Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DK A NRDADDK A SD DDDSADDDKDD AADADADA A DAADSASDAAAA SADSDSAASDSAA DKSAA DKSADKASA SDDKSAADK ADNRADDADDDKD AA D D D D DADDD SADKA ASDSA AADKSADK A ASAAA.

Similar presentations


Presentation on theme: "DK A NRDADDK A SD DDDSADDDKDD AADADADA A DAADSASDAAAA SADSDSAASDSAA DKSAA DKSADKASA SDDKSAADK ADNRADDADDDKD AA D D D D DADDD SADKA ASDSA AADKSADK A ASAAA."— Presentation transcript:

1 DK A NRDADDK A SD DDDSADDDKDD AADADADA A DAADSASDAAAA SADSDSAASDSAA DKSAA DKSADKASA SDDKSAADK ADNRADDADDDKD AA D D D D DADDD SADKA ASDSA AADKSADK A ASAAA DK SAA DK DA AAD D SA A AAAAAAAADKAA SA AADAADDKASA DK AA AAAD AASA A DDDKA SA AAD ADK DAAD A ADDDDAD A AADSADDDAADKAA DDAAAAAADAAD AA A A A SA A AA DAA DK NRA DDDSDDKA AAAAADADSDDKA SA A DA A AA ADKASA DKA A A DSAAADADDKA DDAAAADDA A DAA D D A SAAAAAADKA A SADKASAAAAAADKA A AASAA ADKSADK AAAAAAAADAA AAAAAAAASDAADK SAAAAAAADAAAA A AAAADDKAA SA AA AAA A A A A DKAAASA DKSA Male professors

2 Male professors: answers in each category over all questions

3 All female staff: answers in each category over all questions

4 Non-professorial male staff

5 DK A NRDADDK A SD DDDSADDDKDD AADADADA A DAADSASDAAAA SADSDSAASDSAA DKSAA DKSADKASA SDDKSAADK ADNRADDADDDKD AA D D D D DADDD SADKA ASDSA AADKSADK A ASAAA DK SAA DK DA AAD D SA A AAAAAAAADKAA SA AADAADDKASA DK AA AAAD AASA A DDDKA SA AAD ADK DAAD A ADDDDAD A AADSADDDAADKAA DDAAAAAADAAD AA A A A SA A AA DAA DK NRA DDDSDDKA AAAAADADSDDKA SA A DA A AA ADKASA DKA A A DSAAADADDKA DDAAAADDA A DAA D D A SAAAAAADKA A SADKASAAAAAADKA A AASAA ADKSADK AAAAAAAADAA AAAAAAAASDAADK SAAAAAAADAAAA A AAAADDKAA SA AA AAA A A A A DKAAASA DKSA Staff who work part-time or flexibly in the Department are offered the same career development opportunities as those who work full-time.

6 Staff who work part-time or flexibly in the Department are offered the same career development opportunities as those who work full-time.

7 DK A NRDADDK A SD DDDSADDDKDD AADADADA A DAADSASDAAAA SADSDSAASDSAA DKSAA DKSADKASA SDDKSAADK ADNRADDADDDKD AA D D D D DADDD SADKA ASDSA AADKSADK A ASAAA DK SAA DK DA AAD D SA A AAAAAAAADKAA SA AADAADDKASA DK AA AAAD AASA A DDDKA SA AAD ADK DAAD A ADDDDAD A AADSADDDAADKAA DDAAAAAADAAD AA A A A SA A AA DAA DK NRA DDDSDDKA AAAAADADSDDKA SA A DA A AA ADKASA DKA A A DSAAADADDKA DDAAAADDA A DAA D D A SAAAAAADKA A SADKASAAAAAADKA A AASAA ADKSADK AAAAAAAADAA AAAAAAAASDAADK SAAAAAAADAAAA A AAAADDKAA SA AA AAA A A A A DKAAASA DKSA The Department actively encourages both men and women to apply for promotion. The Department encourages both men and women to take up training opportunities.

8 The Department actively encourages both men and women to apply for promotion.

9 The Department encourages both men and women to take up training opportunities.

10 DK A NRDADDK A SD DDDSADDDKDD AADADADA A DAADSASDAAAA SADSDSAASDSAA DKSAA DKSADKASA SDDKSAADK ADNRADDADDDKD AA D D D D DADDD SADKA ASDSA AADKSADK A ASAAA DK SAA DK DA AAD D SA A AAAAAAAADKAA SA AADAADDKASA DK AA AAAD AASA A DDDKA SA AAD ADK DAAD A ADDDDAD A AADSADDDAADKAA DDAAAAAADAAD AA A A A SA A AA DAA DK NRA DDDSDDKA AAAAADADSDDKA SA A DA A AA ADKASA DKA A A DSAAADADDKA DDAAAADDA A DAA D D A SAAAAAADKA A SADKASAAAAAADKA A AASAA ADKSADK AAAAAAAADAA AAAAAAAASDAADK SAAAAAAADAAAA A AAAADDKAA SA AA AAA A A A A DKAAASA DKSA ? I find the annual performance review useful.

11 DK A NRDADDK A SD DDDSADDDKDD AADADADA A DAADSASDAAAA SADSDSAASDSAA DKSAA DKSADKASA SDDKSAADK ADNRADDADDDKD AA D D D D DADDD SADKA ASDSA AADKSADK A ASAAA DK SAA DK DA AAD D SA A AAAAAAAADKAA SA AADAADDKASA DK AA AAAD AASA A DDDKA SA AAD ADK DAAD A ADDDDAD A AADSADDDAADKAA DDAAAAAADAAD AA A A A SA A AA DAA DK NRA DDDSDDKA AAAAADADSDDKA SA A DA A AA ADKASA DKA A A DSAAADADDKA DDAAAADDA A DAA D D A SAAAAAADKA A SADKASAAAAAADKA A AASAA ADKSADK AAAAAAAADAA AAAAAAAASDAADK SAAAAAAADAAAA A AAAADDKAA SA AA AAA A A A A DKAAASA DKSA I am encouraged to represent the Department externally on committees of learned societies and funding bodies. The Department provides me with useful mentoring opportunities (as mentor or mentee).

12 DK A NRDADDK A SD DDDSADDDKDD AADADADA A DAADSASDAAAA SADSDSAASDSAA DKSAA DKSADKASA SDDKSAADK ADNRADDADDDKD AA D D D D DADDD SADKA ASDSA AADKSADK A ASAAA DK SAA DK DA AAD D SA A AAAAAAAADKAA SA AADAADDKASA DK AA AAAD AASA A DDDKA SA AAD ADK DAAD A ADDDDAD A AADSADDDAADKAA DDAAAAAADAAD AA A A A SA A AA DAA DK NRA DDDSDDKA AAAAADADSDDKA SA A DA A AA ADKASA DKA A A DSAAADADDKA DDAAAADDA A DAA D D A SAAAAAADKA A SADKASAAAAAADKA A AASAA ADKSADK AAAAAAAADAA AAAAAAAASDAADK SAAAAAAADAAAA A AAAADDKAA SA AA AAA A A A A DKAAASA DKSA I am encouraged and given opportunities to represent the Department internally (e.g. on interview panels, committees or boards).


Download ppt "DK A NRDADDK A SD DDDSADDDKDD AADADADA A DAADSASDAAAA SADSDSAASDSAA DKSAA DKSADKASA SDDKSAADK ADNRADDADDDKD AA D D D D DADDD SADKA ASDSA AADKSADK A ASAAA."

Similar presentations


Ads by Google