Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

A B C D Q. What is 3 7 x 3 3 = 9 10 3 10 3 21 3434.

Similar presentations


Presentation on theme: "A B C D Q. What is 3 7 x 3 3 = 9 10 3 10 3 21 3434."— Presentation transcript:

1 A B C D Q. What is 3 7 x 3 3 = 9 10 3 10 3 21 3434

2 A B C D Q. What is 3 10 x 3 3 = 3 13 9 13 3 30 3737

3 A B C D Q. What is 3 8 x 3 3 = 9 11 3 11 3 24 3535

4 A B C D Q. What is 3 7  3 3 = 1414 3 10 3434 1 10

5 A B C D Q. What is 3 7  3 3 = 1414 3 10 3434 1 10

6 A B C D Q. What is 9 7  9 2 = 9595 3939 9 14 1919

7 A B C D Q. What is 13 7  13 3 = 13 10 1 10 13 4 13 10

8 A B C D Q. How is 3000 written in standard form? 0.3 x 10 4 3 x 10 3 3 x 10 -3 30 x 10 2

9 A B C D Q. How is 55000 written in standard form? 55 x 10 4 5.5 x 10 3 5.5 x 10 -3 5.5 x 10 4

10 A B C D Q. How is 260 written in standard form? 26 x 10 1 2.6 x 10 2 2.6 x 10 -2 2.6 x 10 3

11 A B C D Q. How is 0.004 written in standard form? 4 x 10 -3 0.4 x 10 -2 4 x 10 3 4 x 10 -2

12 A B C D Q. How is 0.00042 written in standard form? 42 x 10 -3 0.42 x 10 -2 4.2 x 10 3 4.2 x 10 -4

13 A B C D Q. How is 0.000625 written in standard form? 62.5 x 10 -5 6.25 x 10 -3 6.25 x 10 -4 625 x 10 -6

14 A B C D Q. How is 562000 written in standard form? 5.62 x 10 5 5.62 x 10 3 56.2 x 10 4 562 x 10 3

15 A B C D Q. What is (2x10 2 ) x (3x10 5 )? 5 x 10 7 6 x 10 7 6 x 10 -3 5 x 10 -3

16 A B C D Q. What is (4x10 10 ) x (2x10 5 )? 8 x 10 15 8 x 10 5 6 x 10 15 6 x 10 5

17 A B C D Q. What is (7x10 8 ) x (3x10 5 )? 10 x 10 3 21 x 10 3 2.1 x 10 14 21 x 10 13

18 A B C D Q. What is (6x10 4 ) x (6x10 5 )? 36 x 10 9 3.6 x 10 9 3.6 x 10 10 36 x 10 20

19 A B C D Q. What is (9x10 8 )  (3x10 5 )? 3 x 10 3 3 x 10 13 27 x 10 3 3 x 10 40

20 A B C D Q. What is (24x10 7 )  (3x10 2 )? 8 x 10 9 8 x 10 5 8 x 10 14 8 x 10 3.5


Download ppt "A B C D Q. What is 3 7 x 3 3 = 9 10 3 10 3 21 3434."

Similar presentations


Ads by Google