Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Република Србија Министарство животне средине и просторног планирања Нова законска регулатива у РС ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ Београд, 2010. године.

Similar presentations


Presentation on theme: "Република Србија Министарство животне средине и просторног планирања Нова законска регулатива у РС ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ Београд, 2010. године."— Presentation transcript:

1 Република Србија Министарство животне средине и просторног планирања Нова законска регулатива у РС ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ Београд, 2010. године

2 Садржај: Преглед националне регулативе Преглед националне регулативе Стратегија управљања отпадом Стратегија управљања отпадом Национални циљеви Национални циљеви Закон о управљању отпадом Закон о управљању отпадом Закон о амбалажи и амбалажном отпаду Закон о амбалажи и амбалажном отпаду

3 Постојећа законска регулатива из области управљања отпадом Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС, бр 135/04) Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС, бр 135/04) Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, број 135/04) Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, број 135/04) Закон о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, број 135/04) Закон о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, број 135/04) Закон о интегрисаном спречавању и контроли загаивања животне средине IPPC (Сл. гласник РС, број 135/04) Закон о интегрисаном спречавању и контроли загаивања животне средине IPPC (Сл. гласник РС, број 135/04) Закон о превозу опасних материја (Сл. лист СФРЈ, број 27/90, 45/90 иСл. лист СРЈ, број 24/94, 28/96, 21/99, 44/99 и 68/02) Закон о превозу опасних материја (Сл. лист СФРЈ, број 27/90, 45/90 иСл. лист СРЈ, број 24/94, 28/96, 21/99, 44/99 и 68/02) Закон о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању (Сл. лист СРЈ, Међународни уговори, број 2/99) Закон о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању (Сл. лист СРЈ, Међународни уговори, број 2/99) Уредба о врстама загађења, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (Сл. гласник РС, број 113/05 и 12/07) Уредба о врстама загађења, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (Сл. гласник РС, број 113/05 и 12/07) Уредба о параметрима и критеријумима за повраћај, реализацију и смањење плаћања надокнада за загађење животне средине средине (Сл. гласник РС, број 113/05); Уредба о параметрима и критеријумима за повраћај, реализацију и смањење плаћања надокнада за загађење животне средине средине (Сл. гласник РС, број 113/05);

4 Постојећа законска регулатива из области управљања отпадом Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају (Сл. гласник РС, број 53/02) Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају (Сл. гласник РС, број 53/02) Уредба о врстама загађења, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (Сл. гласник РС, број 113/05 и 12/07) Уредба о врстама загађења, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (Сл. гласник РС, број 113/05 и 12/07) Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја (Сл.гласник РС, бр 12/95) Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја (Сл.гласник РС, бр 12/95) Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундраних сировина (Сл.гласник РС, бр 55/01) Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундраних сировина (Сл.гласник РС, бр 55/01) Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних материја (Сл.гласник РС, бр 54/92) Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних материја (Сл.гласник РС, бр 54/92) Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС, бр 16/97 и 42/98) Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС, бр 16/97 и 42/98) Закон о утврђивању надлежности аутономне покрајине (Сл.гласник РС, бр 6/02) Закон о утврђивању надлежности аутономне покрајине (Сл.гласник РС, бр 6/02) Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.9/2002, 33/2004 и 135/2004) Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.9/2002, 33/2004 и 135/2004)

5 Постојећа законска регулатива из области управљања отпадом Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретанје отпада са упутствима за њихово попуњавање (Сл.гласник РС, бр 60/09) Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретанје отпада са упутствима за њихово попуњавање (Сл.гласник РС, бр 60/09) Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада који се могу увозити као секундарна сировина (Сл.гласник РС, бр 60/09) Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада који се могу увозити као секундарна сировина (Сл.гласник РС, бр 60/09) Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада (Сл.гласник РС, бр 60/09) Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада (Сл.гласник РС, бр 60/09) Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутство за његово попуњавање (Сл.гласник РС, бр 72/09) Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутство за његово попуњавање (Сл.гласник РС, бр 72/09) Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутство за његово попуњавање (Сл.гласник РС, бр 72/09) Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутство за његово попуњавање (Сл.гласник РС, бр 72/09)

6 Постојећа законска регулатива из области управљања отпадом Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (Сл.гласник РС, бр 72/09) Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (Сл.гласник РС, бр 72/09) Правилник о изгледу и садржини дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (Сл.гласник РС, бр 96/09) Правилник о изгледу и садржини дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада (Сл.гласник РС, бр 96/09) Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњем изувештају, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнада, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде отпадом (Сл.гласник РС, бр 89/09) Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњем изувештају, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнада, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде отпадом (Сл.гласник РС, бр 89/09) Измене и допуне (Сл.гласник РС, бр 8/2010) Измене и допуне (Сл.гласник РС, бр 8/2010) Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама (Сл.гласник РС, бр 104/09) Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама (Сл.гласник РС, бр 104/09)

7 Постојећа законска регулатива из области управљања отпадом Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања (Сл.гласник РС, бр 70/09) Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања (Сл.гласник РС, бр 70/09) Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са примерима за примену критеријума и листи српских стандарда који се односе на основне захтеве које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет(Сл.гласник РС, бр 70/09) Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са примерима за примену критеријума и листи српских стандарда који се односе на основне захтеве које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет(Сл.гласник РС, бр 70/09) Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врсти за које се обавезно обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врсти за које се обавезно обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено складиштење (Сл.гласник РС, бр 70/09) (Сл.гласник РС, бр 70/09) Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала(Сл.гласник РС, бр 70/09)Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала(Сл.гласник РС, бр 70/09) Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану робу стављену у промет за коју произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац није дужан да обезбеди управљљње амбалажним отпадом (Сл.гласник РС, бр 70/09) Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану робу стављену у промет за коју произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац није дужан да обезбеди управљљње амбалажним отпадом (Сл.гласник РС, бр 70/09) Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова, кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи или њеним компонентама, изузецима од примене и року за примену граничне вредности(Сл.гласник РС, бр 70/09) Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова, кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи или њеним компонентама, изузецима од примене и року за примену граничне вредности(Сл.гласник РС, бр 70/09)

8 Законодавство ЕУ у области управљања отпадом Директива Савета 2008/89/ЕC о отпаду која замењује и допуњује Оквирну директиву 75/442/ЕЕC, 2006/12/ЕC Директива Савета 2008/89/ЕC о отпаду која замењује и допуњује Оквирну директиву 75/442/ЕЕC, 2006/12/ЕC Директива Савета 99/31/ЕC о депонијама Директива Савета 99/31/ЕC о депонијама Директива Савета 2000/76/ЕC о спаљивању отпада Директива Савета 2000/76/ЕC о спаљивању отпада Директива Савета 94/62/ЕC о амбалажи и амбалажном отпаду допуњена Директивом 2005/20/ЕC, 2004/12/ЕC, 1882/2003/ЕC Директива Савета 94/62/ЕC о амбалажи и амбалажном отпаду допуњена Директивом 2005/20/ЕC, 2004/12/ЕC, 1882/2003/ЕC Директива Савета 2006/66/EC која замењује и допуњује Директиву 91/157/ЕЕC о батеријама и акумулаторима који садрже опасне супстанце Директива Савета 2006/66/EC која замењује и допуњује Директиву 91/157/ЕЕC о батеријама и акумулаторима који садрже опасне супстанце Директива Савета 75/439/ЕЕC о одлагању отпадних уља Директива Савета 75/439/ЕЕC о одлагању отпадних уља Директива Савета 91/689/ЕЕC о опасном отпаду допуњена Директивом 94/31/ЕC и 166/2006/ЕC Директива Савета 91/689/ЕЕC о опасном отпаду допуњена Директивом 94/31/ЕC и 166/2006/ЕC

9 Законодавство ЕУ у области управљања отпадом Директива Савета 96/59/ЕC о одлагању PCB и PCT Директива Савета 96/59/ЕC о одлагању PCB и PCT Директива Савета 2000/53/ЕC о истрошеним возилима Директива Савета 2000/53/ЕC о истрошеним возилима Директива 2002/96/ЕC о отпаду од електричне и електронске опреме Директива 2002/96/ЕC о отпаду од електричне и електронске опреме Директива 86/278/ЕЕC о заштити животне средине и посебно земљишта у случају коришћења секундарних ђубрива у пољопривреди Директива 86/278/ЕЕC о заштити животне средине и посебно земљишта у случају коришћења секундарних ђубрива у пољопривреди

10 Основне информације Процес приближавања Европској Унији садржи три кључна елемента: – хармонизацију прописа, – изградњу административних капацитета и капацитета институција – економске инструменте. Више од 30% свих прописа које наша земља треба да донесе и имплементира, у процесу европских интеграција, су из области заштите животне средине.

11 Министарство животне средине и просторног планирања Агенција за заштиту животне средине Фонд за заштиту животне средине Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој Стручне организације за испитивање отпада Надлежни орган јединице локалне самоуправе Институционални оквир у области управљања отпадом у Републици Србији

12 Субјекти система заштите животне средине Субјекти система заштите животне средине Систем заштите животне средине, обезбеђују: Република Србија, Аутономна покрајина, Јединица локалне самоуправе (град односно општина), Правна лица и предузетници који у обављању делатности користе природне вредности, угрожавају или загађују животну средину, Научне и стручне организације и друге јавне службе, Грађанин, групе грађана, њихова удружења, и професионалне или друге организације.

13 Субјекти система заштите животне средине –чувају и унапређују животну средину, –одговарају за сваку активност којом мењају или могу променити стање и услове у животној средини, односно одговарају за непредузимање мера заштите животне средине, –подстичу, усмеравају и обезбеђују јачање свести о значају заштите животне средине кроз институционалне и ванинституционалне облике рада, усавршавање и јавно информисање, –међусобно сарађују, обезбеђују координацију и усклађивање у доношењу и спровођењу одлука.

14 Национална Стратегија Управљања Отпадом Влда Републике Србије усвојила 2003.године. Национална Стратегија представља базни документ који обезбеђује услове за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике. Ревизија - 2009. и 2010. године. Упућена на мишљење ресорним министарствима Усвојена 25. априла 2010. године Објављена (Сл.гласник РС, бр 29/10), 2. маја 2010. године

15 Краткорочни циљеви (2010-2014) – Ускладити националне прописе из области управљања отпадом са законодавством ЕУ, – Донети националне планове за појединачне токове отпада, – Развити регионалне и локалне планове управљања отпадом, – Успоставити интергрални систем о отпаду, – Повећати број становника обухваћених системом сакупљања отпада на 75%, – Развити систем примарне селекције, – Изградити 12 регионалних центара за управљање отпадом, – Успоставити систем управљања опасним отпадом, – Јачати професионалне и институционалне капацитете за управљање опасним отпадом, – Успоставити систем управљања посебним токовима отпада, – Успоставити систем управљања медицинским и фармацеутским отпадом, – Развити програм управљања отпадом животињског порекла, – Подстицати коришћење отпада као алтернативног горива у цементарама, железарама и термоелектранама - топланама.

16 Дугорочни циљеви (2015-2019) – Увести одвојено сакупљање и третмана опасног отпада из домаћинстава и индустрије, – Изградити још 12 регионалних центара за управљање отпадом, – Санирати постојећа сметлишта која представљају највећи ризик по животну средину, – Обезбедити капацитете за спаљивање (инсинерацију) органског индустријског и медицинског отпада, – Постићи стопу поновног искоришћења и рециклаже амбалажног отпада на 25% од његове количине, – Успоставити систем управљања грађевинским отпадом и отпадом који садржи азбест, – Смањити отпад на депонијама до 20%.

17 (Сл.гласник РС, бр 36/09) ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ ЗАКОН О АМБАЛАЖИ И АМБАЛАЖНОМ ОТПАДУ

18 ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ (Сл.гласник РС, бр 36/09) Циљ који се новим законодавством жели постићи је: – потпуна усаглашеност националног законодавства са ЕУ захтевима кроз процес приближавања ЕУ законодавству, – ефикасно спровођење законодавства, као приоритет и достизање високог нивоа усаглашености, – разграничавање надлежности (поделом функција и одговорности између републичког, покрајинског и локалног нивоа одлучивања), – стварање одговарајућих капацитета у институцијама одговорним за управљање отпадом, – стварање одговарајућих људских ресурсa и капацитета за управљање отпадом (у јавном и приватном сектору), – укључивање приватног сектора у управљање комуналним чврстим отпадом.

19 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС, бр 36/09) Циљ овог закона је да се обезбеде и осигурају услови за: Циљ овог закона је да се обезбеде и осигурају услови за: управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина; управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина; превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и рационалним коришћењем природних богатстава, као и отклањање опасности од његовог штетног дејства на здравље људи и животну средину; превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и рационалним коришћењем природних богатстава, као и отклањање опасности од његовог штетног дејства на здравље људи и животну средину; поновно искоришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из отпада и коришћење отпада као енергента; поновно искоришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из отпада и коришћење отпада као енергента; развој поступака и метода за одлагање отпада; развој поступака и метода за одлагање отпада; санацију неуређених одлагалишта отпада; санацију неуређених одлагалишта отпада; праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада; праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада; развијање свести о управљању отпадом. развијање свести о управљању отпадом.

20 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС, бр 36/09) Овим законом уређују се: Овим законом уређују се: врсте и класификација отпада; врсте и класификација отпада; планирање управљања отпадом; планирање управљања отпадом; субјекти управљања отпадом; субјекти управљања отпадом; одговорности и обавезе у управљању отпадом; одговорности и обавезе у управљању отпадом; организовање управљања отпадом; организовање управљања отпадом; управљање посебним токовима отпада; управљање посебним токовима отпада; услови и поступак издавања дозвола; услови и поступак издавања дозвола; прекогранично кретање отпада; прекогранично кретање отпада; извештавање о отпаду и база података; извештавање о отпаду и база података; финансирање управљања отпадом; финансирање управљања отпадом; надзор, као и другa питања од значаја за управљање отпадом. надзор, као и другa питања од значаја за управљање отпадом.

21 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС, бр 36/09) Управљање отпадом заснива се на следећим начелима: Управљање отпадом заснива се на следећим начелима: 1) Начело избора најоптималније опције за животну средину Избор најоптималније опције за животну средину је систематски и консултативни процес доношења одлука који обухвата заштиту и очување животне средине Избор најоптималније опције за животну средину је систематски и консултативни процес доношења одлука који обухвата заштиту и очување животне средине 2) Начело близине и регионалног приступа управљању отпадом 2) Начело близине и регионалног приступа управљању отпадом Отпад се третира или одлаже што је могуће ближе месту његовог настајања, односно у региону у којем је произведен да би се у току транспорта отпада избегле нежељене последице на животну средину. Отпад се третира или одлаже што је могуће ближе месту његовог настајања, односно у региону у којем је произведен да би се у току транспорта отпада избегле нежељене последице на животну средину..

22 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС, бр 36/09) 3) Начело хијерархије управљања отпадом Хијерархија управљања отпадом представља редослед приоритета у пракси управљања отпадом: Хијерархија управљања отпадом представља редослед приоритета у пракси управљања отпадом: – превенција стварања отпада и редукција, односно смањење коришћења ресурса и смањење количина и/или опасних карактеристика насталог отпада; – поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или другу намену; – рециклажа, односно третман отпада ради добијања сировине за производњу истог или другог производа; – искоришћење, односно коришћење вредности отпада (компостирање, спаљивање уз искоришћење енергије и др.); – одлагање отпада депоновањем или спаљивање без искоришћења енергије, ако не постоји друго одговарајуће решење.

23 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС, бр 36/09) 4) Начело одговорности Произвођачи, увозници, дистрибутери и продавци производа који утичу на пораст количине отпада одговорни су за отпад који настаје услед њихових активности. Произвођачи, увозници, дистрибутери и продавци производа који утичу на пораст количине отпада одговорни су за отпад који настаје услед њихових активности. 5) Начело загађивач плаћа Загађивач мора да сноси пуне трошкове последица својих активности. Трошкови настајања, третмана и одлагања отпада морају се укључити у цену производа. Загађивач мора да сноси пуне трошкове последица својих активности. Трошкови настајања, третмана и одлагања отпада морају се укључити у цену производа.

24 Управљање отпадом Технички аспекти Закона о управљању отпадом: – Превенција и смањење стварања отпада – Поновна употреба и рециклажа – Побољшање организације сакупљања и транспорта – Поуздано одлагање отпада Економски аспекти Закона о управљању отпадом: – Примена начела загађивач плаћа – Примена начела загађивач плаћа – Продужена одговорност произвођача за сопствене производе – Реструктурирање и трансформација сектора услуга

25 Управљање отпадом Остали аспекти Закона о управљању отпадом: – укључивање приватног сектора, – стварање флексибилних инструмената који се могу брзо адаптирати на измењене услове, – социјални аспекти, – развијање јавне свести, – професионална обука кадрова и – образовање.

26 Закон о управљању отпадом ( Сл.гласник РС, бр 36/09) Врсте планских документи за управљање отпадом: – стратегија управљања отпадом, – национални планови за појединачне токове отпада, – регионални план управљања отпадом, – локални план управљања отпадом, – план управљања отпадом у постројењу за које се издаје интегрисана дозвола, – радни план постројења за управљање отпадом.

27 Закон о управљању отпадом ( Сл.гласник РС, бр 36/09) Регионални план управљања отпадом: – Поступак израде и доношења регионалног плана уређује се споразумом скупштина јединица локалне самоуправе. Локални план управљања отпадом: – Скупштина јединице локалне самоуправе доноси план управљања отпадом који дефинише циљеве управљања отпадом на својој територији у складу са стратегијом.

28 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС, бр 36/09) Дозволе за управљање отпадом Издавање и врсте дозвола Издавање и врсте дозвола Сакупљање Сакупљање Транспорт Транспорт Складиштење Складиштење Треатман Треатман Одлагање Одлагање Надлежности за издавање дозвола Надлежности за издавање дозвола Изузеци Изузеци Захтев за издацање дозволе Захтев за издацање дозволе Поступак издавања дозвола Поступак издавања дозвола Садржина дозвола Садржина дозвола Одбијање и одбацивање захтева за издавање дозвола Одбијање и одбацивање захтева за издавање дозвола Рок важења Рок важења Одузимање Одузимање Измена дозвола Измена дозвола Обавештавање јавности Обавештавање јавности

29 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС, бр 36/09) Управљање посебним токовима отпада Истрошене батерије и акумулатори Истрошене батерије и акумулатори Отпадна уља Отпадна уља Отпадне гуме Отпадне гуме Електрични и електронски отпад Електрични и електронски отпад Флуоресцентне цеви које садрже живу Флуоресцентне цеви које садрже живу PCB и PCB отпад PCB и PCB отпад POPs отпад POPs отпад Отпад који садржи aзбест Отпад који садржи aзбест Отпадна возилa Отпадна возилa Отпад из здравствених установа и фaрмaцеутски отпад Отпад из здравствених установа и фaрмaцеутски отпад Управљање отпадом из производње титан- диоксида Управљање отпадом из производње титан- диоксида Амбалaжa и aмбaлaжни отпад Амбалaжa и aмбaлaжни отпад

30 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС, бр 36/09) Произвођач и власник отпада дужан је да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији. Произвођач и власник отпада дужан је да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији. Регистар издатих дозвола установљава и води надлежни орган за издавање дозволе и податке из регистра доставља Агенцији. Регистар издатих дозвола установљава и води надлежни орган за издавање дозволе и податке из регистра доставља Агенцији. Трошкови управљања отпадом утврђују се према количини и својствима отпада у складу са начелом загађивач плаћа Трошкови управљања отпадом утврђују се према количини и својствима отпада у складу са начелом загађивач плаћа Произвођач или власник отпада сноси трошкове сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада у складу са законом. Произвођач или власник отпада сноси трошкове сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада у складу са законом. Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих за његово извршавање врши министарство, ако овим законом није друкчије прописано. Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих за његово извршавање врши министарство, ако овим законом није друкчије прописано.

31 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС, бр 36/09) Правна и физичка лица ускладиће своје пословање са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, осим ако овим законом није друкчије одређено. Правна и физичка лица ускладиће своје пословање са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, осим ако овим законом није друкчије одређено.

32 Закон о управљању отпадом ( Сл.гласник РС, бр 36/09) По члану 20. Јединица локалне самоуправе: – доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу; – уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији, у складу са законом; – уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом, у складу са законом; – издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са овим законом, води евиденцију и податке доставља министарству; – на захтев министарства или надлежног органа аутономне покрајине даје мишљење у поступку издавања дозвола у складу са овим законом; – врши надзор и контролу мера поступања са отпадом у складу са овим законом; – врши и друге послове утврђене законом.

33 Закон о управљању отпадом ( Сл.гласник РС, бр 36/09) Заједничко управљање отпадом јединица локалне самоуправе: Две или више јединица локалне самоуправе могу заједнички обезбедити управљање отпадом под условима утврђеним законом и споразумом скупштина јединица локалне самоуправе.

34 Закон о управљању отпадом ( Сл.гласник РС, бр 36/09) Споразум скупштина јединица локалне самоуправе уређује нарочито: – међусобна права и обавезе у обезбеђивању услова за обављање делатности и рад постројења за управљање отпадом на подручју тих јединица локалне самоуправе, – права и обавезе комуналног предузећа, односно другог правног или физичког лица у обављању те делатности, – начин доношења одлука у случају несагласности јединица локалне самоуправе о појединим питањима везаним за делатности управљања отпадом, – као и друга питања од значаја за организацију и спровођење управљања отпадом.

35 Закон о управљању отпадом ( Сл.гласник РС, бр 36/09) Јединице локалне самоуправе организују управљање отпадом на следећи начин: –под условима утврђеним законом као и на основу регионалног плана управљања отпадом обезбеђују локацију за регионално постројење за управљање отпадом (складиштење, третман и одлагање отпада на регионалну депонију). –на основу локалног плана управљања отпадом уређују организовање и начин селекције и сакупљања отпада ради рециклаже, опремају центре за сакупљање комуналног отпада који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти и други отпад) и одређују локацију за трансфер станицу где се исти смешта до транспорта на регионалну локацију.

36 Закон о управљању отпадом ( Сл.гласник РС, бр 36/09) Јединицама локалне самоуправе поверавају се послови: Издавања Дозвола и инспекцијског надзора над активностима: – за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на својој територији, као и – за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача, односно власника отпада. Издавања Мишљења у поступку издавања дозвола, када је надлежност издавања дозвола на републичком или покрајинском нивоу, у складу са овим законом.

37 Закон о управљању отпадом ( Сл.гласник РС, бр 36/09) Финансирање управљање отпадом: Управљање отпадом из надлежности јединица локалне самоуправе (спровођење регионалних и локалних планова управљања отпадом као и изградња постројења за складиштење, третман и одлагање отпада) се финансира се из: – из наменских средстава буџета јединица локалне самоуправе, – кредита, – донација, – средстава правних и физичких лица која управљају отпадом, – накнада и других извора финансирања.

38 Закон о управљању отпадом ( Сл.гласник РС, бр 36/09) Наменско коришћење средстава: Јединице локалне самоуправе морају да користе наменски средства Фондова за заштиту животне средине, у складу са одлуком скупштине јединице локалне самоуправе. Из прихода Фонда за заштиту животне средине, односно посебних фондова финансирају се програми, пројекти и друге инвестиције и оперативне активности из области управљања отпадом.

39 Закон о управљању отпадом ( Сл.гласник РС, бр 36/09) Наменско коришћење средстава је за: – Изградњу постројења за управљање отпадом; – Унапређење организације управљања отпадом; – Управљање посебним врстама и токовима отпада; – Подстицање скупљања и сепарације - раздвајања отпада; – Подстицање тржишта рециклираних материјала; – Имплементацију регионалних планова управљања отпадом; – Развој информационог система за управљање отпадом; – Помоћ у развоју и примени нових технологија за третман отпада; – Санацију дугогодишњих загађења отпадом; – Програм образовања и јачања јавне свести о питањима заштите животне средине и управљања отпадом; – друге трошкове, у складу са законом.

40 Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС, бр 36/09) Јединице локалне самоуправе дужне су да од дана ступања на снагу овог закона, а у складу са Стратегијом управљања отпадом: – у року од годину дана израде попис неуређених и дивљих депонија на свом подручју; – у року од две године израде пројекте санације и рекултивације неуређених депонија, на које сагласност даје Република, односно Покрајина; – у року од годину дана у споразуму са више суседних јединица локалних самоуправа одреде локацију за изградњу и рад регионалног постројења за складиштење, третман и одлагање отпада.

41 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ( Сл.гласник РС, бр 36/09) Законом о амбалажи и амбалажном отпаду као и будућим подзаконским актима, ће се уредити: –амбалажа која се ставља у промет, –амбалажни отпад (комунални и индустријски), –слободан пласман на тржишту (основни критеријум), –увођење добровољног споразума (између државне управе и привредних субјеката са задатком да се испуне национални циљеви који ће бити дефинисани Уредбом о Плану смањења амбалажног отпада). –увођење депозитног система за амбалажу која се користи за паковање хемикалија, као и у случају потребе за поједине врсте амбалаже у случају да се добровољним споразумом не могу постићи национални циљеви.

42 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ( Сл.гласник РС, бр 36/09) Обавезе произвођача, увозника, пакера/пуниоца и испоручиоца су да: –преузимају бесплатно сав амбалажни отпад од крајњих корисника на адекватан начин, –обезбеде пријем, сакупљање, поновно искоришћење, рециклажу и коначно одлагање. Обавезе крајњих корисника су да: Обавезе крајњих корисника су да: –сакупљају, разврставају и привремено складиште амбалажни отпад, –обезбеде управљање амбалажним отпадом које има својства опасног отпада у складу са законским одредбама.

43 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ( Сл.гласник РС, бр 36/09) Могућности субјеката управљања амбалажним отпадом: –сакупљање индустријског амбалажног отпада уз обезбеђивање поновног искоршћења, рециклаже и коначно одлагање, на основу дозволе коју издаје министарство, –пренос обавезе уговором на оператера који поседује адекватну дозволу. Обавезе оператера за амбалажу и амбалажни отпад су: –да редовно преузимају индустријски и комунални отпад, –да поновно искоришћење, рециклажу или одлагање врше у складу са законом, –да поштују испуњавање националних циљева.

44 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл.гласник РС, бр 36/09) Управљање амбалажом и амбалажним отпадом заснива се на следећим начелима: – Подела одговорности свих привредних субјеката у складу са начелом загађивач плаћа током животног циклуса, – Спречавање, односно смањење стварања А и А отпада, као и њихове штетности по животну средину, – Поновна употреба амбалаже, рециклажа и други облици поновног коришћења и смањење коначног одлагања амбалажног отпада, – Добровољно споразумевање о управљању амбалажним отпадом.

45 Ново законодавство у области управљања отпадом представља интегрисани приступ уређења ове проблематике на територији Републике Србије интегрисани приступ уређења ове проблематике на територији Републике Србије доприноси успостављању одрживог система којим се обезбеђује: доприноси успостављању одрживог система којим се обезбеђује: 1. смањење загађења животне средине, 2. финансијска добит за локалну самоуправу, 3. развој рециклажне индустрије, 4. запошљавање локалног становништва.

46 ИНФОРМАЦИЈЕ www.ekoplan.gov.rs www.ekoplan.gov.rs www.ekoplan.gov.rs www.sepa.gov.rs www.sepa.gov.rs www.sepa.gov.rs www.sepf.gov.rs www.sepf.gov.rs www.sepf.gov.rs www.nip.gov.rs www.nip.gov.rs www.nip.gov.rs www.pks.gov.rs www.pks.gov.rs www.pks.gov.rs www.skgo.org www.skgo.org www.skgo.org

47 Одељење за управљање отпадом Радмила Шеровић Шеф Одсека за управљање комуналним и посебним токовима отпада radmila.serovic@ekoplan.gov.rsradmila.serovic@gmail.com 011- 31 -31 -225 064 – 81- 66 -359


Download ppt "Република Србија Министарство животне средине и просторног планирања Нова законска регулатива у РС ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ Београд, 2010. године."

Similar presentations


Ads by Google