Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Europeiska regionala utvecklingsfonden Varberg 5-6 oktober 2011 Göran Theolin Förvaltande myndighet.

Similar presentations


Presentation on theme: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Europeiska regionala utvecklingsfonden Varberg 5-6 oktober 2011 Göran Theolin Förvaltande myndighet."— Presentation transcript:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Europeiska regionala utvecklingsfonden Varberg 5-6 oktober 2011 Göran Theolin Förvaltande myndighet

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Beviljade medel

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Mest medel till entreprenörskap

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Medfinansiering 4

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Utbetalda medel

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Automatiskt återtagande 6

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Avslut av projekt

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Indikatorer


Download ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Europeiska regionala utvecklingsfonden Varberg 5-6 oktober 2011 Göran Theolin Förvaltande myndighet."

Similar presentations


Ads by Google