Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Fractions Simplify: 36/48 = 36/48 = ¾ 125/225 = 125/225 = 25/45 = 5/9

Similar presentations


Presentation on theme: "Fractions Simplify: 36/48 = 36/48 = ¾ 125/225 = 125/225 = 25/45 = 5/9"— Presentation transcript:

1 Fractions Simplify: 36/48 = 36/48 = ¾ 125/225 = 125/225 = 25/45 = 5/9
8/12 = 8/12 = 2/3 Simplify: 75/250 = 75/250 = 3/10 125/250 = 125/250 = ½ 3/225 = 3/225 = 1/75 125/200 = 125/200 = 25/40 = 5/8

2 Simplify fractions: Simplify: 30/50 = 40/60 = 50/120 = 80/120 =
120/300 = 600/800 = 800/1500 = Simplify: 30/20 = 100/8 = 150/12 = 100/40 = 550/80 = 950/125 = 1800/250 =

3 Simplify fractions cont.
0.4/0.5 = 0.4/0.5 = 4/5 0.35/0.5 = 0.35/0.5 = 35/50 = 7/10 200/2.5 = 200/2.5 = 2000/25 = 400/5 = 80 0.9/0.1 = 0.9/0.1 = 90/10 = 9

4 Fractions to decimals 2/5 = 2/5 = 0.4 3/8 = 3/8 = 0.375 3/20 =
3/20 = 0.15 14/25 = 14/25 = 0.56

5 Fractions to decimals ½ = 27/40 = ¼ = 43/50 = ¾ = 11/40 =
½ = 27/40 = ¼ = 43/50 = ¾ = 11/40 = 1/5 = 17/25 = 4/5 = 8/25 = 1/40 = 9/40 = 22/25 = 7/8 =

6 IMPROPER FRACTIONS 5/2 = 5/2 = 2 ½ , 2.5 29/6 = 29/6 = 4 5/6, 4.833
51/2 = 51/2 = 25 ½, 25.5 65/3 = 65/3 = 21 2/3, 21.66

7 Multiplication of Fractions
2/5 x 4/7 = 2/5 x 4/7 = 2x4 / 5x7 = 8/35 5/8 x 7/10 = 5/8 x 7/10 = 5x7 / 8x10 = 35/80 = 7/16 9/10 x 8/15 = 9/10 x 8/15 = 9x8 / 10x15 = 72/150 = 12/25 Or 9/10 x 8/15 = 3/5 x 4/5 = 12/25 (by cancelling down)

8 Multiplication of fractions
½ x 2/5 = 1/3 x 5/8 = 2/3 x 5/6 = ¼ x 2/3 = ¾ x 20/9 = 1/5 x 3/10 = 2/5 x 3/2 = 3/5 x ¾ = 2/7 x 11/12 = 3/7 x 1/20 = 4/7 x 5/3 = 5/7 x = 5/9 x 21/25 = 7/9 x 9/16 = 8/9 x 1/6 = 7/10 x 2/7 =


Download ppt "Fractions Simplify: 36/48 = 36/48 = ¾ 125/225 = 125/225 = 25/45 = 5/9"

Similar presentations


Ads by Google