Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Västra Götaland 49 municipalities Population: 1.5 million Inhabitants/km 2 : 63 Distance north to south: 300 km Distance east to west: 250 km.

Similar presentations


Presentation on theme: "Västra Götaland 49 municipalities Population: 1.5 million Inhabitants/km 2 : 63 Distance north to south: 300 km Distance east to west: 250 km."— Presentation transcript:

1

2 Västra Götaland 49 municipalities Population: 1.5 million Inhabitants/km 2 : 63 Distance north to south: 300 km Distance east to west: 250 km

3 Västra Götaland One of Scandinavia's most visited tourist regions A leading Scandinavian growth region The largest transport region and port in the Nordic countries. Road and railway hub. Four airports.

4 Health and medical care Hospitals: 18 hospitals (one of wich is a university hospital), mainly divided into four groups ; SkaS, SU, NU, SÄS Primary care: About 200 healthcare centres Agreements with private healthcare providers 164 public dental care clinics Disability issues

5 Hospitals owned and operated by Region Västra Götaland Private care supplier Region Västra Götaland HOSPITALS AND HOSPITAL GROUPS Hospitals that are part of a group Hospitals that are not part of a group

6 Patientsäkerhet Nollvision för vårdskador Systematiskt arbete Förutsättning för framtida god sjukvård Att förebygga vårdrelaterade infektioner kommer även i framtiden att vara en hörnsten i patientsäkerhetsarbetet

7 Vårdskador i Sverige Socialstyrelsen 2008, baserat på genomgång av 1967 patientjournaler 8,6 % av journalerna innehöll uppgift om vårdskada Studien tyder på att varje år inträffar följande: SverigeVästra Götaland Vårdskador105.00017.500 Bestående men10.0001.700 Bidragit dödsfall3.000500 Extra vårddygn630.000105.000

8 www.vgregion.se/en Claes-Håkan Björklund Regionchefläkare claes_hakan.bjorklund@vgregion.se


Download ppt "Västra Götaland 49 municipalities Population: 1.5 million Inhabitants/km 2 : 63 Distance north to south: 300 km Distance east to west: 250 km."

Similar presentations


Ads by Google