Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

In Samenwerking met PLAYBOY & MICHELIN Presenteren wij ………………….

Similar presentations


Presentation on theme: "In Samenwerking met PLAYBOY & MICHELIN Presenteren wij …………………."— Presentation transcript:

1

2 In Samenwerking met PLAYBOY & MICHELIN Presenteren wij ………………….

3 Kalender 2010 ONZE

4 Januari 2010 ma di wo do vr za zo

5 Februari ma di wo do vr za zo

6 Maart ma di wo do vr za zo

7 April ma di wo do vr za zo

8 Mei ma di wo do vr za zo

9 Juni ma di wo do vr za zo

10 Juli ma di wo do vr za zo

11 Augustus ma di wo do vr za zo

12 September ma di wo do vr za zo

13 Oktober ma di wo do vr za zo

14 November ma di wo do vr za zo

15 December ma di wo do vr za zo

16 MICHELIN wenst u veel veilige km Super opa


Download ppt "In Samenwerking met PLAYBOY & MICHELIN Presenteren wij …………………."

Similar presentations


Ads by Google