Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bahay Kubo (My nipa hut)

Similar presentations


Presentation on theme: "Bahay Kubo (My nipa hut)"— Presentation transcript:

1 Bahay Kubo (My nipa hut)

2 Bahay kubo kahit munti Ang halaman doon ay sari-sari Singkamas at talong Sigarilyas at mani Sitaw, bataw, patani. Kundol, patola, upo’t kalabasa At saka mayro’n pang labanos, mustasa Sibuyas, kamatis, bawang at luya Sa paligid-ligid nito’y panay na linga. My nipa hut, even if it is small The plants there are varied. Turnips and eggplant, Winged beans and peanuts; String beans, edible pods, lima beans. White melon, gourd, white pumpkin and squash, And still there are more, radish, mustard. Onions, tomatoes, garlic, and ginger; All around are lush sesame plants.

3 Singkamas Talong

4 Sigarilyas Mani

5 Sitaw Patani

6 Kundol Patola

7 Upo Kalabasa

8 Sibuyas Kamatis

9 Bawang Luya


Download ppt "Bahay Kubo (My nipa hut)"

Similar presentations


Ads by Google