Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

In That Holy And Silent Night

Similar presentations


Presentation on theme: "In That Holy And Silent Night"— Presentation transcript:

1 In That Holy And Silent Night
در آن شب مقدس و فروزان منجی من مولود گشت در این جهان تشنگان عالم در انتظارش تا او ظاهر شود در جلالش کلمه جسم گردید و آشکار شد نوری عظیم بر ما طلوع نمود کلیۀ حقوق برای سازمان ایلام محفوظ می‌باشد Copyright © Elam Ministries 2004

2 تمجید کنید، سرودها بسرایید اندر حضور آن مولود، زانو زنید
در حضور آن مولود زانو زنید

3 حکم مسیح، محبت حقیقی است انجیل او، انجیل سلامتی است
در قدرت نام مسیح شود دور غم و اندو و آنگه بخشد سرور سرودهای شادمانی نعمت او است همه از رحمت و فیض او است

4 تمجید کنید، سرودها بسرایید اندر حضور آن مولود، زانو زنید
در حضور آن مولود زانو زنید

5 چیزهای کهنه اینک درگذشته به لطف او، همه چیز تازه شده
معنی و عطر زندگی در عیسی است او موجد خوشبختی شما است در او باشد جواب هر تقاضا چون او است یگانه فرزند خدا

6 تمجید کنید، سرودها بسرایید اندر حضور آن مولود، زانو زنید
در حضور آن مولود زانو زنید


Download ppt "In That Holy And Silent Night"

Similar presentations


Ads by Google