Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DAB+ broadcasting in Poland from 2013 – 2020. S TAGE I– K ATOWICE, W ARSZAWA S TAGE II– G DAŃSK, K IELCE, K RAKÓW, W ROCŁAW, S ZCZECIN S TAGE III – Ł.

Similar presentations


Presentation on theme: "DAB+ broadcasting in Poland from 2013 – 2020. S TAGE I– K ATOWICE, W ARSZAWA S TAGE II– G DAŃSK, K IELCE, K RAKÓW, W ROCŁAW, S ZCZECIN S TAGE III – Ł."— Presentation transcript:

1 DAB+ broadcasting in Poland from 2013 – 2020

2 S TAGE I– K ATOWICE, W ARSZAWA S TAGE II– G DAŃSK, K IELCE, K RAKÓW, W ROCŁAW, S ZCZECIN S TAGE III – Ł ÓDŹ, O POLE, P OZNAŃ S TAGE IV– B YDGOSZCZ, K OSZALIN, O LSZTYN, Z IELONA G ÓRA S TAGE V– B IAŁYSTOK, L UBLIN, R ZESZÓW S TAGE VI – G IŻYCKO, K ALISZ, P ŁOCK, S IEDLCE S TAGE VII – WHOLE COUNTRY Poland’s coverage until 1 December 2020 M ILESTONES : → 1 OCTOBER 2013 → 1 AUGUST 2014 → 1 OCTOBER 2014 → 1 JANUARY 2015 → 1 APRIL 2015 → 1 JULY 2016 → 1 DECEMBER 2020

3 Approximate range of DAB+ broadcasting 1 O CTOBER 2013 P OPULATION : 7 163 729 PEOPLE (18,59 %) T ERRITORY : 16 860 KM 2 (5,39 %)

4 Approximate range of DAB+ broadcasting E XPECTED LAUNCHING DATE : 1 AUGUST 2014 P OPULATION : 13 096 637 PEOPLE (33,98 %) T ERRITORY : 47 434 KM 2 (15,17 %)

5 Approximate range of DAB+ broadcasting E XPECTED : 1 OCTOBER 2014 P OPULATION : 16 548 439 PEOPLE (42,93 %) T ERRITORY : 65 449 KM 2 (20,93 %)

6 Approximate range of DAB+ broadcasting E XPECTED : 1 JANUARY 2015 P OPULATION : 19 264 817 PEOPLE (49,98 %) T ERRITORY : 93 797 KM 2 (30,00 %)

7 Approximate range of DAB+ broadcasting E XPECTED : 1 APRIL 2015 P OPULATION : 21 351 019 PEOPLE (55,39 %) T ERRITORY : 109 901 KM 2 (35,15 %)


Download ppt "DAB+ broadcasting in Poland from 2013 – 2020. S TAGE I– K ATOWICE, W ARSZAWA S TAGE II– G DAŃSK, K IELCE, K RAKÓW, W ROCŁAW, S ZCZECIN S TAGE III – Ł."

Similar presentations


Ads by Google