Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bisimillah ma e ceernaagal Almuudo Ngay...kala ko ndañ ɗ aa ɗ o ko aan adani hoore ma…

Similar presentations


Presentation on theme: "Bisimillah ma e ceernaagal Almuudo Ngay...kala ko ndañ ɗ aa ɗ o ko aan adani hoore ma…"— Presentation transcript:

1 Bisimillah ma e ceernaagal Almuudo Ngay...kala ko ndañ ɗ aa ɗ o ko aan adani hoore ma…

2 … maa a yii ɗ o ko a sikkaano sabu Ngay ko ko rokkaa nasuru ganndal.

3 Saalaali muhammadu waalaali muhammadu, haayokum naayokum, alla haayano mi hakkille oo surga no baylo haayortoo kaŋ... Saalaali muhammadu waalaali muhammadu, haayokum naayokum, alla haayano mi hakkille oo surga no baylo haayortoo kaŋŋe nih...

4 …Ceernaagal Almuudo Ngay, walaa hawla mo yeddi ganndal mum….

5 E oo kaawisa Ngay, maa a anndu Ngay ko ceerno tigi rigi…

6 Etee omo waawi haalande ma, miijo maa e ordinateur maa, aahaa...

7 Ndaar ɗ ee karte 6. Nanngu heen gootal e hakkille ma. Miijo ngal tan. Wota ño ƴ u ngal, Wota ño ƴƴ u ngal, Nanngu ngal e hakkille maa tan. Jooni ño ƴ u button SPACE ordinateur ma Jooni ño ƴƴ u button SPACE ordinateur ma

8 Ndaar ŋawre am nde no feewi. Jali mi kala jalii inniraawo sehil mum.....hahahhah Miijo Kartal ngal no feewi

9 Mi anndaama, a anndaa kam Mi yi-ataama, a yi-ataa kam... Kono mi anndii miijo maa fof, yaa barke lacciri e haako....

10 No woori? Mi sortii kartal maa...ngal yehii ahhahahah!!! Yillo kaawisaaji am e www.mbiimi.com


Download ppt "Bisimillah ma e ceernaagal Almuudo Ngay...kala ko ndañ ɗ aa ɗ o ko aan adani hoore ma…"

Similar presentations


Ads by Google