Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kono/Sono/Ano /Dono. この・その・あの・どの Kono/Sono/Ano/Dono Kono + Noun = this Noun Sono + Noun= that Noun in front of you Ano + Noun = that Noun over there Dono.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kono/Sono/Ano /Dono. この・その・あの・どの Kono/Sono/Ano/Dono Kono + Noun = this Noun Sono + Noun= that Noun in front of you Ano + Noun = that Noun over there Dono."— Presentation transcript:

1 Kono/Sono/Ano /Dono

2 この・その・あの・どの Kono/Sono/Ano/Dono Kono + Noun = this Noun Sono + Noun= that Noun in front of you Ano + Noun = that Noun over there Dono + Noun = which Noun?

3 この + Noun Kono pen wa Mearii-san no pen desu. Kono pen wa 50-en desu.

4 その + Noun Sono hon wa Robaato-san no hon desu. Sono hon wa 500-en desu.

5 あの + Noun Ano kutsu wa Suu-san no kutsu desu. Ano kutsu wa 10000-en desu.

6 この - その A: Sono pen wa IKURA desu ka. B: Kono pen wa 50-en desu. A B

7 この - その A: Kono pen wa IKURA desu ka. B: Sono pen wa 50-en desu. A

8 A: この・その・あの (thing) はいくらですか Kono/Sono/Ano (thing) wa ikura desu ka. B: ____えんです。 _____en desu.

9 これは だれですか。 Kore wa dare desu ka.

10 Q: Kore wa dare no (thing) desu ka. A: _____-san no (thing) desu. 123 4 5 6

11 “N 1 NO N2” in a WH question Topic Noun Phrase NPrtclN1PrtclN 2 Copula Verb KoreWAMearii-sanNOKasadesu. Topic Noun Phrase NPrtclN1PrtclN 2 Copula Verb Prtcl KoreWADareNOKasadesuKa.

12 Q: Kore wa dare no (thing) desu ka. A: ______ no (thing) desu. TB p. 45

13 Particle MO

14 Practice! Namae School Level Year in schoolAge TanakaDaigakuIchi-nensei18 WanKookooSan-nensei17 TaanaaKookooSan-nensei17 SumisuDaigakuIchi-nensei18 KimuDaigakuin23 RosasuDaigakuin23

15 TopicComment Noun 1ParticleNoun 2Copula Verb Toyota-sanWADaigakuseiDesu. TopicComment Noun 1ParticleNoun 2Copula Verb Honda-sanMODaigakuseidesu. Sentence # 1 Sentence 2 Particle MO = Also/ as well

16 Practice! Price Bab¥ 6000 Dictionary¥ 1500 Newspaper¥ 130 Pen¥ 130 Book¥ 1500 Hat¥ 6000

17 1 st : Noun 1 wa Noun A desu. 2 nd : Noun 2 MO Noun A desu.

18 TB p. 46

19 Negative Sentence ____ ja arimasen.

20 Practice ! Tanaka-san / ×Amerika-jin Choo-san / × Kankoku-jin Lopez-san / × Furansu-jin Kim-san / × Chuugoku-jin Mone-san / × Supein-jin Sumisu-san / × Oosutoraria-jin

21 Affirmative TopicComment NounParticleNounCopula Verb Watashi わたし WA は Nihon-jin にほんじん desu. です。

22 Negative Sentences TopicComment NounParticleNounCopula Verb Mearii-san メアリーさ ん WA は Nihon-jin にほんじ ん Ja arimasen. じゃありませ ん。 Ja nai desu. じゃないです。

23 Question Marker -KA TopicComment Noun 1ParticleNoun 2Copula Verb Sentence Particle Toyota-san とよたさん WA は Daigakusei だいがくせ い desu. です。 KA か。 Is Toyota-san a college student?

24 Negative Answer Noun 1ParticleNoun 2Copula Verb Iie,(Toyota-sanWA)Daigakusei Ja arimasen. Ja nai desu. No, (she is) not a college student.

25 ______-san wa ___-nensei ja arimasen. Namae Year in school Tanaka× Yo-nensei Choo× San-nensei Buraun× Daigakuin-sei Sumisu× Ni-nensei Kimu× Ichi-nensei Mone× Daigakuin-sei Negative

26 ____-san wa (school) no gakusei ja arimasen. Namae School Tanaka× Tokyo University Choo× Seoul University Buraun×Univ. of London Sumisu× Univ. of Arizona Kimu× Kyoto University Mone× Tozai University Negative

27 ___-san no senmon wa (major) ja arimasen. Namae Senmon Tanaka× English Choo× Japanese Buraun× History Sumisu× Business Kimu× Economics Mone× Computer Negative

28 Mearii-san wa nihonjin ja arimasen. TB p. 46-47

29 TB p. 47

30 TB p. 48

31 Ko-So-A-Do Ko = something that is close to the speaker So = something that is close to the listener A= something that is neither close to the speaker nor the listener Do = unknown/ question

32 Kore this one

33 Sore that one

34 Are That one over there

35 Dore Which one?

36 Kore-Sore-Are-Dore Kore wa Takeshi-san no pen desu. Sore wa Mearii-san no pen desu. Are wa Suu-san no pen desu. Dore GA Robaato-san no pen desu ka.

37 Kore-Sore-Are-Dore Takeshi-san no pen wakoredesu. Mearii-san no pen wasoredesu. Suu-san no pen waaredesu. Robaato-san no pen waDOREdesu ka.

38 (Thing) wa DORE desu ka. 1.Newspaper 2.Umbrella 3.Computer 4.TV 5.Pen 6.Pencil 7.Japanese book 8.Notebook

39 Q: __-san no (thing) wa DORE desu ka.

40 Koko/ Soko/Asoko/ Doko

41 Koko-Soko-Asoko-Doko Koko = here, this place Soko = there (near you), that place Asoko = over there, that place over there Doko = where?

42 GinkooWAKokodesu. GinkooWASokodesu. GinkooWAAsokodesu. GinkooWADokodesu ka. Koko-Soko-Asoko-Doko

43 ___ wa doko desu ka. 1.Ginkoo 2.Yuubinkyoku 3.Kissaten 4.Resutoran (Restaurant) 5.Toshokan 6.Depaato (Department store) 7.Honya 8.CDya

44 (Thing) o kudasai. (Thing) o onegaishimasu.


Download ppt "Kono/Sono/Ano /Dono. この・その・あの・どの Kono/Sono/Ano/Dono Kono + Noun = this Noun Sono + Noun= that Noun in front of you Ano + Noun = that Noun over there Dono."

Similar presentations


Ads by Google