Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Circuit Problems Pg 284-287. Answers pg 284-285 1b. R total = 72Ω 1c. I total = 0.16 A 1d. V 1 = 4V, V 2 = 8V 2.b. R total = 16Ω 2c. I total = 0.75 A.

Similar presentations


Presentation on theme: "Circuit Problems Pg 284-287. Answers pg 284-285 1b. R total = 72Ω 1c. I total = 0.16 A 1d. V 1 = 4V, V 2 = 8V 2.b. R total = 16Ω 2c. I total = 0.75 A."— Presentation transcript:

1 Circuit Problems Pg 284-287

2 Answers pg 284-285 1b. R total = 72Ω 1c. I total = 0.16 A 1d. V 1 = 4V, V 2 = 8V 2.b. R total = 16Ω 2c. I total = 0.75 A 2d. V 1 = 0.5 V, V 2 = 0.25 V 3a. I total = 0.5 A 3b. V 3 = 15 V 3c. P total = 4.5 Watts 4a. R = 3.75 4b. V total =22.5 V 4c. P total =28 Watts

3 Answers pg 286-287 5a. I total = 2.18 A 5b. P 3 = 12 W 5c. I 2 = 0.66 A 6a. R 3 = 1.3Ω 6b. V 3 = 4.0 V 6c. P T = 22 W 7a. R total = 52 Ω 7b. V 3 = 2.0 A 7c. I 2 = 0.67 A 7d. V 1 = 32 V 7e. P 1 = 43 W 7f. E 1 = 15,000 J 7g. P total = 17 W


Download ppt "Circuit Problems Pg 284-287. Answers pg 284-285 1b. R total = 72Ω 1c. I total = 0.16 A 1d. V 1 = 4V, V 2 = 8V 2.b. R total = 16Ω 2c. I total = 0.75 A."

Similar presentations


Ads by Google