Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Organized by Eli Lilly and Company College of Chemistry and Molecular Engineering Peking University.

Similar presentations


Presentation on theme: "Organized by Eli Lilly and Company College of Chemistry and Molecular Engineering Peking University."— Presentation transcript:

1 Organized by Eli Lilly and Company College of Chemistry and Molecular Engineering Peking University

2 Program The 5th PKU-Eli Lilly Symposium of Organic Chemistry

3 Program The 5th PKU-Eli Lilly Symposium of Organic Chemistry

4 Posters The 5th PKU-Eli Lilly Symposium of Organic Chemistry

5 Posters The 5th PKU-Eli Lilly Symposium of Organic Chemistry

6 Posters The 5th PKU-Eli Lilly Symposium of Organic Chemistry

7 Acknowledgement Eli Lilly and Company College of Chemistry and Molecular Engineering (CCME) Peking University Organizing Committee Liangbing Gan Xiaoyu Li Jian Pei Zhangjie Shi Jianbo Wang Kai Wu Zhenfeng Xi Zhen Yang Zhixiang Yu


Download ppt "Organized by Eli Lilly and Company College of Chemistry and Molecular Engineering Peking University."

Similar presentations


Ads by Google