Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC EN EL PACIENT GERIÀTRIC

Similar presentations


Presentation on theme: "SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC EN EL PACIENT GERIÀTRIC"— Presentation transcript:

1 SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC EN EL PACIENT GERIÀTRIC
HISTÒRIA FARMACOTERAPÈUTICA DEL PACIENT PACIENT: OF FARMÀCIA Nº: POBLACIÓ: DATA D’INICI DEL SEGUIMENT: març

2 DADES PERSONALS DEL PACIENT:
NOM: Francesc COGNOMS: XXXXXXXXXXXX DATA DE NAIXEMENT: C.I.P.: Z A O L ADREÇA: C/ XXXXXXXXXXXXX, XX 2on A POBLACIÓ DE RESIDÈNCIA: XXXXXXXXX PROVÍNCIA: Tarragona TELÈFONS DE CONTACTE: METGE DE CAPÇALERA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX... METGES ESPECIALISTES: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX METGES ESPECIALISTES: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FARMACÈUTIC QUE FARÀ EL SEGUIMENT: XXXXXXXXXXXXXXXXXX OFICINA/SERVEI FARMÀCIA Nº: XXXXXXXXXXXX POBLACIÓ: XXXXXXXXXX SIGNATURA DEL FARMACÈUTIC I SEGELL DEL SERVEI/OFICINA DE FARMÀCIA

3 1ª ENTREVISTA: PREOCUPACIONS DEL PACIENT
1. Preocupació: Darrerament sagna espontàniament pel nas freqüentment Quant li preocupa? (0-3)*: Inici: gener Està controlat?: No Observacions: 2. Preocupació: No entén perquè el metge de capçalera li canvia contínuament de marca els medicaments Quant li preocupa? (0-3)*: Inici: 3 anys Està controlat?: No Observacions: Se li explica la política de medicaments genèrics del SCS i els seus objectius. 3. Preocupació: Des de fa 1 any els 2 ulls li ploren molt Quant li preocupa? (0-3)*: Inici: Està controlat?: No Observacions: Se’l deriva a l’oftalmòleg qui li desobstrueix els canals lacrimals. Discreta milloria. 4. Preocupació: Des de fa 2 anys hipersecreció bronquial amb esputs no purulents Quant li preocupa? (0-3)*: Inici: Està controlat?: No Observacions: Pacient ex fumador important. Se li explica que la hipersecreció bronquial es normal en cas de MPOC. Controlar que no sigui purulenta (color verdós). *Puntuació: 0-gens important 1-poc important 2-important 3-molt important

4 1ª ENTREVISTA: PREOCUPACIONS DEL PACIENT
5. Preocupació: Dificultats en la deglució de medicaments (Pentoxifilina) Quant li preocupa? (0-3)*: Inici: Està controlat?: No Observacions: Se li recomana que empassi un trago d’aigua abans del comprimit i un got d’aigua després per lubricar el tracte digestiu i afavorir el trànsit. 6. Preocupació: Quant li preocupa? (0-3)*: Inici: Està controlat?: Observacions: 7. Preocupació: Quant li preocupa? (0-3)*: Inici: Està controlat?: Observacions: 8. Preocupació: Quant li preocupa? (0-3)*: Inici: Està controlat?: Observacions: *Puntuació: 0-gens important 1-poc important 2-important 3-molt important

5 1ª ENTREVISTA: MEDICAMENTS QUE PREN EL PACIENT
NOM DEL MEDICAMENT: PENTOXIFILINA 400MG DG C/8H 1.- el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): Sí, fa més de 5 anys 2.- quina dosi pren i a quines hores?: 400mg 1- 0 – 1 (al migdia no sol prendre’l) 3.- qui li va receptar?: Metge Vascular 4.- per a què li va receptar?: Vasculopatia perifèrica d’extremitats inferiors amb claudicació 5.- com li va el medicament?: Sembla que be 6.- on i com el guarda?: En una caixa de fusta individual al menjador. 7.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): Si 8.- el pren sempre a l’hora que toca? (si/no): Si 9.- sap fins quan l’ha de prendre? (si/no) (data): No 10.- quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): La dosi del migdia a sovint 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): La dosi del migdia a sovint 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: Em costa deglutir les dragees NOM DEL MEDICAMENT: ACID ACETIL SAL·LICÍLIC 100MG CP 1.- el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): Sí, fa més de 5 anys 2.- quina dosi pren i a quines hores?: mg al migdia. 3.- qui li va receptar?: El cardiòleg arrel de l’IAM. 4.- per a què li va receptar?: Per prevenir nous infarts. 5.- com li va el medicament?: Be 6.- on i com el guarda? En una caixa de fusta individual al menjador. 7.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): No. 8.- el pren sempre a l’hora que toca? (si/no): Sí 9.- sap fins quan l’ha de prendre? (si/no) (data): Per sempre. 10.- quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): No 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): No 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No

6 1ª ENTREVISTA: MEDICAMENTS QUE PREN EL PACIENT
NOM DEL MEDICAMENT: PRAVASTATINA 20 MG CP 0–0-1 1.- el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): Fa més de 5 anys. 2.- quina dosi pren i a quines hores?: 20 mg per la nit 3.- qui li va receptar?: El metge internista de l’hospital 4.- per a què li va receptar?: Tenia alt el colesterol. 5.- com li va el medicament?: Be 6.- on i com el guarda? En una caixa de fusta individual al menjador. 7.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): No 8.- el pren sempre a l’hora que toca? (si/no): Si 9.- sap fins quan l’ha de prendre? (si/no) (data): Sempre 10.- quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): No 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): No 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No NOM DEL MEDICAMENT: ENALAPRILO 20 MG CP 1/2-0-0 1.- el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): Fa més de 5 anys 2.- quina dosi pren i a quines hores?: Mig cp de 20mg pels matins 3.- qui li va receptar?: El metge internista 4.- per a què li va receptar?: Tenia la tensió arterial alta 5.- com li va el medicament?: Be 6.- on i com el guarda? En una caixa de fusta individual al menjador. 7.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): No 8.- el pren sempre a l’hora que toca? (si/no): Sí 9.- sap fins quan l’ha de prendre? (si/no) (data): Sempre 10.- quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): No 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): No 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No

7 1ª ENTREVISTA: MEDICAMENTS QUE PREN EL PACIENT
NOM DEL MEDICAMENT: EZETIMIBA 10MG CP 1.- el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): Fa més de 5 anys 2.- quina dosi pren i a quines hores?: 10mg al migdia 3.- qui li va receptar?: El metge internista de l’hospital 4.- per a què li va receptar?: Pel colesterol 5.- com li va el medicament?: Be 6.- on i com el guarda? En una caixa de fusta individual al menjador. 7.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): No 8.- el pren sempre a l’hora que toca? (si/no): Sí 9.- sap fins quan l’ha de prendre? (si/no) (data): Sempre 10.- quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): No 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): No 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No NOM DEL MEDICAMENT: METFORMINA/SITAGLIPTINA 1000/50MG CP 1.- el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): Farà uns 6 mesos 2.- quina dosi pren i a quines hores?: 1 c/12h 3.- qui li va receptar?: El metge internista de l’hospital 4.- per a què li va receptar?: Pel sucre 5.- com li va el medicament?: Be 6.- on i com el guarda? En una caixa de fusta individual al menjador. 7.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): No 8.- el pren sempre a l’hora que toca? (si/no): Si 9.- sap fins quan l’ha de prendre? (si/no) (data): Sempre 10.- quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): No 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): No 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No

8 1ª ENTREVISTA: MEDICAMENTS QUE PREN EL PACIENT
NOM DEL MEDICAMENT: VENTOLIN INHALADOR A DEMANDA 1.- el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): No, pràcticament mai. 2.- quina dosi pren i a quines hores?: No 3.- qui li va receptar?: Metge Internista 4.- per a què li va receptar?: MPOC 5.- com li va el medicament?: Be 6.- on i com el guarda? En una caixa de fusta individual al menjador. 7.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): No 8.- el pren sempre a l’hora que toca? (si/no): Sí 9.- sap fins quan l’ha de prendre? (si/no) (data): A demanda en cas de dificultat respiratòria 10.- quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): Sí 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): No 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: Sincronització inhalació/respiració NOM DEL MEDICAMENT: 1.- el pren el medicament i des de quan? (si/no) (data): 2.- quina dosi pren i a quines hores?: 3.- qui li va receptar?: 4.- per a què li va receptar?: 5.- com li va el medicament?: 6.- on i com el guarda? 7.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): 8.- el pren sempre a l’hora que toca? (si/no): 9.- sap fins quan l’ha de prendre? (si/no) (data): 10.- quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): 11.- quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): 12.- té alguna dificultat en prendre el medicament?:

9 1ª ENTREVISTA: MEDICACIÓ ANTERIOR
Es realitzaran 5 preguntes per medicament. En aquest cas és interessant saber si el pacient continua prenent la medicació o no i perquè conserva aquesta medicació. NOM DEL MEDICAMENT: PENTOXIFILINA 400MG DG C/8H 1.- el pren? (si/no): Sí. La dosi del migdia moltes vegades no. 2.- per a què el pren?: Per la circulació de la cama dreta 3.- com li va?: Be 4.- on i per què el guarda?: En una caixa de fusta individual. Perquè continua el tractament. 5.- algun fet a destacar?: Costa de deglutir NOM DEL MEDICAMENT: ACID ACETIL SAL·LICÍLIC 100MG CP 1.- el pren? (si/no): Sí, sempre 2.- per a què el pren?: per no tornar a tenir un IAM 3.- com li va?: Be 4.- on i per què el guarda?: En una caixa de fusta individual. Continua el tractament. 5.- algun fet a destacar?: Sagno freqüentment pel nas. NOM DEL MEDICAMENT: PRAVASTATINA 20 MG CP 0–0-1 1.- el pren? (si/no): Sí, sempre 2.- per a què el pren?: pel colesterol 3.- com li va?: Be 4.- on i per què el guarda?: En una caixa de fusta individual. Continua el tractament. 5.- algun fet a destacar?: No NOM DEL MEDICAMENT: ENALAPRILO 20 MG CP 1/2-0-0 1.- el pren? (si/no): Sí, sempre 2.- per a què el pren?: Per controlar la pressió 3.- com li va?: Be 4.- on i per què el guarda?: En una caixa de fusta individual. Continua el tractament. 5.- algun fet a destacar?: No.

10 1ª ENTREVISTA: MEDICACIÓ ANTERIOR
NOM DEL MEDICAMENT: EZETIMIBA 10MG CP 1.- el pren? (si/no): Sí, sempre 2.- per a què el pren?: Pel colesterol. 3.- com li va?: Be. 4.- on i per què el guarda?: En una caixa de fusta individual. Continua el tractament. 5.- algun fet a destacar?: No. NOM MEDICAMENT: METFORMINA/SITAGLIPTINA 1000/50MG CP 1.- el pren? (si/no): Sí, sempre 2.- per a què el pren?: Pel sucre. 3.- com li va?: Be. 4.- on i per què el guarda?: En una caixa de fusta individual. Continua el tractament. 5.- algun fet a destacar?: No NOM DEL MEDICAMENT: SALBUTAMOL INHALADOR A DEMANDA 1.- el pren? (si/no): No el necessito 2.- per a què el pren?: Per respirar millor 3.- com li va?: No el faig servir 4.- on i per què el guarda?: En una caixa de fusta individual. Continua el tractament. 5.- algun fet a destacar?: No NOM DEL MEDICAMENT: 1.- el pren? (si/no): 2.- per a què el pren?: 3.- com li va?: 4.- on i per què el guarda?: 5.- algun fet a destacar?:

11 1ª ENTREVISTA: FASE DE REPÀS
TEST DE BATALLA Malaltia: VASCULOPATIA PERIFÈRICA EE II. CLAUDICACIÓ Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): No ho sap. Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): les cames Malaltia: MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lessionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Pulmons Malaltia: HIPERTENSIÓ ARTERIAL Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): No Malaltia: DIABETES MELLITUS TIPUS 2 Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Ulls Malaltia: HIPERCOLESTEROLÈMIA Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Cor Malaltia: Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no):

12 SITUACIÓ DEL PACIENT I AVALUACIÓ DE LA SITUACIÓ
PROBLEMA DE SALUT: : VASCULOPATIA PERIFÈRICA EE II. CLAUDICACIÓ DATA D’INICI: > 5 anys ESTÀ CONTROLAT? (si/no): Sí PREOCUPA?(si/no): Sí QUINA MEDICACIÓ PREN?: Hemovas PRINCIPI ACTIU: Pentoxifilina DOSI I PAUTA DE LA MEDICACIÓ: 400mg c/8h INICI DE LA MEDICACIÓ (data): > 5 anys ÉS CORRECTE LA DOSI I LA PAUTA?(si/no): Sí ÉS COMPLIDOR? (si/no): No ES MANIPULA CORRECTAMENT EL MEDICAMENT (administració, conservació...) (si/no): Sí S’HA DETECTAT ALGUN PROBLEMA DE SEGURETAT DEGUT AL SEU MAL ÚS? (si/no): Sí En cas afirmatiu, indiqueu quin: No es pren de forma continuada la dosi del migdia (pren una mica de conyac amb el cafè i li fa por que interaccioni). ALTRES: PROBLEMA DE SALUT: MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA DATA D’INICI: > 5 anys ESTÀ CONTROLAT? (si/no): Sí PREOCUPA?(si/no): Sí QUINA MEDICACIÓ PREN?: Ventolin a demanda PRINCIPI ACTIU: Salbutamol DOSI I PAUTA DE LA MEDICACIÓ: A demanda INICI DE LA MEDICACIÓ (data): > 5 anys ÉS CORRECTE LA DOSI I LA PAUTA?(si/no): Sí ÉS COMPLIDOR? (si/no): Si ES MANIPULA CORRECTAMENT EL MEDICAMENT (administració, conservació...) (si/no): Sí S’HA DETECTAT ALGUN PROBLEMA DE SEGURETAT DEGUT AL SEU MAL ÚS? (si/no): Sí En cas afirmatiu, indiqueu quin: Li costa sincronitzar respiració/inhalació amb Ventolin ALTRES:

13 SITUACIÓ DEL PACIENT I AVALUACIÓ DE LA SITUACIÓ
PROBLEMA DE SALUT: : HIPERTENSIÓ ARTERIAL DATA D’INICI: > 5 anys ESTÀ CONTROLAT? (si/no): Sí PREOCUPA?(si/no): No QUINA MEDICACIÓ PREN?: Enalaprilo 10mg cp PRINCIPI ACTIU: Enalaprilo DOSI I PAUTA DE LA MEDICACIÓ: 10mg al matí INICI DE LA MEDICACIÓ (data): > 5 anys ÉS CORRECTE LA DOSI I LA PAUTA?(si/no): Sí ÉS COMPLIDOR? (si/no): Sí ES MANIPULA CORRECTAMENT EL MEDICAMENT (administració, conservació...) (si/no): Si S’HA DETECTAT ALGUN PROBLEMA DE SEGURETAT DEGUT AL SEU MAL ÚS? (si/no): En cas afirmatiu, indiqueu quin: El metge li prescriu cp de 20mg que te que fraccionar per la meitat. Existeixen presentacions de 10mg. Perill de malfraccionament dels comprimits. Recomano que li comenti al seu metge. ALTRES: PROBLEMA DE SALUT: DIABETES MELLITUS TIPUS 2 DATA D’INICI: Uns 6 mesos ESTÀ CONTROLAT? (si/no): Sí PREOCUPA?(si/no): No QUINA MEDICACIÓ PREN?: Efficib PRINCIPI ACTIU: Metformina/Silagliptina DOSI I PAUTA DE LA MEDICACIÓ: 1000mg/50mg c/24h INICI DE LA MEDICACIÓ (data): 6 mesos ÉS CORRECTE LA DOSI I LA PAUTA?(si/no): Si ÉS COMPLIDOR? (si/no): Si ES MANIPULA CORRECTAMENT EL MEDICAMENT (administració, conservació...) (si/no): Si S’HA DETECTAT ALGUN PROBLEMA DE SEGURETAT DEGUT AL SEU MAL ÚS? (si/no): No En cas afirmatiu, indiqueu quin: ALTRES:

14 SITUACIÓ DEL PACIENT I AVALUACIÓ DE LA SITUACIÓ
PROBLEMA DE SALUT: HIPERCOLESTEROLÈMIA DATA D’INICI: > 5 anys ESTÀ CONTROLAT? (si/no): Sí PREOCUPA?(si/no): No QUINA MEDICACIÓ PREN?: Pravastatina 20mg cp PRINCIPI ACTIU: Pravastatina DOSI I PAUTA DE LA MEDICACIÓ: 20mg cp nit INICI DE LA MEDICACIÓ (data): > 5 anys ÉS CORRECTE LA DOSI I LA PAUTA?(si/no): Sí ÉS COMPLIDOR? (si/no): Sí ES MANIPULA CORRECTAMENT EL MEDICAMENT (administració, conservació...) (si/no): Sí S’HA DETECTAT ALGUN PROBLEMA DE SEGURETAT DEGUT AL SEU MAL ÚS? (si/no): No En cas afirmatiu, indiqueu quin: ALTRES: PROBLEMA DE SALUT: DATA D’INICI: ESTÀ CONTROLAT? (si/no): PREOCUPA?(si/no): QUINA MEDICACIÓ PREN?: PRINCIPI ACTIU: DOSI I PAUTA DE LA MEDICACIÓ: INICI DE LA MEDICACIÓ (data): ÉS CORRECTE LA DOSI I LA PAUTA?(si/no): ÉS COMPLIDOR? (si/no): ES MANIPULA CORRECTAMENT EL MEDICAMENT (administració, conservació...) (si/no): S’HA DETECTAT ALGUN PROBLEMA DE SEGURETAT DEGUT AL SEU MAL ÚS? (si/no): En cas afirmatiu, indiqueu quin: ALTRES:

15 INTERVENCIÓ FARMACÈUTICA
NOM I COGNOMS DEL PACIENT: XXXXXXXXXXXXX MOTIU DE LA INTERVENCIÓ FARMACÈUTICA (descriure breument): Incompliment amb la dosi del migdia de la Pentoxifilina. Recomano al metge canviar a Pentoxifilina 600mg cp 1–0-1 El pacient i el metge accepten la recomanació. PRM CAUSANT: Conservació inadequada Dosi, pauta i/o durada no adequada Errors de medicació (prescripció, dispensació, administració...) Incompliment terapèutic Probabilitat d’efectes adversos Altres (descriure): Accepta el pacient la intervenció? (si/no): Sí Què es pretén fer per a resoldre el problema?: Facilitar informació al pacient Oferir educació sanitària Derivar al metge Proposar altres modificacions Notificar a farmacovigilància d’acord amb la legislació vigent

16 INTERVENCIÓ FARMACÈUTICA
NOM I COGNOMS DEL PACIENT: XXXXXXXXXXXXXXX MOTIU DE LA INTERVENCIÓ FARMACÈUTICA (descriure breument): El pacient manifesta sagnar pel nas freqüentment. Recomano al metge internista l’administració a dies alterns durant 15 dies de l’Adiro 100mg per veure si es normalitza el problema. El pacient i internista accepten la proposta. PRM CAUSANT: Conservació inadequada Dosi, pauta i/o durada no adequada Errors de medicació (prescripció, dispensació, administració...) Incompliment terapèutic Probabilitat d’efectes adversos Altres (descriure): Accepta el pacient la intervenció? (si/no): Sí Què es pretén fer per a resoldre el problema?: Facilitar informació al pacient Oferir educació sanitària Derivar al metge Proposar altres modificacions Notificar a farmacovigilància d’acord amb la legislació vigent

17 INTERVENCIÓ FARMACÈUTICA
NOM I COGNOMS DEL PACIENT: XXXXXXXXXXXXXX MOTIU DE LA INTERVENCIÓ FARMACÈUTICA (descriure breument): El pacient manifesta sagnar pel nas freqüentment. Recomano al metge internista l’administració a dies alterns durant 15 dies de l’Adiro 100mg per veure si es normalitza el problema. El pacient i el metge Internista accepten la proposta. El PRM persisteix malgrat disminuir la freqüència del sagnat pel nas. Recomano canviar l’Adiro 100mg per Clopidogrel 75mg cp (diferent mecanisme d’acció). El pacient i el metge internista accepten la proposta. PRM CAUSANT: Conservació inadequada Dosi, pauta i/o durada no adequada Errors de medicació (prescripció, dispensació, administració...) Incompliment terapèutic Probabilitat d’efectes adversos Altres (descriure): Accepta el pacient la intervenció? (si/no): Sí Què es pretén fer per a resoldre el problema?: Facilitar informació al pacient Oferir educació sanitària Derivar al metge Proposar altres modificacions Notificar a farmacovigilància d’acord amb la legislació vigent

18 ENTREVISTA FINAL: RESULTAT DE LA INTERVENCIÓ
PRM objecte de la intervenció: Incompliment dosi migdia de Pentoxifilina PRM resolt PRM no resolt Intervenció acceptada Intervenció no acceptada Com s’ha dut a terme la intervenció?: Proposta al pacient i trucada al seu metge. Perquè no s’ha acceptat la intervenció? S’ha augmentat o disminuït el nombre de medicaments després de la intervenció? S’ha disminuït el nombre de dosis de medicament. Observacions:

19 ENTREVISTA FINAL: RESULTAT DE LA INTERVENCIÓ
PRM objecte de la intervenció: Sagnat pel nas segurament per l’Adiro 100mg cp PRM resolt PRM no resolt Intervenció acceptada Intervenció no acceptada Com s’ha dut a terme la intervenció?: Proposta verbal al pacient i proposta al seu metge per trucada telefònica. Perquè no s’ha acceptat la intervenció? S’ha augmentat o disminuït el nombre de medicaments després de la intervenció? S’ha disminuït el número de dosis de medicaments a administrar. Observacions: PRM no resolt. Als 15 dies el pacient sagna menys però continua sagnant pel nas.

20 ENTREVISTA FINAL: RESULTAT DE LA INTERVENCIÓ
PRM objecte de la intervenció: Sagnat pel nas segurament per l’Adiro 100mg cp. La primera proposta d’administrar a dies alterns l’Adiro-100 no resol del tot el PRM. Es proposa canviar l’Adiro-100 per Clopidogrel 75mg cp 1-0-0 PRM resolt PRM no resolt Intervenció acceptada Intervenció no acceptada Com s’ha dut a terme la intervenció?: Proposta verbal al pacient i telefònica al seu metge. Perquè no s’ha acceptat la intervenció? S’ha augmentat o disminuït el nombre de medicaments després de la intervenció? Es manté. Observacions: PRM resolt, el pacient deixa de sagnar.

21 ENTREVISTA FINAL: COMPLIMENT TERAPÈUTIC
NOM DEL MEDICAMENT: PENTOXIFILINA 600MG CP 1-0-1 1.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament?: No 2.- el pren sempre a l’hora que toca? : Sí 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? : No 4.- I quan es troba malament? No 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No NOM DEL MEDICAMENT: CLOPIDOGREL 75MG CP 0-1-0 1.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? No 2.- el pren sempre a l’hora que toca? Sí 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? No 4.- I quan es troba malament? No 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No NOM DEL MEDICAMENT: PRAVASTATINA 20MG CP NIT 1.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? No 2.- el pren sempre a l’hora que toca? Sí 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? No 4.- I quan es troba malament? No 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No NOM DEL MEDICAMENT: ENALAPRILO 10 MG CP 1-0-0 1.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? No 2.- el pren sempre a l’hora que toca? Sí 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? No 4.- I quan es troba malament? No 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No NOM DEL MEDICAMENT: EZETIMIBA 10MG CP 0-1-0 1.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? No 2.- el pren sempre a l’hora que toca? Sí 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? No 4.- I quan es troba malament? No 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No

22 ENTREVISTA FINAL: COMPLIMENT TERAPÈUTIC
NOM DEL MEDICAMENT: METFORMINA/SITAGLIPTINA 1000/50MG CP C/12H 1.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? No 2.- el pren sempre a l’hora que toca? Sí 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? No 4.- I quan es troba malament? No 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: No NOM DEL MEDICAMENT: 1.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? 2.- el pren sempre a l’hora que toca? 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? 4.- I quan es troba malament? 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: NOM DEL MEDICAMENT: 1.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? 2.- el pren sempre a l’hora que toca? 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? 4.- I quan es troba malament? 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: NOM DEL MEDICAMENT: 1.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? 2.- el pren sempre a l’hora que toca? 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? 4.- I quan es troba malament? 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?: NOM DEL MEDICAMENT: 1.- s’oblida alguna vegada de prendre el medicament? 2.- el pren sempre a l’hora que toca? 3.- quan es troba bé, el deixa de prendre? 4.- I quan es troba malament? 5.- té alguna dificultat en prendre el medicament?:

23 ENTREVISTA FINAL: COMPLIMENT TERAPÈUTIC
TEST DE BATALLA Malaltia: VASCULOPATIA PERIFÈRICA EE II. CLAUDICACIÓ Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí, per sempre Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Les cames. Malaltia: MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Pulmons Malaltia: HIPERTENSIÓ ARTERIAL Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Cervell. Malaltia: DIABETES MELLITUS TIPUS 2 Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Ulls Malaltia: : HIPERCOLESTEROLÈMIA Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Sí Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Sí Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no): Cor Malaltia: Aquesta malaltia, és per a tota la vida? (si/no): Es pot controlar amb dieta o medicació? (si/no): Em podria dir dos o més òrgans o parts del cos que poden lesionar-se per tenir aquesta malaltia? (si/no):

24 INFORME D’ALTA SEGUIMENT FARMACO-TERAPÈUTIC
PACIENT: XXXXXXXXXXXXXXXX Data: 3 NOVEMBRE 2010 Home de 78 anys, jubilat (autònom, regentava un taller de fusteria i una botiga de mobles), casat, 2 fills, ex-fumador important (40 cigarretes al dia fins el 7/07/2000), lleu consum enòlic, no altres hàbits tòxics, no al·lèrgies medicamentoses, 80 Kg, 169 cm (IMC= 28), perímetre cintura = 101 cm. Antecedents patològics: Infart agut de miocardi inferior (25/03/1979). Estenosi carotidea bilateral (16/10/2000). Accident Isquèmic Transitori (TIA) (16/10/2000). Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) (2000). Aneurisma aorta abdominal (2005). Vasculopatia perifèrica extremitats inferiors amb claudicació (2005). Hipertensió arterial (2005). Hipercolesterolèmia (2005). Diabetis Mellitus tipus 2 (2009). Antecedents quirúrgics: Intervenció triple By-Pass aorto-coronari (16/07/2001). Cataractes ambdós ulls (26/07/2005 i 26/08/2005). Intervenció hernia inguinal (30/01/2008). Medicació actual: Pentoxifilina 600mg cp – (Abans 400mg dg c/8h) Clopidogrel 75mg cp – 1 – 0 (Abans AAS 100mg cp) Pravastatina 20mg cp – 0 – 1 Ezetimiba 10mg cp – 1 - 0 Enalaprilo 10 mg cp – 0 – 0 Metformina/Sitagliptina 1g/50mg cp 1 – 0 - 1 Salbutamol inhalador A demanda Preocupacions: Sagnat nasal freqüent Els 2 ulls li ploren molt Hipersecreció bronquial Dificultat deglució lleu Canvi continuo de marques en la prescripció

25 INFORME D’ALTA SEGUIMENT FARMACO-TERAPÈUTIC
PACIENT: XXXXXXXXXXXXXXX Data: 3 NOVEMBRE 2010 Resposta a 1.: Segurament degut a excés d’acció antiagregant de l’AAS. Resposta a 2.: Derivo a l’oftalmòleg. Resposta a 3.: Secundari a la MPOC. Control esputs purulents. Resposta a 4.: Lubricar el tracte digestiu amb aigua abans de l’administració del medicament. Resposta a 5.: Explico la política de genèrics del CatSalut. Test de Batalla Basal (coneixements de la malaltia): (0 – 3) Pacient amb coneixements acceptables de les seves malalties: Infart agut de miocardi inferior - Aneurisma aorta abdominal - Estenosi carotidea bilateral - Accident Isquèmic Transitori (TIA) - Vasculopatia perifèrica extremitats inferiors amb claudicació 3 Hipertensió arterial 3 Hipercolesterolèmia 3 Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) 3 Diabetis Mellitus tipus Test de Morisky – Green Basal (grau de compliment del tractament): S’oblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): El pren sempre a l’hora que toca? (si/no): Quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): Quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): (0 – 4) Pentoxifilina 400mg dg – 1 0 Àcid Acetil·salicílic 100mg cp – 1 – 0 4 Pravastatina 20mg cp – 0 – 1 4 Ezetimiba 10mg cp – 1 – 0 4 Enalaprilo 10 mg cp – 0 – 0 4 Metformina/Sitagliptina 1g/50mg cp 1 – 0 – 1 4 Salbutamol inhalador A demanda 4 Pacient complidor excepte amb Pentoxifilina 400mg dg

26 INFORME D’ALTA SEGUIMENT FARMACO-TERAPÈUTIC
PACIENT: XXXXXXXXXXXXX Data: 3 NOVEMBRE 2010 Problemes Relacionats amb els Medicaments detectats: Incompliment terapèutic: Incompliment gairebé del 100% amb la dosi del migdia de la Pentoxifilina 400mg dg. Intervenció farmacèutica: Recomano al metge canviar a Pentoxifilina 600mg cp 1–0-1 prèvia acceptació del pacient. Impacte intervenció farmacèutica: El pacient i el metge accepten la recomanació. PRM resolt totalment, el pacient millora un 100% el compliment. 2. Efecte secundari: El pacient sagna pel nas freqüentment. a) Intervenció farmacèutica: Recomano al metge administrar Adiro-100 a dies alterns durant dies, prèvia acceptació del pacient. a) Impacte intervenció farmacèutica: El pacient i el metge accepten la recomanació. PRM no resolt totalment, el pacient continua sagnant. b) Intervenció farmacèutica: Recomano al metge canviar Adiro-100 a dies alterns per Clopidogrel 75mg cp 1-0-0, prèvia acceptació del pacient. b) Impacte intervenció farmacèutica: pacient ja no sagna.

27 INFORME D’ALTA SEGUIMENT FARMACO-TERAPÈUTIC
PACIENT: XXXXXXXXXXXXXXX Data: 3 NOVEMBRE 2010 Test de Batalla Final (coneixements de la malaltia): (0 – 3) Pacient amb coneixements acceptables de les seves malalties: Infart agut de miocardi inferior - Aneurisma aorta abdominal - Estenosi carotidea bilateral - Accident Isquèmic Transitori (TIA) - Vasculopatia perifèrica extremitats inferiors amb claudicació 3 Hipertensió arterial 3 Hipercolesterolèmia 3 Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) 3 Diabetis Mellitus tipus Test de Morisky – Green Final (grau de compliment del tractament): S’oblida alguna vegada de prendre el medicament? (si/no): El pren sempre a l’hora que toca? (si/no): Quan es troba bé, el deixa de prendre? (si/no): Quan es troba malament, el deixa de prendre? (si/no): (0 – 4) Pentoxifilina 600mg cp – 1 4 Clopidogrel 75mg cp – 1 – 0 4 Pravastatina 20mg cp – 0 – 1 4 Ezetimiba 10mg cp – 1 – 0 4 Enalaprilo 10 mg cp – 0 – 0 4 Metformina/Sitagliptina 1g/50mg cp 1 – 0 – 1 4 Salbutamol inhalador A demanda 4 Recomanacions: Tornar a fer seguiment farmacoterapèutic quan hi hagi canvis de medicació o d’aquí 6 mesos.

28 INFORME D’ALTA SEGUIMENT FARMACO-TERAPÈUTIC
PACIENT: XXXXXXXXXXXXXXX Data: 3 NOVEMBRE 2010 Signatura: Farmacèutic: XXXXXXXXXXXXXXXX Lliçenciat en Farmàcia XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, 3 novembre 2010


Download ppt "SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC EN EL PACIENT GERIÀTRIC"

Similar presentations


Ads by Google