Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Classification of Materia Medica

Similar presentations


Presentation on theme: "Classification of Materia Medica"— Presentation transcript:

1 Classification of Materia Medica
On pathogenic factors 1.Wind-cold Ma huang Gui zhi Xi xin Jing jie Fang feng 2.Wind-heat Shao yang Sang ye Chai hu Ju hua Shen ma Bo he Niu bang zi 3.Wind-Damp Bi sydr. Qang huo Qin jiao Du huo Wei ling xian Bai zi Hai tong pi 4.Summer-heat He ye Xi gua yi Qing hao 5.Food stangnation Shan za/Maiya/Gu ya 6.Parasites:Si jun zi On pathologic change 1.Heat in qi level Shi gao/Zhi mu/Xia ku cao Huang qin/Huang lian/Zhi zi Huang Bai/Ku shen/Long dan cao 2.Heat in blood level Xi jiao/Shen di huang/Xian shen Mu dan pi/Chi shao yao 3.Fire-toxin Jing yin hua/Lian qiao/Da qing ye Ban lan gen/Pu gong ying/Ye ju hua 4.Dampness-water Fu ling/zhu lu ling/Ze xiie Hua shi/ Mu tong/Che qian zi Qu mai/Bian xu/Fang ji 5.Phlegm Phlegm-heat Qian hu/Bei mu/Gua lou Hai fu shi/Hai ge feng Kun bu/Hai zao Phlegm-Clod Ban xia/Jie gen Bai fu zi/Ba ijie zi On symptoms 1.Stop cough$ wheeze Xing ren/Su zi /Ting li zi 2.Wake spleen With aromatics Huo xiang/Pei lan/Cang zhu/Hou po 3.Open orifice with aromatics She xiang/Shi chang pu 4.Calm spirit Long/Mu li/Dai zhe shi Suan zao ren/Bai zi ren/Yuan zhi 5.extinguish wind Tian ma Gou teng Shi jie ming 6.Astringent Shan zhu yu Wu wei zi/Chi shi zhi Chun pi 1.Yang defi.&interior cold Lu rong/Ge jie/Zhi he che/Yin yang he Du zhong/Bu gu zhi/Tu si zi Fu zi/Rou gui/Gan jiang 2.Yin defi. Mai men dong/Sha shen//Gou qi zi Bie jia/Gui ban 3.Qi defi. Ren shen/Dang shen Huang qi/Bai zhu/Shan yao 4.Blood defi. Shu di huang/Dang gui/Bai shao He sou wu/E jiao/Long yan rou 5.Qi sangnation Xie bai/Chen pi/Da fu pi/Zhi shi Xiang fu//Chuan lian zi Mu xiang/Chen xiang/Wu yao 6.Blood stagnation Chuan xiong/Dan shen/Niu xi Tao ren/Hong hua San len/E zhu 7.Bleeding Ce bai ye/Pu huang Di yu/Ai ye Exterior Interior(Hot.cold,Yin.Yang.Qi.Blood.Water disorder) By Dr.Xiao

2 Herbal medicine Summary by syndrome (with comparison to accu-points)
Wind-cold invade Lung:Ma huang Gui zhi /Jing jie Fang feng/ + Xing ren Su zi Ting li zi BL12.13,GB20, Lu1.7.9 Heat invade Lung: Shi gao Huang qin + Sang bai pi Xing ren Ting li zi LI4.11 Lu10.11, Lu Phlegm-Damp in Lu.: Ban xia Tian nan xin/Bei mu Gua lou + Xing ren Su zi St40.Sp4, Sp6. BL20, Lu Lu qi defi.: Ren shen Dang shen Huang qi St36 Sp6 BL ,Cv6 Lu Yin defi.: Mai men dong Tian men dong Sha shen BL , Kid6 Spleen qi defi.: Ren shen ,Dang shen, Hung qi ,Bai zhu, Shan yao St36, Sp4,6, BL Qi sink:Chai hu,Shen ma Cv 6.4 Bleeding:Ai ye Sp10 SpleenYang defi: Fu zi, Gan jiang, Rou gui BL , Sp6.4 Cv 6.4 Damp-cold in Sp: He Xiang, Pei lan, Chang zhu Huo po + Fu ling, Zhu ling, Ze xie BL20.21, Sp4.6.9 Damp-heat ih Sp: Huang lian Yi yi ren + Fu ling, Zhu ling, Ze xie St Sp Heart qi defi.: Ren shen, + Wu wei zi St36, BL15, Ht7, Pc6 Heart blood defi: Long yan rou, Dan shen +Yuan zhi, Suan zao ren, Bai zi ren BL , Ht 7, Pc 6 ,Ying tang, Heart yin defi.: Mai men dong, Bai he + Wu wei zi Yuan zhi, Suan zao ren, Bai zi ren kid3, Sp6, BL15, Ht7 ,Pc6, Ying tang Heart heat : Huang lian, Lian zi Pc7.8, Ht 8 .9 Phlegm block Heart: Tian Zhu huang ,Shi cang pu, Meng shi St40. 43, Du26, Ht 9, Pc 6 Heart blood stagnation: Dan shen , Tao ren, Hong hua Ht 7, Cv , BL Liv qi stagnation: Chai hu, Xiang fu,Qing pi,Yu jin BL 18 , Liv 14.13, Pc 6 Liv Yang raise: Long gu Mu li Bl18. 23, Kid3.6, Liv 2.3, Du 20, Ying tang Liv fire :Zhi zi, Long dan cao Li 2.3, GB43, Ying tang Liv wind: Tian ma. Gou teng,Shi jue ming Du , Li 2.3 Liv blood defi.: Shu di huang, Bai shao, Dang gui, E jiao, He sou wu BL , St 36, Sp 6 Cold in liv Channel : Xiao hui xiang,Wu yao, Wu zhu yu Liv Kid Ying Defi.: Shu di huang, Shan zhu yu, Shan yao, Bie jia, Gui ban BL23, Kid3.6.1, Sp 6 Kid Yang Defi: Lu rong, Fu zi, Du zhong, Bu gu zhi Kid 1, BL 23, Cv Sp 6 By Dr.Xiao Shiwu

3 Lung’s formulae 1.In charge of exterior (1) wind cold---Jing feng bai du san (2) wind heat---Yin qiao san 2.Govern respiratory (1) Ma huang tang (2) Ma xing si gan tang (3) Ma xing yi gan tang 3. Dredging water pass way---Ye pi tang 4. Deficiency syndrome---Yu pin feng san/ Shen ge san

4 Jing feng bai du san Dispel wind cold release exterior---Jing jie Fang feng (for fever. Aversion to cold. No sweat) Qang huo Du huo Chuan xiong (headache. Back pain ) Chai hu (for high fever) Regular lung Qi, remove phlegm---Jie gen Qan hu zhi ke (cough, phlegm) Strengthen vital Qi to expel evil----Fu ling Gan cao( tiredness, poor appetite ) Modification: (1) coldness predominate---add Ma huang, Gui zhi (2) stiffness predominate--- add Ge gen (3) Qi deficiencies constitution or weakness predominate---add Ren shen (Ren shen bai du san )

5 Yin qao san Dispel wind heat, release exterior--- Jin yin hua Lian qao Jing jie Dan dou sh Regular lung Qi, arrest cough---Jie gen Clean heat, benefit throat --- niu bang zi Clean heat, benefit head and eye--- Bo he Clean heat, generate fluid--- Lu ge, Dan zhu ye, Gan cao Modification: (1)tonsil pain and swollen---add xuan shen, Ma po, Shan dou gen (2)Lymph enlarged --- Xia ku cao (3)strong cough ---add Xing ren (4)high fever --- Qing hao, Ge gen, Mu ze (5)Strong thirst--- Tian hua feng (6)With mumps---Ban nan gen, Xia ku cao, Bai jiang can (7)with chicken pox---Tu fu ling, mu tong (8)Nose bleed---add bai mao gen (9) Red rash---Zhi cao, Mu dan pi

6 Ma huang Tang (ma huang. Gui zhi. Xing ren. Zhi gan cao )
Cough predominate---add Jie gen. Qan hu. Xan hu hua. Bai bu. Zhi wan. Kuan dong hua Wheeze predominate---add Ting li zi. Zhi su zi. Bai jie zi Phlegm predominate---Chen pi. Ban xia. With heat interiorly--- add shi gao. Da zao. Shen jiang (Major bluegreen dragon decoction) With Gui zhi Tang, add Xi xin. Ban xia. Wu wei zi---(Minor bluegreen dragon decoction) get rid of Xing ren. Da zao

7 Ma huang + zhi gan cao (Basic combination for lung Qi disorder)
1. + Xing ren ( san ao tang ) (1) +Gui zhi (Ma huang tang ), for case induced by cold (2)+shi gao (Ma xing shi gan tang), for case induced by heat (3)+Yi yi ren (ma xing yi gan tang), for case induced by dampness 2.+Shen jiang. Shi gao. Da zao ( Ye pi tang ), for case with edema induced by wind cold

8 Ma xing si gan Tang (ma huang .Xing ren. Si gao. Zhi gan cao)
1 cough predominate---add Jie gen. Qan hu. Pi pa ye 2 wheeze predominate---add Di long Bai jiang can. Ting li zi bai guo 3 Heat predominate--- huang qin. Huang lian. Zhi zi. Yu xin cao. Chuan xi lian. Qing dai 4 Phlegm predominate---Gua lou ren. Chuan bei mu. Dan nan xin. Hai hu si. Hai ge feng Ye pi Tang(ma huang. Gan cao. Shen jiang. Shi gao. Da zao) With vomiting and nausea----add Ban xia With scanty urination----Add si ling san (Fu ling. Zhu ling. Bai zhu. Ze xie) Add Chi xiao dou. Fang ji. Ting li zi Cold predominate----Add Gui zhi Heat predominate---Add Huang lian. Huang qin. Zhi zi. Jin yin hua. Lian qao With constipation--- Da huang. Da fu pi. With blood urie--- Add Da ji. Xiao ji. Ou jie

9 Yu ping feng San (Huang qi24g bai zhu 9g Fang feng 9g )
1 Add Huang jin---strengthen lung and spleen 2Add Zhi he che. Gui ban---To case with kidney deficiency, esp. the premature, oldly, prolonged ill ness, patients with or after chemotherapy or radiation therapy. 3.Malnutrition with poor appetite---add san zha Shen qu. Mai ya. Ji ne jing 4.With runny nose stuff nose---add Gui zhi Tang + Xin yi hua. Chang er zi 5.With blood deficiency----add Dang gui. E jiao Shen ge san (Ren shen. Ge je ) 1.With chronic cough---add Xing ren. Chuan bei mu Sang bai pi. Bai bu kuan dong hua 2. With slight wheeze----Su zi. Bai jie zi. Zhi mu 3. With phlegm---Hai ge feng. Bai guo. BAN XIA Dan nan xin 4. With blood---E jiao. Bai ji 5.with Yin deficiency---Shen di. E jiao. Tian dong. Mai dong 6.Add zhi he che. Dong cong xia cao. Rou cong rong. Bu gu zhi strengthen kidney

10 Spleen’s formulae In charge of transportation and transforming of water and food Deficiency of spleen Qi---Si jun zi tang/ Bu zhong yi qi tang Deficiency of spleen Yang---Li zhong tang Dampness cold---Ping wei san/ Er chen tang Dampness heat---Lian pu yin Stomach’s formulae (1) stomach cold---Liang fu wan (2) stomach heat---Xiang lian wan/ Bai hu tang (3) Food stagnation--- Bao huo wan (4) Heat stagnation--- Da chen qi tang

11 Spleen deficiency Basic combination : Ren shen Bai zhu Zhi gan cao
(1)+ Fu ling ----si jun zi tang Basic formula for spleen qi deficiency + chen pi ban xia--- Lui jun zi tang for spleen qi deficiency with phlegm + shan yao lian mi pian dou yi ren/ sha ren chen / jie gen---Shen ling bai zhu san for spleen qi deficiency diarrhea with abdominal distention + Si wu tang --- Ba zhen tang For both qi and blood deficiency +Huang qi Dang gui / Long yan rou Suan zao ren Yuan zhi / Mu xiang --- Gui pi tang for spleen qi and heart blood deficiency with mental’s (2) + Shen ma Chai hu Huang qi / Chen pi Dang gui ---Bu zhong yi qi tang for spleen qi sink (3) + Gan jiang----Li zhong tang for spleen yang deficiency with stomach burn + Huang liang---Huang lian li zhong tang with kidney deficiency + Fu zi Rou gui---Gui fu li zhong tang

12 Spleen excessive Dampness cold
Ping wei san (Cang zhu chen pi Huo po Gan cao) With qi stagnation + Mu xiang sha ren --- Xiang sha ping wei san With food stagnation + Shan za shen qu---Za qu ping wei san With water stagnation+Wu ling san---wei ling tang With jaudice+yin chen hao--Yin chen wei ling tan With He xiang Ban xia---Bu han jin zhen qi san stronger

13 Phlegm dampness Er chen tang (Chen pi Ban xia Fu ling Gan cao)
With food stagnation+Shan za shen qu Lai fu zi/ -Gan cao +Lian qiao—bao he wan With vomiting+Gan jiang sha ren---He wei er chen tang With cough+Su ye Xing ren---Su xing er chen tang + Jie gen Qian hu Zhi wan/ Jing jie Xing su san With wheeze + ma huang Xing ren ---Ma xing er chen tang With plum-pit qi + Huo po Zi su ye / shen jiang ---Ban xia huo po tang With dizziness + Tian ma Bai zhu---Bai xia bai zhu tian ma tang With wind stroke+ Zao jiao Zhu li Bai jie zi---Zao li er chen tang With paralysis+Tian nan xin Shen jiang Zhi ke---Dao tan tang With dymenstration or infertility+Dang gui chuan xiong---Xiong gui er chen tang With profuse vuginal discharge+Qian shi Shan yao Bai guo With kidney deficiency+ Shu di huang dang gui Xing ren Zao jiao Dan nan xin Jin shui lui jun jian Change to be phlegm heat+Zhu ru Zhi ke---Wen Dan tang +huang lian---Huang lian wen dan tang

14 Dampness heat Lian pu yin (Huang lian Zhi zi Dan dou shi/ Ban xia Shi cang pu Huo po/Lu gen) Er miao san (Huang bai Cang zhu) + Niu xi---San miao san +Yi yi ren---Si miao san

15 Bai hu tang modification
(1) Heat and toxin predominate+Huang lian jie du tang---Bai hu jia huang lian jie du tang (2) With constipation+Da huang Mang xiao---Bai hu chen qi tang (3) With vomiting+Zhu ru Ban xia---Arrest rebelled bai hu tang (4) With qi deficiency+Ren shen---Ren shen Bai hu tang (5) With yin deficiency+Shen di huang Mai dong Niu xi---Jade lady jian With exterior disorder(Wei qi sick simultaneously) (1) With wind cold+Guin zhi Bai hu jia gui zhi tang (2) With wind heat+Jin yin hu Lian qiao---Yin qiao Bai hu tang (3) With dampness+Cang zhu---cang zhu bai hu tang With blood disorder(qi xue sick simultaneously) With skin eruption+Xi jiao Xuan shen---Hua Ban Tang With heat toxin in blood+ Huang lian jie du tang +Xi jiao di huang tang---Qing wen bai du yin

16 Liver’s formulae Storing blood (1) Liver blood deficiency---Si wu tang Smooth,regulate--(2) Liver qi stagnation---Chai hu su gan san/ Xiao yao san Vital qi, blood (3) Liver fire flaming up---Dan zhi xiao yao san/Long dan xie gan tang In charge of tendons--- (4)Liver yang hyperactivity---Tian ma gou teng yin (5)Invasion of cold---Nuan gan jian

17 Heart’s formulae Heart governing blood, controlling mentality 1 Qi /yang deficiency---- Shen mai san/ Si ni san 2 Yin/blood deficiency---Tian wangbu xin dan 3 Phlegm-fire Xiao xian xiong tang/Meng si gun tan pill 4 Fluid retention Gui zhi gua lou xie bai jia bai jou tang 5 Blood stasis Dan shen yin Deficiency of heart blood and spleen Qi----Gui pi tang Disharmony between heart and kidney-----Huang lian e jiao tang

18 Kidney’s formulae Kidney storing congenital and acquired essence, regulating water metabolism, governing inspiration 1 Unconsolidated kidney Qi Da bu yan jian 2 Failure of governing inspiration------Ren shen hu tao tang/shen ge san 3 Deficiency of kidney yang Gui fu di huang wan 4 Edema due to kidney insufficiency---Zhen wu tang 5 Kidney yin deficiency Liu wei di huang wan 6 empty fire from yin deficiency-----Zhi bai di huang wan Urinary bladder (1) cold of deficiency type---Sang biao xiao san (2) Heat of excess type Ba zhen san

19 Case discussion Mr. Sharon 75 years old has been suffered from COPD 15 years, diagnosed chronic heart function failure for 2 years, He is always tired, looks pale, shortness of breathing, palpitation, edema on face and legs, feels cold even in summer, rides on bed most of time. Three days ago, it was sunny, his wife suggested him to take a bit sunlight on balcony, only twenty minutes, he returned bed because it was a bit windy and chilly, since then, he feels chill, fever ( not high), headache, stiff neck and back pain, short breath worsen, cough with white foamed phlegm, very tired, cold extremities , blue lip. White greasy thick coating, pale tongue Deep, thin, week, slow pulse. Was heavy smoker and asthmatic, stopped smoke 20 years Your diagnosis and syndrome differentiation Acupuncture points Herbal medicine formula ( name , dosage )

20 Case discussion Alisa is a cute 11 years old girl, diagnosed as Leukemia a year ago, after a intensive chemotherapy, her blood test is ok now, even she still feels tired, no appetite, looks yellow pale complexion, not happy. Two days ago she start feels a bit fever, chill, aversion to wind, no sweat, throat itchy, sneeze, dry cough, she complains a light headache and body ache, tiredness seems worsen. It happen after her little brother’s visit, and he is sick, cough a bit. White thin coating , slight red tongue Floating, thread, thin pulse Your diagnosis and syndrome differentiation : Your acupuncture prescription: Your herbal medicine formula: ( include name and dosage )


Download ppt "Classification of Materia Medica"

Similar presentations


Ads by Google