Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MATRÍCULA FOLLA DE PREINSCRICIÓN I CURSO DE PERFECCIONAMENTO EN

Similar presentations


Presentation on theme: "MATRÍCULA FOLLA DE PREINSCRICIÓN I CURSO DE PERFECCIONAMENTO EN"— Presentation transcript:

1 MATRÍCULA FOLLA DE PREINSCRICIÓN I CURSO DE PERFECCIONAMENTO EN
INFORMACIÓN I CURSO DE PERFECCIONAMENTO EN SEGURIDADE ALIMENTARIA EN LA PESCA Apellidos: Nombre: DNI: Dirección: Teléfono/s: Adjuntar necesariamente con esta hoja: Curriculum vitae Copia del DNI Copia de la titulación académica requerida, de ser el caso Dos fotografías tamaño carnet En , a.....de de 2008 Firmado: Enviar a: Xoana Pintos Barral Dpto. Economia Aplicada. Faculdade de CC.Económicas, Avda Burgo das Nazóns s/n , 15782 Santiago de Compostela O enviar al fax: O através de nuestra página web: Secretaria: Xoana Pintos Barral Teléfonos: extensións ou 11559 Móvel: Fax: Web: Preinscrición: Deberá entregarse la hoja de pré-inscrición antes del 28 de enero de 2008, acompañada de la documentación que se indica. Listado de admitidos/as: Se publicará el dia 1 de febrero. El nº máximo de plazas es de 35 alumnos/as. I CURSO DE PERFECCIONAMENTO EN SEGURIDADE ALIMENTARIA en la PESCA MATRÍCULA En caso de admisión, la matrícula se formalizará entre los días 1 y 30 de enero de 2008 cubriendo el formulário de matrícula y enviándolo a: Servizo de Xestión Académica-Sección de Posgrao. Pavillón Estudantil-Campus Sur (15782 Santiago de Compostela) Tlf: , ext Forma de pago: Matrícula completa en enero de 2008. Importe de la matrícula: 250 euros Patrocina: Colaboran: Industrias Pesqueras ANFACO CECOPESCA Industria Conservera

2 TITULACIÓN PROPIA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
PROGRAMA Materia 1 lA organización Mundial del Comercio : a seguridade alimentaria Materia 2 A situación da Unión Europea. Marco xurídico Materia 3 A Axencia Española de Seguridade Alimentaria Materia 4 Lexislación galega en Materia 5 Sistemas de Xestión da Seguridade Alimentaria Materia 6 Seguridade Alimentaria en orixe Materia 7 Control de Trazabilidade e Etiquetado Materia 8 Aplicación do Sistema de Análise de Perigos e Puntos Críticos de Control (APPCC) Materia 9 Os retos da comercialización OBXECTIVOS DO CURSO Dentro do conxunto da actividade produtiva, a pesca representa un sector con capacidade de crecemento demostrada. A xerazón de renda, arrastre económico, capacidade exportadora e mesmo carácter estratéxico, fan necesária a súa consideración específica como obxecto de tratamento científico económico. O obxectivo fundamental do curso é Profundizar nas características da seguridade alimentaria en materia de pesca da Unión Europea. Formar en lexislación alimentaria de produtos da pesca en España e en la Unión Europea. Dar coñecer as últimas tendencias en la conservación de alimentos: técnicas de envasado, aditivos, etc. PROFESORADO O curso será impartido por profesores de diversas universidades españolas, representantes da Administración e profesionais do sector empresarials TITULACIÓN PROPIA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO Perfeccionamento en Seguridade Alimentaria en la pesca Nª créditos: 4 CALENDARIO E HORARIOS Clases presenciais: 1-28 de febreiro de 2008 Horario:de 16:00 a 21:00 (venres) e de 9.00 a h. (sábados) DIRECCIÓN DO CURSO Mª do Carme Garcia Negro Teléfono: Ext ou 11649 Fax: REQUISITOS DE ADMISIÓN Profesións privadas e da administración vinculados ó sector da pesca e marisqueo. Non se precisa titulación uiversitaria para o acceso ó curso. .


Download ppt "MATRÍCULA FOLLA DE PREINSCRICIÓN I CURSO DE PERFECCIONAMENTO EN"

Similar presentations


Ads by Google