Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Giili, yaarri waanyji Norman-ba wanggala-bulala ngayingging.

Similar presentations


Presentation on theme: "Giili, yaarri waanyji Norman-ba wanggala-bulala ngayingging."— Presentation transcript:

1

2

3 Giili, yaarri waanyji Norman-ba wanggala-bulala ngayingging.

4 Garlugun-gi, yaarri Norman-ba gaagalgu yarraang. Gulaadu duwa yugiirr barrway nyaawang.

5 Bularri-gi, yaarri Norman-ba bindarraygu yarraang. Gulaadu jugu buluunggal marrum nyaawang.

6 Guga-gi, yaarri Norman-ba nganuunggu yarraang. Gulaadu bularri nunguu yurruun nyaawang.

7 Yaarrigay, yaarri Norman-ba juluumgu yarraang. Gulaadu bularri jaanybarr daari nyaawang.

8 Yaarrigay, yaarri Norman-ba muniimgu yarraang. Gulaadu janya jiibiny junuy nyaawang.

9 Yaarrigay, yaarri Norman-ba gaagalgu yarraang. Gulaadu ngaal yanggaay yuunggu nyaawang.

10 Yaarrigay Norman-ba nguraalaming.

11 Norman the Dog is on his Bike Today, Norman the dog is on his bike. Firstly, Norman went to the beach. He saw 7 big dolphins. Secondly, Norman went to the river. He saw 6 fat mullet. Thirdly, Norman went to the bush and he saw 2 tall kangaroos. Then, Norman went to the mountains. He saw 2 strong men. Then, Norman went to the rocks. He saw 8 small birds. Then, Norman went into the ocean and he saw 10 bad sharks. Then, Norman went home.

12 Ngilina biiwayayagay Lucinda Gray Ashleigh Lambert Aleisha Bradbury


Download ppt "Giili, yaarri waanyji Norman-ba wanggala-bulala ngayingging."

Similar presentations


Ads by Google