Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Mellan 1970 till 2004 registrerades 17.454 patienter med esofagus eller cadiacancer i Sverige, i snitt 500 nya fall per å r, 360 m ä n och 140 kvinnor.

Similar presentations


Presentation on theme: "Mellan 1970 till 2004 registrerades 17.454 patienter med esofagus eller cadiacancer i Sverige, i snitt 500 nya fall per å r, 360 m ä n och 140 kvinnor."— Presentation transcript:

1

2 Mellan 1970 till 2004 registrerades 17.454 patienter med esofagus eller cadiacancer i Sverige, i snitt 500 nya fall per å r, 360 m ä n och 140 kvinnor.

3 Knappt h ä lften operabla vid diagnostillf ä llet

4 Lymfk ö rteldr ä nage fr å n submucosan, tidig disseminering, tidigt en systemisk sjukdom.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Single-agent Chemotherapy Drug Total Patients Responses Adriamycin 387 Bleomycin 8124(30%) CCNU 193 Carboplatin 302 Cisplatin 23156(24%) Dichloromethotrexate 270 Etoposide 200 5-FU 3915(38%) Ifosfamide 322 Methyl-GAG 6415(23%) Mitomycin 3311(33%) Methotrexate 7025(36%) Paclitaxel 3912(31%) Trimetrexate 243 Vindesine 8419(26%)

20 DocetaxelDocetaxel/Gemcitabin (N)(N) Entered 5265 Eligible 3846 Median Age 62(42 – 82)60(39 – 84) Male/female 46/651/14 Adenocarcinoma 1341 Squamous cell carcinoma 3921 Undifferentiated Cancer 3 Sites of Recurrence Local 135 Lymph Nodes 2636 Liver 2038 Lung 1230 Bone 12 Other 5 8 Number of Organs Involved 1 1917 2 2434 >2 914 Table 1 Patient Characteristics

21 DocetaxelDocetaxel/Gemcitabin N(%)N (%) CR2(5)3(7) PR10(26)8(17) SD9(24)10(22) PD17(45)25(54) Table 2 Response in eligible patients

22 Docetaxel Docetaxel/Gemcitabine Granulocytopenia 14% 7% Infection with grade III-IV 8% - neutropenia Infection without grade III-IV 12% 7% Neutropenia Anemia 16% 2% Thrombocytopenia - 2% Neurotoxicity 8% 3% Pain - 10% Gastrointestinal problems - 2% Fluid Retention - 2% Table 3 Grade III – IV Toxicity

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Patologisk komplett response vid kemoradioterapi 25-30%

37

38

39

40 Surgical Resection with or without preoperative chemotherapy 802 patienter adeno (66%) /skivepitelcancer (31%) Randomiserades mellan kirurgi alt kirurgi f ö reg å nget av kemoterapi cisplatin/5-Fluorouracil Signifikant b ä ttre resultat i kombinationsarmen 2- å rs ö verlevnad 43 vs 34% Median ö verlevnad 16.8 vs 13.3 m å nader pCR i kemoterapiarmen 4% MRC Trial; Lancet 2002;359: 1727 – 1733

41 2704 patienter, poolat samman resultat fr å n 46 icke randomiserade trials d ä r man givit neo-adjuvant kemoradioterapi, f å r d å en pCR 24%. Dock en signifikant toxicitet som i en del fall inte ger n å gon ö verlevnadsvinst p.gr.a. ö kad morbiditet och mortalitet i kombinationsarmen. Konklusionen i Geh:s review: preoperative kemoradioterapi kan f ö rb ä ttra ö verlevnaden men den behandlingsrelaterade toxiciteten kan vara signifikant. Geh et al Eur J Cancer 2002;38: 300 – 313.

42 Neoadjuvant treatment for resectable cancer of the esophagus and the gastroesophageal junction: a metaanalysis of randomised clinical trials. Ann Surg Oncol 2003; 10: 754 -761. 11 randomiserade trials med preoperative kemoterapi alt kemoradioterapi 2311 patienter. 7 trials med preoperativ kemotaerpi versus enbart kirurgi (1683) patienter analyserades separat. F ö rb ä ttrad 2 å rs ö verlevnad f ö r patienter med preoperativ kemoterapi j ä mf ö rt med enbart kirurgi. Kaklamanos et al; Ann Surg Oncol 2003; 10: 754 – 761.

43


Download ppt "Mellan 1970 till 2004 registrerades 17.454 patienter med esofagus eller cadiacancer i Sverige, i snitt 500 nya fall per å r, 360 m ä n och 140 kvinnor."

Similar presentations


Ads by Google