Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Soal-3 Susun program untuk menginput tiga (3) buah bilangan bulat (misal A, B dan C dimana A<>B<>C<>A), kemudian mencetak ketiga nilai tersebut urut dari.

Similar presentations


Presentation on theme: "Soal-3 Susun program untuk menginput tiga (3) buah bilangan bulat (misal A, B dan C dimana A<>B<>C<>A), kemudian mencetak ketiga nilai tersebut urut dari."— Presentation transcript:

1 Soal-3 Susun program untuk menginput tiga (3) buah bilangan bulat (misal A, B dan C dimana A<>B<>C<>A), kemudian mencetak ketiga nilai tersebut urut dari kecil ke besar. 184

2 Bila bilangan yang diinput adalah 5, 17 dan 8, maka tentunya akan tercetak 5 8 17 atau tercetak : 5 8 17 BA 5 5 8 17 KEYBOARD printf 5 17 8 8 C 184

3 BA 178 5 8 17 KEYBOARD printf 8 17 5 5 C 184

4 BA 817 5 8 17 KEYBOARD printf 17 8 5 5 C 184

5 FLOWCHART cara-1 START Scanf A,B,C ? 184

6 FLOWCHART cara-1 START Scanf A,B,C A < B 184

7 FLOWCHART cara-1 START Scanf A,B,C A < B ? ? = Pemberian Tanda : AB artinya A lebih kecil dari B BA artinya B lebih kecil dari A ABC artinya A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C 184

8 FLOWCHART cara-1 START Scanf A,B,C A < B AB ? 184

9 FLOWCHART cara-1 START Scanf A,B,C A < B ABBA 184

10 FLOWCHART cara-1 START Scanf A,B,C A < B ? ABBA 184

11 FLOWCHART cara-1 START Scanf A,B,C A < B B < C ABBA 184

12 FLOWCHART cara-1 START Scanf A,B,C A < B B < C ABBA ? 184

13 FLOWCHART cara-1 START Scanf A,B,C A < B B < C ABBA ABC 184

14 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C A < B B < C AB ABC BA 184

15 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C A < B B < C AB ABC C AB BA 184

16 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C A < B B < C ? AB ABC C AB BA 184

17 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C A < B B < C A < C AB ABC C AB BA 184

18 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C A < B B < C A < C AB ABC C AB BA ? 184

19 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C A < B B < C A < C AB ABC C AB ACB BA 184

20 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C AB ABC C AB ACB BA 184

21 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C AB ABC C AB ACB BA ? 184

22 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C AB ABC C AB ACB CAB BA 184

23 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB BA 184

24 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB BA 184

25 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB BA 184

26 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB ? BA 184

27 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB A < C BA 184

28 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB A < C BA ? 184

29 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB A < C BAC BA 184

30 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB Printf B,A,C A < C BAC BA 184

31 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB Printf B,A,C A < C BAC BA ? 184

32 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB Printf B,A,C A < C BAC BA C BA 184

33 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB Printf B,A,C A < C BAC C BA ? 184

34 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB Printf B,A,C A < C B < C BAC C BA 184

35 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB Printf B,A,C A < C B < C BAC C BA ? 184

36 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB Printf B,A,C A < C B < C BAC C BA BCA BA 184

37 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB Printf B,A,C Printf B,C,A A < C B < C BAC C BA BCA BA 184

38 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB Printf B,A,C Printf B,C,A A < C B < C BAC C BA BCA BA ? 184

39 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB Printf B,A,C Printf B,C,A A < C B < C BAC C BA BCA CBA BA 184

40 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB Printf B,A,C Printf B,C,A A < C B < C Printf C,A,B BAC C BA BCA CBA BA 184

41 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB Printf B,A,C Printf B,C,A A < C B < C Printf C,A,B BAC C BA BCA CBA BA 184

42 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB Printf B,A,C Printf B,C,A A < C B < C Printf C,A,B BAC C BA BCA CBA BA 184

43 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB Printf B,A,C Printf B,C,A A < C B < C Printf C,A,B BAC C BA BCA CBA BA 184

44 FLOWCHART cara-1 START Scanf Printf A,B,C END A,B,C Printf A,C,B A < B B < C A < C Printf C,A,B AB ABC C AB ACB CAB Printf B,A,C Printf B,C,A A < C B < C Printf C,A,B BAC C BA BCA CBA BA 184

45 START Scanf A,B,C END A,B,C A,C,B A < B B < C A < C C,A,B AB ABC C AB ACB CAB B,A,C B,C,A A < C B < C C,A,B BAC C BA BCA CBA BA #include main() {int A,B,C; scanf( %i %i %i, &A, &B, &C); if(A<B) { if(B<C) printf(%i %i %i, A,B,C); else {if(A<C) printf(%i %i %i,A,C,B); else printf(%i %i %i,C,A,B); } else { if(A<C) printf(%i %i %i, B,A,C); else {if(B<C) printf(%i %i %i,B,C,A); else printf(%i %i %i,C,B,A); } 184

46 A,B,C A,C,B A < B B < C A < C C,A,B AB ABC C AB ACB CAB if(A<B) { if(B<C) printf(%i %i %i, A,B,C); else {if(A<C) printf(%i %i %i,A,C,B); else printf(%i %i %i,C,A,B); } else 184

47 B,A,C B,C,A A < C B < C C,A,B BAC C BA BCA CBA } else { if(A<C) printf(%i %i %i, B,A,C); else {if(B<C) printf(%i %i %i,B,C,A); else printf(%i %i %i,C,B,A); } 184

48 Soal-3 Susun program untuk menginput tiga (3) buah bilangan bulat (misal A, B dan C dimana A<>B<>C<>A), kemudian mencetak ketiga nilai tersebut urut dari kecil ke besar. 185 Cara-2

49 START Scanf printf END A,B,C printf A<B & B<C A,B,C printf C,A,B A,C,B printf B,A,C printf C,B,A B,C,A A<C & C<B B<A & A<C B<C & C<A C<A & A<B 499. 185

50 A,B,C A,C,B A<B & B<C C,A,B B,A,C B,C,A C,B,A A<C & C<B B<A & A<C B<C & C<A C<A & A<B 509. #include main() {int A,B,C; scanf( %i %i %i, &A, &B, &C); if(A<B && B<C) printf(%i %i %i, A,B,C); else {if(A<C && C<B) printf(%i %i %i,A,C,B); else {if(B<A && A<C) printf(%i %i %i, B,A,C); else {if(B<C && C<A) printf(%i %i %i, B,C,A); else {if(C<A && A<B) printf(%i %i %i, B,C,A); else printf(%i %i %i, C,B,A); } 185

51 A,B,C A,C,B A<B & B<C C,A,B B,A,C B,C,A C,B,A A<C & C<B B<A & A<C B<C & C<A C<A & A<B 519. 185

52 529. #include main() {int A,B,C; scanf( %i %i %i, &A, &B, &C); if(A<B && B<C) printf(%i %i %i, A,B,C); else {if(A<C && C<B) printf(%i %i %i,A,C,B); else {if(B<A && A<C) printf(%i %i %i, B,A,C); else {if(B<C && C<A) printf(%i %i %i, B,C,A); else {if(C<A && A<B) printf(%i %i %i, B,C,A); else printf(%i %i %i, C,B,A); } 185

53 if(A<B && B<C) printf(%i %i %i, A,B,C); else { if(A<C && C<B) printf(%i %i %i,A,C,B); else { if(B<A && A<C) printf(%i %i %i, B,A,C); else { if(B<C && C<A) printf(%i %i %i, B,C,A); else { if(C<A && A<B) printf(%i %i %i, B,C,A); else printf(%i %i %i, C,B,A); } 185


Download ppt "Soal-3 Susun program untuk menginput tiga (3) buah bilangan bulat (misal A, B dan C dimana A<>B<>C<>A), kemudian mencetak ketiga nilai tersebut urut dari."

Similar presentations


Ads by Google