Kheda Mahesana Patan Porbandar Rajkot Surat Surendranagar Tapi Vadodara

3 Jobcard issued District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha Dahod Dang Narmada Panchmahal Sabarkatha Bharuch Navsari Valsad Ahmedabad Amreli Anand Bhavnagar Gandhinagar Jamnagar Junagadh Katchchh Kheda Mahesana Patan Porbandar Rajkot Surat Surendranagar Tapi Vadodara

4 Demand for Employment District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha Dahod Dang Narmada Panchmahal Sabarkatha Bharuch Navsari Valsad Ahmedabad Amreli Anand Bhavnagar Gandhinagar Jamnagar Junagadh Katchchh Kheda Mahesana Patan Porbandar Rajkot Surat Surendranagar Tapi Vadodara

5 Employment provided District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha Dahod Dang Narmada Panchmahal Sabarkatha Bharuch Navsari Valsad Ahmedabad Amreli Anand Bhavnagar56600 Gandhinagar75000 Jamnagar25000 Junagadh Katchchh Kheda Mahesana Patan Porbandar16400 Rajkot Surat Surendranagar Tapi Vadodara511800

6 Completed work District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha Dahod Dang7600 Narmada33700 Panchmahal Sabarkatha29600 Bharuch21900 Navsari32300 Valsad700 Ahmedabad9300 Amreli42900 Anand100 Bhavnagar6300 Gandhinagar000 Jamnagar000 Junagadh000 Katchchh000 Kheda000 Mahesana10700 Patan19800 Porbandar900 Rajkot79500 Surat38400 Surendranagar2100 Tapi35200 Vadodara11400

7 Ongoing work District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha Dahod Dang Narmada Panchmahal Sabarkatha Bharuch Navsari Valsad Ahmedabad Amreli Anand Bhavnagar Gandhinagar Jamnagar Junagadh Katchchh Kheda Mahesana Patan Porbandar Rajkot Surat Surendranagar Tapi Vadodara


Download ppt "CURRENT STATUS OF MIS. Household Registered District nameMPRMISBack log entry(%) Banaskatha1567019491360.57 Dahod13051111415087.46 Dang375923448091.72."

Similar presentations


Ads by Google