Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Razvojna agencija RAŽ Žepče OBRT otvaranje i vođenje poslovnih knjiga Radionica Predavač: Milica Širić, certificirani računovođa Žepče, 29.11.2012.

Similar presentations


Presentation on theme: "Razvojna agencija RAŽ Žepče OBRT otvaranje i vođenje poslovnih knjiga Radionica Predavač: Milica Širić, certificirani računovođa Žepče, 29.11.2012."— Presentation transcript:

1 Razvojna agencija RAŽ Žepče OBRT otvaranje i vođenje poslovnih knjiga Radionica Predavač: Milica Širić, certificirani računovođa Žepče,

2 DEFINICIJA I POJAM OBRTA Po Zakonu o obrtu (dalje u tekstu Zakon) članak 2. Obrt, je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registriranih gospodarskih i drugih djelatnosti u osnovnom i dopunskom zanimanju od strane obrtnika sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Slobodni obrti Vezani obrti Posebni obrti

3 UVJETI ZA OBAVLJANJE OBRTA obrtnik da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je poslovno sposobna, da udovoljava općim i posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano posebnim zakonom, da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje, da nema neizmirenih financijskih, poreznih i drugih obveza

4 UVJETI ZA OBAVLJANJE OBRTA prostor uređena pristupna površina, najmanja visina 2,4m, osim za prostor manji od 10m2 za koji je određena najmanja visina 2,1m; ulazna vrata širine 0,9m; najmanje 3m2 podrumskog prostora, sa najmanje 10m3 zapreminskog prostora po uposlenom radniku; prostor za osobnu higijenu; stepenište širine 1m, ako je prostor na 2 ili više katova; uređaje za gašenje požara, dobro prirodno prozračivanje, dobro osvjetljenje

5 POSTUPAK OTVARANJA OBRTA ovjereni preslik CIPS osobne iskaznice, popunjene obrasce RL-1 i RL-3 ( dostupni u općini) ljekarsko uvjerenje kojim se dokazuje posebna zdravstvena sposobnost, ako je propisana za djelatnost koja se registrira, dokaz o ispunjavanju uvjeta stručnosti dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora potvrdu da odlukom organa starateljstva nije stavljen pod starateljstvo, potvrdu da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje, potvrdu od nadležne porezne uprave da nema neizmirenih obveza prema javnim prihodima, suglasnost o obavljanju posebnog obrta u slučaju obavljanja posebnog obrta dokaze o uplati cijene obrtnice i upravnih pristojbi

6

7 POSLOVNE KNJIGE I EVIDENCIJE knjiga prihoda i rashoda knjiga prometa popisne liste dugotrajne imovine evidencija o potraživanjima i obavezama

8

9

10

11

12 OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK PO OSNOVNIM DJELATNOSTIMA Poslovne knjigeSamostalne trgovinske djelatnosti Samostalne ugostiteljske djelatnosti Samostalne proizvodno - zanatske djelatnosti Samostalne uslužne djelatnosti PDV Knjiga prihoda i rashoda ******** Knjiga prometa ****** Popisna lista dugotrajne imovine ******** Evidencija o potraživanjima i obvezama ******** Trgovačka knjiga na malo ** Knjiga gostiju i Knjiga žalbe ** KUF i KIF PDV evidencija **** Blagajna ********

13 Razrez poreza na dohodak Dobit 5.000,00KM Osobni odbitak3.600,00KM Oporeziva dobit 1.400,00KM Porez 10% 140,00KM

14

15

16 OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA Osnovica 809,00KM Doprinosi za penziono i invalidsko osiguranje 23%186,07KM Doprinosi za zdravstveno osiguranje 16,5%133,49KM Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti 2%16,18KM Ukupno doprinosi335,74KM

17

18 PAUŠALNO PLAĆANJE POREZA NA DOHODAK Porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost porez na dohodak može plaćati u paušalnom iznosu. Kriterije po kojim će se odrediti samostalne djelatnosti za koje se porez na dohodak može plaćati u paušalnom iznosu i mjesečne iznose paušala poreza na dohodak utvrđuju se pravilnikom o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast obrtništva. Obrtnici koji dobiju odobrenje za rad u paušalu nisu dužni voditi knjige, niti imati fiskalnu kasu. Porezna uprava im određuje razrez poreza u Dužni su svaki mjesec uplatiti doprinose i paušalni iznos porez

19 Izgled računa


Download ppt "Razvojna agencija RAŽ Žepče OBRT otvaranje i vođenje poslovnih knjiga Radionica Predavač: Milica Širić, certificirani računovođa Žepče, 29.11.2012."

Similar presentations


Ads by Google