Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pgs.TS. NguyÔn Quang TuÊn, FACC, fscai ViÖn tim m¹ch ViÖt nam TĂNG HUYT ÁP VÀ BNH ĐNG MCH VÀNH TĂNG HUYT ÁP VÀ BNH ĐNG MCH VÀNH.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pgs.TS. NguyÔn Quang TuÊn, FACC, fscai ViÖn tim m¹ch ViÖt nam TĂNG HUYT ÁP VÀ BNH ĐNG MCH VÀNH TĂNG HUYT ÁP VÀ BNH ĐNG MCH VÀNH."— Presentation transcript:

1 Pgs.TS. NguyÔn Quang TuÊn, FACC, fscai ViÖn tim m¹ch ViÖt nam TĂNG HUYT ÁP VÀ BNH ĐNG MCH VÀNH TĂNG HUYT ÁP VÀ BNH ĐNG MCH VÀNH

2 THA gánh nng toàn cu Kearney PM et al. Lancet. 2005;365: B B Developed Countries Developing Countries (projected) Millions 24% increase 60% increase

3 Cushman WC. J Clin Hypertens. 2003;5(suppl): Retinopathy Renal failure Peripheral vascular disease Bin chng ca THA LVH, CHD, HF TIA, stroke Hypertension

4 Veterans Administration, 1967 Veterans Administration, 1970 Hypertension Stroke Study, 1974 USPHS Study, 1977 EWPHE Study, 1985 Coope and Warrender, 1986 SHEP Study, 1991 STOP-Hypertension Study, 1991 MRC Study, 1992 Syst-Eur Study, 1997 Total (0.69 to 0.90) He J et al. Am Heart J 1999; 138: Tèt h¬n gi¶ d­îc Tèt h¬n gi¶ d­îc KÐm h¬n gi¶ d­îc Nguy c¬ bÞ bÖnh §MV thÊp h¬n ë bÖnh nh©n ®­îc ®iÒu trÞ THA Nguy c¬ bÞ bÖnh §MV thÊp h¬n ë bÖnh nh©n ®­îc ®iÒu trÞ THA

5 IHD mortality (floating absolute risk and 95% CI) Usual SBP (mm Hg) IHD, ischemic heart disease. Prospective Studies Collaboration. Lancet. 2002;360: SBP y Age at risk: y y y y Usual DBP (mm Hg) DBP Liên quan gia HA vi t l t vong do bnh ĐMV

6 THA là mt trong các bi s quan trng ca nguy cơ tim mch Huyt áp >140/90 mmHg làm xut hin: 69% NMCT ln đu tiên 69% NMCT ln đu tiên 74% s ca bnh tim do mch vành 74% s ca bnh tim do mch vành 77% đt qu ln đu 77% đt qu ln đu 91% s ca suy tim 91% s ca suy tim t vong năm 2003 $63,5 t hàng năm (chi phí trc tip/gián tip) Adapted from Thom T et al. Circulation. 2006;113:e85–e151.

7

8 Meta-analysis of 61 prospective, observational studies* 1 million adults 12.7 million person-years *Epidemiologic studies, not clinical trials of HTN agents. BP, blood pressure; IHD, ischemic heart disease. Lewington S et al. Lancet 2002;360: H huyt áp là vn đ then cht Gim 2 mm Hg HATTh trung bình Gim 10% nguy cơ t vong do đt qu Gim 7% nguy cơ t vong bnh tim thiu máu cc b

9 Môc tiªu: <140/90 mmHg hoÆc <130/80 nÕu §T§ hay suy thËn m¹n HuyÕt ¸p 120/80 mmHg: B¾t ®Çu vµ duy tr× thay ®æi lèi sèng: kiÓm so¸t träng l­îng c¬ thÓ, t¨ng ho¹t ®éng thÓ lùc, uèng r­îu võa ph¶i, ¨n nh¹t, ¨n nhiÒu rau qu¶ t­¬i vµ c¸c s¶n phÈm Ýt chÊt bÐo. HuyÕt ¸p 140/90 mmHg (hoÆc130/80 ë bÖnh nh©n §T§ hay suy thËn m¹n) B¾t ®Çu ®iÒu trÞ b»ng thuèc chÑn bªta vµ/hoÆc ¦CMC cã thÓ phèi hîp thªm c¸c thuèc kh¸c nh­ lîi tiÓu thiazides nÕu cÇn ®Ó ®¹t ®­îc huyÕt ¸p môc tiªu. KiÓm so¸t huyÕt ¸p

10 Môc tiªu¦íc tÝnh thay ®æi HA t©m thu Gi¶m c©nDuy tr× träng l­îng c¬ thÓ hîp lý (BMI=18,5-22,9) 5-20 mmHg/10 kg ChÕ ®é ¨nChÕ ®é ¨n giµu ra qu¶, Ýt chÊt bÐo 8-14 mmHg Gi¶m muèi<2,4 gram muèi mçi ngµy2-8 mmHg Ho¹t ®éng thÓ lùc TËp luyÖn thÓ lùc Ýt nhÊt 30 phót mçi ngµy, Ýt nhÊt 5 ngµy mçi tuÇn 4-9 mmHg Uèng r­îu võa ph¶i <2 ly r­îu/ngµy víi nam giíi vµ <1 ly r­îu/ngµy víi n÷ giíi 2-4 mmHg Chobanian AV et al. JAMA. 2003;289: Thay ®æi lèi sèng trong kiÓm so¸t HA

11 Các thuc điu tr THA Direct vasodilators Alpha- blockers Peripheral sympatholytics Ganglion blockers Veratrum alkaloids Central 2 agonists Calcium antagonists- non-DHPs Beta- blockers Thiazide diuretics Calcium antagonists- DHPs ARBs 1940s s1970s1980s1990s s s1970s1980s1990s2000 ACE inhibitors DHP, dihydropyridine; ACE, angiotensin-converting enzyme; ARB, angiotensin II receptor blocker Hiu qu và s dung np

12 Blood Pressure Lowering Treatment Trialists Collaboration (BPLTTC) InstituteforInternationalHealth

13 29 trials, n= 162,341 AASK ABCD (H) ABCD (N) ALLHATANBP2CAPPPCONVINCEELSAHOPEHOT IDNTINSIGHTJMIC-BLIFENICOLENICS-EHNORDILPART-2PREVENTPROGRESS QUIETRENAALSCATSCOPESHELLSTOP-2SYST-EURUKPDS-HDSVHAS Turnbull F. Lancet. 2003;362:1527–35. Trials Contributing to Meta-Regressions

14 Similar net effects on total cardio-vascular events of: Similar net effects on total cardio-vascular events of: ACE inhibitors ACE inhibitors Calcium antagonists Calcium antagonists Diuretics/beta-blockers Diuretics/beta-blockers ARBs also effective in reducing total cardiovascular events. ARBs also effective in reducing total cardiovascular events. BPLTTC: Tãm l¹i Turnbull F. Lancet. 2003;362:1527–35.

15 Blood Pressure Lowering Treatment Trialists Collaboration Second cycle of overview analyses Meta-regressionsTrials including randomisation to an ACE inhibitor arm or an ARB arm Strauss MH et al. Eur Heart J. 2005;362:2351–53

16 Trials Contributing to Meta-Regressions 21 studies, 137,356 participants AASK ABCD (H) ABCD (N) ALLHATANBP2CAPPPPROGRESS DIAB- HYCAR EUROPAHOPEIDNTJMIC-BLIFEPART-2 RENAALSCATSCOPESTOP-2 UKPDS- HDS VALUEPEACE Strauss MH et al. Eur Heart J. 2005;362:2351–53

17 B»ng chøng tõ c¸c ph©n tÝch tæng hîp William J. Elliott et al. Circulation. 2006;113:

18 Martin H.Strauss et al. Circulation 2006;114: B»ng chøng tõ c¸cph©n tÝch tæng hîp

19 Adapted from JHypertens.2007;25: ARBs Risk Decrease Risk Increase Stroke HF CHD Stroke HF CHD RRR = -2% (8% to -13%) RRR = 5% (15% to -5%) RRR = 9% (14% to 3%) RRR = 1% (18% to -20%) RRR = 17% (38% to -12%) RRR = -8% (17% to -39%) Stroke p=0.6 HF p=0.6 CHDp= %20%10%0%10%20%30% ACE-Is BP-independent effect B»ng chøng tõ c¸c ph©n tÝch tæng hîp

20 Sripal Bangalore et al., BMJ 2011; 342:d2234 doi: /bmj.d2234

21 Bnh nhân BMV có THA, suy tim, RL chc năng tht trái, tin s NMCT hay ĐTĐ (class I, level of evidence A) Tt c bnh nhân ĐTN và có BMV da trên li ích mang li so vi giá thành và nguy cơ b tác dng ph (class IIa, level of evidence B) Nên s dng các thuc và liu đã đưc chng minh là có hiu qu trong phòng nga th phát. KHUYN CÁO THUC ƯCMC Guidelines on the management of stable angina. Eur Heart J 2006;27:

22 Bertrand ME, Ferrari R, Remme WJ, Simoons ML, Deckers JW, Fox KM. Clinical synergy of perindopril and calcium- channel blocker in the prevention of cardiac events and mortality in patients with coronary artery disease. Post hoc analysis of the EUROPA study. Am Heart J. 2010;159:

23 Keát quaû toát töø: - Metoprolol study, Sweden Hjalmarson et al, Lancet Timolol study, Norway Norwegian Study Group, N Engl J Med Propranolol study, USA BHAT Research group, JAMA 1982 (taát caû caùc öùc cheá beta aùi môõ) Metoprolol p=0.024 Placebo Day after entry 50 Cumulative number of deaths 36 Cumulative Mortality Rate (%) Months of Follow-up Placebo Propranolol p= Cumulative Mortality Rate Months of Follow-up Placebo Timolol p= Gim t vong trên bnh nhân sau NMCT

24 Lôïi tieåu Metoprolol p=0.028 Giaûm nguy cô 22% Thôøi gian (naêm) 5100 Töû vong coäng doàn Toång töû vong Ñoät töû Giaûm nguy cô 30% Lôïi tieåu Metoprolol p=0.017 Thôøi gian (naêm) 5100 Olsson G et alAm J Hypertens 1991 Wikstrand J et al JAMA 1988 Nghieân cöùu MAPHY

25 Bieán coá maïch vaønh Töû vong coäng doàn Bieán coá ñoät quî Giaûm nguy cô 24% Lôïi tieåu Metoprolol p= Metoprolol Thôøi gian, naêm Wikstrand et al, Hypertension 1991;17; Nghieân cöùu MAPHY Bieán coá töû vong + khoâng töû vong (thôøi gian ñeán bieán coá ñaàu tieân) Nghieân cöùu MAPHY Bieán coá töû vong + khoâng töû vong (thôøi gian ñeán bieán coá ñaàu tieân)

26 Metoprolol (n=2753) Placebo (n=2721) p= Năm T vong cng dn N (n=1121) Olsson G et al, Eur Heart J 1992;13: Nam (n=4353) [Tng hp t 5 nghiên cu Amsterdam, Belfast, Gothenburg, Stockholm and LIT (n=5474)] Gim ĐT T sau NMCT vi METOPROLOL

27 Trong giai ®o¹n cÊp Sau NMCT Chung Tæng sè BN ,51,02,0 Nguy c¬ t­¬ng ®èi bÞ TV ChÑn bªta tèt h¬n RR (95% CI) Gi¶ d­îc tèt h¬n 0,87 (0,77-0,98) 0,77 (0,70-0,84) 0,81 (0,75-0,87) Antman E, Braunwald E. Acute Myocardial Infarction. In: Braunwald E, Zipes DP, Libby P, eds. Heart Disease: A textbook of Cardiovascular Medicine, 6th ed., Philadelphia, PA: W.B. Sanders, 2001, Tæng hîp c¸c nghiªn cøu phßng ngõa thø ph¸t cña thuèc chÑn bªta Tæng hîp c¸c nghiªn cøu phßng ngõa thø ph¸t cña thuèc chÑn bªta

28 Cung Khu kính ĐMV Áp lc tưi máu Nng đ Hb Thi gian TTr Cu Tn s tim Co bóp cơ tim Tin gánh Hu gánh Bnh đng mch vành

29 Kop W, et al. J Am Coll Cardiol. 2001;38:742. Lîi Ých cña gi¶m tÇn sè tim ë bÖnh nh©n MV Lîi Ých cña gi¶m tÇn sè tim ë bÖnh nh©n MV

30 Palatini P. Eur Heart J supplements 1999 (Suppl B):B3-B9 Taàn soá tim Taàn soá tim Löïc caêng thaønh ñoäng maïch Hình thaønh caùc sang thöông xô vöõa ñoäng maïch veà laâu daøi Beänh tim TMCB maïn (ÑTN oån ñònh) Hoäi chöùng maïch vaønh caáp (NMCT, ÑTN khoâng oån ñònh) Vôõ maûng xô vöõa Lîi Ých cña gi¶m tÇn sè tim ®èi víi tiªn l­îng bÖnh nh©n MV Lîi Ých cña gi¶m tÇn sè tim ®èi víi tiªn l­îng bÖnh nh©n MV

31 Cucherat M et al. Eur Heart J. 2006, 27(Abstract Suppl):590. Each 10 bpm HR reduction = 26% cardiac death reduction A meta-regression of randomized clinical trials Gi¶m tÇn sè tim sÏ lµm gi¶m tö vong do tim Gi¶m tÇn sè tim sÏ lµm gi¶m tö vong do tim Post-MI

32 In the treatment of stable angina, it is conventional to adjust the dose of beta-blockers to reduce heart rate at rest to 55 to 60 beats per min. J AM Coll Cardiol. 2003;41: ACC/AHA Guideline for the Management of Chronic Stable Angina

33 Liên quan gia tin trin ca xơ va đng mch kho sát qua IVUS và các bin chng tim mch Annualized Change in Plaque + Media Cross-Sectional Area (%) Individual Patients (n=56) No events (n=36) PCI of new de-novo lesion (n=6) Unstable angina (n=7) Myocardial infarction (n=5) Observational study of plaques in left main coronary arteries of patients with established atherosclerosis. PCI=percutaneous catheter intervention. Adapted with permission from von Birgelen C, et al. Circulation. 2004;110: Thoái trin = Phòng nga

34 ~Sub analysis of Extended-ESTABLISH study~ Cumulative event free survival in patients with ACS Cumulative event free survival Long-rank test: P=0.032 regression group progression group Days of Follow-up Daida H. et al,2009 Daida H. et al,2009 The patients were enrolled if a change of 6 months in the site of the proximal reference from an ACS culprit lesion could be precisely measured by IVUS. The exclusion criteria were death and cardiovascular events before follow-up IVUS and repeat revascularization therapy at follow-up IVUS. Thoái trin = Phòng nga

35 Nicholls SJ et al. J Am Coll Cardiol. 2010;55: A direct relationship was observed between the burden of coronary atherosclerosis Annual Change Percent Atheroma Volume Annual Change Percent Atheroma Volume Baseline plague volume Q1Q2Q3Q4 Odds ratio Atheroregression Atheroprogression LowestHighest More MACE Fewer MAC E Thoái trin = Phòng nga

36 Baèng chöùng cô baûn cuûa thuoác öùc cheá beâta Caùc thöû nghieäm sieâu aâm noäi maïch REVERSAL (Reversal of Atherosclerosis with Aggressive Lipid Lowering) study REVERSAL (Reversal of Atherosclerosis with Aggressive Lipid Lowering) study CAMELOT (Comparison of Amlodipine versus Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis) IVUS study CAMELOT (Comparison of Amlodipine versus Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis) IVUS study ACTIVATE study (ACAT Intravascular Atherosclerosis Treatment Evaluation) ACTIVATE study (ACAT Intravascular Atherosclerosis Treatment Evaluation) ASTEROID study (A Study To Evaluate the Effect of Rosuvastatin On Intravascular Ultrasound-Derived Coronary Atheroma Burden) ASTEROID study (A Study To Evaluate the Effect of Rosuvastatin On Intravascular Ultrasound-Derived Coronary Atheroma Burden)

37 Söû duïng thuoác öùc cheá beâta trong caùc thöû nghieäm ÖÙc cheá beâ- ta Khoâng öùc cheá beâ-ta Giaù trò P REVERSAL0.82 Atorvastatin 80 mg/ngaøy Atorvastatin 80 mg/ngaøy 176 (71.5%) 70 (28.5%) Pravastatin 40 mg/ngaøy Pravastatin 40 mg/ngaøy 179 (72.5%) 68 (27.5%) Total (n=493) Total (n=493) 355 (72%) 138 (28%) CAMELOT IVUS Substudy Amlodipine 10 mg/ngaøy Amlodipine 10 mg/ngaøy 73 (80.2%) 18 (19.8%) Enalapril 20 mg/ngaøy Enalapril 20 mg/ngaøy 70 (79.5%) 18 (20.5%) Placebo Placebo 81 (86.2%) 13 (13.8%) Toång coäng (n=273) Toång coäng (n=273) 224 (82.1%) 49 (17.9%) ACTIVATE Pactimibe 100 mg/ngaøy Pactimibe 100 mg/ngaøy 150 (74.3%) 52 (25.7%) Placebo Placebo 148 (74.4%) 51 (25.6%) Toång coäng (n=401) Toång coäng (n=401) 298 (74.3%) 103 (25.7%) ASTEROID N/A N/A Rosuvastat 40 mg/ngaøy (n=348) Rosuvastat 40 mg/ngaøy (n=348) 277 (79.6%) 71 (20.4%) Coäng 4 thöû nghieäm (n=1515) 1154 (76.2%) 361 (23.8%) Ann Intern Med. 2007;147:10-18.

38 Coù öùc cheá ß so vôùi khoâng öùc cheá ß Caùc keát quaû sieâu aâm noäi maïch ÖÙc cheá ß (n=1154) ÖÙc cheá ß (n=1154) Khoâng öùc cheá ß (n=361) Giaù trò P Theå tích khoái xô vöõa ban ñaàu (mm 3 ) Theå tích khoái xô vöõa ban ñaàu (mm 3 ) Trung bình ± ÑLC Trung bình ± ÑLC198.4± ± * Theå tích khoái xô vöõa qua theo doõi (mm 3 ) Trung bình ± ÑLC Trung bình ± ÑLC194.7± ± Giaù tri P (so vôùi ban ñaàu) Giaù tri P (so vôùi ban ñaàu) < < Thay ñoåi veà theå tích khoái xô vöõa (mm 3 /naêm) Trung bình bình phöông toái thieåu ± ÑLC Trung bình bình phöông toái thieåu ± ÑLC-2.4± ± * Mann-Whitney test Linear regression model with baseline values and histories of hypertension, angina, and myocardial infarction as covariates Linear regression model with baseline values and histories of hypertension, angina, and myocardial infarction as covariates Linear mixed-effects model with histories of hypertension, angina, and myocardial infarction as covariates. Linear mixed-effects model with histories of hypertension, angina, and myocardial infarction as covariates. Ann Intern Med. 2007;147:10-18.

39 39 Lieàu thaáp Metoprolol CR/XL vaø Fluvastatin laøm chaäm tieán trieån ñoä daøy lôùp noäi trung maïc ñoäng maïch caûnh keát quaû chính töø nghieân cöùu öùc cheá beâta laøm giaûm cholesterol, maûng xô vöõa ôû ngöôøi chöa coù trieäu chöùng (BCAPS ) Main Results From the -Blocker Cholesterol-Lowering Asymptomatic Plaque Study (BCAPS) B. Hedblad, MD, PhD; J. Wikstrand, MD, PhD; L. Janzon, MD,PhD; H. Wedel, PhD; G. Berglund, MD, PhD Hedblad et al, Circulation 2001;103: Clinical Investigation and Reports

40 Daân soá nghieân cöùu Nam, nöõ, chöa coù trieäu chöùng beänh maïch vaønh Nam, nöõ, chöa coù trieäu chöùng beänh maïch vaønh Tuoåi: Tuoåi: Coù maûng xô vöõa treân ñoäng maïch caûnh phaûi Coù maûng xô vöõa treân ñoäng maïch caûnh phaûi Thieát keá nghieân cöùu Ngaãu nhieân, muø ñoâi, coù kieåm chöùng vôùi giaû döôïc, moät trung taâm, theo doõi 3 naêm, lieàu metoprolol succinate 25mg (CR/XL) ngaøy moät laàn 1 1 Factorial design with fluvastatin BCAPS (n = 793) Hedblad B et al. Circulation 2001;103:

41 BCAPS – Kt qu sau 3 năm Nhp tim: Nhp tim gim 2,5 bpm Huyt áp tâm thu không đi

42 Hedblad B et al. Circulation 2001;103: Phaàn traêm Thaùng theo doõi TÖÛ VONG DO CAÙC NGUYEÂN NHAÂN HOAËC NMCT/ÑOÄT QUÎ) ( thôøi gian ñeán bieán coá ñaàu tieân ) Placebo Gim 58% (p=0,031) Metoprolol CR/XL 25 mg o.d.

43 Thay ñoåi xoang ñoäng maïch caûnh 18 thaùng36 thaùng mm THAY ÑOÅI ÑOÄ DAØY MAÛNG XÔ VÖÕA trong suoát thôøi gian nghieân cöùu (IMT max xoang ñoäng maïch caûnh) THAY ÑOÅI ÑOÄ DAØY MAÛNG XÔ VÖÕA trong suoát thôøi gian nghieân cöùu (IMT max xoang ñoäng maïch caûnh) Theo doõi: Hedblad B et al. Circulation 2001;103: Taát caû beänh nhaân (n = 793) p<0,001 p=0,018 PlaceboMetoprolol CR/XL

44 18 thaùng36 thaùng Nhoùm BN coù toång cholesterol >6.5 mmol/L (n = 270) p=0,002 THAY ÑOÅI ÑOÄ DAØY MAÛNG XÔ VÖÕA trong suoát thôøi gian nghieân cöùu (IMT max xoang ñoäng maïch caûnh) THAY ÑOÅI ÑOÄ DAØY MAÛNG XÔ VÖÕA trong suoát thôøi gian nghieân cöùu (IMT max xoang ñoäng maïch caûnh) Theo doõi: Thay ñoåi xoang ñoäng maïch caûnh mm Hedblad B et al. Circulation 2001;103: Placebo Metoprolol CR/XL

45 Prospective Studies Collaboration. Lancet. 2002;360: Usual Diastolic BP (mm Hg)Usual Systolic BP (mm Hg) Age at Risk (Y) Age at Risk (Y) Tû lÖ tö vong do BTTMCB HuyÕt ¸p cµng thÊp cµng tèt Lower is Better HuyÕt ¸p cµng thÊp cµng tèt Lower is Better Tû lÖ tö vong do BTTMCB

46 mm Hg mm Hg mm Hg mm Hg mm Hg mm Hg HOT Trial: Kim soát HA làm gim bin c tim mch Hansson et al. Lancet. 1998;351:1755. P<0.005 NMCT, ĐQ, t vong tim mch/1000 BN-năm Nhóm Bn ĐTĐ 90 mm Hg (n=501) 85 mm Hg (n=501) 85 mm Hg (n=501) 80 mm Hg (n=499) Mc tiêu điu tr: HATTR đích Đt đưc

47 BT cao = /85-89 mm Hg Cao = /80-84 mm Hg Ti ưu = < 120/< 80 mm Hg HA bình thưng cao không th gi là lành tính *T vong do tim mch, nhi máu cơ tim, đt qu, suy tim Đưc hiu chnh cho các yu t nguy cơ tim mch kèm theo. Bình thưng -cao Bình thưng Ti ưu Thi gian (năm) T sut tích lu mi mc các bin c tim mch * (%) Nam 1.6-ln nguy cơ nhiu hơn Nghiên cu Framingham Vasan RS et al. N Engl J Med. 2001;345:

48 Nghiªn cøu ®a trung t©m: 862 trung t©m t¹i 14 n­íc. Nghiªn cøu ®a trung t©m: 862 trung t©m t¹i 14 n­íc. ®èi t­îng nghiªn cøu: bao gåm bÖnh nh©n THA vµ bÖnh MV. ®èi t­îng nghiªn cøu: bao gåm bÖnh nh©n THA vµ bÖnh MV. Môc tiªu nghiªn cøu: ®Ó x¸c ®Þnh xem liÖu viÖc h¹ huyÕt ¸p thÊp cã lµm t¨ng tû lÖ tö vong vµ biÕn chøng hay kh«ng? (tö vong, NMCT kh«ng tö vong) Môc tiªu nghiªn cøu: ®Ó x¸c ®Þnh xem liÖu viÖc h¹ huyÕt ¸p thÊp cã lµm t¨ng tû lÖ tö vong vµ biÕn chøng hay kh«ng? (tö vong, NMCT kh«ng tö vong) Nghiªn cøu INVEST (International Verapamil-Trandolapril Study) Franz H et al. Ann Intern Med. 2006; 144:

49

50 Nguyeân taéc ñieàu trò THA caáp cöùu Cho BN nhaäp ICU Cho BN nhaäp ICU Theo doõi HA tröïc tieáp trong ñoäng maïch (neáu ñöôïc). Theo doõi HA tröïc tieáp trong ñoäng maïch (neáu ñöôïc). Haï HA ngay baèng thuoác truyeàn TM. Haï HA ngay baèng thuoác truyeàn TM. Haï HA 20-25% trong voøng 1-2 giôø ñaàu; Neáu tình traïng beänh nhaân oån, tieáp tuïc haï HA xuoáng möùc 160/100 mmHg trong voøng 2- 6 giôø vaø xuoáng möùc bình thöôøng trong voøng giôø. Haï HA 20-25% trong voøng 1-2 giôø ñaàu; Neáu tình traïng beänh nhaân oån, tieáp tuïc haï HA xuoáng möùc 160/100 mmHg trong voøng 2- 6 giôø vaø xuoáng möùc bình thöôøng trong voøng giôø. ESH Scientific Newsletter 2006;7:No.28 ESH Scientific Newsletter 2006;7:No.28

51 1.THA là yu t nguy cơ quan trng ca BMV. 2.ƯCMC, chn beta giao cm và chn kênh canci là la chn hàng đu. 3.Cùng vi vic điu tr THA phi điu tr các yu t nguy cơ tim mch khác. 4.Không nên h HA quá nhiu. KT LUN


Download ppt "Pgs.TS. NguyÔn Quang TuÊn, FACC, fscai ViÖn tim m¹ch ViÖt nam TĂNG HUYT ÁP VÀ BNH ĐNG MCH VÀNH TĂNG HUYT ÁP VÀ BNH ĐNG MCH VÀNH."

Similar presentations


Ads by Google