Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

VKÁbNþúHbNþal sþIBI TsSn³eynD½rkñú gkarGPivDÆsmtß PaB sRmab;RkumkargarGPiv DÆsmtßPaBfñak;Cati GKÁnaykdæanrdæ)almUl dæan RksYgmhaépÞ éf¶TI 14 dl;TI 16 Ex.

Similar presentations


Presentation on theme: "VKÁbNþúHbNþal sþIBI TsSn³eynD½rkñú gkarGPivDÆsmtß PaB sRmab;RkumkargarGPiv DÆsmtßPaBfñak;Cati GKÁnaykdæanrdæ)almUl dæan RksYgmhaépÞ éf¶TI 14 dl;TI 16 Ex."— Presentation transcript:

1 vKÁbNþúHbNþal sþIBI TsSn³eynD½rkñú gkarGPivDÆsmtß PaB sRmab;RkumkargarGPiv DÆsmtßPaBfñak;Cati GKÁnaykdæanrdæ)almUl dæan RksYgmhaépÞ éf¶TI 14 dl;TI 16 Ex vcäika qñaM2011 TIkEnøg ³sNæaKaretamas extþRBHsIhnu vKÁbNþúHbNþal sþIBI TsSn³eynD½rkñú gkarGPivDÆsmtß PaB sRmab;RkumkargarGPiv DÆsmtßPaBfñak;Cati GKÁnaykdæanrdæ)almUl dæan RksYgmhaépÞ éf¶TI 14 dl;TI 16 Ex vcäika qñaM2011 TIkEnøg ³sNæaKaretamas extþRBHsIhnu

2 GñkcUlrYmmankaryl;dwg GMBIc,ab; eKalneya)ay ynþkarCatinanaEdlBak;B ½n§eTAnwgkarelIkkm<s; smPaBeynD½r. eKalbMNg

3 etImanc,ab; eKalneya)ay nigynþkarCatiGVIxøHEdl Bak; B½n§eTAnwgkarelIkkm< s;smPaBeynD½r? sMNYrBiPakSa

4 c,ab;rdæFmµnuBaØénR BHraCaNacRkm<úCa eKaledAGPivDÆn_shsvt Sr_km<úCa yuT§saRsþctuekaNrbs;ra CrdæaPi)adMNak;kalTI1 -TI2 c,ab;sþIBIkarbgáar nigTb;sáat;GMeBIhigSak ñúgRKYsar nig kic©karBarCnrgeRKaH eKalneya)ay nigynþkarCatinanaEdlBak; B½n§eTAnwg karelIkkm<s;smPaBeynD½r?

5 c,ab;sþIBIkarbRgáabGMe BICYjdUrmnusS nigGMeBIeFVIGaCIvkmµ pøÚvePT Gnusasn_semþcGKÁmha esnabtIeteCahunEsnkñú g»kasRbCMubUksrubkar garrbs;RkumRbwkSaCati edIm,I®sþI RbcaMqñaM 2009 nigelIkeTAedAskmµPaBq ñaM 2010 >>>>>>>

6 maRtasMxan;²Edl)aneRCIserIsBIrdæFmµnuBaØkm<úCa maRta 31³ RbCaBlrdæExµrmanPaBesµ IKña cMeBaHmuxc,ab; mansiTiæesrIPaB nigkrNIkic©dUcKñaTaMgGs; eday\tRbkan;BUCsasn_ BNsm,úr ePT Pasa CMenO sasna ninñakarneya)ay edIm kMeNItCati zan³sgÁm FnFan b¤sßanPaBÉeToteLIy>>>>

7 maRta 38³ c,ab;ra:b;rgmin[mankarrMel aPbMBanelIrUbragkaybuKÁ lNa mYyeLIy c,ab;karBarCIvit kitþiys nigesckþIéføfñÚrrbs;RbCaB lrdæ CnCabecaTNak¾edayRtUv TukCamnusS\teTas drabNa tulakarminTan;kat;eTasCas ßaBr CnRKb;rUbmansiTiækarBar xøÜntampøÚvtulakar.

8 maRta 42³ karerIseGIgRKb;RbePTRbq aMgnwg®sþIePT RtUVvlubbM)at;ecal kareFVIGaCIvkmµelIkargarr bs;®sþIRtUvhamXat; burs nig®sþImansiTæiesµIKñakñ úgRKb;vis½yTaMgGs; CaBiesskñúgGaBah_BiBah _ nigRKYsar.

9 RbeTs 189mUlmtiKñabegáIteKal edAGPivDÆn_shvtSr_ qñaM 2000 EdlmancMnYn 8cMnuc RbeTskm<úCa)aneFVIm UldæannIykmµCaeKaled AGPivDÆn_shsvtSr_km <úCaEdlman9cMNuc eKaledATI3³ elIkkm<s;eynD½r nigBRgwgsiT§iGMNac®s þI eKaledAGPivDÆn_shsvt Sr_km<úCa

10 sUcnakrTinñn½ ymUldæ an cMnucedA tém ø qña M 200 5 201 0 201 5 3>8mamaRténGasn³r bs;®sþIkñúgsPaCati 12200 3 172430 3>9mamaRténGasn³r bs;®sþIkñúgRBwTæs Pa 13200 3 172430 3>10 smamaRtén®sþICard æm®nþI 8200 3 91215 3>11 smamaRtén®sþICard æelxaFikar 6200 3 81518 3>12 smamaRtén®sþICaG nurdæelxaFikar 5200 3 81720 3>13 smamaRtén®sþICaG Pi)alextþ 0200 3 3610 3>14 smamaRtén®sþICaG Pi)alextþrg 1200 3 4815 3>15 smamaRtén®sþ ICaRkumRbwkSaXM u sgáat; 8200 3 81525

11 3>16PaKryénRbCaCnEdld wgfaGMeBIhigSacMeBaH ®sþI KWCa Gakb,kiriyaxusqÁg nigCab T]Rkidæ Kµ an 255010 0 3>17 PaKryénkrNIGMeBIhigSak ñúgRKYsar EdlRtUv)an BieRKaHeyabl;edaybuKÁli k EdlmanCMnaj Kµ an 205010 0 3>18 c,ab;RbqaMgRKb;TM rg;GMeBIhigSacMeBaH ®sþInigkumarRtUv tak;EtgeLIg nig GnuvtþedayGnuelameTAta mniyam GnþrCati 3>19 RbmUlTinñn½ysßitiRbcaM qñaMedIm,Itam danGMeBIhigSa cMeBaH®sþI 3>20 begáItEpnkarTb;sáat; nigGnuvtþ

12 yuT§saRsþctuekaN edIm,IkMeNIn kargar smFm nig RbsiT§PaBenAkm<úúCa ------ dMNak;kalTI2 nItikalTI4 ctuekaNTI4 - mMuTI3 karGnuvtþeKalneya)aysm PaBeynD½r

13 raCrdæaPi)albnþelIktemøI gtYnaTIrbs;RsþIkñúgkare FVIesckþI seRmccitþ nigykcitþTukdak;elIkarbNþ úHbNaþlmuxCMnaj dl;RsþIenARKb;kRmit. raCrdæaPi)alnwgbegáIn smamaRtén karcUlrYmrbs;RsþI[)anC aGtibrmakñúgsßab½nCa tiRKb;fñak; edaybnþBRgIk»kaskarga rsRmab;RsþI nigENnaMbNþúH bNaþlGMBIrebobénkarts UmtikñúgkarQreQµaHe nAtam bNþalPUmi XuM TUTaMgRbeTs RBmTaMgkarBarsiTæi eFVI kargarrbs;RsþI.

14 m:üageTot edIm,ITb;sáat;GMeBIhig Sa nig karCYjdUrRsþI raCrdæaPi)alnwgGnuvtþ [)anx¢ab;x¢ÜnnUvc,ab;s þIBIkarTb;sáat;GMeBIhi gSakñúgRKYsar nig kic©karBarCnrgeRKaH sRmab;pþl; nUvkarkarBarRsbc,ab;y: agmanRbsiTæPaB nig Tan;eBl evla dl;CnrgeRKaH EdlPaKeRcInCaRsþI nig kumar eday mankarcUlrYmshkarBIR Kb;sßab½nBak;Bnæ½ nig édKUnana.

15 sRmg;Gnusasn_rbs;semþcG KÁmhaesnabtI eteCa hun Esn Eføgkñúgkic©RbCuMbUksru bkargarrbs;RkumRbwkSaCat ikm<úCaedIm,IRsþIRbcaMq ñaM 2009 nigTisedA skmµPaBkargar2010 naéf¶TI 16 kumÖ³ qñaM 2010

16 RkumRbwkSaCatikm<úC aedIm,IRsþIRtUvbnþGnuv tþRBHraCanusasn_ semþcRBHmhakSRtI RBHvrraCmataCatiExµr RBHRbFankitþiysénRkum RbwkSaCatikm<úCaedIm,IRsþI kñúgkarpSBVpSay GnusBaØasþIBIkarlubbM) at;ral;TRmg;énkarerIseGI gRbqaMg nwgnarIePT ¬sIu-d¦ nigÉksar Bak;Bn§½[)an TUlMTUlayrhUtdl;kMritRs uk xNÐ XuM sgáat;.

17 RksYgmhaépÞ nigRksYgyutþiFmRtUv BRgwgkic©shkar l¥rvagmRnþInKr)al nigtulakar kñúgkarGnuvtþc,ab;[ )anRtwmRtUveTAtamsm tßkic© nigtYnaTIEdl)ankMNt;kñ úg nItiviFIc,ab;CaFrman edIm,IFana)annUvkarE sVgrkyutþiFm CUnPaKIBak;B½n§.

18 RksYgmhaépÞKb,Ibegá IncMnYnmRnþIb:UlIs b¤mRnþInKr)alyutþiFm EdlCaRsþIedIm,ITTYlk ar garBak;Bn§½nwgbBað aGMeBIhigSaEpñkeyn D½r.

19 RKb;RksYgsßab½n nigGaCJaFrEdndIRKb;l Mdab;fñak;RtUv ykcitþTukdak;bnþkñúgka rbegáIncMnYnmRnþIRsþ IbEnßmeTot rYmTaMgmRnþIRsþIkñú gkareFVIesckþIseRmccit þpgEdr.

20 cMeBaHRksYgsßab½nE dlminTan;)anerobcMEpn karskmµ PaBbRBa¢abeynD½rRt Uvshkar CamYyRksYgkic©karnar I begáInÉksarenH[)anseR mc. RKb;RksYgsßab½nRtUv shkarCamYyRkumRbwk SaCatikm<úCaedIm,IRs þIerobcM r)aykarN_sþIBIlT§plénka rGnuvtþEpnkarskmµPaB bRBa¢abeynD½rCaerog ral;qñaM.

21 edayET,kRksYgmhaép ÞGacesñIsuMTIsþIkarK N³rdæmRnþI kñúgkarebIkvKÁBiesssR mab;RsþIedayGeBa¢Ijrd æelxa FikarGnurdæelxaFikar nigGPi)alrgextþCanarI cUlrYm sikSac,ab;rd§)al mUldæanbEnßmeTot.

22 knøgmkeyIgsegáteXIjfa mankareRbIR)as;TwkG asIut CaGavuFkñúgGMeBIhi gSaeTAelI mnusSkñúgkrNIenH GaCJaFr mansmtßkic©RtUvman viFankarTb;sáat; nigbRgáab GMeBIrMelaPbMBanen H[ manRbsiT§PaB.

23 yuT§saRsþbRBa¢abeynD½rsRm ab;pG3 ckçúvis½y elIkkm<s;smPaBeynD½r nigbegáInPaBGg;Gacdl;RsIþkñúgR Kb;dMNak;;kal nig RKb; kRmiténdMeNIrkarGPivDÆtamEbbR bCaFibetyüenAfñak;eRkamCati edIm,IcUlrYm cMENkkat;bnßyPaBRkIRk nig seRmc)annUveKaledAGPivDÆn_s hsSvtSr_km<úCa. eKalbMNg CMruj[rdæ)alfñak;eRkamCati elIkkm<s;smPaBeynD½r nigbegáInPaBGg;Gacdl; RsIþenARKb;dMNak;kal rYmmankarcUlrYm nigkarTTYl)anFnFan esvakmµ RBmTaMg tYnaTICaGñkdwknaMedayesµIPaBr vagRsþII nigburs. 23

24 viFIsa®sþGnuvtþyuT§saRsþb RBa¢abeynD½rsRmab;pG3 24 smPa B eynD ½r Gender Equality bRBa¢ab eynD½r Gender Mainstreaming begáInPaBG g;Gacdl;Rsþ I Women Empowerment

25 25 karbRBa¢abeynD ½r begáInPaBGg;Gac dl;RsþI eqøIytbkgVl; tRmUvkar nigGaTiPaB rbs;burs nig RsþI TamTareGaymankar cUlrYm nigBieRKaH eyabl;edayesµIPaBr vagRsþI nigburs RKb;dMNak;kal )a:n;RbmaNnUvplb: HBal; nigpl RbeyaCn_énesckþI seRmccitþnanaelIRs þI nigburs. CMrujeGaymankarp øas;bþÚr\riyabfebIk TUlayenAkEnøgkar garBIsMNak;burs nig RsþI begáInPaBGg;Gacdl ;RsþIkñúgnamCaFn Fan mnusS nigCaédKUrsMxan;k ñúgkargar tam ry³skmµPaBviC¢ma ndUcCa ³ RbB½n§kUta BRgwgsmtßPaB>>> ¦ lubbM)at;KMlatEdlm anRsab;rvagtYnaTI RsþInigburs nig bgárlkçN³eGayRsþI cUl rYmeBjeljkñúgdMeN IrkarGPivDÆn_TaM g mUl. viFIsa®sþGnuvtþyuT§saRsþbRB a¢abeynD½rsRmab;pG3 ¬t¦

26 26 cMNucGaTiPaBényuTæsaRsþbRB a¢abeynD½r kñúgpG3 4>TMnak;T Mng nigB½tma n kñúgkarelIk km<s;eynD ½r 1>bRBa¢a beynD½rkñ úgkar erobcMmux gar nigdMeNIrk ar 3>karcUlrY mrbs;RsþI kñúgPaBCat MNag fñak;dwkna M nig tYnaTIeFVIe sckþIseRmc 2>karGPiv DÆsmtßPa B elIkkm<s;e ynD½r


Download ppt "VKÁbNþúHbNþal sþIBI TsSn³eynD½rkñú gkarGPivDÆsmtß PaB sRmab;RkumkargarGPiv DÆsmtßPaBfñak;Cati GKÁnaykdæanrdæ)almUl dæan RksYgmhaépÞ éf¶TI 14 dl;TI 16 Ex."

Similar presentations


Ads by Google