Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints.

Similar presentations


Presentation on theme: "© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints."— Presentation transcript:

1 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints By Lami Kaya, LKaya@ieee.org

2 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.2 Chapter 21 IP: Internet Addressing

3 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.3 Topics Covered 21.1 Introduction 21.2 Addresses For The Virtual Internet 21.3 The IP Addressing Scheme 21.4 The IP Address Hierarchy 21.5 Original Classes Of IP Addresses 21.6 Dotted Decimal Notation 21.7 Division Of The Address Space 21.8 Authority For Addresses 21.9 Subnet And Classless Addressing 21.10 Address Masks

4 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.4 Topics Covered 21.11 CIDR Notation 21.12 A CIDR Example 21.13 CIDR Host Addresses 21.14 Special IP Addresses 21.15 Summary Of Special IP Addresses 21.16 The Berkeley Broadcast Address Form 21.17 Routers And The IP Addressing Principle 21.18 Multi-Homed Hosts

5 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.5 21.1 Introduction This chapter –begins a description of protocol software that makes the Internet appear to be a single, seamless communication system –introduces the addressing scheme used by the IP version 4 (IPv4) Unless otherwise noted, Internet Protocol and IP refer to version 4 of IP throughout the text –discusses the use of address masks for classless and subnet addressing

6 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.6 21.2 Addresses For The Virtual Internet To achieve a seamless communication system –protocol software must hide the details of physical networks –it should offer the illusion of a single, large network From the point of view of an application –the virtual Internet operates like any network allowing computers to send and receive packets The main difference between the Internet and a physical network is –that the Internet is an abstraction imagined by its designers and created entirely by protocol software Thus, the designers chose –addresses, packet formats, and delivery techniques independent of the details of the underlying hardware

7 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.7 21.2 Sanal Internet için Adresler Kesintisiz(seamless) haberleşme sistemi başarmak için –Protokol yazılımı fiziksel ağ ile alakalı detayları saklamalıdır –Bu büyük ve tak ağ görüntüsü sunmalıdır Uygulama bakış açısından –Sanal internet herhangi bir ağ gibi işlem yapar allowing computers to send and receive packets İnternet ve fiziksel ağ arasındaki ana fark –İnternet kendi tasarımcıları tarafından hayal edilmiş bir soyutlamadır ve tamamen protokol yazılımından üretilmiştir Böylece, tasarımcı –Mevcut donanımın detaylarında bağımsız olarak adresleri, paket biçimini ve teslim etme tekniklerini seçmiştir

8 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.8 21.2 Addresses For The Virtual Internet Addressing is a critical component of the Internet All host computers must use a uniform addressing scheme Each address must be unique MAC addresses do not suffice because –the Internet can include multiple network technologies –and each technology defines its own MAC addresses The advantage of IP addressing lies in uniformity: –an arbitrary pair of application programs can communicate without knowing the type of network hardware or MAC addresses being used IP addresses are supplied by protocol software –They are not part of the underlying network Many layers of protocol software use IP addresses

9 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.9 21.2 Sanal Internet için Adresler Adresleme, internet için krtitk bir bileşendir Bütün host makinaları aynı adresleme taslağını kullanmalıdır Bütün adresler eşsiz olmalıdır MAC adresler yeterli değildir, çünkü –İnternet birden fazla ağ teknolojisine sahiptir –Ve her teknoloji kendi MAC adresini tanımlar Ip adreslerinin avantajı tek biçimliliğinden gelir: –Gelişigüzel uygulama program çifti ağ donanımı veya kullanılan MAC adresleri tipinin bilmeden haberleşebilir IP adresleri protokol yazılımı tarafından desteklenir –Bunlar mevcut ağın parçası değildir protocol software in pek çok katmanı IP addresses kullanır

10 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.10 21.3 The IP Addressing Scheme Each host is assigned a unique 32-bit number –known as the host's IP address or Internet address When sending a packet across the Internet, sender’s protocol software must specify –its own 32-bit IP address (the source address) –and the address of the intended recipient (the destination address)

11 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.11 21.3 IP Adresleme taslağı Her host’a eşsiz bir 32 bitlik sayı atanır –Bu sayı IP adresi veya Internet adtesi olarak bilinir İnternetten bir paket gönderirken, gönderene ait protokol yazılımı şunları belirtmelidir –Kendi 32-bitlik IP aderesini –Ve alıcının adresini (the destination address)

12 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.12 21.4 The IP Address Hierarchy IP address is divided into two parts: A prefix –identifies the physical network to which the host is attached –Each network in the Internet is assigned a unique network number A suffix –identifies a specific computer (host/node) on the network –Each computer on a given network is assigned a unique suffix IP address scheme guarantees two properties: –Each computer is assigned a unique address (i.e., a single address is never assigned to more than one computer) – Network number (prefix) assignments must be coordinated globally – Suffixes are assigned locally without global coordination

13 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.13 21.4 IP Address Hiyerarşisi IP address iki parçaya ayrılır: A prefix (ön ek) –Host un bulunduğu fşzşksel ağı belirtir –İnternetteki her ağ eşsiz bir ağ numarasına sahiptir A suffix (son ek) –Ağdaki özel bir bilgisaayrı ifade eder –Ağdaki her bilgisayar eşsiz bir son ek eklenir IP address taslağı iki özelliği garanti eder: –Her bilgisayar özel bir adres atanır (i.e., a single address is never assigned to more than one computer) – ağ numarası (prefix) atanması dünya çapında koordineli olmalıdır – Suffixes dünya çapında koordinasyon olmadan yerel olarak atanır

14 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.14 21.5 Original Classes Of IP Addresses How many bits to place in each part of an IP address? –The prefix needs sufficient bits to allow a unique network number to be assigned to each physical network in the Internet –The suffix needs sufficient bits to permit each computer attached to a network to be assigned a unique suffix No simple choice was possible to allocate bits! –Choosing a large prefix accommodates many networks but limits the size of each network –Choosing a large suffix means each physical network can contain many computers but limits the total number of networks

15 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.15 21.5 Original Classes Of IP Addresses Ip adresinin her kısmında ne kadar bit olacaktır? –Prefix, her fiziksel ağa atanacak eşsiz sayıya yetecek kadar bit sayısına ihtiyaç duyar –Suffix, bir ağa erişen her bilgisayara bir eşsiz sayı atayabilecek kadar bit içermelidir. Bitleri tahsis etmek için basit bir seçim münkün değildir! –Geniş bir prefix seçmek pek çok ağ sağlar but limits the size of each network –Geniş bir suffix seçmek her fiziksel ağın pek çok bilgisayar içermesi anlamındadır but limits the total number of networks

16 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.16 21.5 Original Classes Of IP Addresses Internet contains a few large physical networks and many small networks –the designers chose an addressing scheme to accommodate a combination of large and small networks The original classful IP addressing, divided the IP address space into three (3) primary classes –each class has a different size prefix and suffix The first four bits of an IP address determines the class to which the address belonged –It specifies how the remainder of the address was divided into prefix and suffix Figure 21.1 illustrates the five address classes –the leading bits used to identify each class –and the division into prefix and suffix

17 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.17 21.5 Original Classes Of IP Addresses Internet bir kaç geniş fiziksel ağ ve pek çok küçük ağ içerir –Tasarımcı küçük ve büyük ağların uyumlu olması için bir adresleme taslağı seçmiştir The original classful IP addressing, Ip adreslerinin 3 ana sınıfa ayırır –Her sınıf farklı uzunlukta prefix ve suffix içerir Ip nin ilk dört biti hangi adrese ait olduğu sınıfı belirler –Burası kalan adres kısmının nazıl suffix ve prefixlere ayrıldığınıda belirtir Figure 21.1 5 adres sınıfını gösterir –the leading bits used to identify each class –and the division into prefix and suffix

18 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.18 21.5 Original Classes Of IP Addresses

19 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.19 21.6 Dotted Decimal Notation A more convenient for humans to understand is used Notation that has been accepted is –express each 8-bit section of a 32-bit number as a decimal value –use periods to separate the sections –The scheme is known as dotted decimal notation Figure 21.2 illustrates examples of binary numbers and the equivalent dotted decimal notation Dotted decimal treats each octet (byte) as an unsigned binary integer –the smallest value, 0 occurs when all bits of an octet are zero (0) –the largest value, 255 occurs when all bits of an octet are one (1) –dotted decimal addresses range 0.0.0.0 through 255.255.255.255

20 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.20 21.6 Dotted Decimal Notation İnsanların anlaması için daha uygun gösterim şekilleri kullanılır Kabul edilen notasyon –32 bitlik sayının her 8 bitlik kısmını ondalık bir sayıyla ifade edilir –Bu kısımlar noktalar ile ayrılır –Bu taslak dotted decimal notation dur Figure 21.2 illustrates examples of binary numbers and the equivalent dotted decimal notation Dotted decimal her 8liği(byte) unsigned binary integer olarak işler –En küçük sayı, 0 occurs when all bits of an octet are zero (0) –En büyük sayı, 255 occurs when all bits of an octet are one (1) –dotted decimal adres alanı 0.0.0.0 through 255.255.255.255

21 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.21 21.6 Dotted Decimal Notation

22 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.22 21.7 Division Of The Address Space The classful scheme, divided the address space into unequal sizes The designers chose an unequal division to accommodate a variety of scenarios –For example, although it is limited to 128 networks, class A contains half of all addresses The motivation was to allow major ISPs to each deploy a large network that connected millions of computers –Similarly, the motivation for class C was to allow an organization to have a few computers connected on a LAN Figure 21.3 summarizes the maximum number of networks available in each class and the maximum number of hosts per network

23 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.23 21.7 Adres Alanlarının Bölünmesi The classful scheme, adres alanlarını eşit olmayan boyutlarda böler Tasarımcılar pek çok durumu birbirine uygun hale getirmek için eişt olmayan parçalar seçilir –Örneğin; 128 ağ ile sınırlı olmasına rağmen sınıf A bütün adreslerin yarının kapsar The motivation was to allow major ISPs to each deploy a large network that connected millions of computers –Benzer şekilde, sınıf C bir kaç bilgisayarın bir LAN a bağlanmasına izin verir Figure 21.3 her sınıfda uygun olabilecek maksimum ağ sayısını ve her ağ için maksismum host sayısını gösteriri

24 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.24 21.7 Division Of The Address Space

25 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.25 21.8 Authority For Addresses Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) authority has been established –to handle address assignment and adjudicate disputes ICANN does not assign individual prefixes –Instead, ICANN authorizes a set of registrars to do so Registrars make blocks of addresses available to ISPs –ISP provide addresses to subscribers To obtain a prefix –a corporation usually contacts an ISP

26 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.26 21.8 Adresler için Otorite Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) otoritesi kurulmuştur –Adres atamaları ve anlaşmazlıklara hakemlik etmek için ICANN bireysel prefix ler atamazlar –Yerine, ICANN bunu yapan kayıt birimlerine yetki verir Kayıt birimleri adres bloklarını ınternet servis sağlayıcılar için uygun duruma getirir –ISP abonelerine adres sağlar Prefix elde etmek için –Bir kurum ISP ile kontak kurar

27 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.27 21.9 Subnet And Classless Addressing As the Internet grew –the original classful addressing scheme became a limitation Everyone demanded a class A or class B address –So they would have enough addresses for future growth but, many addresses in class A and B were unused –Many class C addresses remained, but few wanted to use them Two mechanisms were invented to overcome the limitation: –Subnet addressing –Classless addressing The two mechanisms are closely related –they can be considered to be part of a single abstraction: instead of having three distinct address classes, allow the division between prefix/suffix on an arbitrary bit boundary

28 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.28 21.9 Subnet And Classless Addressing Internetin büyümesi ile –Orjinal classful adressing taslağı sınırlı hale geldi Herkes Sınfı A ve B adresleri talep etti –Böyle olunca, onlar gelecekteki gelişme için yeteri kadar adrese sahiptiler but, many addresses in class A and B were unused –Sınıf C deki pek çok adres kaldı fakat çok azı onları kullanmak istedi Bu sınırlamanın üstesinden gelmek için iki mekanizma üretildi: –Subnet addressing –Classless addressing İki mekanizma yakın şekilde ilişkilidir –Onlar bir tek sayutlamanın parçaları olarak düşünülebilir: instead of having three distinct address classes, allow the division between prefix/suffix on an arbitrary bit boundary

29 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.29 21.9 Subnet And Classless Addressing Subnet addressing was initially used within large organizations Classless addressing extended the approach to all Internet The motivation for using an arbitrary boundary? Consider an ISP that hands out prefixes. And suppose a customer of the ISP requests a prefix for a network that contains 55 hosts –classful addressing requires a complete class C prefix –only 4 bits of suffix are needed to represent all possible host values means 219 of the 254 possible suffixes would never be assigned –most of the class C address space is wasted For the above example –classless addressing allows the ISP to assign a prefix that is 26 bits long a suffix that is 6 bits long

30 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.30 21.9 Subnet And Classless Addressing Subnet addressing ilk olarak geniş organizasyonlarda kullanıdı Classless addressing yaklaşımı bütün internet için genişletir The motivation for using an arbitrary boundary? Prefix dağıtan bir ISP düşünün. Ve bir müşterinin 55 hostdan oluşan bir ağ için prefix talebindebulunduğunu düşünün –classful addressing bir tam sınıf C prefix gerekir –Bütün host değerlerini ifade etmek için sadece 4 bitlik suffix gerekir means 219 of the 254 possible suffixes would never be assigned –Pek çok sınıf C adres alanı israf edilir Yukarıdaki örnek için –classless addressing allows the ISP to assign a prefix that is 26 bits long a suffix that is 6 bits long

31 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.31 21.9 Subnet And Classless Addressing Assume an ISP owns a class C prefix –Classful addressing assigns the entire prefix to one organization With classless addressing –the ISP can divided the prefix into several longer prefixes –and assign each to a subscriber Figure 21.4 illustrates how classless addressing allows an ISP to divide a class C prefix into four (4) longer prefixes –each one can accommodate a network of up to 62 hosts –the host portion of each prefix is shown in gray The original class C address has 8 bits of suffix –and each of the classless addresses has 6 bits of suffix Assuming that the original class C prefix was unique –each of the classless prefixes will also be unique Thus, instead of wasting addresses –ISP can assign each of the four (4) classless prefixes to a subscriber

32 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.32 21.9 Subnet And Classless Addressing Bir ISP bir C sınıf prefix sahibi olsun –Sınıflı adresleme bir organizasyona bütün prefix i atar Sınıfsız adresleme ile –ISP prefix i birden fazla daha uzun prefix lere bölebilir –Ve her birini bir abonye verir Figure 21.4 sınıfsız adresleme bir ISP nin bir C sınıfı prefix i 4 tane daha uzun prefix e bölmesine imkan sağlar –Her biri 62 host a kadarlık ağ için kullanılır –Her prefix için host kısmı gri ile gösterilmiştir Orjinal C sınıf adresi 8 bitlik suffix içerir –Ve rher sınıfsız adres 6 bitlik suffix içeriri Orjinal c sınıf prefix in eşsiz olduğunu düşünün –Her sınıfsız prefix ler de eşsizdir Böylece, adresleri israf etmek yerine –ISP her 4 sınıf prefixlerini bir aboneye atar

33 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.33 21.9 Subnet And Classless Addressing

34 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.34 21.10 Address Masks How can an IP address be divided at an arbitrary boundary? The classless and subnet addressing schemes require hosts and routers to store an additional piece of information: –a value that specifies the exact boundary between the network prefix and the host suffix To mark the boundary, IP uses a 32-bit value –known as an address mask, also called a subnet mask Why to store the boundary size as a bit mask? –A mask makes processing efficient Hosts and routers need to compare the network prefix portion of the address to a value in their forwarding tables –The bit-mask representation makes the comparison efficient

35 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.35 21.10 Address Masks How can an IP address be divided at an arbitrary boundary? The classless and subnet addressing schemes require hosts and routers to store an additional piece of information: –a value that specifies the exact boundary between the network prefix and the host suffix To mark the boundary, IP uses a 32-bit value –known as an address mask, also called a subnet mask Why to store the boundary size as a bit mask? –A mask makes processing efficient Hosts and routers need to compare the network prefix portion of the address to a value in their forwarding tables –The bit-mask representation makes the comparison efficient

36 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.36 21.10 Address Masks Suppose a router is given –a destination address, D –a network prefix represented as a 32-bit value, N –a 32-bit address mask, M Assume the top bits of N contain a network prefix, and the remaining bits have been set to zero To test whether the destination lies on the specified network, the router tests the condition: N == (D & M) The router –uses the mask with a “logical and (&)” operation to set the host bits of address D to zero (0) –and then compares the result with the network prefix N

37 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.37 21.10 Address Masks Suppose a router is given –a destination address, D –a network prefix represented as a 32-bit value, N –a 32-bit address mask, M Assume the top bits of N contain a network prefix, and the remaining bits have been set to zero To test whether the destination lies on the specified network, the router tests the condition: N == (D & M) The router –uses the mask with a “logical and (&)” operation to set the host bits of address D to zero (0) –and then compares the result with the network prefix N

38 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.38 21.10 Address Masks As an example: Consider the following 32-bit network prefix: 10000000 00001010 00000000 00000000 = 128.10.0.0 Consider a 32-bit mask: 11111111 11111111 00000000 00000000 = 255.255.0.0 Consider a 32-bit destination address, which has a 10000000 00001010 00000010 00000011 = 128.10.2.3 A logical and between the destination address and the address mask extracts the high-order 16-bits 10000000 00001010 00000000 00000000 = 128.10.0.0

39 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.39 21.10 Address Masks As an example: Consider the following 32-bit network prefix: 10000000 00001010 00000000 00000000 = 128.10.0.0 Consider a 32-bit mask: 11111111 11111111 00000000 00000000 = 255.255.0.0 Consider a 32-bit destination address, which has a 10000000 00001010 00000010 00000011 = 128.10.2.3 A logical and between the destination address and the address mask extracts the high-order 16-bits 10000000 00001010 00000000 00000000 = 128.10.0.0

40 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.40 21.11 CIDR Notation Classless Inter-Domain Routing (CIDR) –The name is unfortunate because CIDR only specifies addressing and forwarding –Designers wanted to make it easy for a human to specify a mask Consider the mask needed for the example in Figure 21.4b –It has 26 bits of 1s followed by 6 bits of 0s –In dotted decimal, the mask is: 255.255.255.192 The general form is of CIDR notation is: ddd.ddd.ddd.ddd/m – ddd is the decimal value for an octet of the address – m is the number of one bits in the mask Thus, one might write the following: 192.5.48.69/26 –which specifies a mask of 26 bits Figure 21.5 lists address masks in CIDR notation –along with the dotted decimal equivalent of each

41 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.41 21.11 CIDR Notation Classless Inter-Domain Routing (CIDR) –The name is unfortunate because CIDR only specifies addressing and forwarding –Designers wanted to make it easy for a human to specify a mask Consider the mask needed for the example in Figure 21.4b –It has 26 bits of 1s followed by 6 bits of 0s –In dotted decimal, the mask is: 255.255.255.192 The general form is of CIDR notation is: ddd.ddd.ddd.ddd/m – ddd is the decimal value for an octet of the address – m is the number of one bits in the mask Thus, one might write the following: 192.5.48.69/26 –which specifies a mask of 26 bits Figure 21.5 lists address masks in CIDR notation –along with the dotted decimal equivalent of each

42 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.42 Figure 21.5 A list of address masks in CIDR notation and in dotted decimal

43 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.43 21.12 A CIDR Example Assume an ISP has the following block 128.211.0.0/16 Suppose the ISP has 2 customers –one customer needs 12 IP addresses and the other needs 9 The ISP can assign –customer1 CIDR: 128.211.0.16/28 –customer2 CIDR: 128.211.0.32/28 –both customers have the same mask size (28 bits), the prefixes differ The binary value assigned to customer1 is: 10000000 11010011 00000000 0001 0000 The binary value assigned to customer2 is: 10000000 11010011 00000000 0010 0000 There is no ambiguity –Each customer has a unique prefix –More important, the ISP retains most of the original address block it can them allocate to other customers

44 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.44 21.12 A CIDR Example Assume an ISP has the following block 128.211.0.0/16 Suppose the ISP has 2 customers –one customer needs 12 IP addresses and the other needs 9 The ISP can assign –customer1 CIDR: 128.211.0.16/28 –customer2 CIDR: 128.211.0.32/28 –both customers have the same mask size (28 bits), the prefixes differ The binary value assigned to customer1 is: 10000000 11010011 00000000 0001 0000 The binary value assigned to customer2 is: 10000000 11010011 00000000 0010 0000 There is no ambiguity –Each customer has a unique prefix –More important, the ISP retains most of the original address block it can them allocate to other customers

45 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.45 21.13 CIDR Host Addresses Once an ISP assigns a customer a CIDR prefix –the customer can assign host addresses for its network users –suppose an organization is assigned 128.211.0.16/28 Figure 21.6 illustrates that the organization will have 4-bits to use as a host address field –It shows the highest/lowest addresses in binary and dotted decimal –The example avoids assigning the all 1s and all 0s host addresses Figure 21.6 illustrates a disadvantage of classless addressing Because the host suffix can start on an arbitrary boundary –values are not easy to read in dotted decimal –For example when combined with the network prefix, the 14 possible host suffixes result in dotted decimal values from 128.211.0.17 through 128.211.0.30

46 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.46 21.13 CIDR Host Addresses Once an ISP assigns a customer a CIDR prefix –the customer can assign host addresses for its network users –suppose an organization is assigned 128.211.0.16/28 Figure 21.6 illustrates that the organization will have 4-bits to use as a host address field –It shows the highest/lowest addresses in binary and dotted decimal –The example avoids assigning the all 1s and all 0s host addresses Figure 21.6 illustrates a disadvantage of classless addressing Because the host suffix can start on an arbitrary boundary –values are not easy to read in dotted decimal –For example when combined with the network prefix, the 14 possible host suffixes result in dotted decimal values from 128.211.0.17 through 128.211.0.30

47 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.47 21.13 CIDR Host Addresses

48 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.48 21.14 Special IP Addresses IP defines a set of special address forms that are reserved –That is, special addresses are never assigned to hosts This section describes both the syntax and semantics of each special address form –21.14.1 Network Address –21.14.2 Directed Broadcast Address –21.14.3 Limited Broadcast Address –21.14.4 This Computer Address –21.14.5 Loopback Address

49 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.49 21.14 Special IP Addresses IP defines a set of special address forms that are reserved –That is, special addresses are never assigned to hosts This section describes both the syntax and semantics of each special address form –21.14.1 Network Address –21.14.2 Directed Broadcast Address –21.14.3 Limited Broadcast Address –21.14.4 This Computer Address –21.14.5 Loopback Address

50 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.50 21.14 Special IP Addresses 21.14.1 Network Address One of the motivations for defining special address forms can be seen in Figure 21.6 It is convenient to have an address that can be used to denote the prefix assigned to a given network IP reserves host address zero –and uses it to denote a network Thus, the address 128.211.0.16/28 denotes a network –because the bits beyond the 28 are zero A network address should never appear as the destination address in a packet Note: Section 21.16 discusses the Berkeley broadcast address form, which is a nonstandard exception

51 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.51 21.14 Special IP Addresses 21.14.1 Network Address One of the motivations for defining special address forms can be seen in Figure 21.6 It is convenient to have an address that can be used to denote the prefix assigned to a given network IP reserves host address zero –and uses it to denote a network Thus, the address 128.211.0.16/28 denotes a network –because the bits beyond the 28 are zero A network address should never appear as the destination address in a packet Note: Section 21.16 discusses the Berkeley broadcast address form, which is a nonstandard exception

52 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.52 21.14 Special IP Addresses 21.14.2 Directed Broadcast Address To simplify broadcasting (send to all) –IP defines a directed broadcast address for each physical network When a packet is sent to a network's directed broadcast –a single copy of the packet travels across the Internet until it reaches the specified network –the packet is then delivered to all hosts on the network The directed broadcast address for a network is formed by adding a suffix that consists of all 1 bits to the network prefix

53 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.53 21.14 Special IP Addresses 21.14.2 Directed Broadcast Address To simplify broadcasting (send to all) –IP defines a directed broadcast address for each physical network When a packet is sent to a network's directed broadcast –a single copy of the packet travels across the Internet until it reaches the specified network –the packet is then delivered to all hosts on the network The directed broadcast address for a network is formed by adding a suffix that consists of all 1 bits to the network prefix

54 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.54 21.14 Special IP Addresses 21.14.2 Directed Broadcast Address How does broadcast work? If network hardware supports broadcast –a directed broadcast will be delivered using the hardware broadcast capability If a particular network does not have hardware support for broadcast – software must send a separate copy of the packet to each host on the network

55 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.55 21.14 Special IP Addresses 21.14.2 Directed Broadcast Address How does broadcast work? If network hardware supports broadcast –a directed broadcast will be delivered using the hardware broadcast capability If a particular network does not have hardware support for broadcast – software must send a separate copy of the packet to each host on the network

56 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.56 21.14 Special IP Addresses 21.14.3 Limited Broadcast Address Limited broadcast refers to a broadcast on a directly- connected network: –informally, we say that the broadcast is limited to a “single wire” Limited broadcast is used during system startup –by a computer that does not yet know the network number IP reserves the address consisting of 32-bits of 1s –refer to limited broadcast Thus, IP will broadcast any packet sent to the all-1s address across the local network

57 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.57 21.14 Special IP Addresses 21.14.3 Limited Broadcast Address Limited broadcast refers to a broadcast on a directly- connected network: –informally, we say that the broadcast is limited to a “single wire” Limited broadcast is used during system startup –by a computer that does not yet know the network number IP reserves the address consisting of 32-bits of 1s –refer to limited broadcast Thus, IP will broadcast any packet sent to the all-1s address across the local network

58 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.58 21.14 Special IP Addresses 21.14.4 This Computer Address A computer needs to know its IP address –before it can send or receive Internet packets TCP/IP contains protocols a computer can use to obtain its IP address automatically when the computer boots –The startup protocols also use an IP to communicate When using such startup protocols –a computer cannot supply a correct IP source address –To handle such cases IP reserves the address that consists of all 0s to mean this computer

59 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.59 21.14 Special IP Addresses 21.14.4 This Computer Address A computer needs to know its IP address –before it can send or receive Internet packets TCP/IP contains protocols a computer can use to obtain its IP address automatically when the computer boots –The startup protocols also use an IP to communicate When using such startup protocols –a computer cannot supply a correct IP source address –To handle such cases IP reserves the address that consists of all 0s to mean this computer

60 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.60 21.14 Special IP Addresses 21.14.5 Loopback Address Loopback address used to test network applications It is used for preliminary debugging after a network application has been created A programmer must have two application programs that are intended to communicate across a network –Each application includes the code needed to interact with TCP/IP Instead of executing each program on a separate computer –the programmer runs both programs on a single computer –and instructs them to use a loopback address when communicating When one application sends data to another –data travels down the protocol stack to the IP software –then forwards it back up through the protocol stack to the second program

61 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.61 21.14 Special IP Addresses 21.14.5 Loopback Address Loopback address used to test network applications It is used for preliminary debugging after a network application has been created A programmer must have two application programs that are intended to communicate across a network –Each application includes the code needed to interact with TCP/IP Instead of executing each program on a separate computer –the programmer runs both programs on a single computer –and instructs them to use a loopback address when communicating When one application sends data to another –data travels down the protocol stack to the IP software –then forwards it back up through the protocol stack to the second program

62 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.62 21.14 Special IP Addresses 21.14.5 Loopback Address A programmer can test the program logic quickly –without needing two computers and without sending packets across a network IP reserves the network prefix 127/8 for use with loopback The host address used with 127 is irrelevant –all host addresses are treated the same –programmers often use host number 1 –so it makes 127.0.0.1 the most popular loopback address During loopback testing no packets ever leave a computer –the IP software forwards packets from one application to another The loopback address never appears in a packet traveling across a network

63 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.63 21.14 Special IP Addresses 21.14.5 Loopback Address A programmer can test the program logic quickly –without needing two computers and without sending packets across a network IP reserves the network prefix 127/8 for use with loopback The host address used with 127 is irrelevant –all host addresses are treated the same –programmers often use host number 1 –so it makes 127.0.0.1 the most popular loopback address During loopback testing no packets ever leave a computer –the IP software forwards packets from one application to another The loopback address never appears in a packet traveling across a network

64 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.64 21.15 Summary Of Special IP Addresses The table in Figure 21.7 summarizes the special IP addresses

65 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.65 21.16 The Berkeley Broadcast Address Form The University of California at Berkeley developed and distributed an early implementation of TCP/IP protocols known as Berkeley Software Distribution (BSD) The BSD implementation contained a nonstandard feature –the Berkeley implementation uses a host suffix that contains all 0s (i.e., identical to the network address) –this address form is known as Berkeley broadcast Initially many computer manufacturers derived their early TCP/IP software from the Berkeley implementation –and a few sites still use Berkeley broadcast TCP/IP implementations often include a configuration parameter –that can select between the TCP/IP standard and the Berkeley form

66 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.66 21.17 Routers And The IP Addressing Principle Each router is assigned two or more IP addresses –one address for each network to which the router attaches To understand why, recall two facts: –A router has connections to multiple physical networks –Each IP address contains a prefix that specifies a physical network A single IP address does not suffice for a router –because each router connects to multiple networks –and each network has a unique prefix The IP scheme can be explained by a principle: –An IP address does not identify a specific computer –each address identifies a connection between a computer and a network –A computer with multiple network connections (e.g., a router) must be assigned one IP address for each connection

67 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.67 21.17 Routers And The IP Addressing Principle Each router is assigned two or more IP addresses –one address for each network to which the router attaches To understand why, recall two facts: –A router has connections to multiple physical networks –Each IP address contains a prefix that specifies a physical network A single IP address does not suffice for a router –because each router connects to multiple networks –and each network has a unique prefix The IP scheme can be explained by a principle: –An IP address does not identify a specific computer –each address identifies a connection between a computer and a network –A computer with multiple network connections (e.g., a router) must be assigned one IP address for each connection

68 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.68 21.17 Routers And The IP Addressing Principle

69 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.69 21.18 Multi-Homed Hosts Can a host connect to multiple networks? Yes A host computer with multiple network connections is said to be multi-homed Multi-homing is sometimes used to increase reliability –if one network fails, the host can still reach the Internet through the second connection Alternatively, multi-homing is used to increase performance –connections to multiple networks can make it possible to send traffic directly and avoid routers, which are sometimes congested Like a router, a multi-homed host has multiple protocol addresses – one for each network connection

70 © 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.70 21.18 Multi-Homed Hosts Can a host connect to multiple networks? Yes A host computer with multiple network connections is said to be multi-homed Multi-homing is sometimes used to increase reliability –if one network fails, the host can still reach the Internet through the second connection Alternatively, multi-homing is used to increase performance –connections to multiple networks can make it possible to send traffic directly and avoid routers, which are sometimes congested Like a router, a multi-homed host has multiple protocol addresses – one for each network connection


Download ppt "© 2009 Pearson Education Inc., Upper Saddle River, NJ. All rights reserved.1 Computer Networks and Internets, 5e By Douglas E. Comer Lecture PowerPoints."

Similar presentations


Ads by Google