Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

R Thân Lá Hoa Qu Ht Cơ quan sinh dưng Cơ quan sinh sn SƠ Đ CÂY CÓ HOA R: là cơ quan sinh dưng ca cây. Vai trò ca r: + Hút nưc và mui khoáng hòa tan +

Similar presentations


Presentation on theme: "R Thân Lá Hoa Qu Ht Cơ quan sinh dưng Cơ quan sinh sn SƠ Đ CÂY CÓ HOA R: là cơ quan sinh dưng ca cây. Vai trò ca r: + Hút nưc và mui khoáng hòa tan +"— Presentation transcript:

1

2 R Thân Lá Hoa Qu Ht Cơ quan sinh dưng Cơ quan sinh sn SƠ Đ CÂY CÓ HOA R: là cơ quan sinh dưng ca cây. Vai trò ca r: + Hút nưc và mui khoáng hòa tan + Gi cho cây mc đưc trên đt; 1/- R thuc loi cơ quan nào? 2/- R có nhng vai trò gì đi vi cây? Bài 9: CÁC LOI R - CÁC MIN CA R Nưc, mui khoáng

3 - Có 2 loi r chính: ……(1)…... và ……(2)……. - ……(3)…… có r cái to khe, đâm xâu xung đt và nhiu r con mc xiên. T các r con li mc ra nhiu r bé hơn na. - ……(4)…… gm nhiu r con, dài gn bng nhau, thưng mc ta ra t gc thân thành 1 chùm. I/- Các loi r Bài 9: CÁC LOI R - CÁC MIN CA R R ccr chùm R cc R chùm

4 I/- Các loi r Bài 9: CÁC LOI R - CÁC MIN CA R * R cc * R chùm Gm mt r cái to khe và các r con. R cái R con Gm nhiu r con dài gn bng nhau, mc t gc thân. Gc thân

5 Cây c mn tru Cây ti tây Cây bưi Ví d: R cc R chùm Bài 9: CÁC LOI R - CÁC MIN CA R Cây su hào Cây ci Cây m (lúa) Cây hng xiêm I/- Các loi r

6 Bài 9: CÁC LOI R - CÁC MIN CA R I/- Các loi r II/- Các min ca r H 9.2: CÁC MIN CA R Các em hãy quan sát hình, đc thông tin, trao đi nhóm nh cho bit: 1/- R có my min? Tên gi tng min? 2/- Nêu đc đim? Chc năng ca tng min? Min trưng thành Min hút Min sinh trưng Min chóp r Lông hút

7 Bài 9: CÁC LOI R - CÁC MIN CA R I/- Các loi r II/- Các min ca r H 9.2: CÁC MIN CA R Min trưng thành Min hút Min sinh trưng Min chóp r Các min ca rChc năng chính ca tng min Min trưng thành: có các mch dn Min hút: có các lông hút Min sinh trưng: gm các t bào mô phân sinh Min chóp r: các t bào có vách dy Hút nưc và mui khoáng hòa tan Làm cho r dài ra Che ch cho đu r Dn truyn

8 Bài 9: CÁC LOI R - CÁC MIN CA R I/- Các loi r II/- Các min ca r 1/- Có phi tt c các cây đu có lông hút không? 2/- Có phi tt c r cây đu mc trong đt?

9 Tr li các câu hi H 9.2: CÁC MIN CA R Min trưng thành Min hút Min sinh trưng Min chóp r R cái R con Gc thân R ccR chùm 1/- Th nào là r cc, r chùm? Nêu 2 ví d mi loi. 2/- R gm my min? Chc năng chính ca tng min?

10 1 2 3 CAÂU HOÛI CUÛNG COÁ

11 HƯNG DN HC TP NHÀ - Hc bài, tr li câu hi 1, 2 SGK/tr 31. - Đc Em có bit?. - Quan sát r cây trong t nhiên. - Ôn cu to t bào thc vt. Đc bài 10.

12 Câu 1: Trong các min r sau, min nào làm cho r dài ra? A. Min trưng thành B. Min hút C. Min chóp r D. Min sinh trưng

13 Câu 2: Nhóm có toàn các cây có r cc là: A. Cây: xoài, da, đu, hoa cúc B. Cây: mít, táo, lc, nhãn C. Cây: bưi, ci, hành, da D. Cây: tre, da, lúa, ngô

14 Câu 3: Nhóm có toàn các cây có r chùm là: A. Cây: lúa, hành, ngô, da B. Cây: mía, cà chua, lc, nhãn C. Cây: tre, lúa, da, cam D. Cây: chanh, ti tây, lúa, ngô


Download ppt "R Thân Lá Hoa Qu Ht Cơ quan sinh dưng Cơ quan sinh sn SƠ Đ CÂY CÓ HOA R: là cơ quan sinh dưng ca cây. Vai trò ca r: + Hút nưc và mui khoáng hòa tan +"

Similar presentations


Ads by Google