Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

شركت مديريت توليدبرق منتظرقائم

Similar presentations


Presentation on theme: "شركت مديريت توليدبرق منتظرقائم"— Presentation transcript:

1 شركت مديريت توليدبرق منتظرقائم
طرح كاهش دماي كوپه لود و اصلاح نرم افزاري سيستم فاير جمشید صاحبی سعید کولانی

2 بسم الله الرحمن الرحيم طرح كاهش دماي كوپه لود و اصلاح مدار فاير كوپه لود در واحدهاي گازي GE-F9

3 مقدمه: باتوجه به اهداف برگزاري اولين نشست پشتيباني فني وخدماتي مشترك نيروگاه هاي مشابه (نيروگاههاي داراي واحدهاي گازي مدل )،كه بخشي ازآن به بررسي نيازها ومشكلات مبتلا به واحدهاي گازي يادشده اختصاص يافته است لذا مقاله حاضر كه بيانگر حل يكي ازمشكلات عديده واحدهاي فوق بوده تهيه وجهت استماع حاضران ارائه مي گردد اميد است كه مورد توجه قرار گرفته ودرصورت نيازاجرا گردد GE-F9

4 چكيده: واحد2گازي نيروگاه سيكل تركيبي منتظرقائم از مدتها قبل به دليل نشت گازداغ به درون كوپه لود كه ناشــــــــي ازآسيب ديدن سيلهاي انتهاي اگزوز است بامشـــكل بزرگ تريپ واحد به دليل عملكرد سيستم فاير روبرو بود.ازآنجايي كه لازمه رفـع اين نشتــي توقف واحد به مدت طولاني وتعميرات اساسي درداخل اگزوز مي باشد واين كار نياز به توقف بلند مدت واحد درآن مقطع ودمونتاژ كامل اگزوز ودستيابي به مكانهاي آسيب ديده بود.بنابراين با توجه به تقارن بافصل تابستان ونياز شبكه به توليد واحد امكان انجام كار فراهم نمي گرديد لذااين معضل باقي مانده ومنــــجربه تريپ هاي مكرر واحد مي گرديد.باانجام طرح اصلاحي مشكل تريپ تاميزان 100 % حل گرديد.

5 صدمات ناشي ازبالا بودن دماي كوپه لود:
بالا بودن دما دراين كوپه منجر به آسيب ديدن اجزا سيستم كنترل نظــــير سنسـورهاي اندازه گيري لرزش ياتاقان ، دتكتورهاي فاير ، سيم هاي ترموكوپلهاي اگزوز ، آسيب ديدن فن خنك كاري كوپه لود ، تريپ هاي مكرر واحد و از همه مهمتر بالا بودن دما در كوپه يك ژنراتور كه باعث سوختن تجهيزات كنترلي جكينگ و خطر آسيب ديدن ژنراتور بدليل كاركرد در دماي بالابود مي گرديد.

6

7

8

9

10 نحوه قرارگيري كوپه لود وكوپه يك ژنراتور

11 آمارتريپ واحد هاي گازي ناشي ازبالا بودن دماي كوپه لود:
واحد گازي سال سال سال 84 واحديك واحد دو واحدسه واحدچهار واحدپنج واحدشش

12 طرح موضوع: وجود مشـكلات فوق سبب شد تابا تشكيل گروههاي كاري مختلف؛مسئله ازسه ديدگاه مكانيكي ، الكتــريكي وكنترلي مورد تجــزيه وتحليل قرارگرفته واين گـــروه هاازيك سو با مطالعات وسيع و بررسي ابعـاد گوناگون موضـــوع و ازسوي ديگربابازديد ازسايرشركتها و مشاهده اقدامات صــورت گرفته درجهت كاهش دمــاي كوپه لودبـــراي استفاده دركامــل ترنمودن طــرح پيشنهادي، ســرانجام باتهيه گزارشات لازم و ارائه نظرات كارشناسي، طرح موردنظر جهت ارائه به جلسه معاونين وروساي امور وتصميم گيري ارجاع گرديد.

13 تصويب طرح نهايي: درجلسه مورخ19/2/84باحضور مديرمحترم عامل و معاونت هاي بهـــره برداري، تعميــرات ، مهندسي وبرنامه ريزي، مديران امور بهــــــره برداري سيكل تركيبي، پشتيباني و بررسي فنــــي برق وكنترل ورئيس قسمت كنتــــرل و ابزاردقيق مطــرح و پس ازبحث وتبــادل نظــر، طــرح اصلاحي به تصويب رسيد وجهت اجرا به گروههاي كاري مربوطه ابلاغ گرديد.

14 نقاط نشت گاز داغ به كوپه لود

15 مسير نشت گاز داغ از سيل هاي مرحله سوم توربين

16 رئوس طرح اصلاحي به شرح ذيل ميباشد:
1- اصلاحات لازم در جلو گيري از نشت گاز داغ به داخل كوپه لود 2- نصب يك دستگاه فن دمنده در كوپه لود 3- طراحي مدار حفاظتي مناسب براي اعلام حريق

17 1- اصلاحات لازم در جلوگيري از نشت گاز داغ
1- جوشكاري نقاط آسيب ديده در داخل پلنوم اگزوز 2- ترميم سيل هاي ديفيوزر اگزوز 3- سيل بندي داخل ديفيوزر با عايق نسوز وموادپركننده با تحمل درجه حرارت بالا BIRKOSIT مشخصات ماده پركننده بركوسيت يك ماده شيميايي تك تركيبي به صورت خميردرزگيري است كه درسطوح يكنواخت تحت هرگونه شرايط سخت دما وفشار به كار مي رود اين محصول درزمان بازسازي تيوبها ،لوله هاوفلنچ هادردماي بسياربالا جهت مقاوم سازي به ويژه براي توربين هاي بخاروتوربين هاي گازو كاربرد دارد.

18 ب:نصب يك دستگاه فن دمنده در كوپه لود
با بررسي جهت چرخش روتور مكان مناسب جهت نصب فن وداكت مربوطـــــه تعيين ويك دستــــگاه فن دمـــنده در مجاورت كوپه نصب گرديد تا هوا با درجه حرارت محيط رابا فشار مناسب به داخـــــل تونل هدايت نمايد.باتوجه به اينكه فشار هواي فن از فشــار گازنشت شده از سيل هاي آسيب ديده بيشتراست مانــع از نشت گاز به داخل كوپه مي گردد.

19 محل قرارگيري فن جديد:

20 ج) طرح مدارحفاظتي براي اعلام حريق:
1) نصب دوعددترموكوپل جهت مونيتورينگ دماي كوپه لود واستفاده ازمقاديرآن درمدارحفاظتي طرح شده وحذف دو عدد سنسور فايردتكتور 2)طراحي مدارحفاظتي باسه سطح عملكرد 1-2) ظاهر شدن آلارم بسيار بالا بودن دماي كوپه در280 درجه سانتيگراد وهشداربه اپراتور جهت كاهش بارتاحدمعقول 2-2) ظاهرشدن آلارم بالابودن دماي كوپه لود در300 درجه سانتي گراد وشات دان واحد 3-2) ظاهرشدن آلارم بالا بودن دماي كوپه لود در316 درجه سانتي گراد وتريپ واحد همراه باپاشش دي اكسيد كربن

21 طرح اصلاح مدارفايركوپه لود
JUNCTION BOX MONITORING & CONDITIONING CIRCUIT LOAD FAN ALARM CIRCUIT 280 C BEARING NO:3 FIRE DETECTOR 510 C THERMOCOUPLE SHUT DOWN CIRCUIT 300 C TRIP CIRCUIT 316 C OUTLET DAMPER T. C.PANEL FIRE CONTROL PANEL CO2 SYSTEM

22 طرح اصلاح مدارفايركوپه لود-آلارم
LTRUE LTFIRL ( R ) ][ EN MAX ST PO:TFIRLO P1:TFIRLO1 P2:TFIRLO2 CMP A:TFIRLO B:LKTFIRLO 280 deg c A>B E L30A183 ( R ) LTFIRL ][

23 طرح اصلاح مدارفايركوپه لود- شات دان
LTFIRL1 ( R ) LTRUE ][ EQU A:TFIRLO1 B:LKTFIR1 300 C A=B LTFIRL2 ( R ) EQU A:TFIRLO2 B:LKTFIR1 300 C A=B LTFIRL3 ( R ) LTFIRL1 ][ LTFIRL2 ][ LTFIRL3 ][ L30A184 ( R )

24 طرح اصلاح مدارفاير كوپه لود- شات دان
L48CR ][ L94BX ( R ) L1STOP ][ L63ATSH ][ LTFIRL3 ][

25 طرح اصلاح مدارفايركوپه لود- تريپ
LTRUE ] [ LTFIRL4 ( R ) EQU A:TFIRLO1 B:LKTFIR2 316 C A=B LTFIRL5 ( R ) EQU A:TFIRLO2 B:LKTFIR2 316 C LTFIRL5 ][ LTFIRL4 ][ LTFIRL6 ( R ) LTFIRLX6 ( R ) LTFIRL6 ][ L30A185 ( R )

26 نتايج حاصل ازطرح هاي انجام گرفته:
الف) درنتيجه عمليات جوشكاري وسيــل بندي انجام شده تا حدبسيار زيادي ازلرزش اجزا داخــل كوپه و نشت گاز داغ به داخل كوپه لود جلــوگيري به عمل آمده است.وبا اين اقدام مشخص گرديد كه بخش عمـده نشت گاز داغ به داخــل كوپه لود(80%) ناشــي ازخرابي سيل هاي انتهاي اگزوز،(10%) ناشي ازخرابي سيل هاي انتهايي توربين،(5%) ناشي ازاشكال درعايق كاري كوپة لود و(5%) ناشي از دفرمگي درفريم اگزوز مي باشد.

27 نتايج حاصل ازطرح هاي انجام گرفته:
ب) درحين كارواحد ودربار88 مگاوات ودردرجه حرارت 30درجه سانتيگراد محيط، نتايج زير مشاهده گرديد دماي كوپه لودقبل ازانجام طرح اصلاحي: درمجاورت ياتاقان 3توربين: درجه سانتي گراد درمجاورت فن اصلي كوپه: درجه سانتي گراد درمجاورت دمپرخروجي: درجه سانتي گراد دركوپه يك ژنراتور: درجه سانتي گراد دماي كوپه لود بعدازانجام طرح اصلاحي: درمجاورت ياتاقان3توربين: درجه سانتي گراد درمجاورت فن اصلي كوپه: درجه سانتي گراد درمجاورت دمپرخروجي: درجه سانتي گراد دركوپه يك ژنراتور: درجه سانتي گراد

28 نتايج حاصل ازطرح هاي انجام گرفته
ج) مشــــاهده وثبت دائم درجه حرارت نقـــــــاط مختلف كوپه لود،عدم وابستگي عملكردسيستم به اقدام اپراتوروكاهش خطاي انساني ناشي ازعملــــكرد غيـــرصحيح سيستم ،ايجاد امــكان لازم براي بهــــــره برداردرانجام اقـــدام مناسب دركاهش بار، شات دان واحـــــد وكاهش صــــــــدمات ناشـــــي ازتريپ وجلـــــــوگيري ازوارده شدن صدمات حاصــــل ازتنش هاي حــــــرارتي وعدم استفاده ازتجهيزات سخت افـــــزاري نظير تايمــــر،رله و..... وبرقراربودن سيستم تريپ واقعي وپاشش دي اكسيد كربن درصورت افزايش دما ووقوع آتش سوزي

29 پيشنهاد: نظربه اينـــــكه دربخش الف طرح اصلاحـــــــي مشخص گرديد بخش عمـده نشت گاز داغ به داخــل كوپه لود(80%) ناشــي ازخرابي سيل هاي انتهاي اگزوز است راهكارهاي ذيل جهت رفع اشكال پيشنهاد مي گردد 1- جوشكاري ونصب سپر حرارتي جهت جلوگيري ازبرخوردگازداغ با سيلهاي انتهاي اگزوز 2- بابيرون اوردن شرودهاي مرحلة3 نسبت به تعويض وترميم سيلهاي انتهايي توربين اقدام گردد 3- جهت بالا بردن راندمان فن 88TK1-2 وجلوگيري ازنشت گاز داغ به داخل فريم اگزوز يك سپر حرارتي مابين پوسته نصب گردد 4- جهت بالا بردن راندمان فن كوپة لود عايق كاري مناسب درمكانهاي معيوب انجام گردد

30 تقدير وتشكر: طرح فوق حاصل يك تفكر جمعي ومشاركت كليه دست اندر كاران شـــركت مديريت توليد برق منتظـــــر قائم بوده كه باحمايتــــهاي فكري وپيگيري مداوم مدير محترم عامل به نتيجه مطلوب رسيد.شايسته است ازتمامي آنان تشكروقدرداني نموده وسلامتي وطول عمر آنان راازخداوند متعال خواستاريم


Download ppt "شركت مديريت توليدبرق منتظرقائم"

Similar presentations


Ads by Google