Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

‘We live in a rapidly changing technological world where technologies are extending human capacities. We therefore need to prepare pupils to understand,

Similar presentations


Presentation on theme: "‘We live in a rapidly changing technological world where technologies are extending human capacities. We therefore need to prepare pupils to understand,"— Presentation transcript:

1

2

3 ‘We live in a rapidly changing technological world where technologies are extending human capacities. We therefore need to prepare pupils to understand, experience and make an active contribution to learn, communicate and develop the appropriate skills. The development of these skills need to start at an early age.’ IBM Kidsmart Early Learning Programme ICT in the Early Years

4 Cyflwyniad / Introduction Nod ac Amcan / Aim and objective Beth yw TGCh a ble i chi nawr? / What is ICT and where are you now? Cynllunio / Planning Ble i gynnwys TGCh yn yr amgylchedd dysgu? Where to include ICT in the learning environment? Gweithgareddau camera digidol/ Digitial camera activities / Easi scope activity Amser Coffi/Coffee Break Gweithdai ymarferol / Practical workshops x 2 Cinio /Lunch Gweithdai ymarferol / Practical workshops x 2 Partneriaethau gydag ysgolion/Partnerships with schools Asesu TGCh / Assessing ICT Sgiliau TGCh ar draws y cwricwlwm (3-19) / ICT skills across the curriculum (3-19) Cyfleodd Pellach / Further Opportunities Gwefannau / Websites

5 I ddefnyddio TGCh yn briodol ar draws y cwricwlwm Cyfnod Sylfaen. To use ICT appropriately throughout the FP curriculum. I alluogi ac annog plant i ymchwilio ac adnabod y defnydd o DGCh sydd o’i hamgylch yn eu bywydau bob dydd. To enable and to encourage children to investigate and identify the uses of technology that surrounds them in their everyday lives. I alluogi ac annog plant i ddefnyddio ystod o offer TGCh megis cyfrifiaduron a rhaglenni teganau i gynorthwyo yn eu dysgu a chyfathrebu. To enable and encourage children to use a range of ICT equipment such as computers and programmable toys to support their learning and communication

6 I hyrwyddo TGCh fel offeryn i ddysgu, i ddatblygu sgiliau anghenrheidiol i gyflawni hyn ac i hefyd ddatblygu eu dealltwriaeth o’u defnydd bob dydd. To promote children’s ICT as a tool for learning, to develop the necessary skills to achieve this and to also develop their understanding of it’s everyday use.

7 Meddyliwch am air sy’n cysylltu â Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh). Think of a word that associates with Information Technology and Communication (ICT).

8 Beth i chi’n meddwl yw TGCh? What do you think ICT is? Ble i chi nawr? Where are you now?

9 Cynllunio Planning Ystyried gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol y plant. Mi fydd rhai plant wedi cael mwy o brofiadau nag eraill. Consider children’s prior knowledge and understanding. Some children will have had more opportunities than others.

10 TGCh i blant bach Gellir dysgu am yr adnodd E.e. rheoli tegan roboteg, defnyddio camera digidol, troi arno chwaraewr CD ac yna, defnyddio eu dealltwriaeth i ddysgu trwy’r adnodd E.e. gweithio allan sut i barcio’r tegan roboteg, defnyddio camera digidol i recordio beth sy’n digwydd i hadau wedi eu plannu, gwrando ar stori ar y chwaraewr CD ICT for young children They can learn about a resource:- E.g. programme a robotic toy, use a digital camera, switch on a CD player and then use this knowledge to learn with it:- E.g. working out how to park a programmable toy, use a digital camera to record what happens when seeds are planted, listen to a story on a CD player

11 Cynllunio Planning Tasgau Ffocws / Focused Tasks Cyfoethogi’r Ddarpariaeth / Enhanced Provision Darpariaeth Barhaus / Continuous Provision Cofiwch gynllunio yn draws gwricwlaidd Remember to plan cross curricular

12 Yr Amgylchedd Dysgu The Learning Environment Mae adnoddau TGCh yn fwyaf effeithiol i ddysgu plant pan mae’r adnoddau yn cael i ddefnyddio trwyddi draw yn yr amgylchedd dysgu a ddim mewn ardal ar wahan, ardal DGCh. Dylai plant medru cyrraedd yr adnoddau yn annibynnol ac yn ystod gweithgareddau cychwynnir gan blant ac oedolion. ICT resources are most effective to children’s learning when they are used throughout the learning environment and not as a separate “technology area”. Children should be able to access resources independently, in a variety of groupings and during adult or child led activities.

13 To support children in becoming competent and confident users of ICT, we need to integrate these commonplace items in the early years curriculum. Ble i gynnwys TGCh yn yr amgylchedd dysgu? Where to include ICT in the learning environment? Creu amgylchedd TGCh Creating an ICT environment

14 Yr Amgylchedd Dysgu The Learning Environment Maths area – Digital scales Mark making area – Talking photo album Investigation area – Easi scope Reading area – Story sequencer Creative area – Digital camera Music area – Recordable CD player Table top area – Bee bots Outdoor area – Recordable pegs

15 Amgylchedd Dysgu Learning Environment Ardal chwarae rol Role play area Swyddfa (cyfrifiadur, ffon, argraffydd) Office (computer, phone, printer) Ty Bach Twt (meicrodon, teledu, peiriant golchi) Home corner (microwave, television, washing machine) Siop (clorian digidol, till, peiriant llithro – chip and pin) Shop (digital scales, till, swipe machine – chip and pin) Ysbyty (pelydr-x, peiriannau, tymherydd digidol????????) Hospital (x-ray, machines, digital themometer)

16 Easi Scope Gêm Dyfalu The Guessing Game Electronic microscopes can be used to sharpen children’s observational skills, develop vocabulary and thinking skills. (ICT in the Early Years)

17 Camera Digidol Digital Camera Rhowch gyfle i blant dynnu lluniau gyda chamera Give children an opportunity to take photos of their surrounding environment Plant i dynnu lluniau o liw neu siap penodol Take photos of a particular shape or colour Rhowch her i blant a rhowch gyfle i blant defnyddio camera digidol i recordio eu syniadau e.e. defnyddio camera digidol i chwilio am le ble hoffer eirth i gadw’n gynnes Give children a challenge and use the digital camera to record their findings e.g. use a camera to take pictures of where a good hiding place would be for cuddly bears Ffotograffydd y dydd Photographer of the day Cyswllt Cartref – anfon camera adref i dynnu lluniau Home Link – send camera home to take pictures Gwahodd ffotograffydd neu fynd ar ymweliad i stiwdio ffotograffydd Invite a photographer or visit a photography studio

18 Gweithdai Workshops Gweithdy 1 Work shop 1 - Bee Bots / Programmable Toys Gweithdy 2 Workshop 2 - Over Head Projector (OHP) / Light Box Gweithdy 3 Workshop 3 - Story Sequencer / Talking Photo Album Gweithdy 4 Workshop 4 - Recordable Clothes Pegs

19 Partneriaethau Partnerships Partneriaethau gydag ysgol / Partnerships with school  Amserlen / Timetable  Rhannu Adnoddau / Share resources  Diwrnod mewn hyfforddiant / INSET days Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol / Interactive White Board Ymwelwyr - pobl sy’n defnyddio TGCh bob dydd Visitors - people who use ICT everyday

20 Arsylwi Assessment Arsylwi (esiamplau) / Observe (examples) Adnabod y camau nesaf yn TGCh Recognise next steps in ICT Ffeil ar y cyfrifiadur / File on computer Llyfr Sgrap / Scrap book Cynnwys darnau o waith TGCh yn ffeiliau asesu’r plant - creu ffeil Include children’s ICT work in their assessment files – create a ffile Cadw gwaith recordio/ Keep recording work Creu arddangosfa o blant yn defnyddio offer TGCh Create a display of children using ICT equipment

21 Sgiliau ar draws y cwricwlwm Skills across the curriculum Datblygu TGCh ar draws y cwricwlwm Developing ICT across the curriculum Dod o hyd i wybodaeth a syniadau a’u datblygu Dod yn ymwybodol bod gwybodaeth yn bodoli mewn amrywiaeth o ffurfiau Creu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau Dod yn ymwybodol bod modd defnyddio TGCh i gyfleu syniadau Finding and developing information and ideas Become aware the information exists in a variety of forms Creating and presenting information and ideas Become aware that ICT can be used to communicate ideas

22 Cyfleoedd ymhellach Further Opportunities Skype/Web cam E-bost/E-mail I-pads/I-pods Gwefannau / Websites Gemau Rhyngweithiol / Interactive Games Iechyd a Diogelwch Health and Safety

23 Gwefannau Websites www.ngfl-cymru.org.uk www.mym.co.uk/index.cfm www.cyw.s4c.co.uk/cy www.bbc.co.uk/cymru/bowns/homeie.shtml CD Chwarae i Ddysgu – sut i lawrlwytho’r deunydd Play to Learn CD - how to download the materials Iechyd a Diogelwch Health and Safety


Download ppt "‘We live in a rapidly changing technological world where technologies are extending human capacities. We therefore need to prepare pupils to understand,"

Similar presentations


Ads by Google