Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PC-Teknik CAAK1 Processor Bus Unit –Prefetch queue Instruction Unit Execution Unit –Control Unit –Arithmetic Logical Unit, ALU –Registers Addressing Unit.

Similar presentations


Presentation on theme: "PC-Teknik CAAK1 Processor Bus Unit –Prefetch queue Instruction Unit Execution Unit –Control Unit –Arithmetic Logical Unit, ALU –Registers Addressing Unit."— Presentation transcript:

1 PC-Teknik CAAK1 Processor Bus Unit –Prefetch queue Instruction Unit Execution Unit –Control Unit –Arithmetic Logical Unit, ALU –Registers Addressing Unit –memory management unit

2 PC-Teknik CAAK2

3 3 Register Ackumulator Basregister Räknare ( Counter) Dataregister Kodsegment Stacksegment Extra segment Datasegment Destination index Source Index Base pointer Stack pointer Instruktionspekare Flaggor (ej i figuren)

4 PC-Teknik CAAK4 Register i 386 32-bits i stället för 16 bits AX, BX, … heter EAX, EBX … Memory Management Registers Control Registers ( 4 st) Segment Registers ( 6 st) Debug Registers (8 st) Test Registers ( 2 st)

5 PC-Teknik CAAK5 En programcykel Memory Fetch - Read cycle –Instuktionspekaren, IP, innehåller minnesadressen till nästa instruktion –Memory Read control signal aktiveras. Data från minnet läses av, och läggs på databussen, hamnar i instruktionsregistret –Instruktionen avkodas Execute –ALU används om någon beräkning ska ske –IP ökas med 1

6 PC-Teknik CAAK6 Programcykeln RISC - reduced instruction set computer CISC - complex instruction set computer Pipeline Dynamic execution Multiple Branch Prediction Data Flow Analysis Speculative Execution - out of order

7 PC-Teknik CAAK7 Representation av data Bit - Byte - Word Hexadecimala tal ASCII-kod


Download ppt "PC-Teknik CAAK1 Processor Bus Unit –Prefetch queue Instruction Unit Execution Unit –Control Unit –Arithmetic Logical Unit, ALU –Registers Addressing Unit."

Similar presentations


Ads by Google