Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

In That Holy And Silent Night در آن شب مقدس و فروزان منجی من مولود گشت در این جهان تشنگان عالم در انتظارش تا او ظاهر شود در جلالش کلمه جسم گردید و آشکار

Similar presentations


Presentation on theme: "In That Holy And Silent Night در آن شب مقدس و فروزان منجی من مولود گشت در این جهان تشنگان عالم در انتظارش تا او ظاهر شود در جلالش کلمه جسم گردید و آشکار"— Presentation transcript:

1 In That Holy And Silent Night در آن شب مقدس و فروزان منجی من مولود گشت در این جهان تشنگان عالم در انتظارش تا او ظاهر شود در جلالش کلمه جسم گردید و آشکار شد نوری عظیم بر ما طلوع نمود در آن شب مقدس و فروزان منجی من مولود گشت در این جهان تشنگان عالم در انتظارش تا او ظاهر شود در جلالش کلمه جسم گردید و آشکار شد نوری عظیم بر ما طلوع نمود کلیۀ حقوق برای سازمان ایلام محفوظ می باشد Copyright © Elam Ministries 2004

2 تمجید کنید، سرودها بسرایید اندر حضور آن مولود، زانو زنید در حضور آن مولود زانو زنید تمجید کنید، سرودها بسرایید اندر حضور آن مولود، زانو زنید در حضور آن مولود زانو زنید

3 حکم مسیح، محبت حقیقی است انجیل او، انجیل سلامتی است در قدرت نام مسیح شود دور غم و اندو و آنگه بخشد سرور سرودهای شادمانی نعمت او است همه از رحمت و فیض او است حکم مسیح، محبت حقیقی است انجیل او، انجیل سلامتی است در قدرت نام مسیح شود دور غم و اندو و آنگه بخشد سرور سرودهای شادمانی نعمت او است همه از رحمت و فیض او است

4 تمجید کنید، سرودها بسرایید اندر حضور آن مولود، زانو زنید در حضور آن مولود زانو زنید تمجید کنید، سرودها بسرایید اندر حضور آن مولود، زانو زنید در حضور آن مولود زانو زنید

5 چیزهای کهنه اینک درگذشته به لطف او، همه چیز تازه شده معنی و عطر زندگی در عیسی است او موجد خوشبختی شما است در او باشد جواب هر تقاضا چون او است یگانه فرزند خدا چیزهای کهنه اینک درگذشته به لطف او، همه چیز تازه شده معنی و عطر زندگی در عیسی است او موجد خوشبختی شما است در او باشد جواب هر تقاضا چون او است یگانه فرزند خدا

6 تمجید کنید، سرودها بسرایید اندر حضور آن مولود، زانو زنید در حضور آن مولود زانو زنید تمجید کنید، سرودها بسرایید اندر حضور آن مولود، زانو زنید در حضور آن مولود زانو زنید


Download ppt "In That Holy And Silent Night در آن شب مقدس و فروزان منجی من مولود گشت در این جهان تشنگان عالم در انتظارش تا او ظاهر شود در جلالش کلمه جسم گردید و آشکار"

Similar presentations


Ads by Google