Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ĐI HC KINH T - LUT ĐI HC KINH T - LUT KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ….. ĐA LÝ KINH T Nhóm 11: Nguyn Th Kim Yn Nguyn Th Qunh Như Trn Th Hoài Thương Nguyn Th.

Similar presentations


Presentation on theme: "ĐI HC KINH T - LUT ĐI HC KINH T - LUT KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ….. ĐA LÝ KINH T Nhóm 11: Nguyn Th Kim Yn Nguyn Th Qunh Như Trn Th Hoài Thương Nguyn Th."— Presentation transcript:

1 ĐI HC KINH T - LUT ĐI HC KINH T - LUT KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ….. ĐA LÝ KINH T Nhóm 11: Nguyn Th Kim Yn Nguyn Th Qunh Như Trn Th Hoài Thương Nguyn Th Aí Qunh Trn Th Minh Trang Lê Thành Huy

2 SƠ LƯ C CHÂU PHI V trí đ a lý Din tích

3 V TRÍ ĐA LÝ -Ðông: giáp n Đ D ươ ng -Tây : giáp Ði Tây D ươ ng -Bc : giáp ĐaTrung Hi -Đông bc: giáp Bin D -Đông nam: giáp n Đ D ươ ng - Đ ư ng xích đ o đ i qua gia châu lc DIN TÍCH: khong km² bao gm c các đ o cn k thì nó chim 20,4% tng din tích đ t đ ai ca Trái Đt.

4 DÂN S giam-dang-khich-le.htm

5

6 LCH S: Châu Phi thuc đa. Châu Phi hu thuc đa. Châu Phi hin đi.

7

8 2. HIÊN TRNG

9

10

11 NGUYÊN NHÂN Chính tr Kinh t Tài nguyên Dch bnh Thiu n ư c Giáo d c

12 -X-Xung đ t s c t c. - Ni chin vi các cuc cách mng: Cách mng hoa nhài, Mùa xuân Arab=> tình hình chính tr châu phi bt n. CHÍNH TR

13 - Nn nông nghip là ngành sn xut chính, nhiu n ư c thi u l ươ ng th c. -S-S n xu t công nghi p phát tri n m c đ th p: + Giá tr s n l ư ng công nghi p c a Châu Phi ch chi m 2% so v i th gi i. + Ngành khai thác chi m t l cao trong c ơ c u công nghi p (30%). KINH T

14 TÀI NGUYÊN

15 - Giàu tài nguyên khoáng sn, nh ư ng ch yu là ngun nguyên liu cung cp cho các ngành công nghip các n ư c phát trin. -Đt đ ai rng ln, màu m, l ư ng m ư a nhiu, giàu khoáng sn và du m.

16 DCH BNH - Theo BBC NEWS, AP, AFP và t chc WHO, hin nay ti châu Phi, bnh AIDS đã làm tui th ca ngưi dân ti đây gim xung dưi 40 tui và to ra 11 triu tr em m côi đng thi git cht ngưi mi ngày. - Trong vòng 20 năm ti châu lc này s có 80 triu ngưi cht vì AIDS và 90 triu ngưi (chim 1/10 dân s) b nhim bnh (s liu năm 2005).

17 AIDS

18 africa.html (AIDS)

19

20 THIU NƯC -T-Theo Reuters triu ngưi Châu Phi s không đư c dùng nư c s ch vào năm % di n tích mùa v thi u nư c, nh p kh u s ph i tăng lên kho ng 35 tri u t n trong 23 năm t i (s li u năm 2003).

21 334 million The number of people in Africa without an improved drinking water source in 2008 was 334 million

22 Giáo dc H thng giáo dc ca châu Phi là mt "thm ha dân tc". Khong mt na hc sinh b hc tr ư c khi kt thúc k thi cui cp. 8 5% hc sinh không đ đ im đ hc đ i hc

23 4.SO SÁNH NAM PHI VÀ HAITI NAM PHI HAITI

24 Cng hòa Nam Phi là mt trong nhng nưc phát trin nht châu Phi. Đu tư giáo dc nhiu nht châu Phi. Nông nghip phát trin, nhiu mt hàng có giá tr xut cng. Cung cp 16% khoáng sn cho th gii, sn xut kim cương 50% sn lưng toàn cu. Đng hàng th 24 v kinh t th gii, là thành viên ca nhóm G20 gm 20 quc gia kinh t cao, vi li tc trung bình USD mt năm cho mi ngưi dân. Du lch phát trin vì có ti 3 th đô khác nhau.

25 HAITI T l ng ư i nghèo: 77% Dân s: ng ư i GDP: 7,35 t USD GDP bình quân đ u ng ư i: 726 USD Theo Ngân hàng th gii, thu nhp ca h ơ n mt na dân s Haiti d ư i 1USD/ngày. T l tht nghip n ă m 2010 ư c tính lên ti 40,6%. N nưc ngoài cao. Trong tháng chín n ă m 2009, Haiti đ ã đ áp ng các đ iu kin đ t ra ca IMF và ch ươ ng trình các quc gia mc n nng n ca Ngân hàng Th gii đ đ iu kin đ hy b n n ư c ngoài.

26 BIN PHÁP + Bin pháp hàng đu là cn đu tư phát trin nông nghip. + Hn ch các cuc xung đt sc tc, tôn giáo. + Hy b l phí y t cho nhng dch v cơ bn, tăng cưng giáo dc ph cp, đy mnh tuyên truyn phòng chng đi dch HIV/AIDS… + Xóa n cho châu Phi, tăng cưng giúp đ v mi mt,thúc đy thương mi chính tr. + Các nưc phát trin cn tăng cưng vin tr cho các nưc Châu Phi.

27 CM ƠN CÔ VÀ CÁC BN ĐÃ CHÚ Ý LNG NGHE!!! ^_^


Download ppt "ĐI HC KINH T - LUT ĐI HC KINH T - LUT KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ….. ĐA LÝ KINH T Nhóm 11: Nguyn Th Kim Yn Nguyn Th Qunh Như Trn Th Hoài Thương Nguyn Th."

Similar presentations


Ads by Google