Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA IDRA Instituti per Kerkime dhe Alternativa Zhvillimi Tel.Fax: ++355 4 253352/253288,

Similar presentations


Presentation on theme: "LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA IDRA Instituti per Kerkime dhe Alternativa Zhvillimi Tel.Fax: ++355 4 253352/253288,"— Presentation transcript:

1 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA IDRA Instituti per Kerkime dhe Alternativa Zhvillimi Tel.Fax: ++355 4 253352/253288, E-mail: idra@albic.net, Website: www.idra-al.orgidra@albic.netwww.idra-al.org 1 ANKETIMI KOMBËTAR PËR QEVERISJEN VENDORE NË SHQIPËRI VITI 2005 Konstatimet e këtij anketimi përfaqësojnë përgjigjet e qytetarëve të Shqipërisë. Ato, në asnjë mënyrë, nuk përfaqësojnë pikëpamjet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

2 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 2 Qëllimet e Anketimit Mat impaktin e decentralizmit ne Shqipëri Ndihmon zyrtaret vendore dhe qendrore, politikbërësit, dhe donatoret qe te hartojnë programe, identifikojnë nevojat, vendosin prioritetet Krijon një mundësi per njësite e qeverisjes vendore qe te krahasojnë performancën e tyre kundrejt rezultateve kombëtare, te vendosin objektiva per te ardhmen dhe te ndjekin progresin. Vlerëson impaktin e asistencës teknike ne qeverisjen vendore. Mat efektet e punës se LGDA ne qytetet pilot

3 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 3 Informacion mbi Anketimin - U realizua nga IDRA (Instituti per Kerkime dhe Alternativa Zhvillimi) - Kampioni kombëtar i bazuar ne parimin e zgjedhjes se rastësishme ku u përfshinë 1,106 qytetare shqiptare (mbi 18 vjeç) qe banojnë ne 31 bashki - Shkalla e gabimit: +/- 3%. -Nëntë bashki pilot u përdoren si kampion per krahasime me kampionin kombëtar si dhe per krahasime ndërmjet bashkive (Elbasan, Erseke, Kavaje, Kucove, Patos, Pogradec, Rreshen, Sarande, Shkoder) -Anketimi 2005 është baza. Do te përsëritet ne vitin 2007

4 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 4 Përmbledhje e Konstatimeve Problemet ekonomike dhe te infrastrukturës shihen si shume te rëndësishme ne nivel bashkie Reagueshmëria e Qeverisjes Vendore: Nevoje per përmirësim Besimi ne Qeverisjen Vendore: Rezultate mikse Korrupsioni i perhapur por jo i konsideruar si shqetësimi kryesor Shërbimet: Te kenaqur ne lidhje me disa sherbime (Rrugët ne qendër, Uji) Me pak te kenaqur ne lidhje me disa shërbime te tjera (Parqet/Hapësirat e Gjelbra dhe Informacion)

5 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 5 Problemet me te Rëndësishme me te Cilat Përballet Qyteti juaj

6 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 6 PËRGJEGJSHMËRIA DHE REAGUESHMERIA

7 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 7 PËRGJEGJSHMËRIA DHE REAGUESHMËRIA

8 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 8 PËRGJEGJSHMËRIA DHE REAGUESHMËRIA

9 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 9 Si i informon bashkia qytetarët për aktivitetet dhe shërbimet?

10 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 10 Çështje te Transparences

11 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 11 Zyrtari i bashkisë do te me dëgjonte nëse unë do te kisha një ankese

12 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 12 Cilesia e shërbimit ndaj klientëve është e mire ose shume e mire

13 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 13 BESIMI NE QEVERISJEN VENDORE

14 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 14 Besimi ne Qeverisjen Vendore

15 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 15 Besimi se qeverisja vendore respekton dhe zbaton ligjin Shume ose Deri diku

16 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 16 Prokurimet: Bashkia vepron ne mënyrë te ndershme kur lidh kontrata…

17 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 17 Korrupsioni tek zyrtaret lokale është… I perhapur ose Shume i perhapur

18 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 18 Personalisht njihni dike te cilit i është kërkuar rryshfet nga një zyrtar lokal

19 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 19 Shërbimet Publike

20 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 20 Përgjegjësitë e Qeverise Qendrore kundrejt Përgjegjësive te Qeverisjes Vendore % e njerëzve qe thonë se qeveria qendrore ose ajo vendore kane përgjegjësinë kryesore per te ofruar shërbimin SherbimiQQQV Pastrimi198 Parqet/Hapësirat e gjelbra693 Mirëmbajtja e rrugëve (brenda kufirit)1089 Ndriçimi rrugor889 Kanalizimet1384 Mirëmbajtja e objekteve te arsimit2967 Furnizimi me ujë te pijshëm2865 Mbrojtja e burime unike/kulturore vendore4351 Arsimi parashkollor4846 Arsimi parauniversitar6829 Rendi Publik7722 Furnizimi me Energji Elektrike7419

21 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 21 Qyteti është i pastër ose shume i pastër Kavaja

22 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 22 Gjendja e rrugëve ne qendër te qytetit është e mire ose shume e mire)

23 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 23 Gjendja e rrugëve te lagjeve është e mire ose shume e mire

24 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 24 Cilësia e ndriçimit rrugor është e mire ose shume e mire

25 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 25 Cilesia e parqeve dhe hapësirave te gjelbra: te kënaqur ose shume te kënaqur

26 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 26 Kane ujë i mjaftueshëm gjithnjë ose zakonisht kur nevojitet

27 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 27 Hapat e Mëtejshëm:Përdorimi i Rezultateve Anketimet vendore dhe kombëtare te paraqitura përpara publikut Shqiptar do te vene qeverinë përpara përgjegjësisë për rezultatet Rezultatet e anketimeve vendore (dhe krahasimet me rezultatet e anketimit kombëtar) te paraqitura ne këshillat bashkiake vendore – janë përdorur per vendime buxheti dhe per vendime te tjera menaxheriale Anketimi kombëtar do te përsëritet ne vitin 2007 per te pare progresin

28 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 28 Objektivat e përgjithshëm – Synimet # Rezultate Vrojtimi 2004 Synimi 2005 Vrojtimi 2005 ± Synimi 2006 1 % qytetareve te k ë naqur me past ë rtin ë e qytetit 75 %82 %91 % +24 % 93 % 2 % e qytetareve te k ë naqur nga past ë rtia e lagjeve 48 %60 %72 % +14 % 75 % 3 % familjeve qe marrin sh ë rbim te rregullt te mbledhjes se plehrave. 70 %78 %75 % +5 % 78 % 5 % e mbulimit te kostos se sh ë rbimit te pastrimit sh ë rbimit te pastrimit 54 %75 %76 % 22% 85 % prapa

29 LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA 29 Krahasim ne kohe - KAVAJA Pogradec


Download ppt "LOCAL GOVERNMENT AND DECENTRALIZATION IN ALBANIA IDRA Instituti per Kerkime dhe Alternativa Zhvillimi Tel.Fax: ++355 4 253352/253288,"

Similar presentations


Ads by Google