Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NL ratified the Convention of Biological Diversity:

Similar presentations


Presentation on theme: "NL ratified the Convention of Biological Diversity:"— Presentation transcript:

1 NL ratified the Convention of Biological Diversity:
The conservation of biodiversity Sustainable use of the components of biodiversity Sharing the benefits arising from (commercial) utilization of genetic resources in a fair and equitable way NL signed MoU with GBIF Nederland heeft de Convention of Biological Diversity geratificeerd, dit wil zeggen dat Nederland zich zal inzetten voor de doelstellingen van deze conventie, namelijk de bescherming van biodiversiteit het duurzame gebruik van deze biodiversiteit en het eerlijk delen van de opbrengsten van het al-of niet commercieel gebruik van deze biodiversiteit Een van deze opbrengsten zijn collecties en kennis over biodiversiteit Vanuit de Biodiversiteits Conventie is GBIF opgericht met als doelstelling om de primaire biodiversiteitsdata van de wereld beschikbaar te maken op het web. Nederland heeft de Memorandum of Understanding met GBIF getekend, dus zich verplicht gesteld om hieraan mee te werken. Een van de voorwaarden van die MoU was het oprichten van een Nationaal kennisknooppunt dat deze activiteiten moet gaan coordineren: dat is (NLBIF) geworden Purpose of GBIF: to make the world's primary data on biodiversity freely and universally available via the Internet.

2 Biodiversity Data Biodiversity
Both biodiversity and biodiversity data are unevenly distributed around the world: Developing World Biodiversity Biodiversity Data Developed World De meeste biodiversiteit vind je in Derde Wereld landen: die hebben het tropisch regenwoud, koraalriffen, de savannnes Merendeel van de natuurhistorische collecties uit die landen ligt in onze musea in Europa en Amerika Maar ook het overgrote deel van de kennis over deze biodiversiteit ligt bij ons, wij hebben geld om onderzoek te doen, wij geven de boeken, flora’s etc. uit, die Derde Wereld landen vervolgens niet kunnen kopen omdat ze er het geld niet voor hebben. Er is discussie geweest over de mogelijkheid om alle collecties dan maar weer terug te geven aan de landen waar ze vandaan komen, maar die hebben weer geen geld om die collecties in goede staat te houden. De oplossing is om onze kennis en collectieinformatie op het web te zetten zodat iedereen met een internetaansluiting daar bij kan. Dat is nog niet iedereen in de Derde Wereld, maar het gaat snel met die internetcafe’s. GBIF was established, in large part, to redress the inequality of data distribution

3 Stichting NLBIF: Dutch Node of GBIF
Netherlands Biodiversity Information Facility Objectives: Sharing of biodiversity data, information and know-how available in the Netherlands Providing access for Dutch users to biodiversity data, information and know-how in other countries Develop ICT tools for data management, analysis, exchange, and electronic dissemination worldwide Nederlands kennisknoopunt van GBIF De Stichting NLBIF financiert projekten op het gebied van het ontsluiten van biodiversiteitsgegevens en kennis over die biodiversiteit die beschikbaar is in Nederland. Dit heeft zowel betrekking op data over planten en dieren in Nederland als buiten Nederland. Tegelijkertijd wil NLBIF de Nederlandse gebruikers toegang bieden tot biodiversiteitsinformatie en kennis elders in de wereld, door middel van onze bijdrage aan GBIF en onze eigen website. Bovendien stimuleert NLBIF de ontwikkeling van ICT tools om biodiversiteitsdata te managen, analyseren, uitwisselen en wereldwijd te verspreiden. Ook daar zullen wij u vandaag het een en ander van laten zien.

4 NL-BIF: Organization and Structure NL-BIF, The Netherlands Biodiversity Information Facility
GBIF Organization (Global Node) Global Node Level Governing Board Budget Committee (Chair, Vice-Chair, Members) Executive Committee (Chair, Vice-Chair, Members) Participant Node Managers Committee (Ch., V.Ch., M.) Science Committee (Chair, Vice-Chair, Members: DADI, DIGIT, ECAT, OCB) Secretariat Director Dep. Director Officers Secretary Donor Agencies NL-BIF Foundation (Official National Node) ETI Foundation (Technical Support to National Node) UvA Netherlands’ National Node Level Secretariat Coordinator Administration OCW Secretariat Director Administration Technicians Gov. Board President - Treasurer Secretary Members Gov. Board President - Treasurer Secretary Members Hier ziet u een overzicht van de organsiatiestruktuur waar NLBIF in past Gefinancierd door  Universiteit van Amsterdam (UvA)  Ministerie van OCenW  Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). Expert Center for Taxonomic Identification (ETI): ETI fungeert hierbij als hoofduitvoerder ETI zal later op deze dag iets laten zien over projekten die ze al hebben uitgevoerd in opdracht van NLBIF Bestuur van NLBIF: UvA, NHN, Nederlands Instituut voor Ecologie, Naturalis, Vereninging Onderzoek Flora en Fauna. NWO CBS NHN NIOO NNM VOFF ZMA Netherlands’ Data Node Level Libraries Ministries Museums NGOs Universities Other NL-BIF - Maarten Kappelle - June 2003

5 NL-BIF: External Context with Examples NL-BIF, The Netherlands Biodiversity Information Facility
OECD (Mega Science Forum) UN (Convention on Biological Diversity) Multilat./Bilateral (Other Initiatives) Global Level DIVER-SITAS (Progr.) GBIF (Global Node) CBD (Convention on Biological Diversity) ATOL (Assembling a Tree of Life) ALL Species (Found.) Regional Level ENBI & EPBRS (Europ. Networks for Biodiv. Information) BioCASE (EU Project) IABIN (Inter American Biodiv. Inform. Network) Other Reg. (…………) Species 2000 (Project) Hier ziet u NLBIF in externe context In NL: de data mogelijke providers: grote collectie instituten en VOFF Op landen niveau: nationale kennisknooppunten, er doen 62 landen mee met GBIF Op Europees niveau: ENBI, Netwerk dat het Europese kennisknooppunt voor GBIF vormt, hier zal Cees Hof later vandaag iets over vertellen. European Platform for Biodiversity Research and Strategy -> Nederlands Platform Biodiversiteits Onderzoek en Strategie BioCASE: Europees prgramma dat biologische collecties in Europa toegankelijk wil maken op het web. Dit projekt heeft deze dag gesponsord. IABIN Amerikaanse ENBI ATOL onderzoeksprogramma die proberen een phylogenetische boom op te stellen voor de 1.7 million beschreven soorten op aarde Species 2000:maken een catalogus van het leven op aarde: een lijst met de juiste wetenschappelijke namen (zodat er geen verwarr Diversitas: internationaal onderzoeksprogramma Biodiversiteit GBIF doet niet alles zelf overnieuw, maar koppelt de resultaten van al deze organisaties en landen tot een groot geheel. National Represent. Level NLBIF (Netherl. BIF) BEBIF (Belgian BIF) MEXBIF (Mexican BIF: CONABIO) Other Nat. (…… BIFs) CHM (Clearing House Mechanism) Other (.………) Within- Country Level CBS (Mycology) NHN (Botany) NNM (Zoology) ZMA (Zoology) VOFF (Bot., Zool.) ETI (Tools) Other (…………)

6 NL-BIF: External Context with Examples NL-BIF, The Netherlands Biodiversity Information Facility
OECD (Mega Science Forum) UN (Convention on Biological Diversity) Multilat./Bilateral (Other Initiatives) Global Level DIVER-SITAS (Progr.) GBIF (Global Node) CBD (Convention on Biological Diversity) ATOL (Assembling a Tree of Life) ALL Species (Found.) Regional Level ENBI & EPBRS (Europ. Networks for Biodiv. Information) BioCASE (EU Project) IABIN (Inter American Biodiv. Inform. Network) Other Reg. (…………) Species 2000 (Project) Hier ziet u NLBIF in externe context In NL: de data mogelijke providers: grote collectie instituten en VOFF Op landen niveau: nationale kennisknooppunten, er doen 62 landen mee met GBIF Op Europees niveau: ENBI, Netwerk dat het Europese kennisknooppunt voor GBIF vormt, hier zal Cees Hof later vandaag iets over vertellen. European Platform for Biodiversity Research and Strategy -> Nederlands Platform Biodiversiteits Onderzoek en Strategie BioCASE: Europees prgramma dat biologische collecties in Europa toegankelijk wil maken op het web. Dit projekt heeft deze dag gesponsord. IABIN Amerikaanse ENBI ATOL onderzoeksprogramma die proberen een phylogenetische boom op te stellen voor de 1.7 million beschreven soorten op aarde Species 2000:maken een catalogus van het leven op aarde: een lijst met de juiste wetenschappelijke namen (zodat er geen verwarr Diversitas: internationaal onderzoeksprogramma Biodiversiteit GBIF doet niet alles zelf overnieuw, maar koppelt de resultaten van al deze organisaties en landen tot een groot geheel. National Represent. Level NLBIF (Netherl. BIF) BEBIF (Belgian BIF) MEXBIF (Mexican BIF: CONABIO) Other Nat. (…… BIFs) CHM (Clearing House Mechanism) Other (.………) Within- Country Level CBS (Mycology) NHN (Botany) NNM (Zoology) ZMA (Zoology) VOFF (Bot., Zool.) ETI (Tools) Other (…………)

7 Netherlands Biodiversity Information Facility
Slow start, most projects launched in 2003 Budget: ca. 400,000 / year until March 2006, probably extension Biodiversity databases on-line Connect these databases to GBIF via DiGIR Training in GBIF software (DiGIR, CIRCA, etc.) Species Banks NLBIF is eigenlijk pas vorig jaar goed van start gegaan, toen zijn er een aantal projekten gestart. Hopelijk wordt NLBIF ook na 2006 nog gefinancierd, ligt er een beetje aan hoe goed we ons best doen. U kunt al deze informatie trouwens terugvinden op onze website Belangrijkste activiteiten van NLBIF: Het ontsluiten van nationale biodiversiteitsdatabases, d.w.z. het op Internet publiceren van natuurhistorische collectiedata en biodiversiteitswaarnemingen om vervolgens deze databases toegankelijk te maken voor voor het GBIF netwerk via de DiGIR applicatie. Biodiversiteits databases die al on-line zijn zijn te vinden op onze website -> laat zien, nog niet volledig, wordt aangevuld NLBIF is begonnen met de eerste databases te koppelen aan DiGIR en toegankelijk te maken voor het GBIF netwerk -> laat zien ZMA databases Eerste wat opvalt: mooie vogel: type collectie van een suikerdiefje in Bonaire Het leveren van training aan ICT staf van collectie-instituten en VOFF aangaande het gebruik van GBIF software tools (DiGIR, CIRCA, etc.). Het ontwikkelen van soortspecifieke data in zgn. Species Banks. Een Species Bank is een gebruiksvriendelijk ICT systeem dat hoogwaardige informatie op soortsniveau verschaft, zoals soortbeschrijvingen, synoniemen, illustraties, verspreidingskaarten, gebruiksinformatie, chemische en/of genetische informatie, digitale identificatiesleutels, etc.   

8 Type species: Anacropora forbesi Ridley, Total number of species estimated: 3. Characteristics: Corals zooxanthellate, thinly branched Ecology: Rare; if present, the corals are usually found in large patches Range: From Seychelles to Fiji in the central Pacific. Additional remarks: Due to their fragile shape, corals of this genus indicate reef environments with little turbulence. Key references: Veron and Wallace, 1984; Veron, 1986, 2000.

9 Metadatabase Inventory of Dutch institutes and organisations
holding biodiversity information Biodiversity data in the Netherlands: Who is who?  names, addresses, websites Who has what?  collections, observations expertise Metadatabase: alleen kort noemen, ga ik later mee door Inventarisatie Nederlandse natuurhistorische collecties en knelpunten t.a.v. digitale ontsluiting, percentage digitalisatie, op website metadatabase

10 Future activities of NLBIF
Fund raising with collection institutes and VOFF to bring biodiversity information on-line digitise natural history collections develop on-line Species Banks supply electronic catalogues of names connect biodiversity databases to GBIF (via DiGIR)                                                         Het zoeken naar extra financiering voor bovenstaande projekten, in nauwe samenwerking met de collectie-instituten en PGO's in VOFF. Bijvoorbeeld het helpen met indienen van voorstellen voor GBIF seed money (projekten tot 50,000), NWO, andere fondsen In 2004 en 2005 hopen we meer grote databases van de collectie instituten op het internet te zetten en toegankelijk te maken voor GBIF Sommigen van deze instituten hebben al hun databases op het web staan : CBS, NHN (iets verouderd, hoopt deze met NLBIF te updaten) Anderen zijn nog bezig databases op te zetten (Naturalis) Ontwikkelen van meer Species Banks Het ontsluiten van electronische catalogi van namen van bekende organismen en deze vervolgens via het Species2000 programma beschikbaar maken aan het GBIF onderdeel ECAT (Electronic Catalogue of Names of Known Organisms).

11 Toen wij de uitnodigingen voor deze bijeenkomst verstuurde reageerden sommige organisaties met de woorden: wij leveren hun gegevens over het voorkomen van plant- en diersoorten al aan het natuurloket. Wat is het verschil tussen NLBIF en het Natuurloket? NLBIF beheert de data niet zelf, NLBIF stimuleert instituten hun databases op het web te zetten en te koppelen aan GBIF. Het is nog niet zover, maar de start is afgelopen najaar gemaakt: meer dan 8 miljoen records. Al 62 landen doen mee. GBIFs gaat een natuurloket van de hele wereld worden, niet alleen observaties, ook collecties en namen, Metadatabase (waar zijn de collecties of observaties te vinden), later ook genetische en ecologische informatie, soortsbeschrijvingen en plaatjes (in Species Banks) Grote verschil: GBIF is gratis.

12 Wat hebben organisaties die zich bezig houden met Nederlandse Flora en Fauna aan GBIF?
Informatie opzoeken bijvoorbeeld, over het voorkomen van Nederlandse soorten elders in de wereld. Ga naar de website van GBIF, en ga zoeken op een bepaalde Latijnse naam. Zonder dat je als gebruiker precies weet in welke instituten je naar informatie moet zoeken, dat zoekt GBIF dus voor je op. Dit systeem staat of valt met instituten die meedoen. Als niemand meedoet heeft GBIF ook geen data beschikbaar. Steeds meer organisaties haken aan, het gaat nu hard. Waarom data gratis op het web Wat hebben organisaties er nog meer aan? Internationale zichtbaarheid van je organisatie. GBIf is een gigantisch netwerk van organisaties die met biodiversitei bezig zijn. NL heeft het beloofd CBD zichtbaarheid organisatie, data van andere organisaties Instituten staan vrij om mee te doen, NLBIF stimuleert ze. Niet verplicht alle data op het web, alleen Darwin Core Wat er beschikbaar komt mogen instituten zelf bepalen, gebruik andermans data wordt geregistreerd.

13 NLBIF will keep Data Providers informed on the development of
policy documents by GBIF, ENBI, BioCASE on • Data Sharing Agreement • Intellectual Property Rights (IPR) • Data Use Agreement On-line databases: responsibility of institutes ZMA, CBS, NHN already developed policy documents for their databases GBIf / ENBI / Biocase ontwikkelen het allemaal op dit moment samen met instituut opstellen aanpassen aan hun situatie De biodiversiteitsdata die via de NLBIF website (www.nlbif.nl) bekeken kunnen worden op websites van derden, worden niet door NLBIF zelf beheerd, maar door de afzonderlijke instituten. Deze “Data Nodes” zullen dus zelf een policy document moeten opstellen voor hun eigen data. NLBIF kan hen daarbij helpen door gebruik te maken van de reeds bestaande policy documenten Centraal Bureau voor Schimmelcultures Nationaal Herbarium Nederland Zoologisch Museum Amsterdam

14 Centraal Bureau voor Schimmelcultures
Zoological Museum of Amsterdam UvA is owner of all information Data can only be used for non-commercial purposes Copy data only for educational or research purposes Proper acknowledgement of data Not allowed to publish without permission of UvA (www.nationaalherbarium.nl/virtual/copyrights.htm). Centraal Bureau voor Schimmelcultures (www.cbs.knaw.nl/disclaimer/index.htm) Belangrijke punten uit disclaimers University of Amsterdam owns copyright and intellectual property rightsof all information presented on in this website You may use data on these Terms and Conditions and on further condition that:  You acknowledge the source of the data by the words "With the permission of the University of Amsterdam" in a position which is reasonably prominent in view of your use of the data; You are not allowed, without the permission of the University of Amsterdam, to publish our data and to give any of your data to any third parties. Other use of our data after permission always requires duly acknowledgement.  Any other use of data or any other content from this website may only be made with our prior written agreement.

15 GBIF Data Sharing Agreement
Universally available to all users (incl. commercial users?) Ownership remains with data providers providers can stop providing data any moment Each record provided with Globally Unique Identifier Restriction of access to sensitive data (endangered species) responsibility lies with Data Providers Wanneer de instituten hun databases beschikbaar willen maken aan GBIF, zal NLBIF met de betrokken instituten een policy document opstellen over het gebruik en de intellectuele eigendomsrechten van deze data. Globally Unique Identifier: electronische tag, zit vast aan records, code met instituut waar informatie vandaan komt. Zo kun je precies nagaan wie dit record download en wat ermee gebeurt, zodat je later kunt controleren of er in de publikaties wel melding wordt gebruikt van de herkomst van de data. Wouter zal hierover iets meer vertellen. Voor sommige beschermde planten en diersoorten is het gevaarlijk om de precieze vindplaatsen te vermelden, omdat ze dan door smokkelaars gelijk worden opgezocht. Verantwoordelijkheid ligt bij providers, dan voor die soorten niet de GPS lokatie vermelden.

16 GBIF Principles on Intellectual Property Rights (IPR) and Data Use
GBIF encourages free dissemination of biodiversity data without Intellectual Property Rights (IPR) respect conditions set by data providers no limitations on further non-commercial use Users -> respect restriction of access to sensitive data -> publicly acknowledge source of data

17 NLBIF criteria for funding projects:
Fit within objectives of NLBIF ICT work to publish digitised data on-line and connect to GBIF Preferably in cooperation with ETI Project proposal + work plan + budget + time schedule contact NLBIF! 1. De projekten moeten vallen binnen de doelstellingen en het beleid van de Stichting NLBIF. 2. NLBIF betaalt met name voor de ICT werkzaamheden die nodig zijn om reeds gedigitaliseerde data on-line beschikbaar te stellen. 3. De biodiversiteitsinformatie die in de projekten wordt ontsloten moet wereldwijd gratis toegankelijk worden gemaakt, d.w.z. zowel op het Internet gepubliceerd als aan GBIF beschikbaar gesteld. 4. Projekten liefst in samenwerking met ETI uitgevoerd 5. De projektvoorstellen moeten een duidelijk werkplan bevatten, inclusief tijdschema, budget en verantwoordelijkheden. 6.  Projekten waar door middel van een kleine investering een grote hoeveelheid relevante data wordt ontsloten hebben de voorkeur.


Download ppt "NL ratified the Convention of Biological Diversity:"

Similar presentations


Ads by Google