Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

تب روماتیسمی Rheumatic Fever. تعریف تب روماتیسمی یک بیماری التهابی حاد است. معمولا 2 تا 3 هفته پس از عفونت با باکتری استرپتوکوک ( گلودرد چرکی یا مخملک

Similar presentations


Presentation on theme: "تب روماتیسمی Rheumatic Fever. تعریف تب روماتیسمی یک بیماری التهابی حاد است. معمولا 2 تا 3 هفته پس از عفونت با باکتری استرپتوکوک ( گلودرد چرکی یا مخملک"— Presentation transcript:

1 تب روماتیسمی Rheumatic Fever

2 تعریف تب روماتیسمی یک بیماری التهابی حاد است. معمولا 2 تا 3 هفته پس از عفونت با باکتری استرپتوکوک ( گلودرد چرکی یا مخملک ) به وجود می آید. اعتقاد بر این است که واکنش (antibody cross-reactivity) به وجود می آید.antibodycross-reactivity بروز بیماری در کودکان 6 تا 15 سال بیش تر است. بیماری می تواند قلب، مفاصل، پوست و مغز را درگیر کند. به علت شباهت علایم به بیماری روماتوئید به آن تب روماتیسمی می گویند.

3 اپیدمیولوژی ( همه گیرشناسی ) این بیماری در همه ی دنیا وجود دارد اما به دلیل استفاده از انتی بیوتیک ها 1960 شیوع آن کم شد. بیماری کودکان 6 تا 15 سال را بیش تر از بزرگ سالان در گیر می کند. بیماری زیر 3 ساله گی نادر است. در دختران از پسران بیش تر است. در جهان سوم شایع تر است. درپاییز، زمستان و اوایل بهار بیش تر است. 3% بزرگ سالانی که عفونت استرپتوکوکی درمان نشده دارند به تب روماتیسمی مبتلا می شوند. افراد با ابتلای مجدد به عفونت استرپتو کوکی بیماری شان عود می کند. مهم ترین عارضه ی بیماری نارسایی دریچه های قلبی است.

4 پاتوژنز بیماری در اثر پاسخ ایمنی بدن به عفونت استرپتوکوکی به وجود می آید. A shcoff nodules

5 5 Diagrammatic structure of the group A beta hemolytic streptococcus Capsule Cell wall Protein antigens Group carbohydrate Peptidoglycan Cyto.membrane Cytoplasm …………………………………………………... Antigen of outer protein cell wall of GABHS induces antibody response in victim which result in autoimmune damage to heart valves, sub cutaneous tissue,tendons, joints & basal ganglia of brain

6 علت group A beta hemolytic streptococcal infection (GABHS)

7 شکایات بیمار درد شکم تب مشکلات قلبی به صورت اشکال در تنفس و درد قفسه سینه درد مفصل ( زانو، آرنج، مچ پا، مچ دست ) قرمزی،تورم و داغی مفصل اپیستاکسی ندول های پوستی راش پوستی ( اریتما مارژیناتوم ) - برجستگی پوست تنه و قسمت های فوقانی بازو ها و ساق - برجستگی پوست به صورت دایره یا خط منحنی است. کره ی سیدنهام : عدم تعادل عاطفی ضعف عضلانی حرکات ناخواسته مخصوصا در صورت، پاها و دست ها

8 علایم و تست های آزمایشگاهی معاینه بالینی - صداهای قلبی - معاینه ی پوست - معاینه ی مفصلی تست آزمایشگاهی - آزمایش تشخیص سابقه ی عفونت استرپتوکوک (ASO) - شمارش سلول های خونی - نوار قلبی : الکتروکاردیوگرام (EKG, ECG) - سدیمانتاسیون (ESR)

9 معیار تشخیص معیارهای اصلی ( ماژور ) Arthritis in several joints (polyarthritis) Heart inflammation (carditis)carditis Nodules under the skin (subcutaneous skin nodules)subcutaneous Rapid, jerky movements (chorea, Sydenham chorea)Sydenham chorea Skin rash (erythema marginatum)

10 معیار تشخیص معیار های فرعی ( مینور ) Fever High ESR Joint pain Other laboratory findings

11 Polyarthritis A temporary migrating inflammation of the large joints, usually starting in the legs and migrating upwards.

12 Carditis Inflammation of the heart muscle (myocarditis) which can manifest as congestive heart failure with shortness of breath, pericarditis with a rub, or a new heart murmur.myocarditiscongestive heart failurepericarditis heart murmur

13 Subcutaneous nodules Painless, firm collections of collagen fibers over bones or tendons. They commonly appear on the back of the wrist, the outside elbow, and the front of the knees.tendons

14 Erythema marginatum A long-lasting reddish rash that begins on the trunk or arms as macules, spreads outward and clears in the middle to form rings, which continue to spread and coalesce with other rings, ultimately taking on a snake-like appearance. This rash typically spares the face and is made worse with heat.rashmacules

15 Sydenham's chorea (St. Vitus' dance): A characteristic series of rapid movements without purpose of the face and arms. This can occur very late in the disease for at least three months from onset of infection.

16 Fever of 38.2–38.9 °C (101–102 °F)

17 Arthralgia: Joint pain without swelling (Cannot be included if polyarthritis is present as a major symptom) Arthralgia

18 Raised erythrocyte sedimentation rate or C reactive protein (ESR, CRP)erythrocyte sedimentation rateC reactive protein Leukocytosis

19 ECG showing features of heart block, such as a prolonged PR interval [8] (Cannot be included if carditis is present as a major symptom) ECGheart blockPR interval [8] First Degree AV-Block [9] [9]

20 Previous episode of rheumatic fever or inactive heart disease

21 تشخیص 2 علامت ماژور و ASO 1 علامت ماژور + 2 علامت مینور و ASO کره ی سیدنهام به تنهایی کاردیت ( التهاب )

22 Recommendations of the American Heart Association

23 تشخیص های افتراقی Juvenile rheumatiod arthritis( آرتریت روماتوئید جوانان ) Septic arthritis( آرتریت عفونی ) Sickle-cell arthropathy Kawasaki disease Myocarditis Scarlet fever( مخملک ) Leukemia( سرطان خون )

24 عوارض بیماری ضربان نامرتب قلب (Arrhythmias) آسیب دریچه های قلبی اندوکاردیت نارسایی قلبی پری کاردیت کره ی سیدنهام

25 درمان آنتی بیوتیک داروهای ضد التهابی : آسپرین یا کورتیکواستروئید

26 استراحت در رخت خواب کاهش فعالیت فیزیکی کاردرمانی برای اندام های فوقانی و تحتانی درمان های حمایتی

27 پیش گیری از عود پنی سیلین سولفادیازین اریترومایسین ماهانه یا روزانه گاهی برای تمام عمر


Download ppt "تب روماتیسمی Rheumatic Fever. تعریف تب روماتیسمی یک بیماری التهابی حاد است. معمولا 2 تا 3 هفته پس از عفونت با باکتری استرپتوکوک ( گلودرد چرکی یا مخملک"

Similar presentations


Ads by Google