Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NADWRAŻLIWOŚĆ TYPU III

Similar presentations


Presentation on theme: "NADWRAŻLIWOŚĆ TYPU III"— Presentation transcript:

1 NADWRAŻLIWOŚĆ TYPU III
PATOMECHANIZM POWIĄZANE JEDNOSTKI CHOROBOWE

2 NADWRAŻLIWOŚĆ Stan spaczonej odpowiedzi immunologicznej
Osiąga duże nasilenie, ma nieprawidłową formę Prowadzi do uszkodzenia tkanek Zapoczątkowywuje proces chorobowy

3 TYP III Kompleksy immunologiczne powstałe w wyniku reakcji przeciwciała i antygenu, po aktywacji dopełniacza odkładają się w tkankach USZKODZENIE TKANKI

4 Kompleks immunologiczny
ANTYGEN(Y) PRZECIWCIAŁA ( opcjonalnie ) SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA ODKŁADANIE SIĘ KOMPLEKSU INICJACJA PROCESU ZAPALNEGO

5 CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ODKŁADANIU KOMPLEKSÓW W TKANKACH
Wielkość kompleksów immunologicznych Powinowactwo i klasa przeciwciał Dopełniacz Miejscowe warunki mikrokrążenia Specyfika tkanki

6 §Wielkość kompleksów Małe : powstają gdy przeważa antygen, usuwane wraz z udziałem erytrocytów przez nerki i wątrobę Duże : mała ilość antygenu, duża ilość swoistych przeciwciał obecna w ustroju. Szybko wychwytywane przez kom. żerne wątroby i śledziony Średnie: łatwo precypitują w tkankach, NAJSILNIEJSZE DZIAŁANIE PATOGENNE !

7 Powinowactwo i klasa przeciwciał
Duże powinowactwo przeciwciał : tworzenie dużych agregatów, szybko usuwane, SŁABO patogenne Kompleksy zawierające przeciwciała silnie aktywujące dopełniacz : IgG1, IgG3 odgrywają kluczowe znaczenie w destrukcji tkanek Uczestniczą tu IgG i IgM, rzadziej IgE i IgA

8 Dopełniacz + : może hamować odkładanie się kompleksów w tkankach ( wątroba łatwiej wychwytuje duże kompleksy ) - : nasila stan zapalny po przyłączeniu się do kompleksów JUŻ ODŁOŻONYCH W TKANKACH Brak składników, osłabienie aktywności dopełniacza Sprzyja grupowaniu się agregatów w tkankach

9 Miejscowe warunki mikrokrążenia
Ułatwione osadzanie W naczyniach w których zaburzona jest PŁYNNOŚĆ PRZEPŁYWU KRWII i występuje WYŻSZE CIŚNIENIE ( np. kłębuszki nerkowe) Miejscowy stan zapalny Zwiększona przepuszczalność naczyń

10 Specyfika tkanki KŁĘBUSZKI NERKOWE , KOMÓRKI MEZANGIUM
Posiadają receptory dla DOPEŁNIACZA ( CR1 ) co ułatwia wychwytywanie i wiązanie kompleksów Wyłapywane są również ANTYGENY które sprzyjają tworzeniu się kompleksów na miejscu w miejscu wychwytu

11 ODKŁADANIE KOMPLEKSÓW wstęp do PROCESU ZAPALNEGO Dopełniacz inicjuje kolejne etapy zapalenia Neutrofile, bazofile, trombocyty, wydzielanie mediatorów

12 Destrukcja tkanek Powstawanie mikrozakrzepów ( trombocyty ), KOMÓREK ŻERNYCH ( neutrofile uwalniające enzymy i rodniki ) jest główną przyczyną destrukcji tkanek W uszkodzonych tkankach obserwuje się odkładanie WŁÓKNIKA Długotrwały kontakt tkanek zapalnych z antygenem może prowadzić do ZMIAN NIEODWRACALNYCH

13 Przykłady reakcji patologicznych
Formy reakcji : A- Kompleksy tworzą się in situ ( po miejscowym wniknięciu antygenu) B – krążące kompleksy odkładają się w różnych tkankach, co jest uzależnione od krążenia antygenu we krwi

14 Reakcja Arthusa Jest modelem miejscowego uszkadzania tkanek przez kompleksy immunologiczne Podanie antygenu osobnikowi o dużym stężeniu IgG wiążących dopełniacz doprowadza do reakcji miejscowej charakteryzującej się zaczerwienieniem, obrzękiem i naciekiem z neutrofilów i następnie makrofagów. Powstający kompleks antygen-przeciwciało po przyłączeniu dopełniacza aktywuje wytwarzanie anafilotoksyn, które powodują degranulację bazofilów i działają przyciągająco na neutrofile, które fagocytują te kompleksy.

15 Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych: płuco farmera, płuco hodowcy pieczarek, płuco hodowcy gołębi

16 Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych c.d.
Przyczyną jest codzienny kontakt z danym antygenem w postaci rozproszonej w powietrzu Zapalenie obejmuje najniższe piętra układu oddechowego Wysokie miano swoistych precypitujących przeciwciał W badaniu histologicznym pojawiają się nacieki z limfocytów CD8+ oraz piankowatych makrofagów w tkance śródmiąższowej, oskrzelikach i pęcherzykach płucnych. Naciekom tym towarzyszą słabo uformowane ziarniniaki oraz wielojądrzaste komórki olbrzymie rozrzucone w obrębie płuc, a także okołooskrzelikowe włóknienie i skupiska tkanki limfoidalnej.

17 Może przyjąć postać ostrą, podostrą lub przewlekłą
W ostrej postaci choroby objawy pojawiają się po upływie 4-12 godzin od chwili ekspozycji na czynnik sprawczy. Występują wówczas gorączka, dreszcze, duszność, kaszel oraz w badaniu osłuchiwaniem trzeszczenia nad polami płucnymi. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się przemijającą leukocytozę. Poprawa stanu klinicznego następuje w ciągu godzin, jeżeli chory nie jest ponownie narażony na kontakt z alergenem. W przewlekłej postaci choroby obserwuje się podstępne narastanie duszności. Towarzyszy temu najczęściej przewlekły kaszel, utrata masy ciała oraz zmniejszona tolerancja wysiłku.

18 Uogólniona patologia: Choroba Posurowicza
Występuje po 4-14 dniach po podaniu obcego białka ( np. surowica przeciwtężcowa) Okres narastania swoistych przeciwciał pacjenta przy względnym nadmiarze antygenu Naczynia włosowate skóry, kłębuszki nerkowe, stawy – powoduje przemijający odczyn zapalny Objawy: pokrzywka na skórze, z uczuciem pieczenia i świądu. Bąble pokrzywkowe mogą się pojawić również na błonach śluzowych, dając objawy nieżytu nosa, krtani i oskrzeli, a nawet astmie.

19

20 Reumatoidalne zapalenie stawów
Nieswoiste zapalenie stawów, zmiany pozastawowe Proces zapalny dotyczy błony maziowej stawów: ulega pogrubieniu, obrzękowi, czasem przekrwieniu W błonie maziowej powstają następnie nacieki limfocytów i komórek plazmatycznych. Pogrubiona błona powoduje ograniczenie ruchomości stawu. W przebiegu choroby występuje początkowo osteopenia (później osteoporoza - szczególnie okołostawowa) oraz nadżerki nasad kostnych Poprzez zmniejszenie zakresu ruchomości stawów, dochodzi do zaniku mięśni w okolicy zmienionego chorobowo stawu

21

22

23 Toczeń rumieniowaty układowy
choroba autoimmunologiczna, należąca do grupy toczni rumieniowatych, rozwijająca się na tle złożonych i niejasnych zaburzeń układu odpornościowego, doprowadzająca do procesu zapalnego wielu tkanek i narządów

24

25 Nefropatia toczniowa glomerulopatia wtórna zapalna, w której uszkodzenie miąższu nerek spowodowane jest toczniem rumieniowatym układowym. Do zmian w nerkach dochodzi u około 50% przypadków

26 Guzkowe zapalenie tętnic
zaliczana do grupy kolagenoz choroba w której obrazie dominuje martwicze zapalenie tętnic o średnim i małym kalibrze, nieobejmujące jednak tęczniczek, żyłek i włośniczek niektóre antygeny bakteryjne czy wirusowe (zwłaszcza HCV i HBV) mogą zapoczątkowywać aktywację układu dopełniacza i aktywację neutrofilów prowadzące do zapalnego uszkodzenia tętnic

27

28

29 Twardzina przewlekła choroba charakteryzującą się stwardnieniem skóry i tkanek w wyniku nadmiernego gromadzenia kolagenu spowodowana występowaniem przeciwciał przeciw topoizomerazie oraz centromerom Zmiany skórne charakteryzują się twardymi, wyraźnie odgraniczonymi ogniskami barwy porcelanowej. Początkowo są one otoczone obwódką barwy fiołkowej, a następnie ulegają przebarwieniu i zanikowi.

30 Zespół Sjögrena Obserwacja wysokiej częstości występowania chorób autoimmunologicznych w rodzinach zespołem Sjögrena jest związana z genetyczną predyspozycją do zespołu. Pacjenci wykazują różną podatność na zespół z powodu różnych typów wytwarzanych autoprzeciwciał

31 Choroba Schönleina-Henocha
polegająca na zapaleniu drobnych naczyń krwionośnych na skutek odkładania się w nich kompleksów immunologicznych zawierających IgA (immunoglobulinę A) odkładają się w ścianach drobnych naczyń krwionośnych, wywołując miejscowy stan zapalny, prowadzący do zaburzeń przepływu krwi i miejscowych ognisk martwicy

32


Download ppt "NADWRAŻLIWOŚĆ TYPU III"

Similar presentations


Ads by Google