Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

INVITATION Pozvanie DIALOGUE What is the time? It´s four o´clock.

Similar presentations


Presentation on theme: "INVITATION Pozvanie DIALOGUE What is the time? It´s four o´clock."— Presentation transcript:

1

2 INVITATION Pozvanie

3 DIALOGUE What is the time? It´s four o´clock.

4 Are you busy now? No, I am not.

5 I am late. I am sorry to hear that.

6 When will you buy the book? I will buy it tomorrow.

7 I want to invite you to the cinema. Thanks a lot. That sounds great.

8 USEFUL PHRASES II want to invite you to the cinema. II am sorry. EE xcuse me. II am late. II am happy to hear that. WW e will go to the cinema. TT hat sounds great.

9 II will not go home. II t is four o´clock. II am busy. SS he will buy the book tomorrow. TT here is a book on the desk. TT here are pupils in the classroom. TT here is not a pen in my school bag. TT hanks a lot.

10 VOCABULARY pozvanie pozvať zajtra deň po nasledujúci týždeň mesiac hodina rok ďakovať invitation invite tomorrow day after next week month year hour thank o´clockhodina Mondaypondelok visitnavštíviť happyšťastný hearpočuť busy zaneprázdnený lateneskorý excuseprepáčiť sorry ľúto want chcieť soundznieť

11 GRAMMAR Pomocou will vyjadrujeme budúci dej, stav alebo domnienku.Tvoríme ho pomocou pomocného slovesa will. I will see you tomorrow. Uvidím ťa zajtra. It will be a fine day tomorrow. Zajtra bude pekný deň. Zápor tvoríme pridaním not – will not (won´t) Tomorrow I will not go to school. Otázku tvoríme nasledovne: Will you buy the book tomorrow? Budúci čas vyjadrený will

12 GRAMMAR Veta v angličtine začína obyčajne podmetom alebo príslovkovým určením času. Pri potrebe začať vetu príslovkovým určením miesta sa používa pomocná väzba there is, there are there is there are – v jednotnom čísle – v množnom čísle There is a book on the desk.

13 EXERCISE Tomorrow I... go to the cinema. I... sorry. I... happy to hear that. He wants to... me to the cinema. It is four.... My mother won´t... English. Excuse.... On Monday I... buy the book I am sorry, I... late. will am invite o´clock speak me will am

14 EXERCISE My mother is.... Thank... for your invitation. We... sorry. I... buy a pen tomorrow. There... books in my school bag. Next week I... go to the theater. There... a book on the desk. I... learn English. busy are will are will is will you

15 Zdroje http://www.englishclub.com/


Download ppt "INVITATION Pozvanie DIALOGUE What is the time? It´s four o´clock."

Similar presentations


Ads by Google