Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 Welcome to our school. We are the Secondary Technical School of Transport in Trnava.  Vitajte na našej škole. Sme Stredná priemyselná škola dopravná.

Similar presentations


Presentation on theme: " Welcome to our school. We are the Secondary Technical School of Transport in Trnava.  Vitajte na našej škole. Sme Stredná priemyselná škola dopravná."— Presentation transcript:

1

2  Welcome to our school. We are the Secondary Technical School of Transport in Trnava.  Vitajte na našej škole. Sme Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave.  Herzlich willkommen bei uns an unserer Schule. Wir sind die Oberfachschule fűrs Verkehrswesen in Trnava. Soyez les bienvenus à notre école. Notre école s’appelle Lycée de transports à Trnava.

3  At our school you can study English, German and French.  Na našej škole môžete študovať angličtinu, nemčinu a francúzštinu.  An unserer Schule können Sie Englisch, Deutsch und Französisch studieren.  A notre école nous apprenons l’angalis, l’allemand et le français.

4  At our school we offer these fields of study:  Na našej škole ponúkame tieto študijné odbory: - Electro-technology - Communication and Network Technologies ( 2675M ) - Electrical Engineering in Transport and Telecommunications ( 3739 M) - Transport Engineering and Operation ( 3765 M) - Technical and Information Services – Forwarding ( 3917 M 09 ) - Transport Operation and Economics (Transport Logistics, Entrepreneurship in Transport and Services) ( 3760 M )

5  An unserer Schule bieten wir diese Fachrichtungen an:  Na našej škole ponúkame tieto študijné odbory: - Elektrotechnik – Kommunikation - und Netztechnologien ( 2675M ) - Elektrotechnik im Verkehr und in den Telekommunikationen ( 3739 M) - Technik und Betrieb des Verkehrs ( 3765 M) - Betrieb und Ökonomie des Verkehrs (Logistik im Verkehr, Unternehmen im Verkehr und den Dienstleistungen) ( 3760 M ) - Technische und informatische Dienstleistungen – Spedition ( 3917 M 09 )

6  Lycée de transports offre ces spécialités :  Technique et exploitation du transport ( 3765 M)  Electrotechnique et Télécommunications  ( 2675M ),  Economie et exploitation du transport - Logistique du transport ( 3760 M )  Services techniques et informatiques ( 3917 M 09 )

7  Cudzie jazyky sú na stredných školách povinným maturitným predmetom.  Od 1. ročníka sa pokračuje v štúdiu jedného jazyka, ktorý ste sa učili na ZŠ viac rokov - podľa záujmu študentov a rodičov.  Štúdium jazykov sa končí povinnou štátnou maturitnou skúškou – písomnou i ústnou.


Download ppt " Welcome to our school. We are the Secondary Technical School of Transport in Trnava.  Vitajte na našej škole. Sme Stredná priemyselná škola dopravná."

Similar presentations


Ads by Google