Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Samlingsklasser Istället för vektorer ArrayList Hashtable Mer om sorteringar.

Similar presentations


Presentation on theme: "Samlingsklasser Istället för vektorer ArrayList Hashtable Mer om sorteringar."— Presentation transcript:

1 Samlingsklasser Istället för vektorer ArrayList Hashtable Mer om sorteringar

2 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 22 Bok ISBN : string titel : string författare : string pris : int SkrivUt() PrisVidAntal (antal : int) : int CompareTo (o : object) : int Equals (o: object) : bool GetHashCode () : int «interface» IComparable CompareTo (o : object) : int Bibliotek Meny() NyBok () ListaList() ListaHash () SökList(isbn : string) : Bok SökHash(isbn : string) : Bok SortListISBN () SortListNamn () Main () ISBN * $bokList $bokHash Exempel: Biblioteket

3 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 33 ArrayList Sort() ToArray() «interface» ICollection Count ( ) : int CopyTo(:Array, :int) OBS! Av utrymmesskäl har jag inte tagit med samtliga egenskaper hos dessa interface och klasser «interface» IList Add ( :object) Contains(:object ) IndexOf(:object) Remove(:object) Item() : object Item(:object)

4 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 44 Hashtable ContainsKey() ContainsValue() «interface» ICollection Count ( ) : int CopyTo(:Array, :int) OBS! Av utrymmesskäl har jag inte tagit med samtliga egenskaper hos dessa interface och klasser «interface» IDictionary Add ( :object) Contains(:object ) Remove(:object) Item() : object Item(:object) Keys() Values()

5 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 55 Bok «interface» IComparer Compare (o1 : object, o2 : object) : int BokComparator Compare (o1 : object, o2 : object) : int Exempel: BokComparator

6 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 66 using System; class ArrayDemoV { public static void Main(string[] args) { Random rand = new Random(); int[] lista = new int[5]; for (int i = 0; i < 5; i++) { int dice = rand.Next(1, 7); lista[i] = dice; } PrintArray(lista); SortArray(lista); PrintArray(lista); } Arrayer

7 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 77 public static void PrintArray(int[] v) { Console.WriteLine(v); for (int i = 0; i < v.Length; i++) { Console.WriteLine (v[i]); } Console.WriteLine (""); } public static void SortArray(int[] v) { Array.Sort(v); } Arrayer


Download ppt "Samlingsklasser Istället för vektorer ArrayList Hashtable Mer om sorteringar."

Similar presentations


Ads by Google