Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (1) YOU 1 x 1 = 1 x 10 =10 1 x 1 = 1 x 3 =3 1 x 1 = 1 x 2.75 =2.75 1 x 1 = 1 x 2.50 =2.5 1 x 1 = 1 x 2 =2 1 x 1 = 1.

Similar presentations


Presentation on theme: "REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (1) YOU 1 x 1 = 1 x 10 =10 1 x 1 = 1 x 3 =3 1 x 1 = 1 x 2.75 =2.75 1 x 1 = 1 x 2.50 =2.5 1 x 1 = 1 x 2 =2 1 x 1 = 1."— Presentation transcript:

1 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (1) YOU 1 x 1 = 1 x 10 =10 1 x 1 = 1 x 3 =3 1 x 1 = 1 x 2.75 =2.75 1 x 1 = 1 x 2.50 =2.5 1 x 1 = 1 x 2 =2 1 x 1 = 1 x 1.54 =1.54 Total Potential Earnings 21.79 1 2 3 4 5 6

2 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (2) YOU 1 x 2 = 2 x 10 =20 2 x 2 = 4 x 3 =12 4 x 2 = 8 x 2.75 =22 8 x 2 = 16 x 2.50 =40 16 x 2 = 32 x 2 =64 32 x 2 = 64 x 1.54 =98.56 Total Potential Earnings 256.56 1 2 3 4 5 6

3 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (3) YOU 1 x 3 = 3 x 10 =30 3 x 3 = 9 x 3 =27 9 x 3 = 27 x 2.75 =74.25 27 x 3 = 81 x 2.50 =202.50 81 x 3 = 243 x 2 =486 243 x 3 = 729 x 1.54 =1.122 Total Potential Earnings 1.941.75 1 2 3 4 5 6

4 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (4) YOU 1 x 4 = 4 x 10 =40 4 x 4 = 16 x 3 =48 16 x 4 = 64 x 2.75 =176 64 x 4 = 256 x 2.50 =640 256 x 4 = 1.024 x 2 =2.048 1.024 x 4 = 4.096 x 1.54 =6.308 Total Potential Earnings 9.260 1 2 3 4 5 6

5 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (5) YOU 1 x 5 = 5 x 10 =50 5 x 5 = 25 x 3 =75 25 x 5 = 125 x 2.75 =344 125 x 5 = 625 x 2.50 =1.652 625 x 5 = 3.125 x 2 =6.250 3.125 x 5 = 15.625 x 1.54 =24.063 Total Potential Earnings 32.434 1 2 3 4 5 6

6 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (6) YOU 1 x 6 = 6 x 10 =60 6 x 6 = 36 x 3 =108 36 x 6 = 216 x 2.75 =594 216 x 6 = 1.296 x 2.50 =3.240 1.296 x 6 = 7.776 x 2 =15.552 7.776 x 6 = 46.656 x 1.54 =71.850 Total Potential Earnings 91.404 1 2 3 4 5 6

7 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (7) YOU 1 x 7 = 7 x 10 =70 7 x 7 = 49 x 3 =147 49 x 7 = 343 x 2.75 =943 343 x 7 = 2.041 x 2.50 =6.002 2.041 x 7 = 14.287 x 2 =28.574 14.287 x 7 = 100.009 x 1.54 =154.014 Total Potential Earnings 189.750 1 2 3 4 5 6

8 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (8) YOU 1 x 8 = 8 x 10 =80 8 x 8 = 64 x 3 =192 64 x 8 = 512 x 2.75 =1.408 512 x 8 = 4.096 x 2.50 =10.240 4.096 x 8 = 32.768 x 2 =65.536 32.768 x 8 = 262.144 x 1.54 =403.702 Total Potential Earnings 481.158 1 2 3 4 5 6

9 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (9) YOU 1 x 9 = 9 x 10 =90 9 x 9 = 81 x 3 =243 81 x 9 = 729 x 2.75 =2.005 729 x 9 = 6.561 x 2.50 =16.402 6.561 x 9 = 59.049 x 2 =118.098 59.049 x 9 = 531.441 x 1.54 =818.419 Total Potential Earnings 955.257 1 2 3 4 5 6

10 REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (10) YOU 1 x 10 = 10 x 10 =100 10 x 10 = 100 x 3 =300 100 x 10 = 1000 x 2.75 =2.750 1000 x 10 = 10.000 x 2.50 =25.000 10.000 x 10 = 100.000 x 2 =200.000 100.000 x 10 = x 1.54 =1.540.000 Total Potential Earnings 1.768.150 1 2 3 4 5 6


Download ppt "REWARDING SYSTEM REALISTIC EXAMPLE (1) YOU 1 x 1 = 1 x 10 =10 1 x 1 = 1 x 3 =3 1 x 1 = 1 x 2.75 =2.75 1 x 1 = 1 x 2.50 =2.5 1 x 1 = 1 x 2 =2 1 x 1 = 1."

Similar presentations


Ads by Google