Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Latvijos ir Lietuvos programa: Gairių pirmojo lygio kontrolieriams vėliausi pakeitimai; Projektų pakeitimai Jungtinis techninis sekretoriatas, Ryga 2013.

Similar presentations


Presentation on theme: "Latvijos ir Lietuvos programa: Gairių pirmojo lygio kontrolieriams vėliausi pakeitimai; Projektų pakeitimai Jungtinis techninis sekretoriatas, Ryga 2013."— Presentation transcript:

1 Latvijos ir Lietuvos programa: Gairių pirmojo lygio kontrolieriams vėliausi pakeitimai; Projektų pakeitimai Jungtinis techninis sekretoriatas, Ryga 2013 m. kovo 5 d., Panevėžys

2 Programos tikslas 2 prisidėti prie darnios socialinės ir ekonominės pasienio regiono plėtros ir taip didinti jo konkurencinį pranašumą, siekti, kad pasienio regionas taptų patrauklus gyventi ir l ankytis

3 3 Bendradarbiavimo rezultatai Švietimas Kultūra Tyrimai Gamtos apsauga Turizmas Verslumo skatinimas Socialinės paslaugos

4 Programos teritorija 4 Latvijoje: Kuržemės, Žiemgalos ir Latgalos regionai. Lietuvoje: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno (gretutinė teritorija) regionai. > 500 partnerių > 100 projekų 60 mln. EUR

5 Programos valdymas: 5 Valstybės narės Europos Komisija Jungtinis Stebėsenos ir Valdymo Komitetas Vadovaujančioji institucija Jungtinis Techninis Sekretoriatas Projekto partneris Vadovaujantysis partneris Tvirtinančioji institucija Projekto partneris

6 JTS funkcijos:  Teikti informaciją ir konsultuoti projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;  Organizuoti informacinius renginius ir viešinti programą;  Vertinti pateiktas paraiškas;  Kontroliuoti patvirtintų projektų įgyvendinimą;  Padėti vadovaujančiajai, tvirtinančiajai ir audito institucijoms, jungtiniam stebėsenos ir valdymo komitetui. 6

7 Programos teisinė bazė (1) 7 ES teisės aktai ERPF reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 Bendrasis reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 1828/2008 Programos lygio Programos dokumentas (eng. Operational Programme) Programos vadovas (eng. Programme Manual) Paraiškos forma, partnerių deklaracijos ir kt. Guidelines for First Level Controllers (Gairės pirmojo lygio kontrolieriams) (www.latlit.eu /How to implement / Reporting) Nacionalinio lygio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklės Išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės tiesiogiai susiję Latvijos ir Lietuvos įstatymai Taikomos griežtesnės taisyklės!

8  Įsakymas dėl ETBT programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklių patvirtinimo.  Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų ETBT programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklės.  Išlaidų, patiriamų įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programas, atitikties finansavimo reikalavimams taisyklės. 8 Programos teisinė bazė (2) Šaltiniai: http://www.latlit.eu/eng/how_to_implement/1st_level_c ontrol/lietuva http://www.latlit.eu/eng/how_to_implement/1st_level_c ontrol/lietuva www.esbendradarbiavimas.lt

9 Vėliausi patvirtinti pakeitimai PLK gairėse 2012 m. rugpjūčio mėn.

10 Pakeitimai PLK gairėse I Ankstesnė redakcija: (16 psl.) When the Confirmation is issued, controller is obliged to upload the final version of the Partner Report and scanned original of Confirmation in the Programme data base under sub-section “Uploaded documents” in the section “Monitoring/Payments” or send it by e-mail to the responsible Finance Manager in the JTS. Dabartinė redakcija (16 psl.): ...controller is obliged to upload the final version of the Partner Report and scanned original of Confirmation to the Programme data base under sub-section “Uploaded documents” in the section “Monitoring/Payments” or send it by e-mail to the responsible Finance Manager in the JTS. 10

11 Pakeitimai PLK gairėse II Viešieji pirkimai (22 psl.): nauja pastraipa  During the FLC a special attention should be given to certain aspects of various phases of the public procurement and actual implementation. There are no special provisions under the Programme for the public procurement procedures, yet the provisions of the related national legal acts, European Community, relevant internal provisions of the contracting PP shall be observed. The public procurement rules for contracting, purchasing of material and equipment or services have to be followed by all PPs apart from their legal status, i.e. non-governmental organizations as well, when operating with public or the EU funds. Stricter rules have to be applied. In order to foster proper checks of the documentation related to the purchases and implementation of the public procurement provisions list of questions is included in the Check-list. 11

12 Pakeitimai pakeitimai Gairėse pirmojo lygio kontrolieriams II Viešieji pirkimai, klausimynas papildytas punktu Nr. 3, (34 p.): 12 Is the subject of the procurement (works, services etc.) consistent with the project application (activities, cost estimations)? Has the appropriate procurement procedure been chosen and appropriate provisions observed? Has the Procurement notice been published in accordance with the provisions? Has the time limits for the receipt of the tenders been set in compliance with provisions? Has the public procurement subject been split? Is it justified and have all the related provisions been observed? Has the clarifications/amendments been made in the tender documentation and, if yes, were questions raised and the answers provided within the time limits and to all parties involved? Has the assessment of the submitted tenders been accomplished, documented according provisions? Have the individual assessment sheets been prepared and signed by the each member of the evaluation committee, if applicable? Have the selection criteria been used predefined and the same as the ones published in the notice? Are there some evidences of involvement of discriminatory criteria or other then those which are not foreseen by the legislation? (? (For example, has the equal access for all tenderers been ensured by the technical specifications and no effect on creating unjustified obstacles to competition has been recognized, e.g. in case some standards were set were the possibility foreseen also for 'equivalent' standards, have the names of some brands been included etc.) Has the evaluation committee been designed and there are no evidences on involvement of the interested persons? Has appropriate waiting period been observed before contract conclusion? (if relevant according to the requirements of public procurement regulatory acts) Is the contract content in line with tender documentation and if there are any amendments – are they justified (are the works/supplies services included in the contract the same as in the tender procedure); does the contract amount correspond to the amount of the original offer of the winning tender offer?

13 Planuojami pakeitimai PLK gairėse

14 14 PLK gairės  Nauja pastraipa: 5.1 Irregularities and related procedures - nau In case Controller detects ineligible costs in previous reporting periods during the FLC process he/she is obliged in the Confirmation by the First Level Controller (Annex II) for the current reporting period to fill- in the row “Changes in previous reporting period(s)” by indicating amount of ineligible cost (or possible irregularity). Ineligible cost amount has to be removed from the total certified expenditure in current Confirmation. Also Controller has to fill-in the table “Ineligible expenditure found in previous reporting period(s), for which Confirmation(s) was issued and expenditure was certified”. In this case Report Regarding a Possible Irregularity (Annex VIII) according procedure described above should be filled and send to the JTS.

15 15 PLK gairės  Priedas Nr. 3, klausimynas (Annex III Check-list), punktas Nr. 18. Ineligible costs  2 nauji klausimai:  In case Controller detects ineligible costs confirmed in previous reporting periods during the FLC process, are requested data about ineligible costs indicated in Conformation and ineligible amount removed from the total certified expenditure of current Confirmation?  In case Controller detects ineligible costs confirmed in previous reporting periods during the FLC process, was Report Regarding a Possible Irregularity form (Annex VIII) sent to JTS?

16 16 PLK gairės  Priedas Nr. II (Annex II Confirmation) – įtrauktos naujos eilutės

17 17 PLK gairės  Priedas Nr. II (II Confirmation) – nauja lentelė Based on our examination, we verify: Ineligible expenditure found in previous reporting period(s), for which Confirmation(s) were issued and expenditure were certified: Reporting period Date of payment Number of invoice BLWPAmount reported Amount reducedReason

18 TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS: remonto, rekonstrukcijos, statybų darbai

19 Remonto, rekonstrukcijos ir statybų darbai 19 Viešieji pirkimai Sutarties sudarymas Darbų atlikimas Paraiškos forma Galimybių studija Techninis projektas Sąmata ir kt. =

20 PAKEITIMAI: darbų atlikimas 1. Smulkūs nukrypimai 20  JTS informuoti nereikia  įforminta dokumentais, kas ir kodėl pakeista 2. Esminiai pakeitimai/ papildomi darbai  JTS pateikti pakeitimų prašymą ir kt. dokumentus jau planuojant pakeitimus  dokumentai dėl papildomų patvirtintų darbų (sąmatos, pakeitimų prašymas, patvirtinimo laiškas) 3. Nenumatyti darbai  JTS informuoti nereikia  įforminta dokumentais, kas ir kodėl pakeista

21 PAKEITIMAI: darbų atlikimas dokumentų įforminimas 21 Prieš atliekant darbus: 1. Defektinis aktas (pagrindimas, kas ir kodėl keičiama) 2. Priedas prie defektinio akto – sąmatos: neatliekami/papildomai atliekami/nenumatyti darbai Atlikus darbus: 1. Pakeitimų orderis 2. Atliktų darbų aktai

22 Pagrindiniai reikalavimai išlaidų tinkamumui 22 1.Darbai atlikti pagal paraišką; 2.Tinkamai įforminti dokumentai; 3.Kiekiai nurodyti išpildomojoje dokumentacijoje atitinka realius faktus; 4.Objektas perduotas eksploatuoti laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų;

23 Rekomendacijos 23 1.Sąmatos turi būti patvirtintos 2.Darbų pakeitimai turi būti fiksuoti darbų eigoje, tinkamai įforminti 3.Papildomi darbai neturi būti įforminti kaip nenumatyti darbai 4.Išpildomoji dokumentacija turi būti tinkamai įforminta 5.Objektas turi būti tinkamai perduotas eksploatuoti

24 Latvijos ir Lietuvos programa Jungtinis techninis sekretoriatas Valstybinė regioninės plėtros agentūra Ausekla g. 14–8 LV–1010 Ryga, Latvija Tel.: +371 6735 0622 LT mob. tel.: +370 6999 4692 Faksas: +371 6735 0623 El. paštas: info@latlit.eu 24 Kontaktai www.latlit.eu


Download ppt "Latvijos ir Lietuvos programa: Gairių pirmojo lygio kontrolieriams vėliausi pakeitimai; Projektų pakeitimai Jungtinis techninis sekretoriatas, Ryga 2013."

Similar presentations


Ads by Google