Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (1) YOU 1 x 1 = 1 x 10 =10 1 x 1 = 1 x 3 =3 1 x 1 = 1 x 2.75 =2.75 1 x 1 = 1 x 2.50 =2.5 1 x 1 = 1 x 2 =2 1 x 1 = 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (1) YOU 1 x 1 = 1 x 10 =10 1 x 1 = 1 x 3 =3 1 x 1 = 1 x 2.75 =2.75 1 x 1 = 1 x 2.50 =2.5 1 x 1 = 1 x 2 =2 1 x 1 = 1."— Presentation transcript:

1 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (1) YOU 1 x 1 = 1 x 10 =10 1 x 1 = 1 x 3 =3 1 x 1 = 1 x 2.75 = x 1 = 1 x 2.50 =2.5 1 x 1 = 1 x 2 =2 1 x 1 = 1 x 1.54 =1.54 Total Potential Earnings

2 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (2) YOU 1 x 2 = 2 x 10 =20 2 x 2 = 4 x 3 =12 4 x 2 = 8 x 2.75 =22 8 x 2 = 16 x 2.50 =40 16 x 2 = 32 x 2 =64 32 x 2 = 64 x 1.54 =98.56 Total Potential Earnings

3 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (3) YOU 1 x 3 = 3 x 10 =30 3 x 3 = 9 x 3 =27 9 x 3 = 27 x 2.75 = x 3 = 81 x 2.50 = x 3 = 243 x 2 = x 3 = 729 x 1.54 =1.122 Total Potential Earnings

4 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (4) YOU 1 x 4 = 4 x 10 =40 4 x 4 = 16 x 3 =48 16 x 4 = 64 x 2.75 = x 4 = 256 x 2.50 = x 4 = x 2 = x 4 = x 1.54 =6.308 Total Potential Earnings

5 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (5) YOU 1 x 5 = 5 x 10 =50 5 x 5 = 25 x 3 =75 25 x 5 = 125 x 2.75 = x 5 = 625 x 2.50 = x 5 = x 2 = x 5 = x 1.54 = Total Potential Earnings

6 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (6) YOU 1 x 6 = 6 x 10 =60 6 x 6 = 36 x 3 = x 6 = 216 x 2.75 = x 6 = x 2.50 = x 6 = x 2 = x 6 = x 1.54 = Total Potential Earnings

7 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (7) YOU 1 x 7 = 7 x 10 =70 7 x 7 = 49 x 3 = x 7 = 343 x 2.75 = x 7 = x 2.50 = x 7 = x 2 = x 7 = x 1.54 = Total Potential Earnings

8 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (8) YOU 1 x 8 = 8 x 10 =80 8 x 8 = 64 x 3 = x 8 = 512 x 2.75 = x 8 = x 2.50 = x 8 = x 2 = x 8 = x 1.54 = Total Potential Earnings

9 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (9) YOU 1 x 9 = 9 x 10 =90 9 x 9 = 81 x 3 = x 9 = 729 x 2.75 = x 9 = x 2.50 = x 9 = x 2 = x 9 = x 1.54 = Total Potential Earnings

10 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (10) YOU 1 x 10 = 10 x 10 = x 10 = 100 x 3 = x 10 = 1000 x 2.75 = x 10 = x 2.50 = x 10 = x 2 = x 10 = x 1.54 = Total Potential Earnings


Download ppt "REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (1) YOU 1 x 1 = 1 x 10 =10 1 x 1 = 1 x 3 =3 1 x 1 = 1 x 2.75 =2.75 1 x 1 = 1 x 2.50 =2.5 1 x 1 = 1 x 2 =2 1 x 1 = 1."

Similar presentations


Ads by Google