Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NADWRAŻLIWOŚĆ TYPU III PATOMECHANIZM POWIĄZANE JEDNOSTKI CHOROBOWE.

Similar presentations


Presentation on theme: "NADWRAŻLIWOŚĆ TYPU III PATOMECHANIZM POWIĄZANE JEDNOSTKI CHOROBOWE."— Presentation transcript:

1 NADWRAŻLIWOŚĆ TYPU III PATOMECHANIZM POWIĄZANE JEDNOSTKI CHOROBOWE

2  Stan spaczonej odpowiedzi immunologicznej  Osiąga duże nasilenie, ma nieprawidłową formę  Prowadzi do uszkodzenia tkanek  Zapoczątkowywuje proces chorobowy NADWRAŻLIWOŚĆ

3  Kompleksy immunologiczne powstałe w wyniku reakcji przeciwciała i antygenu, po aktywacji dopełniacza odkładają się w tkankach  USZKODZENIE TKANKI TYP III

4 ANTYGEN(Y) PRZECIWCIAŁA ( opcjonalnie ) SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA ODKŁADANIE SIĘ KOMPLEKSU INICJACJA PROCESU ZAPALNEGO Kompleks immunologiczny

5  Wielkość kompleksów immunologicznych  Powinowactwo i klasa przeciwciał  Dopełniacz  Miejscowe warunki mikrokrążenia  Specyfika tkanki CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ODKŁADANIU KOMPLEKSÓW W TKANKACH

6  Małe : powstają gdy przeważa antygen, usuwane wraz z udziałem erytrocytów przez nerki i wątrobę  Duże : mała ilość antygenu, duża ilość swoistych przeciwciał obecna w ustroju. Szybko wychwytywane przez kom. żerne wątroby i śledziony  Średnie: łatwo precypitują w tkankach, NAJSILNIEJSZE DZIAŁANIE PATOGENNE ! §Wielkość kompleksów

7  Duże powinowactwo przeciwciał : tworzenie dużych agregatów, szybko usuwane, SŁABO patogenne  Kompleksy zawierające przeciwciała silnie aktywujące dopełniacz : IgG1, IgG3 odgrywają kluczowe znaczenie w destrukcji tkanek  Uczestniczą tu IgG i IgM, rzadziej IgE i IgA Powinowactwo i klasa przeciwciał

8  + : może hamować odkładanie się kompleksów w tkankach ( wątroba łatwiej wychwytuje duże kompleksy )  - : nasila stan zapalny po przyłączeniu się do kompleksów JUŻ ODŁOŻONYCH W TKANKACH  Brak składników, osłabienie aktywności dopełniacza Sprzyja grupowaniu się agregatów w tkankach Dopełniacz

9 Ułatwione osadzanie  W naczyniach w których zaburzona jest PŁYNNOŚĆ PRZEPŁYWU KRWII i występuje WYŻSZE CIŚNIENIE ( np. kłębuszki nerkowe)  Miejscowy stan zapalny  Zwiększona przepuszczalność naczyń Miejscowe warunki mikrokrążenia

10  KŁĘBUSZKI NERKOWE, KOMÓRKI MEZANGIUM  Posiadają receptory dla DOPEŁNIACZA ( CR1 ) co ułatwia wychwytywanie i wiązanie kompleksów  Wyłapywane są również ANTYGENY które sprzyjają tworzeniu się kompleksów na miejscu w miejscu wychwytu Specyfika tkanki

11 ODKŁADANIE KOMPLEKSÓW wstęp do PROCESU ZAPALNEGO Dopełniacz inicjuje kolejne etapy zapalenia Neutrofile, bazofile, trombocyty, wydzielanie mediatorów

12  Powstawanie mikrozakrzepów ( trombocyty ), KOMÓREK ŻERNYCH ( neutrofile uwalniające enzymy i rodniki ) jest główną przyczyną destrukcji tkanek  W uszkodzonych tkankach obserwuje się odkładanie WŁÓKNIKA  Długotrwały kontakt tkanek zapalnych z antygenem może prowadzić do ZMIAN NIEODWRACALNYCH Destrukcja tkanek

13  Formy reakcji :  A- Kompleksy tworzą się in situ ( po miejscowym wniknięciu antygenu)  B – krążące kompleksy odkładają się w różnych tkankach, co jest uzależnione od krążenia antygenu we krwi Przykłady reakcji patologicznych

14  Jest modelem miejscowego uszkadzania tkanek przez kompleksy immunologiczne  Podanie antygenu osobnikowi o dużym stężeniu IgG wiążących dopełniacz doprowadza do reakcji miejscowej charakteryzującej się zaczerwienieniem, obrzękiem i naciekiem z neutrofilów i następnie makrofagów.  Powstający kompleks antygen-przeciwciało po przyłączeniu dopełniacza aktywuje wytwarzanie anafilotoksyn, które powodują degranulację bazofilów i działają przyciągająco na neutrofile, które fagocytują te kompleksy. Reakcja Arthusa

15 Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych: płuco farmera, płuco hodowcy pieczarek, płuco hodowcy gołębi

16  Przyczyną jest codzienny kontakt z danym antygenem w postaci rozproszonej w powietrzu  Zapalenie obejmuje najniższe piętra układu oddechowego  Wysokie miano swoistych precypitujących przeciwciał  W badaniu histologicznym pojawiają się nacieki z limfocytów CD8+ oraz piankowatych makrofagów w tkance śródmiąższowej, oskrzelikach i pęcherzykach płucnych.  Naciekom tym towarzyszą słabo uformowane ziarniniaki oraz wielojądrzaste komórki olbrzymie rozrzucone w obrębie płuc, a także okołooskrzelikowe włóknienie i skupiska tkanki limfoidalnej. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych c.d.

17  Może przyjąć postać ostrą, podostrą lub przewlekłą  W ostrej postaci choroby objawy pojawiają się po upływie 4-12 godzin od chwili ekspozycji na czynnik sprawczy.  Występują wówczas gorączka, dreszcze, duszność, kaszel oraz w badaniu osłuchiwaniem trzeszczenia nad polami płucnymi. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się przemijającą leukocytozę.  Poprawa stanu klinicznego następuje w ciągu godzin, jeżeli chory nie jest ponownie narażony na kontakt z alergenem.  W przewlekłej postaci choroby obserwuje się podstępne narastanie duszności. Towarzyszy temu najczęściej przewlekły kaszel, utrata masy ciała oraz zmniejszona tolerancja wysiłku.

18  Występuje po 4-14 dniach po podaniu obcego białka ( np. surowica przeciwtężcowa)  Okres narastania swoistych przeciwciał pacjenta przy względnym nadmiarze antygenu  Naczynia włosowate skóry, kłębuszki nerkowe, stawy – powoduje przemijający odczyn zapalny  Objawy: pokrzywka na skórze, z uczuciem pieczenia i świądu. Bąble pokrzywkowe mogą się pojawić również na błonach śluzowych, dając objawy nieżytu nosa, krtani i oskrzeli, a nawet astmie. Uogólniona patologia: Choroba Posurowicza

19

20  Nieswoiste zapalenie stawów, zmiany pozastawowe  Proces zapalny dotyczy błony maziowej stawów: ulega pogrubieniu, obrzękowi, czasem przekrwieniu  W błonie maziowej powstają następnie nacieki limfocytów i komórek plazmatycznych.  Pogrubiona błona powoduje ograniczenie ruchomości stawu. W przebiegu choroby występuje początkowo osteopenia (później osteoporoza - szczególnie okołostawowa) oraz nadżerki nasad kostnych  Poprzez zmniejszenie zakresu ruchomości stawów, dochodzi do zaniku mięśni w okolicy zmienionego chorobowo stawu Reumatoidalne zapalenie stawów

21

22

23  choroba autoimmunologiczna, należąca do grupy toczni rumieniowatych, rozwijająca się na tle złożonych i niejasnych zaburzeń układu odpornościowego, doprowadzająca do procesu zapalnego wielu tkanek i narządów Toczeń rumieniowaty układowy

24

25  glomerulopatia wtórna zapalna, w której uszkodzenie miąższu nerek spowodowane jest toczniem rumieniowatym układowym. Do zmian w nerkach dochodzi u około 50% przypadków Nefropatia toczniowa

26  zaliczana do grupy kolagenoz choroba w której obrazie dominuje martwicze zapalenie tętnic o średnim i małym kalibrze, nieobejmujące jednak tęczniczek, żyłek i włośniczek  niektóre antygeny bakteryjne czy wirusowe (zwłaszcza HCV i HBV) mogą zapoczątkowywać aktywację układu dopełniacza i aktywację neutrofilów prowadzące do zapalnego uszkodzenia tętnic Guzkowe zapalenie tętnic

27

28

29  przewlekła choroba charakteryzującą się stwardnieniem skóry i tkanek w wyniku nadmiernego gromadzenia kolagenu  spowodowana występowaniem przeciwciał przeciw topoizomerazie oraz centromerom  Zmiany skórne charakteryzują się twardymi, wyraźnie odgraniczonymi ogniskami barwy porcelanowej. Początkowo są one otoczone obwódką barwy fiołkowej, a następnie ulegają przebarwieniu i zanikowi. Twardzina

30  Obserwacja wysokiej częstości występowania chorób autoimmunologicznych w rodzinach zespołem Sjögrena jest związana z genetyczną predyspozycją do zespołu.  Pacjenci wykazują różną podatność na zespół z powodu różnych typów wytwarzanych autoprzeciwciał Zespół Sjögrena

31  polegająca na zapaleniu drobnych naczyń krwionośnych na skutek odkładania się w nich kompleksów immunologicznych zawierających IgA (immunoglobulinę A)  odkładają się w ścianach drobnych naczyń krwionośnych, wywołując miejscowy stan zapalny, prowadzący do zaburzeń przepływu krwi i miejscowych ognisk martwicy Choroba Schönleina-Henocha

32


Download ppt "NADWRAŻLIWOŚĆ TYPU III PATOMECHANIZM POWIĄZANE JEDNOSTKI CHOROBOWE."

Similar presentations


Ads by Google